บัณฑิตวิทยาลัย
Download แบบฟอร์ม บว.

M.ทบ.14 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (8 มิ.ย. 2563)
แบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (8 มิ.ย. 2563)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446