เข้าชมเว็บ An Error has occurred.
 
 
.
ระบบรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ Online
ปีการศึกษา 2562 (รอบทั่วไป)
   
ลิงค์การรับสมัครเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่  ในระบบ e-education
   
ลิงค์การสมัครเข้าเรียนและการเลือกลำดับ สมัครได้เพียงครั้งเดียวหากสมัครซ้ำระบบจะไม่ทำการบันทึกข้อมูล
   

หากท่านสมัครตามข้อ 2 แล้วสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ที่นี่
ป้อนเลขประจำตัวประชาชน
 
การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน สพล.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 มีขั้นตอนการสมัครดังนี้
1. ให้ผู้สมัครคลิกเลือกลิงค์ในข้อ 1 เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครประเภทโควตา ในระบบ e-education
2. ผู้สมัครคลิกเลือกลิงค์ในข้อ 2 เพื่อเลือกคณะฯ และอันดับสาขาวิชา ซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุด 3 อันดับ
   

 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป
ประกาศ รายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา ลำดับสำรอง
ปฏิทินตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2562 ประเภทโควตา
หมายเหตุ :
1. สถาบันฯ ได้ขยายระยะเวลาในการรายงานตัว นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
-- ขยายระยะเวลาในการรายงานตัวจาก วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เปลี่ยนเป็น วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกเพื่ออ่านประกาศสถาบัน
2. ในกรณีที่ท่านมีรายชื่อติดเป็น สำรอง ในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านไม่ต้องมารายงานตัวที่สถาบันฯ
โดยให้รอฟังประกาศเพิ่มเติมจากทางสถาบัน ทางเว็บไซต์นี้อีกครั้ง
Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
การกรอกข้อมูลเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ประการศึกษา 2562 (ประเภทโควตา)
ตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 
     
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเชตเชียงใหม่

[] สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
[] ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย 2561
[] ประกาศงานทะเบียนและประมวลผล เรื่องนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่4 ให้ลงรายวิชาเพิ่มและถอน(2-61)
[] ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผลเรื่องนักศึกษาสาขาวิทย์สุขภาพชั้นปีที่1-3ลงวิชาเพิ่ม2-61
[] ประกาศงานทะเบียนและประมวลผล เรื่องการลงทะเบียนและชำระเงิน(สามารถลงได้ทุกชั้นปีแล้ว)
[] รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่ 2-61
[] รายวิชาที่เปิดสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่2-61(ลงทะเบียนวันที่18-25ธ.ค.61)
[] รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน(ทบ.5ขอเปิดรายวิชา)ภาคเรียนที่2-61
[] ข้อควรรู้ก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2-61
[] ประกาศการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2-2561
[] ปฏิทินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561

 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพล.เชียงใหม่
 
 
     
 

กรรมการวิทยาเขต
www.ipecm.ac.th/committee

สำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/office

งานธุรการ งานบุคคล
www.ipecm.ac.th/personnel

คณะศึกษาศาสตร์
www.ipecm.ac.th/education

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
www.ipecm.ac.th/science


คณะศิลปศาสตร์
www.ipecm.ac.th/liberal-arts

กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
www.ipecm.ac.th/student-affairs

ทะเบียนและวัดผล
www.ipecm.ac.th/register


สารสนเทศ
www.ipecm.ac.th/it

งานพัฒนาระบบข้าราชการ
www.ipecm.ac.th/sector-development


องค์การนักศึกษา
www.ipecm.ac.th/student-organizations


แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
www.ipecm.ac.th/guidance

อาคารสถานที่
www.ipecm.ac.th/building-site

การเงินและบัญชี
www.ipecm.ac.th/finance

ฝ่ายบริหาร
www.ipecm.ac.th/manage

บัณฑิตวิทยาลัย
www.ipecm.ac.th/masterdegree

กลุ่มแผนและพัฒนา
www.ipecm.ac.th/plan

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
www.ipecm.ac.th/sports-excellence

