การจัดการความรู้
Knowledge Management
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
www.ipecm.ac.th/km
สรุปผลรายงานผลดำเนินกิจกรรมระบบกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพการจัดการความรู้
คู่มือการใช้ระบบกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพการจัดการความรู้
คู่มือการจัดการความรู้ KM
คู่มือการบริหารงานที่ดี
 
 
a