26122019_๒๐๐๑๒๗_0001

 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

 

 

 

                             ประจำปีการศึกษา 2563      

        (3 สิงหาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 12 มิถุนายน 2564

 

 

 

          บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

    ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่         ได้ดำเนินงานและบริหารงานระดับระดับสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใน 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน และมีระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.32

รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

          องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน

          องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับ ดีมาก  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.95

          องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับปานกลาง      คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.00

          องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.41

          องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   จำนวน ตัวบ่งชี้           มีผลการดำเนินงาน  ระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.50 

          องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับ        ปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.00

          จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาในประเด็น คือองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

 

 

 

 

สารบัญ

                                                                                                           หน้า

ส่วนนำ

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

10

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

10

หมวดที่ 3

นักศึกษาและบัณฑิต

18

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

18

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

20

หมวดที่ 2

อาจารย์

31

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

31

หมวดที่ 4

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพกาสอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

40

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

40

 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

55

หมวดที่ 5

การบริหารหลักสูตร

67

หมวดที่ 6

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

67

หมวดที่ 7

แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

68

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

72

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง

77

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

78

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

79

ภาคผนวก

ตารา  ตารางที่ 1.1-1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)

85

ตารางที่ 1.1-2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)

86

ตารางที่ 1.1-3 อาจารย์ประจำหลักสูตร

87

ตารางที่ 1.1-4  อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตร
ปีการศึกษา 2562

88

ตารางที่ 1.1-5 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำนอกหลักสูตร
ปีการศึกษา 2562

90

ตารางที่ 4.2-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

91

ตารางที่ 5.4-1   รายชื่ออาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) การปฐมนิเทศ การอบรม

92

ตารางที่ 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

92

ตารางที่ 5.4.3 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563

94

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

96

การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง

97

 

 

 

ส่วนนำ

 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

 

1.      ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science

2.      ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม            วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ชื่อย่อ             วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม            Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)

ชื่อย่อ             B.Sc. (Sports and Exercise Science)

3.      ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่มี
ความถนัดเฉพาะและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่สามารถประยุกต์ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางการออกกำลังกายและกีฬา

4.      ระบบการจัดการศึกษา คือ ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคต้นและภาคปลายใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

5.      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

1)      สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2)      ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3)      เป็นผู้มีพฤติกรรมดี

4)      คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

6.      แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี (ตาม มคอ. 2)

ปีการศึกษา

ชั้นปี

จำนวนนักศึกษา

2563

2564

2565

2566

2567

1

2

3

4

60

60

60

60

60

-

60

60

60

60

-

-

60

60

60

-

-

-

60

60

รวม

60

120

180

240

240

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

60

60

7.  หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

        7.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

        7.2 โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       กำหนดให้เรียน       30     หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาภาษา                          กำหนดให้เรียน        9     หน่วยกิต

1.1.1) วิชาบังคับ                       กำหนดให้เรียน        6     หน่วยกิต

1.1.2) วิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า             3     หน่วยกิต

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  กำหนดให้เรียน        6     หน่วยกิต

1.2.1) วิชาบังคับ                       กำหนดให้เรียน        3     หน่วยกิต

1.2.2) วิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า             3     หน่วยกิต

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   กำหนดให้เรียน        6     หน่วยกิต

1.3.1) วิชาบังคับ                       กำหนดให้เรียน        3     หน่วยกิต

1.3.2) วิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า             3     หน่วยกิต

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กำหนดให้เรียน         9     หน่วยกิต

โดยเลือกเรียนจาก 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ                             กำหนดให้เรียน      84     หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน                        กำหนดให้เรียน       18     หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาชีพ                             กำหนดให้เรียน       59     หน่วยกิต

2.2.1) วิชาชีพบังคับ                    กำหนดให้เรียน       31     หน่วยกิต

2.2.2) วิชาชีพเลือก                    ไม่น้อยกว่า           12     หน่วยกิต

2.2.3) วิชาเลือกเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า             8     หน่วยกิต

 2.2.4) วิชาเลือกด้านกีฬา             ไม่น้อยกว่า             8     หน่วยกิต

2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       กำหนดให้เรียน        7     หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                           ไม่น้อยกว่า             6     หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               30     หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาภาษา                        

บังคับ                                   กำหนดให้เรียน        6     หน่วยกิต

 รวม                  120   หน่วยกิต

 

 

 

 

 

8. รูปแบบของหลักสูตร

          8.1 รูปแบบ

                   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

          8.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

8.3 การเข้ารับการศึกษา

                   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

8.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬา

8.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

9. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่านมา

รายการ

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีการศึกษา 2562

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

-ไม่มี-

 

 

 

