รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

 

 

 

ประจำปีการศึกษา 2563

(3 สิงหาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน  9 มิถุนายน 2564

 

                                       บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

          ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานและบริหารงานระดับระดับสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใน 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน และมีระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ     3.33     . 

รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

          องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน

          องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ      4.01     . 

          องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับ ปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.00  . 

          องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ดี  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.11  . 

          องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงานระดับ  ดี    คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.50    . 

          องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงานระดับ ปานกลาง .  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.00    . 

          จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาเร่งด่วนใน 2 ประเด็น คือ

          1. ประชุมทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เนื่องจากปีการศึกษาต่อไปอาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ต่อเนื่อง และเป็นการเตรียมการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์

          2. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ที่หลากหลาย ทั้งวิชาปฏิบัติและทฤษฎี และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สอน รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายหรือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในรายวิชาที่มีการฝึกทักษะปฏิบัติได้ เช่น ในวิชาทักษะกีฬาว่ายน้ำ มวยไทย และวอลเลย์บอล 

           

 

 

 

 

 

สารบัญ

                                                                                                    หน้า

ส่วนนำ

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

4

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

11

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

13

หมวดที่ 3

นักศึกษาและบัณฑิต

22

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

22

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

25

หมวดที่ 2

อาจารย์

39

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

39

หมวดที่ 4

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

47

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

47

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

72

หมวดที่ 5

การบริหารหลักสูตร

92

หมวดที่ 6

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

92

หมวดที่ 7

แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

95

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

101

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง

104

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

105

รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

106

ภาคผนวก

 

111

ตารา  ตารางที่ 1.1-1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)

112

ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการ

                   เปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2)

112

ตารางที่ 1.1-3 อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตร

                   ปีการศึกษา 2563

113

ตารางที่ 1.1-4 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

114

ตารางที่ 1.1-5 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษภายนอกหลักสูตร ปีการศึกษา

                   2563

117

ตารางที่ 4.2-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

117

ตารางที่ 5.4-1 รายชื่ออาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) การปฐมนิเทศ การอบรม

117

ตารางที่ 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของ

                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

118

ตารางที่ 5.4.3 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของ

                  บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563

119

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

120

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

123

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

126

การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง

127

 

 

ส่วนนำ

 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

 

1. ชื่อหลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารจัดการกีฬา)

2. ชื่อปริญญาและวิชาเอก  บธ.บ. (การบริหารจัดการกีฬา)

3. ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.1 ปรัชญา

ป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการด้านกีฬา   ในระดับกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพทางด้านบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.2 ความสำคัญ

      (1) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 

               (2) พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน

               (3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย

          3.3 วัตถุประสงค์

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้ 

          (1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ

          (2) มีความรู้ด้านการจัดการกีฬา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

          (3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

          (4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม

          (5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

          3.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

              (1) มีคุณธรรม จริยธรรม

              (2) มีจิตสาธารณะ   

4. ระบบการจัดการศึกษา  

4.1 ระบบ

              ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค

4.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

      เป็นไปตามระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

    ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ดังนี้

5.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

5.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของสถาบันการพลศึกษา

6. แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา   4   ปี (ตาม มคอ. 2)

7. หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

     7.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   127   หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา   4    ปี

     7.2  โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    1.1  กลุ่มวิชาภาษา

    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

          และเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่า         30    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า           9    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า           6    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า           6    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า           9    หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

      2.2.1 วิชาบังคับ

      2.2.2 วิชาเลือก

2.3 ฝึกวิชาชีพ           

ไม่น้อยกว่า         91    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน    27    หน่วยกิต

 

กำหนดให้เรียน    50    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า          7     หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน    7     หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต

รวม

ไม่น้อยกว่า       127    หน่วยกิต

 

8. รูปแบบของหลักสูตร

8.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

8.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

8.3 การเข้ารับการศึกษา

                   รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

8.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

8.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา

9. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่านมา

รายการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2562

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนจัดทำผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้ครบ

ดำเนินการกำหนดแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยมีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

1. แบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 ของแต่ละหลักสูตร

2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการจัดทำแบบสอบถามที่มีประเด็นครบถ้วนตามผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ตรงกับ มคอ.2 ในแต่ละหลักสูตร โดย ไม่สามารถใช้แบบฟอร์มกลางร่วมกันได้

3. การเก็บข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยผู้ใช้บัณฑิต ต้องเก็บข้อมูลจาก ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้บัณฑิตได้มีเวลาหางานทำในระยะเวลา 1 ปี และปฏิบัติงานอย่าง น้อย 1 ปี

4. การเก็บข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานทำ ต้องเก็บข้อมูลจากผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยให้มี ระยะเวลาการหางานทำ 1 ปี

การใช้แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ที่จะใช้ในการประเมินของปีการศึกษา 2563 จะเก็บกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งใช้หลักสูตร 2556 ดังนั้นแบบประเมินใช้แบบเดิมตามหลักสูตร 2556 ตามคู่มือเก่าที่ทางส่วนกลางแจกมา ส่วนในปีการศึกษา 2564 เก็บกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จะใช้แบบประเมินแบบฟอร์มใหม่ ที่ปรับตาม มคอ.2 ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ซึ่งตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินในระดับคณะ วิทยาเขต ได้เสนอแนะไว้  

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการกำหนด เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวน 3.1, 3.2

และแสดงใน มคอ.7 เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการดำเนินการของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา

2. ผู้บริหารหลักสูตรควรทำความเข้าใจกับการประเมินตนเองในการให้คะแนนระดับ 4 และ 5 ใน

ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวน

การประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยการ

ทบทวนเกณฑ์การรับนักศึกษา และเครื่องมือในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมและศักยภาพในการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร และคณะกรรมการหลักสูตร ประชุมทำความเข้าใจกับการประเมินตนเองให้ได้อยู่ในระดับ 4 และ 5 ทุกตัวบ่งชี้

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการกำหนด เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวน 4.1 และแสดงใน มคอ.7 เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการดำเนินการของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา

2. ผู้บริหารหลักสูตรควรทำความเข้าใจกับการประเมินตนเองในการให้คะแนนระดับ 4 และ 5 ใน

ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวน

 

1. ได้กำหนดเป้าหมายเขิงปริมาณและคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ : มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด จำนวน 5 คน เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาตนในด้านการบริหารหลักสูตร เน้นการทำงานเป็นทีม

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทำการทบทวนการประเมินตนเองในการให้ระดับคะแนนในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการกำหนด เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวน 5.1, 5.2, 5.3 และแสดงใน มคอ.7 เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการดำเนินการของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา

2. ผู้บริหารหลักสูตรควรทำความเข้าใจกับการประเมินตนเองในการให้คะแนนระดับ 4 และ 5 ใน

ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวน

1. ในการดำเนินการใน มคอ.7 ได้มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไว้ชัดเจน ในตัวบ่งชี้ 5.1, 5.2 และ 5.3

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทบทวนเกณฑ์การประเมินตนเองในระดับคะแนนในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการเรียบร้อยแล้ว

องค์ประกอบที่ 6

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการกำหนด เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวน 6.1 และแสดงใน มคอ.7 เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการดำเนินการของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา

2. ผู้บริหารหลักสูตรควรทำความเข้าใจกับการประเมินตนเองในการให้คะแนนระดับ 4 และ 5 ใน

ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวน

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการกำหนด เป้าหมายเชิงคุณภาพเป็นตัวนำ มีลักษณะเฉพาะ โดดเด่น อย่างเห็นได้ชัด ทุกปีการศึกษา

2. ผู้บริหารทุกระดับ ควรจัดสรรเวลา ใส่ใจ เข้าใจกับระบบการประเมินตนเองให้มากขึ้น

 

10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเภท

ตัวบ่งชี้

ลักษณะ
การประเมิน

เป้าหมาย
การดำเนินงาน

1. การกำกับมาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี  เกณฑ์ 5 ข้อ

บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ 10 ข้อ

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

ระดับคุณภาพ

(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ผ่าน

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

4 คะแนน

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

4.50 คะแนน

 

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษา

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

- การควบคุมการดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

- การควบคุมดูแล การคำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

- อัตราการสำเร็จการศึกษา

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน


 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเภท

ตัวบ่งชี้

ลักษณะ
การประเมิน

เป้าหมาย
การดำเนินงาน

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- การบริหารอาจารย์

- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

 

4.2 คุณภาพอาจารย์

- ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 (ร้อยละ
20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

- ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

(ร้อยละ 60 ขั้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

(ร้อยละ 20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

- จำนวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เชิงปริมาณ

(ปัจจัยนำเข้า)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

-ร้อยละ ป.เอก

.............

-ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ ...........

ร้อยละผลงานทางวิชาการ.......

4.11 คะแนน

- ร้อยละ ป.เอก 5

-ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ 3.33

- ร้อยละผลงานทางวิชาการ 4

 

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

- ความพึงพอใจของอาจารย์

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

4 คะแนน

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขานั้น ๆ

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

- การพิจารณากำหนดผู้สอน

- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเภท

ตัวบ่งชี้

ลักษณะ
การประเมิน

เป้าหมาย
การดำเนินงาน

 

 

- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี

- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

- การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

5.3 การประเมินผู้เรียน

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

- การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7)

 

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

 

 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

5.4 ผลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการพิจารณาตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ......