หลักสูตรและแผนการเรียน
www.ipecm.ac.th/course

ประกันคุณภาพการศึกษา
www.ipecm.ac.th/quality-assurance

วัจัยและพัฒนา
www.ipecm.ac.th/research

งานพยาบาล
www.ipecm.ac.th/ward


ประชาสัมพันธ์
www.ipecm.ac.th/information


พัสดุและยานพาหนะ
www.ipecm.ac.th/procurement

ห้องสมุด
www.ipecm.ac.th/library
   
คณะกรรมการวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 5/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 4/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 3/61
>> สรุปมติประชุม กกว. ครั้งที่ 2/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 1/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 6 ปี 60
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
>> มคอ.3-พื้นฐานการศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
>> มคอ.3-วิธีสอนสุขศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาสุขศึกษา
>> มคอ.3-การกตัดสินกีฬาฟุตบอล
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ติดตามข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้ที่ >> http://sci2557.blogspot.com/
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
>> ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
>> สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
>> สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
>> คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
>> คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
>> การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานรองอธิการบดี กลุ่มแผนและพัฒนา
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 6/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 5/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
>> รายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2561
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565
>> แบบฟอร์มที่ 1 2 ข้อมูลพื้นฐานของงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>> แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
>> แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
>> ประมวลภาพพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ระเบียบการรับสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
>> ประกาศชำระค่ากิจกรรม ประจำปี 2559
>> ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานทะเบียนและวัดผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน
>> สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
>> ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย 2561
>> ประกาศงานทะเบียนและประมวลผล เรื่องนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่4 ให้ลงรายวิชาเพิ่มและถอน(2-61)
>> ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผลเรื่องนักศึกษาสาขาวิทย์สุขภาพชั้นปีที่1-3ลงวิชาเพิ่ม2-61
>> ประกาศงานทะเบียนและประมวลผล เรื่องการลงทะเบียนและชำระเงิน(สามารถลงได้ทุกชั้นปีแล้ว)
>> รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่ 2-61
>> แบบฟอร์ม...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอนและรายวิชารายภาค Update 9-11-2561
>> แบบฟอร์ม...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนตลอดหลักสูตร Update 9-11-2561
>> รายงานการประชุมวัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
>> ตัวอย่าง มคอ.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 14-09-2017 update
>> แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3 (แบบใหม่) Update
>> แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3 (แบบใหม่)
สารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา
>> รายชื่อ กรรมการฝ่ายประมวลผล
>> รายชื่อเว็บลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> SAR หลักสูตร ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ป.ตรี ฉบับปรับปรุง
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ปรับปรุง 3 ม.ค. 60
>> คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
>> แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
งานพัฒนาระบบข้าราชการ งานวิจัยและพัฒนา
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่นำเสนอในวารสารระดับชาติ
>> แบบรายงานตวามก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
>> แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมประชุมการเบิกจ่ายปีงบ 60
>> เอกสารเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1-ด.
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา
>> รายงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2558
องค์การนักศึกษา งานพยาบาล
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีกับทางโรงพยาบาล
>> FIRST AID1
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานประชาสัมพันธ์
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประมวภาพอบรม IT อัลบั้ม 2
>> ประมวลภาพอบรมที่ห้อง IT
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ/ยานพาหนะ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
>> e-budding.docx
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานการเงินและบัญชี งานธุระการ / งานบุคคล
>> งบทดลอง ธ.ค 2560
>> งบทดลอง พ.ย 2560
>> งบทดลอง ต.ค 2560
>> ใบสำคัญรับเงิน
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> รายชื่อบุคลากร 2
>> แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> หนังสือขอใช้ห้องประชุม
>> ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ใบออกนอกเขตจังหวัด
>> ใบลาพักผ่อน
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร ห้องสมุด e-library
>> เว็บไซต์สโมสร >> แบบเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาในการจัดซื้อ
>> โครงการส่งเสริมการอ่าน \"หนึ่งเล่มในดวงใจ\"
>> มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446