-

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

-ไม่มี-

-

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

-ไม่มี-

-

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

-ไม่มี-

-

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

-ไม่มี-

-

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-ไม่มี-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทตัวบ่งชี้

ลักษณะ
การประเมิน

เป้าหมาย
การดำเนินงาน

1.การกำกับมาตรฐาน

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

-ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี  เกณฑ์ 5 ข้อ

บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ 10 ข้อ

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

ระดับคุณภาพ

(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ผ่าน

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

5 คะแนน

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

-ผลบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

-ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

5 คะแนน

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

-การรับนักศึกษา

-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

5 คะแนน

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

-การควบคุมการดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

-การควบคุมดูแล การคำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

5 คะแนน

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

-อัตราการสำเร็จการศึกษา

-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

5 คะแนน

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

-การบริหารอาจารย์

-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

5 คะแนน

4.2 คุณภาพอาจารย์

-ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 (ร้อยละ
20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

(ร้อยละ 60 ขั้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

(ร้อยละ 20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

เชิงปริมาณ

(ปัจจัยนำเข้า)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

-ร้อยละ ป.เอก

.............

-ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ ...........

ร้อยละผลงานทางวิชาการ.......

5 คะแนน

- ร้อยละ ป.เอก 5

-ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ 5

- ร้อยละผลงานทางวิชาการ 5

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

-ความพึงพอใจของอาจารย์

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

5 คะแนน

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขานั้น ๆ

-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

5 คะแนน

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-การพิจารณากำหนดผู้สอน

-การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

-การกำกับกระบวนการเรียนการสอน

-การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี

-การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

-การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

5 คะแนน

5.3 การประเมินผู้เรียน

-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

-การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7)

-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

5 คะแนน

5.4 ผลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการพิจารณาตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ......

5 คะแนน

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

5 คะแนน


                                         หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

 รหัสหลักสูตร 25632631101158 (14 หลัก)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2 ภาคผนวก)

มคอ 2

(ปีการศึกษา 2563)

ปีการศึกษาที่รับประเมิน

( ปีการศึกษา 2563)

หมายเหตุ

*1 นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

*1 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ

- คงเดิม (เปลี่ยนแปลงเป็นประธานหลักสูตรตาม มอค.2 หลักสูตร 63)

2  นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์

2  นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์

คงเดิม

3 นายวิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์

3 นายวิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์

คงเดิม

4 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ

4 นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

- คงเดิม (การเปลี่ยนแปลงกรรมการหลักสูตรตาม มอค.2 หลักสูตร 63)

5 นายปรัชญา ชมสะห้าย

5 นายปรัชญา ชมสะห้าย

คงเดิม

 

หมายเหตุ :   1. ช่อง มคอ. 2 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของปีการศึกษา 2563 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

                    จาก มคอ.2 ฉบับที่ได้รับการอนุมัติ สกอ.ครั้งแรก

    2. ช่องปีการศึกษาที่รับประเมิน หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคำสั่งแต่งตั้งของวิทยาเขต

       ก่อนวันสิ้นสุดปีการศึกษาที่รับการประเมิน

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3 ภาคผนวก)

1.  ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ

2.  นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์

3.  นายวิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์   

4.  นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

5.  นายปรัชญา ชมสะห้าย

 

 อาจารย์ผู้สอน ภายในหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4 ภาคผนวก)

1.       อาจารย์สุรชัย พันธ์กำเนิด

2.       ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ

3.       อาจารย์อรรถพร  คำพวง

4.       อาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์

5.       อาจารย์ทิพปภา พิริยหะพันธุ์

6.       อาจารย์วิฑูรย์  โพธิ์ทิพย์

7.       อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย

8.       อาจารย์ ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์

9.       อาจารย์ ดร.ดารกา  พลัง

10.   อาจารย์สายสกุล  ไทยสงวนวรกุล

11.   อาจารย์ฤทธิเดช อาภรณ์

12.   อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์

13.   อาจารย์อภิชาต  โชติชื่น

14.   ว่าที่ รต.นรินทร์  อนันตกลิ่น

15.   อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ

16.   อาจารย์ธันวา  พิสดาร

17.   อาจารย์อภิชา ไชยเหล็ก

18.   อาจารย์กนกวรรณ บัณฑุชัย

อาจารย์ผู้สอน ภายนอกหลักสูตร (ถ้ามี) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-5 ภาคผนวก)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

1. ภาคทฤษฎี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

2. ภาคปฏิบัติ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ เอราวัณฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-ไม่น้อยกว่า 5 คน และ

-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

-ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาปีการศึกษา 2563ประกอบด้วย

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วัน เดือน ปีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.        

ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ

28 มี..2556

2.        

นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์

28 มี..2556

3.        

นายวิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์

20 ก.ย. 2562

4.        

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

28 มี..2556

5.        