4.5 คะแนน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

 

รหัสหลักสูตร 254822 01103168 (14 หลัก)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2 ภาคผนวก)

มคอ 2

(ปีการศึกษา 2561)

ปีการศึกษาที่รับประเมิน

(ปีการศึกษา 2562)

หมายเหตุ

 1. อ.ดร.ละออทิพย์  อินดี

 1. ผศ.ดร.ละออทิพย์  อินดี

ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 2. อ.ดร.อลงกร  นำบุญจิตต์*

 2. อ.ดร.อลงกร  นำบุญจิตต์*

 3. ผศ.อรรณพร  สุริโย

 3. ผศ.อรรณพร  สุริโย

 4. ผศ.พิมภา  อิ่มสำราญรัชต์

 4. ผศ.พิมภา  อิ่มสำราญรัชต์

 5. อ.ชานนท์  ศิริประยงค์

 5. อ.ชานนท์  ศิริประยงค์

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3 ภาคผนวก)

1.    ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

2.    อ.ชานนท์  ศิริประยงค์

3.    ผศ.อรรณพร  สุริโย

4.    ผศ.พิมภา  อิ่มสำราญรัชต์

5.    อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์

6.    อ.พชรกมล อากรสกุล

7.      อ.บรรเจิด สันสุวรรณ

8.      อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี          

 

อาจารย์ผู้สอน ภายในหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4 ภาคผนวก)

1.      ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

2.    อ.ชานนท์  ศิริประยงค์

3.    ผศ.อรรณพร  สุริโย

4.    ผศ.พิมภา  อิ่มสำราญรัชต์

5.    อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์

6.    อ.วิฑูรย์  โพธิ์ทิพย์

7.    อ.ดร.พริษฐ์  บุญรักษ์

8.    ผศ.ดร.ปนัดดา  จีนประชา

9.    อ.ประภาศิริ  กลางพอน

10.   อ.ณัฐพล  นันทภาณุวัฒน์

11. อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์  ใจมัง

12. ผศ.ดร.ศิริพร  สัตยานุรักษ์

13. อ.พชรกมล อากรสกุล

14.  อ.สุริยันต์  กันทิพย์วรากุล

15.  อ.พิมพิไล  เพาะเจาะ  

16.  อ.บรรเจิด สันสุวรรณ

17.  อ.ดร.ดารกา พลัง

18.  อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี           

19.  อ.สิริลักขณ์ ร่มพล            

20.  อ.เรวัตร  นาวาจักร

21.  อ.ธนัช นำบุญจิตต์

22.  .ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

23.  .ลัฐิกา สุนทรพิพิธ

24.  .จริญญา ธรรมจี๋

25.  .ทิพย์ปภา พิริยหะพันธุ์

26.  .เศรษฐโชค สิริภักดีกุล     

 

อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษภายนอกหลักสูตร (ถ้ามี) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-5 ภาคผนวก)

- ไม่มี -

สถานที่จัดการเรียนการสอน  

1.       ภาคทฤษฎี อาคารเฉลิมพระเกียรติ (คณะศิลปศาสตร์) และอาคารมาร์ติน

2.       ภาคปฏิบัติ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

 

 

 

 

  องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

 

การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-ไม่น้อยกว่า 5 คน และ

-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

-ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาปีการศึกษา 2560-2563 ประกอบด้วย (รหัสเอกสารอ้างอิง CM-ART-bSM-1-1.1.1-1 และ CM-ART-bSM-1-1.1.1-2)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วัน เดือน ปีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

สภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

2

 

อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์

การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต สถาบันการ

พลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 (CM-ART-bSM-1-1.1.1-4)

3

ผศ.อรรณพร  สุริโย

สภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

4

ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์

สภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

5

อ.ชานนท์ ศิริประยงค์

สภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 5 คน มีคุณสมบัติดังนี้ (CM-ART-bSM-1-1.1.1-3)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี พ.ศ.

1

ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

บธ.ด.

การจัดการการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาและสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา TQF/ลงโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 /28-30 มิถุนายน 2560


 ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี พ.ศ.

 

 

 

 

- งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ/ลงวารสาร

วิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 Vol.10 No.3 September-December 2018/หน้า 89-100

- ตำราวิชา การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา/ใช้สอน/ปี พ.ศ. 2560

- งานวิจัยเรื่อง The Satisfaction of Workplaces on the Quality of Education Management and Study Program for Sport Management Program. /การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9, วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, สถาบันการพลศึกษา /หน้า 864 – 877.

 

 

 

 

- งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของบุคลากรกีฬาอาชีพที่พึงประสงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยยุค 4.0. / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562, ชลบุรี, สถาบันการ

พลศึกษา / หน้า 175-190.

- งานวิจัยเรื่อง Factors Affecting the Decision on Participation in the World University Muaythai Championship  2018. / การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9, วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, สถาบันการพลศึกษา / หน้า 878 – 883.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปีพ.ศ.

2

 

อ.ดร.อลงกร

นำบุญจิตต์

บธ.ด.

การจัดการการกีฬา

-

- งานวิจัยเรื่อง คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาทักษะและการสอนวิชาฟุตบอลของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ/ลงโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 7 /28-30 มิถุนายน 2560 น. 674

- งานวิจัยเรื่อง The Satisfaction of

Workplaces on the Quality of Education Management and Study Program for

Sport Management Program. /การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9, วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, สถาบันการ

พลศึกษา /หน้า 864 – 877.

3

ผศ.อรรณพร  สุริโย

บธ.ม. การจัดการตลาด

ผศ.

- งานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของคนในชุมชนที่มีต่อบทบาทการบริการวิชาการ การจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึษา วิทยาเขตเชียงใหม่ /  โปสเตอร์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 43

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /2559

- งานวิจัย เรื่อง สภาพตลาดของธุรกิจการแข่งขันกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่/ลงวารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 10

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปีพ.ศ.

 

 

 

 

ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 Vol.10 No.3 September-December 2018  /หน้า 55-72

- งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาการจัดการกีฬา ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต /การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, สถาบันการพลศึกษา /        หน้า 884 – 889.

- Expection and Academic Administration Efficiency on the Role of Sport Management Program, Faculty of Liberal Arts, Institute of Physical Education, Chaing Mai Campas / -การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, สถาบันการ

พลศึกษา / หน้า 872 – 889.

4

ผศ.พิมภา

อิ่มสำราญรัชต์

บธ.ม. การจัดการทั่วไป

-ผศ.

- ตำราการจัดการการเงินและการบัญชี/ใช้สอน/ปี พ.ศ. 2560

- งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาและสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา TQF/ลงโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 7 /28-30 มิถุนายน 2560 หน้า 259

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปีพ.ศ.

5

อ.ชานนท์

ศิริประยงค์

บธ.ม. การจัดการการกีฬา

-

- งานวิจัยเรื่อง คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาทักษะและการสอนวิชาฟุตบอลของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ/ลง

 

 

 

 

โปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 7 /28-30 มิถุนายน 2560 หน้า 674

- Expection and Academic Administration Efficiency on the Role of Sport Management Program, Faculty of Liberal Arts, Institute of Physical Education, Chaing Mai Campas / -การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, สถาบันการ

พลศึกษา / หน้า 872 – 889.

 

 

 

 

 


เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า 1 หลักสูตร


ผลการดำเนินงาน

  อาจารย์ประจำหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด   5   คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี พ.ศ.

1

ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

บธ.ด. การจัดการการกีฬา

ผศ.

- ตำราวิชา การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา/ใช้สอน/ปี พ.ศ. 2560

- งานวิจัยเรื่อง The Satisfaction of Workplaces on the Quality of Education Management and Study Program for

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี พ.ศ.

 

 

 

 

Sport Management Program. /การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9, วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561, กรุงเทพฯ, สถาบันการพลศึกษา /หน้า 864 – 877.- งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของบุคลากรกีฬาอาชีพที่พึงประสงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยยุค 4.0. / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562, ชลบุรี, สถาบันการ

พลศึกษา / หน้า 175-190.

- งานวิจัยเรื่อง Factors Affecting the Decision on Participation in the World University Muaythai Championship  2018. / การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9, วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, สถาบันการพลศึกษา / หน้า 878 – 883.

2

 

อ.ดร.อลงกร

นำบุญจิตต์

บธ.ด.

การจัดการการกีฬา

-

งานวิจัยเรื่อง คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาทักษะและการสอนวิชาฟุตบอลของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ/ลงโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 7 /28-30 มิถุนายน 2560 หน้า 674

- งานวิจัยเรื่อง The Satisfaction of Workplaces on the Quality of Education Management and Study Program for Sport Management Program. /การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9, วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, สถาบันการพลศึกษา /หน้า 864 – 877.

3

ผศ.อรรณพร  สุริโย

บธ.ม. การจัดการตลาด

ผศ.

- งานวิจัย เรื่อง สภาพตลาดของธุรกิจการแข่งขันกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่/ลงวารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 Vol.10 No.3 September-December 2018  /หน้า 55-72

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี พ.ศ.

 

 

 

 

- งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาการจัดการกีฬา ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต /การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, สถาบันการพลศึกษา / หน้า 884 – 889.

- Expection and Academic Administration Efficiency on the Role of Sport Management Program, Faculty of Liberal Arts, Institute of Physical Education, Chaing Mai Campas / -การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, สถาบันการ พลศึกษา / หน้า 872 – 889.

4

ผศ.พิมภา

อิ่มสำราญรัชต์

บธ.ม. การจัดการทั่วไป

ผศ.

- ตำราการจัดการการเงินและการบัญชี/ใช้สอน/ปี พ.ศ. 2560

- งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาและสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา TQF/ลงโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 7 / 28-30 มิถุนายน 2560

5

อ.ชานนท์

ศิริประยงค์

บธ.ม. การจัดการการกีฬา

-

งานวิจัยเรื่อง คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาทักษะและการสอนวิชาฟุตบอลของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ/ลงโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 7 /28-30 มิถุนายน 2560 น. 674

- Expection and Academic Administration Efficiency on the Role of Sport Management Program, Faculty of Liberal Arts, Institute of Physical Education, Chaing Mai Campas / -การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, สถาบันการพลศึกษา / หน้า 872 – 889.


4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

*อาจารย์ประจำ

  -คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรีได้

*อาจารย์พิเศษ

-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

-มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี

-ทั้งนี้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

ผลการดำเนินงาน

  อาจารย์ประจำที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด   5   คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

CM-ART-bSM-1-1.1.1-5

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

1

ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

บธ.ด. การจัดการการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

อ.ดร.อลงกร  นำบุญจิตต์

บธ.ด. การจัดการการกีฬา

-

3

ผศ.อรรณพร  สุริโย

บธ.ม. การจัดการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

ผศ.พิมภา  อิ่มสำราญรัชต์

บธ.ม. การจัดการทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

อ.ชานนท์  ศิริประยงค์

บธ.ม. การจัดการการกีฬา

-

      

  อาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวน     -    คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อย

  ทุก ๆ 5 ปี

ผลการดำเนินงาน

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 สำหรับในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 2560 เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 และใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 CM-ART-bSM-1-1.1.1-6

หมายเหตุ : 1. การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ถึงขึ้นตอนของสภามหาวิทยาลัยโดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

   2. การนับผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาจากผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา

   3. เอกสารประกอบ เอกสารหลักฐานที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ

   4. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)

   5. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทาบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
(ที่มา
: คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

รายการเอกสารอ้างอิง  

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CM-ART-bSM-1-1.1.1-1

 

- มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

CM-ART-bSM-1-1.1.1-2

- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 361/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561)

CM-ART-bSM-1-1.1.1-3

- ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CM-ART-bSM-1-1.1.1-4

- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา

  วิทยาเขตเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

CM-ART-bSM-1-1.1.1-5

- คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ 424/2563

  เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา คณะศิลปศาสตร์

  ประจำปีการศึกษา 2563

CM-ART-bSM-1-1.1.1-6

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตร

  ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

 

 

 

 

                                 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

 

 

  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

      สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

รายละเอียดตามแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ภาคผนวก)

 

ลำดับที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

1

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)

4.47

 

          ด้านคุณธรรมจริยธรรม

4.69

 

          ด้านความรู้

4.51

 

          ด้านทักษะทางปัญญา

4.23

 

          ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.56

 

          ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.29

         ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (สำหรับคณะศึกษาศาสตร์)

-


2

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)Œ

48

3

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (คน) 

15

4

ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษา) (/Œ)*100

31.25

หมายเหตุ : - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า หลักสูตร

นั้นจะยังไม่ครบรอบปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน

                   - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

รายการเอกสารอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CM-ART-bSM-2-2.1-1-1

รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

CM-ART-bSM-2-2.1-1-2

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 1 ปีการศึกษาก่อนรับการประเมิน

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 

สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา (ภาคผนวก)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

ร้อยละ

1. จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จทั้งหมดŒ

48

100

2. จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

47

97.92

2.1 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) Ž

23

47.92

2.2 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

9

18.75

2.3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาและไม่มีการเปลี่ยนงาน 

0

0

2.4 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

2

4.17

2.5 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

0

0

   2.6 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

0

0

2.7 จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ

15

31.25

3. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดที่นำมาคิดคะแนนเป็นตัวหาร

   ( - (+++)) = A

45

 

4. จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำภายในเวลา 1 ปี

   (Ž+) =B

32

 

5. ร้อยละของบัณฑิตที่งานทำภายในเวลา 1 ปี

(B /A)*100 = C

 

71.11

ผลการประเมิน (คะแนน)

(C*5)/100

3.56

 

รายการเอกสารอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CM-ART-bSM-2-2.2.2-1

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 

CM-ART-bSM-2-2.2.2-2

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 1 ปีการศึกษาก่อนรับการประเมิน

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทำ โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

           จากการวิเคราะห์ผลที่ได้ พบว่าบัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 71.11 โดยจำแนกเป็นบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ร้อยละ 47.92 และประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 18.75 เมื่อเปรียบเทียบจากแผนภูมิแสดงร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสถานภาพการทำงานปีการศึกษา 2563 ภาพรวมทั้งประเทศ* ที่ได้งานทำแล้วคิดเป็นร้อยละ 66.70 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของการได้งานทำของนักศึกษาของสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาสูงกว่าภาพรวมทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 4.41 (*ที่มา : http://www.employ.mua.go.th)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม 4.47 อยู่ในระดับดีมากเมื่อพิจาณารายด้าน พบว่าด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับดีมาก ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับดีมาก ด้านทักษะทางปัญญามีค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับดีมาก ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับดีมาก และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับดีมาก

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลการประเมินพบว่า ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำภายในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.11 เทียบคะแนนได้ 3.56 อยู่ในระดับดี

 

องค์

ประ

กอบที่

จำนวน

ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

การแปลผล

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

2

2

-

-

4.47, 3.56

4.01

ระดับคุณภาพดีมาก

 

หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2562 มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้นักศึกษาที่ได้งานทำลดลง

 

จากภาพแสดงคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2559 -2563 พบว่าภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าตัวบ่งชี้ ที่ 2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างในปี 2563 มีคะแนน 4.47 และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ด้านภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายใน 1 ปี พบว่ามีคะแนน 4.02

   องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การรับนักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.1)

1. การรับนักศึกษา

การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

     เป้าหมายเชิงปริมาณ  การรับจำนวน 60 คน

     เป้าหมายเชิงคุณภาพ  คุณสมบัติตาม มคอ.2

     l ระบบและกลไก

ดังนั้นในการรับสมัครในรอบทั่วไปจึงได้มีการกำหนดการรับสมัครในจำนวนตามแผนการรับ จำนวน 37 คน มารายงานตัวในรอบทั่วไป (1) 10 คน ดังนั้น จึงทำให้ต้องเปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบทั่วไป (2)  จำนวน 35 คน  มีผู้มาสมัคร จำนวน 23 คน ต้องเปิดรับรอบที่ (3) จำนวน 15  คน และรอบที่ (4) จำนวน 10 คน สรุปยอมรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562/รอบโควตา จำนวน 18 คน/รอบทั่วไป จำนวน 39 คน และ  Admission จำนวน 3 คน รวมจำนวน ทั้งหมด 60 คน ซึ่งทำให้ได้นักศึกษาเต็มตามแผน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2. คุณสมบัติอื่น ๆ

   2.1 ประเภทโควตา เรียนดี ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป

   2.2 ประเภทโควตา นักกีฬา ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และมีผลการแข่งขันในระดับกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

   2.3 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่ออื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

   2.4 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

   2.5 มีภูมิลำเนาที่เป็นหลักแหล่ง โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทำขึ้นในลักษณะเดียวกัน สามารถนำมาแสดงได้

   2.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด

   2.7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

   2.8 ไม่เป็นนักบวชของศาสนาใด ๆ ที่ขัดต่อแนวปฏิบัติของศาสนา

   2.9 มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  2.10 ไม่เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในสถาบันอื่น ที่ใช้เวลาเรียนตรงกัน

       ดังนั้นสำหรับในปีการศึกษา 2563 จึงได้วางแผนการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษานี้ จำแนกเป็น  จำแนกเป็นประเภทโควตา 30 คน ประเภททั่วไป 25 คน และ Admission 5 คน (CM-ART-bSM-3-3.1.1-1) ผลการรับนักศึกษาของปี

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การรับนักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.1)

(ต่อ)

การศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตา จำนวน 30 คน (CM-ART-bSM-3-3.1.1-2) มารายงานตัว 24 คน ดังนั้นในการรับสมัครในรอบทั่วไปจึงได้มีการกำหนดการรับสมัครในจำนวนตามแผนการรับ จำนวน 31 คน (CM-ART-bSM-3-3.1.1-3) มารายงานตัวในรอบทั่วไป 25 คน ดังนั้น จึงทำให้ต้องเปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบทั่วไป (2)  จำนวน 6 คน มารายงานตัวรอบทั่วไป (2) จำนวน 6 คน (CM-ART-bSM-3-3.1.1-4) และเปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบทั่วไป (5) จำนวน 12 คน มีผู้สอบผ่านจำนวน 3 คน มารายงานตัวจำนวน 2 คน สรุปการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563/รอบโควตา จำนวน 24 คน/รอบทั่วไป จำนวน 34 คน และ  Admission  จำนวน 1 คน (CM-ART-bSM-3-3.1.1-5)  รวมจำนวน ทั้งหมด 59 คน