นายปรัชญา ชมสะห้าย

20 ก.ย. 2562

2.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 5 คน มีคุณสมบัติดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปีพ.ศ.

1.        

ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ

ปริญญาโท

(ค.ม.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปรัชญา  ชมสะห้าย กมลวรร พุดแก้ว ดุสิต สุขประเสริฐ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ และ สุวลักษณ์ โลหกุล. (2561). แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: คณะศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1

2.        

นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์

ปริญญาโท

(วท.ม.)

อาจารย์

ปรัชญา  ชมสะห้าย กมลวรร พุดแก้ว ดุสิต สุขประเสริฐ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ และ สุวลักษณ์ โลหกุล. (2561). แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: คณะศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1

3.        

นายวิฑูรย์  โพธิ์ทิพย์

ปริญญาโท

(วท.ม.)

อาจารย์

La-ortip Indee, Alonggon Numboonjit and Witoon Pothip. (2019). The Satisfaction of Worlplaces on the Quality of Education Management and Study Program for Sport Management Program. 9th Institute of Physical Education International Conference 2019, 19-21 May, 2019. Bangkok, Institute of Physical Education,  P. 864-877.

4.        

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

ปริญญาโท

(วท.ม.)

อาจารย์

Effects Of Using Judo Skills Training Program To Improve Mechanical Performance Of The First Year Students With Low Physical Fitness.

Institute Of Physical Education International conference. 2018

5.        

นายปรัชญา ชมสะห้าย

ปริญญาโท

(วท.ม.)

อาจารย์

นายปรัชญา  ชมสะห้าย (2562) ภาวะการมีงานทำและรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนวันที่  2-3 ธ.ค. 2563 หน้า 418


 

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า 1 หลักสูตร

ผลการดำเนินงาน

  อาจารย์ประจำหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 5 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี พ.ศ.

 

1.        

ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ

ปริญญาโท

(ค.ม.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปรัชญา  ชมสะห้าย กมลวรร พุดแก้ว ดุสิต สุขประเสริฐ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ และ สุวลักษณ์ โลหกุล. (2561). แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: คณะศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1

2.        

นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์

ปริญญาโท

(วท.ม.)

อาจารย์

ปรัชญา  ชมสะห้าย กมลวรร พุดแก้ว ดุสิต สุขประเสริฐ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ และ สุวลักษณ์ โลหกุล. (2561). แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: คณะศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1

3.        

นายวิฑูรย์  โพธิ์ทิพย์

ปริญญาโท

(วท.ม.)

อาจารย์

La-ortip Indee, Alonggon Numboonjit and Witoon Pothip. (2019). The Satisfaction of Worlplaces on the Quality of Education Management and Study Program for Sport Management Program. 9th Institute of Physical Education International Conference 2019, 19-21 May, 2019. Bangkok, Institute of Physical Education,  P. 864-877.

4.        

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

ปริญญาโท

(วท.ม.)

อาจารย์

Effects Of Using Judo Skills Training Program To Improve Mechanical Performance Of The First Year Students With Low Physical Fitness.

Institute Of Physical Education International conference. 2018

5.        

นายปรัชญา ชมสะห้าย

ปริญญาโท

(วท.ม.)

อาจารย์

นายปรัชญา  ชมสะห้าย. (2562) ภาวะการมีงานทำและรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนวันที่  2-3 ธ.ค. 2563 หน้า 418

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

*อาจารย์ประจำ

  -คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรีได้

*อาจารย์พิเศษ

-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

-มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี

-ทั้งนี้มีชั่วโมงสองไม่เกิดร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

ผลการดำเนินงาน

            อาจารย์ประจำที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 18 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

1.        

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

ปริญญาโท

อาจารย์

2.        

ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ

ปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.        

นายอรรถพร  คำพวง

ปริญญาตรี

ครู คศ.2

4.        

นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์

ปริญญาโท

อาจารย์

5.        

นางสาวทิพปภา พิริยหะพันธุ์

ปริญญาโท

อาจารย์

6.        

นายวิฑูรย์  โพธิ์ทิพย์

ปริญญาโท

อาจารย์

7.        

นายปรัชญา ชมสะห้าย

ปริญญาโท

อาจารย์

8.        

ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์

ปริญญาเอก

อาจารย์

9.        

ดร.ดารกา  พลัง

ปริญญาเอก

อาจารย์

10.    

นางสายสกุล ไทยสงวนวรกุล

ปริญญาโท

อาจารย์

11.    

นายฤทธิเดช อาภรณ์

ปริญญาโท

อาจารย์

12.    

นายเดิมพัน บริบูรณ์

ปริญญาโท

อาจารย์

13.    

นายอภิชาต  โชติชื่น

ปริญญาโท

อาจารย์

14.    