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา มีการดำเนินงานร่วมกันกับงานแนะแนวของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ในการออกไปจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านการจัดการกีฬา ตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายประชาสัมพันธ์ทั้งภายนอกและภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางป้ายไวนิล เว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อาจารย์ประจำหลักสูตร กลุ่มนักศึกษา นอกจากนี้ยังใช้วิธีสื่อสารระหว่างบุคคล (ปากต่อปาก) โดยมีการดำเนินงานการรับนักศึกษาร่วมกับกองส่งเสริมวิชาการ และคณะศิลปศาสตร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งกองส่งเสริมวิชาการจะมีการประชุมคณะวิชา เพื่อจัดทำเสนอแผนการรับนักศึกษา โดยมีการกำหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกนักศึกษา จำแนกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบรับตรง ระบบโควตา และระบบรับกลาง (Admissions) นำแผนการรับนักศึกษาเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จากนั้นกองส่งเสริมวิชาการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ส่งให้กับคณะวิชาในวิทยาเขต จากนั้นหลักสูตรร่วมกับคณะวิชา และวิทยาเขตจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (CM-ART-bSM-3-3.1.1-6) โดยมีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ของคณะ และอาจารย์ในวิทยาเขต ให้ดำเนินงานเป็นไปตามระบบมีการจัดทำประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 60 คน แบ่งเป็นประเภทโควตา 30 คน ประเภททั่วไป 25 คน และ Admission 5 คน

       การปฏิบัติในปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี และสัมภาษณ์ จากนั้นได้มี

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

 

การจัดทำประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา (CM-ART-bSM-3-3.1.1-7) ซึ่งในปีการศึกษา 2563  มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่จำนวน 3 รอบ ได้แก่ รอบโควตา และรอบทั่วไป และ Admission มีนักศึกษาใหม่มารายงานตัว จำนวน 60 คน

l การประเมินกระบวนการ

      จากที่หลักสูตรได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักศึกษาตามกระบวนการขั้นต้นแล้ว ได้มีการประเมินกระบวนการโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับนักศึกษา ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.33 (CM-ART-bSM-3-3.1.1-8) ดำเนินงานตามกระบวนการรับนักศึกษา พบว่า กระบวนการรับนักศึกษารอบโควตาและรอบทั่วไป และ Admission จำนวนผู้มารายงานตัวไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก ได้สมัครโควตาในสถาบันการศึกษาอื่นไว้ จึงสละสิทธิ์ซึ่งเป็นอุปสรรคจากภายนอกที่ทางหลักสูตรไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับนักศึกษาในรอบทั่วไป และเพิ่มรอบการรับสมัครอีก 5 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตามในความพยายามประชาสัมพันธ์เชิงรุกในวันที่มีการสอบคัดเลือกด้วยการตั้งโต๊ะลงทะเบียนเพื่อให้นักศึกษาที่มาเข้าสอบสาขาวิชาอื่น ๆ ที่คาดว่าจะสอบไม่ผ่านและมีความสนใจจะมาสมัครในสาขาการบริหารจัดการกีฬาได้ลงชื่อ-สกุลพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ไว้และเมื่อมีการประกาศรับสมัครรอบถัดไป ได้มีการโทรแจ้งให้นักศึกษาทราบการรับสมัครโดยตรง เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของหลักสูตรการบริหารจัดการกีฬา จึงทำให้สามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีสรุปผลจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก และจำนวน ผู้มารายงานตัวจากการปรับแผนการรับเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ดังนี้

ปีการศึกษา

รอบการ

รับสมัคร

แผนการรับสมัคร

(คน)

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ผู้มา

รายงานตัว

คิดเป็นร้อยละ

2561

รอบโควตา

30

17

17

56.67

รอบทั่วไป

25

48

42

  97.67

Admission

5

-

-

-

รวมจำนวน

60

65

59

98.33

 

2562

รอบโควตา

30

23

18

60.00

รอบทั่วไป

25

50

39

156.00

Admission

5

3

3

60.00

รวมจำนวน

60

76

60

100.00

 

2563

รอบโควตา

30

30

24

80.00

รอบทั่วไป

25

40

34

136.00

Admission

5

2

1

20.00

รวมจำนวน

60

72

59

98.33

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

 

       จากตารางผลการวางแผนรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ครบตามแผนจำนวน 60 คน มีผู้มารายงานตัวคิดเป็นร้อยละ 98.33 ซึ่งไม่ตรงตามแผนการรับสมัครนักศึกษาที่กำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบผลจากการปรับแผนการรับนักศึกษาในรอบโควตา ระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 พบว่า สัดส่วนนักศึกษาที่สอบผ่านและเข้ามาศึกษาต่อ รอบโควตา เมื่อมีการปรับจำนวนการรับนักศึกษาให้สูงขึ้นโดยเพิ่มจากเดิมร้อยละ 56.67 เป็นร้อยละ 60 และ ร้อยละ 80.00 เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านและเข้ารับการศึกษา พบว่าเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561  จำนวน 17 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 18 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน สรุปได้ว่าเมื่อมีการใช้แผนการรับนักศึกษารอบโควตาจำนวน 30 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2562 ส่งผลให้หลักสูตรมีจำนวนผู้สมัครในรอบโควตาเพิ่มขึ้น

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      จากการรับสมัครคัดเลือกและรับรายงานตัวนักศึกษาในปี 2562 ที่สามารถรับสมัครนักศึกษาได้ตรงตามแผน จำนวน 60 คน นั้น จึงทำให้หลักสูตร ยังคงใช้แผนการรับนักศึกษาแผนเดิม ในปีการศึกษา 2563 นั้นคือ จำนวนรับทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็น โควตา 30 คน ทั่วไป 25 คน และ Admission 5 คน แต่เนื่องจากในการปีการศึกษา 2563 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด19 เป็นผลทำให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้รับผลกระทบในการเปิดรับสมัครไปด้วย อันเนี่องจากการเดินทางมาสอบในต่างจังหวัด อาจทำให้นักศึกษาบางส่วนที่ไม่สะดวก เป็นผลทำให้นักศึกษาบางคนเลือกที่จะศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ใกล้เคียงและสะดวกต่อการเดินทางมากว่า ถึงอย่างไรก็ตาม ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับจำนวนที่จะรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา จำนวน 60 คน ในปีการศึกษา 2563 จึงวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและออกแนะแนว โดยมีการ เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ตามสื่อสิ่งพิมพ์ของจังหวัดเชียงใหม่ สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ เฟชบุ๊ค ไลน์ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ของอาจารย์ และกลุ่มของนักศึกษา รวมทั้งผ่านทางสื่อสารมวลชน (โทรทัศน์ช่อง NBT จังหวัดเชียงใหม่) นอกจากนี้ยังใช้วิธีสื่อสารระหว่างบุคคลปากต่อปาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการโทรศัพท์ติดตามผู้สมัครที่ได้มีการลงชื่อไว้ สำหรับการจัดทำแผนการรับสมัครในปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตานักกีฬา รับจำนวน 30 คน และประเภททั่วไป จำนวน 25 คน และ Admission 5 คน ตามประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป  

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

 

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

     l ระบบและกลไก

     จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตรมีการพัฒนาการดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครบวงรอบของการพัฒนาจากผลการประเมิน ทำให้มีการพัฒนาระบบและกลไกโดยมีการวางแผนในปีการศึกษา 2563 โดยเริ่มจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ทั้งในด้านการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสาขา ระหว่างคณะ และระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้างานกิจกรรมของหลักสูตรร่วมกับคณะ และฝ่ายกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ ตามตารางดังนี้ (CM-ART-bSM-3-3.1.2-9)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน”

ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 เรียนวิชาเตรียมความพร้อมวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ

คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชา การบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 – 102

วันเวลา

08.00-

09.00

09.00-

10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-

15.00

15.00-

16.00

  16.00-

17.00

                  จันทร์

 

3 ส.ค.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โดมเหลืองอร่าม หลังอาคารมาร์ติน

3 ส.ค.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โดมเหลืองอร่าม หลังอาคารมาร์ติน

อังคาร

4 ส.ค.

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตฯ

โดมเหลืองอร่าม หลังอาคารมาร์ติน

4 ส.ค.

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตฯ

โดมเหลืองอร่าม หลังอาคารมาร์ติน

 

พุธ

5 ส.ค.

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตฯ

โดมเหลืองอร่าม หลังอาคารมาร์ติน

5 ส.ค.

กิจกรรมสานสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ รุ่นพี่พบรุ่นน้อง

ห้อง 912

 

พฤหัสบดี

6 ส.ค.

โครงการ “การออกแบบชีวิต พิชิตความสำเร็จอย่างมีความสุข”

ห้อง 912

อ.ประจำหลักสูตร

6 ส.ค.

กิจกรรมสานสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ รุ่นพี่พบรุ่นน้อง

ห้อง 912

 

ศุกร์

7 ส.ค.

ทักษะการคิดคำนวณและพื้นฐานคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ 817

7 ส.ค.

กิจกรรมสานสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ รุ่นพี่พบรุ่นน้อง

ห้อง 912

 

หมายเหตุ 1. เนื่องจากปีการศึกษา 2563 ประสบปัญหาสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสดการสัมผัส เว้นระยะห่าง ให้เหมาะสม

            

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

 

ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกีฬา

ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการออกแบบชีวิต พิชิตความสำเร็จอย่างมีความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ห้องเรียน 912 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรม

เวลา

ผู้รับผิดชอบ

พิธีเปิดโครงการ

08.30-09.00 น.

อาจารย์ทุกท่าน

การบริหารจัดการร่างกายเพื่อการกีฬาหัวจรดเท้าเบื้องต้น

09.00-09.20 น.

อาจารย์บรรเจิด สันสุวรรณ

ความสำเร็จสร้างได้ด้วยตัวเรา

09.30-09.50 น.

ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์

ความแตกต่างของการเรียนในโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย

10.00–10.20 น.

อ.พชรกมล อากรสกุล

ต้นทุนชีวิตกับการพัฒนาตนด้วยแนวคิด OKRs สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข

10.30-10.50

ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

เดี่ยวไมโครโฟน

10.00-11.20 น.

ดร.อลงกร นำบุญจิตต์

อ.ชานนท์ ศิริประยงค์

ฝันให้ไกล.. ไปให้ถึง

11.30-11.50 น.

อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี

พิธีปิดโครงการ

11.50-12.00 น.

อาจารย์ทุกท่าน

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

       การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้างานกิจการนักศึกษาของหลักสูตรสำรวจข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ เช่น ความรู้ทางวิชาการ ความพร้อมในการเรียนหลักสูตรและทักษะชีวิต เป็นต้น นำข้อมูลของนักศึกษาใหม่เข้าประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ตามเจตนารมณ์ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร การบริหารจัดการกีฬา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในสาขาวิชาที่เรียน/พื้นฐานทางวิชาชีพ ของหลักสูตรการบริหารจัดการกีฬา และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นอกจากจะเป็นการปูพื้นฐานในสาขาที่เรียนแล้วนั้น ยังมุ่งเน้นเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบขอบเขต พันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างจริงจังเมื่อนักศึกษาได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงกระบวนการที่เป็นระบบอย่างแท้จริง

       หลักสูตรยังได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

       1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ในสาขาวิชา วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 (CM-ART-bSM-3-3.1.2-10)  

      

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

 

        2. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 วันที่

4-5 สิงหาคม 2563 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 (CM-ART-bSM-3-3.1.2-11)

       3. โครงการวันไหว้ครู วันที่ 27 สิงหาคม 2563 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 (CM-ART-bSM-3-3.1.2-12)

       4. โครงการวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2563 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 (CM-ART-bSM-3-3.1.2-13)

       5. โครงการประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 (CM-ART-bSM-3-3.1.2-14)[Nu1] [A2] [A3] 

 

l การประเมินกระบวนการ

        ผลจากการประเมินกระบวนการของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การศึกษา 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดวิกฤตสถานการณ์โรคระบาดขึ้น ไวรัสโคโรน่า19 จึงทำให้การดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาต้องระงับ หรือไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ โดยสามารถดำเนินโครงการเสร็จสิ้นจำนวน 5 โครงการ ทั้งนี้ผลการประเมินโครงการทุกโครงการอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี

 

 l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

        หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อม โดยนำผลการทดสอบแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทั้ง 3 รายวิชาดังกล่าวข้างต้น นำไปใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างภาคเรียนให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป

1. การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

     l ระบบและกลไก

     จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้วางแผนปรับปรุงกระบวนการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา โดยได้นำแนวทางปฏิบัติและคู่มือการกำกับติดตามแก่นักศึกษา และได้มีการปรับปรุง

กระบวนการด้านอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่สามารถเข้าพบนักศึกษาได้ตามกำหนดเวลา  โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำการมอบหมายงาน กรณีที่ไม่สามารถเข้าพบนักศึกษาในชั่วโมง Home Room ได้ ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

 

สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา (CM-ART-bSM-3-3.2.1-15) และในส่วนของอาจารย์ที่ไม่สามารถเข้าพบนักศึกษาในชั่วโมง Home Room ได้นั้น ให้ใช้ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ แทน เช่น ไลน์ เฟชบุ๊ค อีเมล์ และโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความผูกพันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (CM-ART-bSM-3-3.2.1-16)

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

       ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (CM-ART-bSM-3-3.2.1-17) ประชุมอาจารย์และจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษารวมทั้งจัดตารางให้คำปรึกษา (Home Room) แก่นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม หรือรายบุคคล และจัดช่องทางให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ห้องให้คำปรึกษา Website Facebook E-mail Line นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการจัดบริการข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งได้มีการจัดโครงการฝึกทักษะทำงานด้วยกิจกรรมจิตอาสา  

 

l การประเมินกระบวนการ

      จากการดำเนินงานตามกระบวนการที่กำหนดข้างต้นได้มีการประเมินผลกระบวนการในการให้คำปรึกษา โดยมีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการเรียนในรายวิชา พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มีผลการประกาศพ้นสภาพ และได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี ติดตามและพิจารณาผลที่เกิดจากการให้คำปรึกษา ดังนี้ (CM-ART-bSM-3-3.2.1-18)

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ผลการให้คำปรึกษา (รอพินิจ)

1

นายศราวุฒิ พลากรชัยชนะ

ชั้นปีที่ 4

- นักศึกษารับทราบผลการเรียนของตนเองและรับปากว่าจะปรับปรุงผลการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

2

 

นายณัฐวัฒน์ ทาศักดิ์

ชั้นปีที่ 3

- นักศึกษารับทราบผลการเรียนของตนเองและรับปากว่าจะปรับปรุงผลการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

3

นายถิรพงศ์ ก้อนสมบัตื

ชั้นปีที่ 3

- นักศึกษารับทราบผลการเรียนของตนเองและรับปากว่าจะปรับปรุงผลการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

4

นายสุเมธี ธิปา

ชั้นปีที่ 1

- นักศึกษารับทราบผลการเรียนของตนเองและรับปากว่าจะปรับปรุงผลการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

5

นายธนดล บุญนิธิวศิน

ชั้นปีที่ 1

- นักศึกษารับทราบผลการเรียนของตนเองและรับปากว่าจะปรับปรุงผลการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ผลการให้คำปรึกษา (รอพินิจ)

6

นายธนาพร ต๋าอ่อน

ชั้นปีที่ 1

- นักศึกษารับทราบผลการเรียนของตนเองและรับปากว่าจะปรับปรุงผลการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

7

นายศราวุฒิ แสนการณ์

ชั้นปีที่ 2

- นักศึกษารับทราบผลการเรียนของตนเองและรับปากว่าจะปรับปรุงผลการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ผลการให้คำปรึกษา นักศึกษาพ้นสภาพ

1

นายอภิชัย อินต๊ะวิชัย

ชั้นปีที่ 1

- นักศึกษาค้นพบตัวเองว่า หลักสูตรที่เรียนไม่ใช่สิ่งที่ตนเองชอบ และได้ที่เรียนใหม่

2

นายธนกฤต แก้วภักดี

ชั้นปีที่ 1

- ลาออกไปสมัครทหาร

3

นายก้องเกียรติ สารีโนศักดิ์

ชั้นปีที่ 1

- ลาออกไปทำงานช่วยธุรกิจที่บ้าน

4

นายบุญยกร นันทะเสน

ชั้นปีที่ 1

- นักศึกษาได้ค้นพบตัวเองว่า หลักสูตรที่เรียนไม่ใช่สิ่งที่ตนเองชื่นชอบ และได้ที่เรียนใหม่

5

นายอิสริยภรณ์ อาจณรงค์

ชั้นปีที่ 1

- นักศึกษาได้ค้นพบตัวเองว่า หลักสูตรที่เรียนไม่ใช่สิ่งที่ตนเองชื่นชอบ และได้ที่เรียนใหม่

6

นายฉลองชัย นันติ

ชั้นปีที่ 2  

- พ้นสภาพปี 2 แล้วสอบเข้า ปี 1 ใหม่

     สรุปผลการให้คำปรึกษานักศึกษาพ้นสภาพและรอพินิจ ทั้งหมด 13 คน มีสภาพยังคงเป็นนักศึกษา จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 และมีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 หลักสูตรได้ประเมินผลกระบวนการว่ามีสาเหตุใดจึงไม่สามารถให้คำแนะนำนักศึกษาให้คงอยู่และมีผลการเรียนที่พ้นจากสภาพรอพินิจ ดังนี้

1. นักศึกษามีปัญหาทางครอบครัว และปัญหาด้านเศรษฐกิจ

2. นักศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการเวลาในการเรียนของตนเองได้อย่าง