ว่าที่ รต.นรินทร์  อนันตกลิ่น

ปริญญาโท

อาจารย์

15.    

นางพิมพิไล เพาะเจาะ

ปริญญาโท

อาจารย์

16.    

นายธันวา  พิสดาร

ปริญญาโท

อาจารย์

17.    

นายอภิชา ไชยเหล็ก

ปริญญาโท

อาจารย์

18.    

นางสาวกนกวรรณ บัณฑุชัย

ปริญญาโท

อาจารย์

 

         อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวน......-........ คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ประสบการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

ผลการดำเนินงาน

    หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

หมายเหตุ : 1.การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ถึงขึ้นตอนของสภามหาวิทยาลัยโดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

   2. การนับผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา

   3. เอกสารประกอบ เอกสารหลักฐานที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ

   4. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)

   5. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทาบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
(ที่มา
: คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2559และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

รายการเอกสารอ้างอิง (ตัวอย่าง)

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-SCI-bESS-1-1.1-1

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

CMI-SCI-bESS-1-1.1-2

เล่ม มคอ.2

 

หมายเหตุ : รายการเอกสารอ้างอิงให้พิจารณานำเสนอเฉพาะเอกสารที่สำคัญ ๆในการยืนยันผลการดำเนินงานใน
              แต่ละข้อ และพิมพ์หมายเลขเอกสารอ้างอิงแทรกท้ายข้อความที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

 

 

  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

     สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  (นับรวมนักศึกษาตกค้าง) ประเมินปีการศึกษา 2563

 รายละเอียดตามแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ภาคผนวก)

ลำดับที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

1

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)

4.90

 

          ด้านคุณธรรมจริยธรรม

4.97

 

          ด้านความรู้

4.93

 

          ด้านทักษะทางปัญญา

4.94

 

          ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.81

 

         ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.81

         ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (สำหรับคณะศึกษาศาสตร์)

-


2

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)Œ

44

3

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (คน) 

9

4

ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษา) (/Œ)*100

20.45

ผลการประเมิน (คะแนน)

(C*5)/100

4.91

 

หมายเหตุ : - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน

                   - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-SCI-bESS-2.1-1

รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 

สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง) ประเมินปีการศึกษา 2563

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา (ภาคผนวก)

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

ร้อยละ

1.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จทั้งหมด Œ

44

100

2.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

37

84.09

   2.1จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) Ž

32

86.49

   2.2 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 

5

13.51

   2.3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาและไม่มีการเปลี่ยนงาน 

0

0

   2.4 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

0

0

   2.5 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

0

0

   2.6 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

0

0

    2.7 จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ

0

0

3. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดที่นำมาคิดคะแนนเป็นตัวหาร  

   ( - (+++)) = A

37

 

4.จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำภายในเวลา 1 ปี

   (Ž+) = B

37

 

4. ร้อยละของบัณฑิตที่งานทำภายในเวลา 1 ปี

  (B / A)*100 = C

 

100

ผลการประเมิน (คะแนน)

(C*5)/100

5

 

รายการเอกสารอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-SCI-bESS-2.2-2

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้

คณะและหลักสูตรได้วางแผนการเก็บข้อมูลบัณฑิต ที่สำเร็จปีการศึกษา 2562 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเริ่ม เก็บข้อมูลตั้งแต่บัณฑิตผ่านการอนุมัติสำเร็จการศึกษา จากข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 74.29 ส่วนภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563  จำนวน 37 คิดเป็นร้อยละ 84.09

 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การรับนักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.1)

1.การรับนักศึกษา

    l ระบบและกลไก

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- มีนักศึกษาที่สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คนตามแผนการรับ หรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (จำนวน 54 คน)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษามีคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

     แนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562      มาพัฒนาปรับปรุงโดยในปี 2562 สามารถรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในรอบของโควตาจำนวน 20 คนและรอบการรับสมัครแบบทั่วไปจำนวน 40 คน ผลการดำเนินงานพบว่าสาขาสามารถรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 จึงนำมากำหนดแผนการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  เปิดรับ เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 60 คน ตาม มคอ. 2 ทำการกำหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามจำนวนเต็มที่ได้ประกาศไว้ใน มคอ.ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2563 ทำการแบ่งกระบวนการรับเป็นในรูปแบบรอบโควตาและรอบทั่วไป ดังนี้

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

ประเภทโควตา

การรับนักศึกษาระบบโควต้า ทำการประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทโควตา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย โดยทำการเปิดรับสมัคร จำนวน 20 คน จำแนกเป็นนักศึกษาประเภทเรียนดีจำนวน 10 คน และประเภทโควตานักกีฬาจำนวน 10 คน ซึ่งมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