เหมาะสม

3. นักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน

      ผลการประเมินการให้คำปรึกษาในชั่วโมงที่กำหนดไว้ทุกวันพุธ และในช่วงเวลาอื่น ๆ พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้เวลากับนักศึกษาอย่างเต็มที่ โดยให้คำปรึกษา ตัวต่อตัว และผ่านสื่อออนไลน์ เช่น facebook Line กลุ่ม และ Line ส่วนตัว เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร ที่สำคัญ และทันต่อเหตุการณ์

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      ผลจากการดำเนินงานในด้านการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษา เช่น การแก้ไข หรือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านผลการเรียนนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถ จากการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาไว้ในปีการศึกษา 2564 โดยมุ่งเน้นให้ดำเนินการให้คำปรึกษาตามคู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และควรมีการกำหนดยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา ด้วยการสร้างเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับเกียรติบัตรจากรองอธิการบดี รวมถึงแจ้งให้ผู้ปกครอง หรือสถานศึกษาเดิมทราบ และเน้นย้ำให้อาจารย์ที่ปรึกษากำชับให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมของตนเองในการสอบภาษาอังกฤษตอนจบหลักสูตรการบริหารจัดการกีฬา (Exit Exam) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยกำกับติดตามดูแลนักศึกษาให้มีการไปทดสอบของสถาบันการทดสอบอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานเพื่อพัฒนาตนเองในระหว่างเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 ให้สามารถสอบผ่านได้ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

   l ระบบและกลไก

        ในการประเมิน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจะมีการนำผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการไปพัฒนาในปีการศึกษา 2563 โดยจะจัดทำเป็นแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาฯ ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำแนกตาม 3 กลุ่มหลักดังนี้

1. กลุ่มวิชาหลัก มีพัฒนาต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พลบดีคัพ ครั้งที่ 4 รุ่นประชาชนชาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มของประชาชนที่สนใจกีฬาวอลเลย์บอลในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง

2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ จะมีการพัฒนารูปแบบการจัดโครงการฝึกทักษะทำงานด้วยกิจกรรมจิตอาสา เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้มีความกล้าแสดงออกในด้านการมีน้ำใจ ฝึกฝนการเป็นผู้ให้

     3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จะมีจัดโครงการต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นด้านนวัตกรรมทางการกีฬา

       หลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามระบบและกลไกโดยเริ่ม ประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน รายงานและประเมินผลการดำเนินงาน นำผลการประเมินไปใช้วางแผนการพัฒนา

 

 

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

  หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้รายวิชาและโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยกำหนดให้นักศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพใน 3 กลุ่มหลัก โดยในการเขียนโครงการได้เพิ่มรายละเอียดตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการสำเร็จให้ชัดเจน ดังนี้ 

     1. กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects) ได้แก่ โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พลบดีคัพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 -11 พฤศจิกายน 2563

     2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) มีดังนี้

         2.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์ วันที่ 10 มีนาคม  2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

         2.2 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกีฬา ระหว่างวันที่ 15 – 17  ธันวาคม 2563 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี จังหวัดระยอง

        2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อในการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาผ่านโปรแกรมออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยบริการ

     3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ โครงการอบรมนวัตกรรมในการกีฬา วันที่ 5 มีนาคม 2564 ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

l การประเมินกระบวนการ

      การประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว พบว่า การดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพฯ มีผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และจำแนกการประเมินตาม 3 กลุ่มหลักดังนี้

       1. กลุ่มวิชาหลัก พบว่า การดำเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย

       2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า การดำเนินงานโครงการทั้ง 3 โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการและบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนานักศึกษา

       3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า การดำเนินงานตามโครงการอบรมนวัตกรรมในการกีฬา บรรลุตามเป้าหมาย

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      หลักสูตรจะมีการนำผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ไปพัฒนาในปีการศึกษา 2564 โดยจะจัดทำเป็นแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาฯ ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำแนกตาม 3 กลุ่มวิชาหลักดังนี้

     1. กลุ่มวิชาหลัก จะมีการพัฒนาต่อเนื่องในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้วยการจัดการแข่งขันเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พลบดีคัพ โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันให้มีจำนวนมากขึ้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะให้นักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติการจัดการแข่งขันฯ ในรายการต่าง ๆ


ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

 

2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ มีการพัฒนารูปแบบการจัดโครงการฝึกทักษะ

สร้างอาชีพให้มีความก้าวหน้าด้วยการบูรณาการกับรายวิชาที่จะมีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป ได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้สร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ณ สนามกีฬาปีนหน้าผา โดยให้นักศึกษาได้สะสมชั่วโมงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะมีจัดโครงการต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นด้านนวัตกรรมทางการกีฬา

 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

    -การคงอยู่และการสำเร็จ

             

ปีการ

ศึกษา

 

แผนรับตาม มคอ.2

 

จำนวน

ที่รับเข้า



จำนวนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

‚

จำนวน นศ. ตกค้าง

ที่สำเร็จการศึกษา

ƒ

จำนวนนักศึกษา

ที่ออกกลางคันสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา

(คน)

อัตราการคงอยู่

 - n x100

   

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

เสียชีวิต

 

„

สาเหตุ

อื่น ๆ

n

2559

60

60

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

-

12

80.00

2560

60

57

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

-

29

49.12

2561

60

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

30

49.15

2562

60

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

21

61.81

2563

60

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

20

66.10

 

อัตราการสำเร็จการศึกษา

(‚/)*100

 

 

60

80

43.86

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ‚+ƒ

 

53

40

48

25

** นายนัฐพล จิตติ นักศึกษารหัส 58 มีสถานะยังไม่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน**

** มีนักศึกษารหัส 59 สำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน**

หมายเหตุ 1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
คิดเป็นร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว

                   2. การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่แต่ละรุ่น

                     3.. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่รายงาน ณ วันที่ 18 สิงหาคม ของปีการศึกษา

หมดกำหนดเวลาเพิ่ม-ถอน) โดยไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง

                      4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภาให้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาที่รับการประเมิน รวมนักศึกษาตกค้าง ใช้เป็นข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา มีสาเหตุมาจากขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และบางส่วนไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง เนื่องจากนักศึกษาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ และไม่ติดต่อกลับในกรณีที่ส่งจดหมาย รวมถึงนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีความหวังว่า เมื่อเข้ามาเรียนแล้วจะมีโอกาสโอนย้ายไปเรียนสาขาวิชาพลศึกษา แต่ไม่สามารถโอนย้ายได้ ทำให้บางส่วนต้องลาออกไป และบางส่วนไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้

        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการสำเร็จของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 83.33 และในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 78.33 ของนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมาก ส่วนสาเหตุของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84

 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

1)      ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ปีการศึกษา

ผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ย)

การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

รวม

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

2559

4.08

มาก

4.09

มาก

4.09

มาก

2560

4.23

มาก

4.28

มาก

4.25

มาก

2561

4.10

มาก

4.39

มาก

4.35

มาก

2562

4.42

มาก

4.23

มาก

4.33

มาก

2563

4.33

มาก

-

-

4.33

มาก

   หมายเหตุ : 1. เนื่องจากช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นช่วงประสบปัญหาสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้มีความจำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไป

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

            2. ให้อธิบายว่ามีการสำรวจความพึงพอใจโดยใช้เครื่องมืออะไร ได้ผลการสำรวจอยู่ระดับไหน มีข้อเสนอแนะอย่างไร

 

2)      ผลการจัดการข้อร้องเรียน

       ในปีการศึกษา 2563 มีการร้องเรียนของนักศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ (ถ้ามี) ถ้าไม่มีก็บอกไม่มี

ลำดับที่

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ผลการจัดการข้อร้องเรียน

-           

ไม่มี

-

 

รายการเอกสารอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CM-ART-bSM-3-3.1.1-1

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563

CM-ART-bSM-3-3.1.1-2

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตา)


 

ลำดับที่

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CM-ART-bSM-3-3.1.1-3

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ประเภททั่วไป)

CM-ART-bSM-3-3.1.1-4

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ประเภททั่วไป รอบ 2)

CM-ART-bSM-3-3.1.1-5

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 Admission

CM-ART-bSM-3-3.1.1-6

คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

CM-ART-bSM-3-3.1.1-7

คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ และรับรายงานตัว (ประเภทโควตา)

CM-ART-bSM-3-3.1.1-8

รายงานแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

CM-ART-bSM-3-3.1.2-13

โครงการวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

CM-ART-bSM-3-3.1.2-14

โครงการประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2563

CM-ART-bSM-3-3.2.1-15

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

CM-ART-bSM-3-3.2.1-16

หลักฐานการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา

CM-ART-bSM-3-3.2.1-17

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

CM-ART-bSM-3-3.3.2-18

ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2563

CM-ART-bSM-3-3.3.1-19

รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตร ด้านการพัฒนานักศึกษา

 

 

 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์

  องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)

1.      ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การกำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้

เป้าหมายเชิงปริมาณ : มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด จำนวน 5 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาตน เน้นการทำงานเป็นทีม

 

l ระบบและกลไก

       เป้าหมายการวางระบบและกลไก การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีเป้าหมายให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมบางท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นมีภาระงานที่เหมาะสม และทำให้การบริหารหลักสูตรลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงานกลางปีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสัญญาจ้าง