             1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ website : www.ipecm.ac.th และ Facebook ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  พร้อมทั้งการจัดอาจารย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียน/นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย  (CMI-SCI-bESS-3-3.1-1 และ CMI-SCI-bESS-3-3.1-2

              2. จัดทำคำสั่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563 (CMI-SCI-bESS-3-3.1-3

              3. หลักสูตรร่วมกับคณะจัดทำข้อสอบ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีการสอบ ดังนี้ คือ สอบวัดความรู้พื้นฐาน 105 คะแนน ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ รวม 80 และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ 25 คะแนน 

              4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภทโควต้า มีผู้มาสมัครจริง จำนวน 68 คน (CMI-SCI-bESS-3-3.1-4)  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นคณะกรรมการสอบ  พบว่านักศึกษารอบโควต้ารับเข้ามาได้ตามจำนวนที่รับจริงตามวันที่รายงานตัวทั้งสิ้น  20  คน เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง จำนวน 15 คน

ประเภททั่วไป

นำผลจากการรับสมัครในรอบโควต้ามาพิจารณาและสรุปผลเพื่อเตรียมแผนในการรับสมัครนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในรอบทั่วไป ทั้งนี้ในระหว่าง กระบวนการรับนักศึกษาในรอบทั่วไปอยู่ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 จึงได้มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการรับนักศึกษาในรอบทั่วไป โดยมีข้อสรุปของฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ออกเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายทำการเปิดรับนักศึกษาในรอบทั่วไป จำนวน 40 คน มีการดำเนินงาน ดังนี้

1.       ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ website : www.ipecm.ac.th และ Facebook ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  พร้อมทั้งการจัดอาจารย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียน/นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย

2.       คำสั่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 (CMI-SCI-bESS-3-3.1-5)

3.       หลักสูตรร่วมกับคณะจัดทำข้อสอบ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในคณะช่วยกันออกข้อสอบแล้วนำมาคัดสรร โดยมีการสอบ ดังนี้ คือ ชุดที่ 1  วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 คะแนน ชุดที่ 2  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 80 คะแนน สอบสัมภาษณ์ และ ทดสอบสมรรถภาพ

4.       คณะวิทย์ฯ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภททั่วไป มีผู้มาสมัครจริง จำนวน 68 คน (CMI-SCI-bESS-3-3.1-6มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นคณะกรรมการสอบ  พบว่านักศึกษารอบโควต้ารับเข้ามาได้ตามจำนวนที่รับจริงตามวันที่รายงานตัวทั้งสิ้น  40  คน และผู้ผ่านการคัดเลือกสำดับสำรอง 5 คน เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา

      l การประเมินกระบวนการ

สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายประจำปีการศึกษา 2563 ในประเภทโควตาได้รับนักศึกษาจำนวน 40 คน และในรอบทั่วไปรับนักศึกษาจำนวน 20 คน รวมเป็น 60 คน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน ครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและสละสิทธิ์ 1 คน ในปีการศึกษา 2564 จึงมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวน 59 คน เป็นไปตามเป้าหมายการรับนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

     l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564  ได้มีการสรุปแนวทางการรับนักศึกษาในประเภทโควต้าให้หลักสูตรมีการเปิดรับนักศึกษาจำนวน 40 คน และเปิดรับรักษาโรคทั่วไปจำนวน 20 คน เพื่อให้ได้คุณสมบัติของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมากขึ้น

 

2.การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

    l ระบบและกลไก

    เป้าหมายเชิงปริมาณ

- นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมเตรียม ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- นักศึกษาผ่านการเรียนปรับพื้นฐานด้านความรู้ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านระบบกลไกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสมรรถภาพทางกาย

   l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ได้จัดทำตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 (CMI-SCI-bESS-3-3.1-7) มาพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทำกำหนดเป้าหมาย ครอบคลุมแก่นักศึกษาทุกคนจะต้องมีความรู้ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านระบบกลไกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และสมรรถภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 

 1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและการปรับตัวเข้ากับเพื่อนนักศึกษาใหม่ 

 2.  กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาใหม่ ดำเนินการวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  โดยในช่วงเช้าจะเป็นการทำกิจกรรมรวมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมภายในคณะโดยมีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนนักศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

 3.   การอบรมระบบ e-learning  และระบบ  e-education   โดยในส่วนนี้ทางสาขาร่วมกับกลุ่มส่งเสริมวิชาการเพื่ออบรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเรียนการสอนรวมถึงการวิธีการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาดำเนินการวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

 4.  กิจกรรมการเรียนการสอนพื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา รับผิดชอบโดยอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสอนปรับความรู้พื้นฐานและแนวทางในการเรียนของสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ดำเนินการวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