       จากเป้าหมายดังกล่าว ในปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้ภาะงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นมีภาระงานลดลงจนสามารถบริหารหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้ทบทวนระบบกลไกใหม่อีกครั้ง ให้มีการวางแผนระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้านพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรท่านอื่น ให้มีความพร้อมหมุนเวียนมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในอนาคต เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนด้านการบริหารหลักสูตร และลดความเสี่ยงเมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้หลักสูตรได้ทบทวนระบบกลไกแผนบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เห็นควรให้คงแผนกรอบอัตรากำลังระยะยาวเช่นเดิม (CM-ART-bSM-4-4.1.1-1)

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

       ในการนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติงานของปีการศึกษา 2563 ดังนี้
      
- ด้านการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 คน ได้มีการทบทวนคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

       - ทบทวนกรอบอัตรากำลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อธำรงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลดความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกลางปี รวมถึงมีการทบทวนแนวทางการให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร

       - มีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพัฒนาตนในด้านการบริหารหลักสูตร มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานให้เกิดการทำงานเป็นทีม

     

l การประเมินกระบวนการ

        จากแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจากผลการดำเนินงานตามระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งระบบกลไกในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของปีการศึกษา 2563 นั้น พบว่า บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ

         1. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 5 คน

         2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาตนด้านการบริหารงานหลักสูตร (CM-ART-bSM-4-4.1.1-2)

      

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

       ในปีการศึกษาถัดไป หลักสูตรได้มีเป้าหมายด้านการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน ในด้านการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ และเพื่อจัดการศึกษาที่สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมในอนาคต

 

2.    การบริหารอาจารย์

เป้าหมายเชิงปริมาณ : รักษาระดับภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้อยู่ในระหว่าง 9-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร

 

l ระบบและกลไก

        จากผลการประเมินตามแผนบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้วางระบบกลไก การบริหารอาจารย์ ในด้านสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาอาจารย์ให้นำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการหลักสูตร และนอกจากนี้ควรรักษาระดับภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ดังปรากฏในแผนการบริหารหลักสูตร (CM-ART-bSM-4-4.1.2-3)

         ในปีการศึกษา 2563 มีระบบและกลไกเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

1.1     แต่งตั้งคำสั่งผู้ปฏิบ้ติหน้าที่ในแต่ละองค์ประกอบ โดยให้อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในสังกัด มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน และสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ให้ทุกคนในสาขามีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อให้ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน สร้างการทำงานเป็นทีมงาน  

1.2     กำหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานรวมระหว่าง 9-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

        จากการดำเนินงานบริหารอาจารย์ของปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน ให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารหลักสูตรร่วมกัน (CM-ART-bSM-4-4.1.2-4)

2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานรวมระหว่าง 9-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทั้ง 5 คน คน (CM-ART-bSM-4-4.1.2-5)

 

l การประเมินกระบวนการ

          มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้    โดยมีรายละเอียดตามรายงานดังนี้

ลำดับ

หัวข้อการบริหารงานตามแผนงาน

ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน

1

ด้านกำลังคน แต่งตั้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นการทำงานเป็นทีม

เป้าหมาย  มีการแบ่งงานกันทำ ระหว่างอาจารย์ทุกคนในสาขาอัตรา ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงานปี 2563 : บรรลุตามเป้าหมาย

 

2

ด้านภาระงานสอนและภาระงานบริหารหลักสูตรที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีภาระงานสอน 9-15 ชม.ต่อสัปดาห์

ผลการดำเนินงานปี 2563 : บรรลุตาม

เป้าหมาย

 

   l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

        จากผลการประเมินตามแผนบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น ในปีการศึกษาต่อไป หลักสูตรควรมุ่งเน้นการบริหารหลักสูตรให้เกิดการทำงานเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง โดยเน้นการดึงศักยภาพของอาจารย์ที่สังกัดในสาขาทุกคน โดยอาศัยพลังของกลุ่มอาจารย์มาดำเนินงานร่วมกันอย่างจริงจัง อาศัยจุดแข็งที่อาจารย์ในสาขามีความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอย่างดี

 

 

3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมายเชิงปริมาณ :

    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการ หรือด้านจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง

    2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเผยแพร่งานวิจัย อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจ

 

l ระบบและกลไก

         ในระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์นั้น จากการประเมินระดับหลักสูตรในปีที่ผ่านมา หลักสูตรเห็นว่าควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการบริหารหลักสูตร และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ทุกคนให้พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน จึงกำหนดระบบและกลไก ดังนี้

1. กำหนดนโยบายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาตน เข้ารับการพัฒนาตนด้านการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการบริหารหลักสูตร อย่างน้อย 1 ครั้ง

2. กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเผยแพร่งานวิจัย อย่างน้อย

คนละ 1 เรื่อง

          

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

       1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาตนในด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะด้านเทคโนโลยี ครบทั้ง 5 คน ดังปรากฏในภาคผนวก ตารางที่ 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถดำเนินงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยได้

 

l การประเมินกระบวนการ

       จากการที่ได้ดำเนินงานตามระบบและกลไก หลักสูตรได้มีการกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ และจากการประเมินผลกระบวนการมีผลการประเมินดังนี้    

ลำดับ

เป้าหมาย

ผลการประเมิน

1

การส่งเสริมอาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

ในปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีผู้ที่มีศักยภาพที่จะศึกษาต่อได้ และหลักสูตรยังไม่มีเป้าหมายในการพัฒนาให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

 

ลำดับ

เป้าหมาย

ผลการประเมิน

2

การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการอบรมพัฒนาตนในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ

กำหนดเป้าหมายในปี 2563 ให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยคนละ

1 ครั้งต่อปีการศึกษ

ผลการดำเนินงานปี 2563 :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาตนอย่างน้อย 1 ครั้ง

บรรลุตามเป้าหมาย

3

ผลงานวิจัยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย

มีการเผยแพร่งานวิจัยหรือมีตำราที่ผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ รวมอย่างน้อยปีละ 3 เรื่องต่อปี

ผลการดำเนินงานปี 2563 :

ไม่มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

4

สร้างแรงจูงใจในการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมบริหารหลักสูตรมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

ผลการดำเนินงานปี 2563 :

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนน 4.67 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

บรรลุตามเป้าหมาย

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

       จากผลการประเมินนั้น มีข้อควรพัฒนาให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยนำไปวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังนี้

        1. ควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

        2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาตนด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการบริหารหลักสูตร อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

        2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ทุกคนให้พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน      

 

 

 

 

คุณภาพอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)

1. จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน

     ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40

     คะแนนที่ได้ เท่ากับ     5.00     .       

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2)

 

2. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน แยกเป็น

       - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน

       - รองศาสตราจารย์ จำนวน  -  คน

       - ศาสตราจารย์  จำนวน  -  คน

       - ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน - คน

       - ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จำนวน - คน

         ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ          60        .

         คะแนนที่ได้ เท่ากับ        5.00        .

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1, 1.1.2)

 

3. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 ชื่อ-อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่

ค่าถ่วงน้ำหนัก

-

-

-

-

รวม

-

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คิดตามระยะเวลาของปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับประเมิน เช่น รับการประเมินปีการศึกษา 2560 คิดผลงานปีปฏิทิน 2560 (ม.ค. – ธ.ค. 2560)

-          ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 0.00

-          ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0.00

               คะแนนที่ได้ เท่ากับ 0.00

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 4.2-1)

         ดังนั้น คุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้คะแนนเท่ากับ

                     1+2+3     = (5+5+0)/3 =  3.33   คะแนน

                        3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ (3 คะแนน)

      อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากรายงาน มคอ.2 คณะ

ศิลปศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560–2563 ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายละเอียดดังนี้

ปีการศึกษา

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คิดเป็นร้อยละของการคงอยู่

*100

    u

ทั้งหมด

u

คงอยู่



ปรับเปลี่ยน

w

2560

5

5

0

100

2561

5

5

1**

80

2562

5

5

0

100

2563

5

5

0

100

หมายเหตุ : * คงอยู่  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนในระหว่างปีการศึกษาหรือภายในปีการศึกษา

            ** ในปีการศึกษา 2561 มีการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสัญญาจ้าง

 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์

        เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเป็นการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน โดยใช้แบบประเมินที่แนบให้เก็บข้อมูลแล้วสรุปรายงานในตารางต่อไปนี้

ประเด็นการประเมิน

ปีการศึกษา

2561

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2562

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2563

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.69

4.70

4.70

กระบวนการบริหารหลักสูตร

4.68

4.72

4.72

กระบวนการเรียนการสอน

4.48

4.48

4.52

โดยรวม

4.65 (มาก)

4.66 (มาก)

4.67 (มาก)

หมายเหตุ: การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
(ที่มา: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

          ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ในปีการศึกษา 2563  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (CM-ART-bSM-4-4.3.2-6)

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CM-ART-bSM-4-4.1.1-1

ระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CM-ART-bSM-4-4.1.1-2

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตน

CM-ART-bSM-4-4.1.2-3

แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2563)