 5.  กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับผิดชอบโดยอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทำการสอนปรับพื้นฐานในรายวิชาชีววิทยาทั่วไปและวิชาเคมีทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาเรียนพื้นฐานที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องเรียนในภาคต้นปีการศึกษา 2563 ดำเนินการวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

6. กิจกรรมการเรียนการสอนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดำเนินการรับผิดชอบโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายและผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาดำเนินการวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

     l การประเมินกระบวนการ

ผลการประเมินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2563  ตามเป้าหมายของกิจกรรมทำการกำหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านระบบกลไกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านพื้นฐานสมรรถภาพทางกาย นักศึกษาใหม่ได้รับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนดและมีแนวทางในการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานที่จะต้องเริ่มเรียนในเริ่มปีการศึกษา 2563  (CMI-SCI-bESS-3-3.1-2)

    l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

แนวทางการพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในปีการศึกษา 2564  ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและทำการกำหนดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยทำการกำหนดเป้าหมายใหม่เป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ ได้แก่ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านระบบกลไกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านพื้นฐานสมรรถภาพทางกาย และ ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เนื่องจากในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา  2563  การปรับปรุงรายวิชาด้านกีฬาและการเรียนการสอนซึ่งจะต้องเน้นในเรื่องของทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ในรายวิชาต่างๆมากขึ้นทำให้จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านของทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานเพิ่มขึ้น

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.2)

1.การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

  l ระบบและกลไก

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- หลักสูตรสามารถจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทุกห้องและทุกชั้นปีการศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- นักศึกษามีระบบการขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายวิธี และได้รับคำปรึกษารวดเร็ว

    

     หลักสูตรร่วมกับคณะสำรวจอาจารย์ที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอรายชื่อให้กับฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ทำการออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (CMI-SCI-bESS-3-3.2-1) มีการประชุมที่ปรึกษาเพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่การดำเนินงานการควบคุมดูแล การให้คำปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา จัดตารางให้คำปรึกษา รวมถึงการส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาผ่าน Line กลุ่มรวมของคณะและของชั้นปีเพิ่มเติม โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้คำปรึกษาทั้งด้านทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา นอกจากนี้มีการจัดบริหารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น Facebook คณะ และ Line ตลอดจนมีการจัดโครงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อ โดยนำผลจากการศึกษาปีการศึกษา 2562 นำมาปรับปรุงและวางแผนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา

   l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

1.       จัดตารางการให้คำปรึกษา โดยจัดทุกวันพุธ เวลา 8.00 – 8.30 น. (CMI-SCI-bESS-3-3.2-2) โดยการประชุมนักศึกษาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้นักศึกษาทราบและให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายนักศึกษาได้ตามความเหมาะสม และมีการเพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษา ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทาง facebook ,Line, บอร์ดประชาสัมพันธ์ และโทรศัพท์ได้ตามความเหมาะสม ได้มีการดำเนินงาน ได้แก่

2.       การแจ้งให้คำปรึกษาในระบบออนไลน์ผ่านระบบ LINE และ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีการแจ้งและให้คำปรึกษา ข่าวสารของมหาลัยให้แก่นักศึกษารับทราบและเป็นแหล่งการสื่อสารโดยตรงที่เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของโรคติดเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 (CMI-SCI-bESS-3-3.2-3)

3.       การให้คำปรึกษาด้านการสร้างผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกีฬา ในลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยมีคณะกรรมการให้คำปรึกษาในโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (CMI-SCI-bESS-3-3.2-4)

4.       การให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้ศูนย์ภาษา และมีการจัดกิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุกระดับชั้นปี  ในวันพุธช่วงบ่ายของแต่ละสัปดาห์ จำแนกเป็นภาคเรียนที่ 1 จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 3 และ 4   และในภาคเรียนที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (CMI-SCI-bESS-3-3.2-5)

5.       การให้คำปรึกษาด้านบริบทของนักศึกษาที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของตนเองในฐานะของนักศึกษาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา (CMI-SCI-bESS-3-3.2-6) 

    l การประเมินกระบวนการ

       ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้คำปรึกษาหลักของ ของสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลังจากการดำเนินการประจำปีการศึกษา 2563 ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษากับนักศึกษา ได้รับคะแนน ความพึงพอใจ เท่ากับ 4.47 อยู่ระดับดี และด้านการบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เท่ากับ 4.53 อยู่ระดับดีมาก (CMI-SCI-bESS-3-3.2-10) ได้มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและประเมินสรุปผลแนวทางการให้คำปรึกษา ของนักศึกษาสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวการศึกษาของนักศึกษา ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและการปฏิบัติ ความทันสมัย และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาถัดไปทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

    l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

แนวทางการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแนะแนวการศึกษาของนักศึกษาในปีถัดไปควรมีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการให้คำปรึกษาและการจัดให้คำปรึกษาในระบบออนไลน์และเข้าถึงแหล่งความรู้ในระบบออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในลักษณะของคลินิกวิชาการของนักศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเรียนการสอนในยุคของ New Normal แต่นักศึกษาหลายคนยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตามระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงมีแนวทางในการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา และเพิ่มในส่วนของคลินิกด้านวิชาการเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์แก่นักศึกษา