 CM-ART-bSM-4-4.1.2-4

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

CM-ART-bSM-4-4.1.3-5

ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

CM-ART-bSM-4-4.3.2-6

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาที่ 1/ปีการศึกษา 2563

รหัส

ชื่อวิชา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

w

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

มศ 041013

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10

12

11

2

6

1

2

5

0

0

49

44

มศ 021006

 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย

26

4

7

4

2

0

1

4

0

0

49

45

บธ 021005

 หลักการบัญชี

32

2

5

2

2

1

1

4

0

0

49

45

วท 091006

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

12

5

4

7

4

2

6

5

0

0

49

44

บธ 061039

องค์การและการจัดการ

4

6

8

6

10

7

1

8

0

0

49

41

บธ131030

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา

0

1

5

10

16

8

4

5

0

0

49

44

สศ 021002

บทบาทพลเมือง

2

7

13

10

8

1

2

6

0

0

49

43

พล 032415

ทักษะกีฬาว่ายน้ำ

8

12

5

4

5

4

1

10

0

0

49

39

มศ 122002

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

9

8

15

0

1

0

1

3

0

0

37

34

วท 112009

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน

3

5

2

6

7

8

3

3

0

0

37

34

บธ 132003

การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา

2

3

5

4

6

7

7

2

0

0

36

32

บธ 042011

การตลาดการกีฬา

5

2

4

2

12

6

3

2

0

0

36

34

บธ133010

การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา

2

3

7

12

5

1

2

4

0

0

36

32

พล 031298

 ลีลาศ

2

9

4

8

6

2

4

2

0

0

37

35

บธ 133012

การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและศูนย์สุขภาพ

3

3

7

5

5

5

7

2

0

0

37

35

บธ 032007

การเงินธุรกิจ

13

3

2

0

1

4

5

1

0

0

29

28

บธ 133007

การบริหารจัดการแข่งขันกีฬา

20

5

3

1

0

0

0

0

0

0

29

29

บธ 133004

กฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา

0

17

6

6

0

0

0

0

0

0

29

29

บธ 133009

การให้การสนับสนุนทางการกีฬา

0

17

6

6

0

0

0

0

0

0

29

29

บธ 133011

การบริหารจัดการธุรกิจทางการกีฬา

0

4

11

7

7

0

0

0

0

0

29

29

พล 041072

วอลเลย์บอล

7

1

3

5

10

2

1

0

0

0

29

29

พล 073115

ค่ายพักแรม

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

29

บธ 073057

ภาษีอากรธุรกิจ

9

2

3

3

8

1

2

0

0

0

28

28

บธ 133005

การวิจัยทางการบริหารจัดการกีฬา

3

5

2

6

5

0

5

2

0

0

28

28

บธ114032

สัมมนาทางการบริหารจัดการกีฬา

8

4

9

4

3

0

0

0

0

0

28

28

บธ 134014

การบริหารจัดการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา

5

3

7

7

3

3

0

0

0

0

28

28

มศ 054024

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ

0

3

2

9

7

3

4

0

0

0

28

28

บธ 114030

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา

2

4

8

5

7

1

1

0

0

0

28

28

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รหัส

ชื่อวิชา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

w

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

มศ 051058

หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

1

3

2

2

5

6

10

7

8

0

44

29

มศ 121003

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

9

10

11

5

2

0

1

6

0

0

44

38

สศ 022008

กีฬากับสังคม

2

1

6

7

7

9

5

7

0

0

44

37

วท 061005

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ในชีวิตประจำวัน

4

7

5

10

5

2

4

7

0

0

44

37

บธ 032008

การเงินธุรกิจ

0

2

7

10

6

6

11

2

0

0

44

42

สศ 051004

หลักเศรษฐศาสตร์

1

0

5

10

7

10

8

2

1

0

44

41

สศ 042002

กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา

0

0

20

17

0

0

0

0

7

0

44

37

พล 052361

ทักษะกีฬาปีนหน้าผา

6

6

11

5

2

0

3

7

4

0

44

33

วท 091005

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

13

8

4

3

9

0

2

0

0

0

39

39

บธ 072054

กฎหมายธุรกิจ

7

8

10

1

4

2

2

0

0

0

34

34

สศ 072008

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

12

10

7

1

3

2

0

0

0

0

35

35

วท 112007

ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจกีฬา

6

8

6

4

3

3

1

1

0

3

35

31

บธ 133006

การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา

4

10

5

2

2

0

0

0

11

0

34

23

บธ 132002

การวางแผนและพัฒนาการกีฬา

0

6

16

11

0

0

0

0

1

0

34

33

พล 041071

ฟุตซอล

12

7

5

7

1

1

1

1

0

0

35

34

บธ 133008

การบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ

11

4

4

0

2

4

1

3

0

0

29

26

บธ 07406

จริยธรรมทางธุรกิจ

5

7

4

3

6

0

1

3

0

0

29

26

พล 041070

ฟุตบอล

7

5

12

0

0

0

0

0

5

0

29

24

บธ 073055

สถิติเพื่อธุรกิจการกีฬา

5

7

3

1

0

3

2

3

0

5

29

21

พล 031298

ลีลาศ

7

4

3

4

1

2

5

0

3

0

29

26

มศ 053023

ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา

0

3

4

10

1

2

5

4

0

0

29

25

031303

มวยไทย

10

3

0

2

4

1

3

3

3

0

29

23

บธ 114014

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา

22

3

0

2

0

0

0

0

1

0

28

27

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

(ตัวบ่งชี้ 5.1)

1.หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เป้าหมายเชิงปริมาณ : ทุกรายวิชาได้รับการทบทวนและปรับปรุง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ทุกรายวิชาต้องได้รับการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

l ระบบและกลไก

        ในการดำเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬา (ส่วนกลาง) มีระบบและกลไกในการการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมวิพากษ์ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงผ่านสภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติ นำส่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเผยแพร่ไปยังวิทยาเขตเมื่อ สกอ.ลงนาม ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละครั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาเขต จะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและยกร่างหลักสูตรทุกครั้ง โดยมีเป้าหมายดังนี้

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

         ใน ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรของสาขาวิชา  พิจารณาข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ และได้นำข้อเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตร สำหรับมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้เชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และบริบทของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ  โดยได้ร่วมกันกำหนดขอบข่ายสาขาวิชา สมรรถนะการปฏิบัติงาน ปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา ตามหลักสูตร  และได้หลักสูตรปรับปรุงที่เสร็จสมบูรณ์เริ่มใช้จัดการเรียนการสอนในภาคต้นปีการศึกษา 2563 (CM-ART- bSM -5-5.1.1-2) ดังนี้

      ในปี 2563 นี้ ทางคณะส่วนกลางได้ประกาศใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นภาคเรียนแรก ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ใช้หลักสูตรปรับปรุง 2560 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการกีฬา     

                 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะ                           บริหารจัดการกีฬา

                                     

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร     25482201103168

ภาษาไทย        บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Business AdministrationProgram

                     in Sports Management

2. ชื่อปริญญาและสาขา  

ภาษาไทย       

          ชื่อเต็ม            บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารจัดการกีฬา)

          ชื่อย่อ             บธ.บ. (การบริหารจัดการกีฬา)

ภาษาอังกฤษ    

          ชื่อเต็ม            Bachelor of Business Administration (Sports Management)

          ชื่อย่อ             B.B.A. (Sports Management)

3. วิชาเอก

          ไม่มี                                            

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

124 หน่วยกิต 

5.   รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์

5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย

5.4 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)      

6.2 กำหนดเปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2563

6.3 สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 เมษายน 2563

l การประเมินกระบวนการ

     จากการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตร (พ.ศ. 2556) มาเป็นหลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ. 25
60) และหลักสูตร ปรับปรุง (2563) เป็นหลักสูตรสำหรับมหาวิทยาลับการกีฬาแห่งชาติที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ของ    แต่ละวิทยาเขต โดยสาขาการบริหารจัดการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กำหนดจุดเน้นเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจากส่วนกลาง และคณะกรรมการจากทุกวิทยาเขตเข้าร่วมทำให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ เป็นไปตามสภาพและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน โดยข้อมูลที่ได้มาจากกรรมการทุกส่วน ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจากส่วนกลาง และคณะกรรมจากทุกวิทยาเขตที่ได้นำข้อมูลมาจากผู้สอนทำให้การปรับปรุงหลักสูตรสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาให้เหมาะสมและเพิ่มรายวิชาให้เข้ากับยุคสมัย ปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิต ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาในยุค 4.0 เป็นการดำเนินการที่เหมาะสม

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรส่วนกลางได้มีปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสาขาการบริหารจัดการกีฬาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ของแต่ละวิทยาเขต เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยคณะกรรมการ ซึ่งจะเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงผ่านสภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สถาบันการพลศึกษาอนุมัติ นำส่ง สกอ. และเผยแพร่ไปยังวิทยาเขตเมื่อ สกอ. ลงนามต่อไป โดยมีการปรับปรุง ดังนี้

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา หลักสูตรปี 2560 (ปรับปรุงจากหลักสูตร 2556)

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า       127     หน่วยกิต                                                                             

2. โครงสร้างหลักสูตร

    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   กำหนดให้เรียน  30    หน่วยกิต

    2) หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า       91    หน่วยกิต

       2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ            กำหนดให้เรียน    27    หน่วยกิต

       2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             

        &