 

  2.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   l ระบบและกลไก

จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2562  ได้นำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี มาพัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับรูปแบบ ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อนำเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  และได้มีการจัดเตรียมแผนเพื่อที่จะให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  โดยมีการวางแผนทั้งหมด 5 โครงการ/ กิจกรรม ดังนี้

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

1.       โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (CMI-SCI-bESS-3-3.2-4)

2.       โครงการเสริมหลักสูตรวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

(CMI-SCI-bESS-3-3.2-7)

3.       โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (CMI-SCI-bESS-3-3.2-8)

4.       โครงการพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (CMI-SCI-bESS-3-3.2-9)

5.       โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ร่วมกับศูนย์ภาษา (CMI-SCI-bESS-3-3.2-5)

โดยมีกรอบการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นำเสนอเป็นกลุ่มทักษะหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี

กลุ่มวิชาหลัก

โครงการพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน กิจกรรม 2 เสริมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการเอกสาร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ

โครงการเสริมหลักสูตรวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

กิจกรรม 1 ส่งเสริมความรู้การจัดโปรแกรมการฝึกฝนสภาวะจิตใจของนักกีฬา ดำเนินการวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

กิจกรรม 2 ส่งเสริมความรู้และทักษะพันผ้าเทปสำหรับนักกีฬา ดำเนินการวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

กิจกรรม 3 ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้นำการออกกำลังกายและกีฬาในสถานประกอบการของนักศึกษา ดำเนินการวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กิจกรรมสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “นวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกีฬา”  ดำเนินการวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ โดมเหลืองอร่าม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี

โครงการพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน กิจกรรม 1 เรียนรู้การทำสบู่สมุนไพรโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

กิจกรรมที่ 1 อบรมทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลบดี 3 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเอราวัณ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ร่วมกับศูนย์ภาษา ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ดำเนินกิจกรรมทุกวันพุธบ่าย ตลอดปีการศึกษา โดยภาคต้น จัดกิจกรรมกับ นักศึกษาปี 4, 3, 1 และภาคปลายจัดกิจกรรมกับนักศึกษาปี 2

    l การประเมินกระบวนการ

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคะแนนประเมินความพึงพอใจ 4.61 อยู่ระดับดีมาก ครอบคลุมตามกลุ่มทักษะหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (CMI-SCI-bESS-3-3.2-10) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และดำเนินการแล้วเสร็จครบตามแผนร้อยละ 100 

     l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

 ในปีการศึกษา 2563 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ครอบคลุมตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่การดำเนินการภายใต้ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 เป็นปัญหาต่อการดำเนินงานกิจกรรมทำให้ต้องมีการปรับแผนและระยะเวลาการดำเนินการกิจกรรมตามสถานการณ์ตลอด จึงได้มีการแผนประเมินความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในปีการ 2564 ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเชิงทฤษฎี หรือด้านวิชาการ ที่มุ่งเน้นในรูปแบบของการบรรยายจะมีการจัดโครงการและกิจกรรมในระบบออนไลน์มากขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

    -การคงอยู่และการสำเร็จ

            

             

ปีการศึกษา

 

แผนรับการรับตาม มคอ.2

 

จำนวน

ที่รับเข้า



จำนวนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

‚

จำนวน นศ. ตกค้าง

ที่สำเร็จการศึกษา

ƒ

จำนวนนักศึกษา

ที่ออกกลางคันสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา

(คน)

อัตราการคงอยู่

 

2561

2562

2563

2561

2562

2563

เสียชีวิต

„

สาเหตุอื่น ๆ

n

2558

 

60

60

32

 

 

58=1

57=2

58=2

 

-

25

58.33

2559

60

61

 

42

 

 

 

59=1

-

18

70.49

2560

60

57

 

 

42

 

 

 

-

15

73.68

2561

60

60

 

 

 

 

 

 

-

14

76.67

2562

60

56

 

 

 

 

 

 

-

9

83.93

2563

60

58

 

 

 

 

 

 

-

12

79.31

 

อัตราการสำเร็จการศึกษา

(‚/)*100

58.33

68.85

73.68

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ‚+ƒ

35

44

43

 

หมายเหตุ 1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
คิดเป็นร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว

                   2. การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่แต่ละรุ่น

                     3.. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่รายงาน ณ วันที่ 18 สิงหาคม ของปีการศึกษา

หมดกำหนดเวลาเพิ่ม-ถอน) โดยไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง

                      4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภาให้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาที่รับการประเมิน รวมนักศึกษาตกค้าง ใช้เป็นข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่  2.1

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

                หลักสูตรได้มีการประชุมและติดตามนักศึกษาที่หายไปเพื่อสอบถามเหตุผล ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มาจาก

          1) ปัญหาทางด้านการเงินและสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว

          2) พฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่ส่งผลดีต่อการเรียน

          3) สอบเข้าเรียนเป็นตำรวจและทหาร

        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการสำเร็จของนักศึกษา

          จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2560-2562 หลักสูตรมีอัตราการสำเร็จของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2563 มีอัตรากการคงอยู่ลดลง ประมาณร้อยละ 4 อย่างไรก็ตามหลักสูตรจะยังมีการกำกับติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตทั่วไป โดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาทั้งในปีการศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาตกค้างเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

1)      ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ปีการศึกษา

ผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ย)

การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

รวม

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

2560

4.20

ดี

4.21

ดี

4.21

ดี

2561

4.31

ดี

4.29

ดี

4.30

ดี

2562

4.29

ดี

4.42

ดี

4.36

ดี

2563

4.30

ดี

4.53

ดีมาก

4.42

ดี

 

   หมายเหตุ : 1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

            2. ให้อธิบายว่ามีการสำรวจความพึงพอใจโดยใช้เครื่องมืออะไร ได้ผลการสำรวจอยู่ระดับไหน มีข้อเสนอแนะอย่างไร

2)      ผลการจัดการข้อร้องเรียน

       ในปีการศึกษา  2563 มีการร้องเรียนของนักศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ (ถ้ามี) ถ้าไม่มีก็บอกไม่มี

ลำดับที่

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ผลการจัดการข้อร้องเรียน

 

ไม่มี

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)

1.   ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       l ระบบและกลไก

       สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมีระบบกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจำ อาจารย์ตามสัญญาจ้างและอาจารย์บรรจุหรือโอนย้ายเข้ามาใหม่ โดยมีการสำรวจภารกิจและอัตรากำลังที่มีอยู่ ตรวจสอบความสอดคล้องของภารกิจ วางแผนกรอบอัตรากำลังและสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

     l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

      ในปีการศึกษา 2563  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่     แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งประธานหลักสูตรและกรรมการหลักสูตรตาม มอค. 2  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

     1. เปลี่ยนนายสุรชัย  พันธุ์กำเนิด  เป็น ผศ. ดุสิต  สุขประเสริฐ ข้าราชการ   ประจำ

     โดยจัดให้มีการประชุมหารือชี้แจงเกี่ยวกับระบบกลไกการบริหารหลักสูตร จรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณนักวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ในปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินการในปีการศึกษา 2563  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 5 คน และมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำในคณะโดยทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่อไป CMI-SCI-bESS-4-4.1.1-1

 

l การประเมินกระบวนการ

    เป้าหมายเชิงปริมาณ

- หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ที่สามารถบริหารหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2563

 

    เป้าหมายชิงคุณภาพ

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558

 

    l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      ผลจากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไกข้างต้น หลักสูตรได้นำข้อมูลจากการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2564

 

     2.การบริหารอาจารย์

    l ระบบและกลไก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  โดยการจัดทำแผนพัฒนาด้านวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ  ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2562 พบว่า งบประเมินด้านการวิจัยมีน้อย แนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในด้านการทำผลงานวิชาการยังไม่ชัดเจน ขาดการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรม การดำเนินงานในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร พบว่า การดำเนินงานดังกล่าวมีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และผลลัพธ์ของการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ได้มีการวางเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้

1. การพัฒนาด้านคุณวุฒิทางการศึกษา พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ได้ชี้แจงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ประจำท่านใดที่พร้อมหรือสนใจให้วางแผนด้านการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งหาแนวทางในการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ โดยดำเนินการหรือหาแนวทางในการขอความอนุเคราะห์เรื่องทุนการศึกษาในระดับวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยต่อไป

2. การพัฒนาด้านผลงานวิชาการ พบว่า อาจาร์ยประจำหลักสูตรจำนวน 1 ท่านที่มีผลงานทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ประจำในสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาก็ยังไม่มีผลงานวิชาการ  ดังนั้นจึงนำเสนอให้อาจารย์ได้เห็นความสำคัญในการทำผลงานทางวิชาการ จัดตั้งทีมงานให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการทำผลงานทางวิชาการ

        3. การพัฒนาด้านงานวิจัย พบว่า มีงบประมาณด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีงบประมาณ 2562  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมทั้งอาจารย์ประจำได้มีการส่งเรื่องเข้าร่วมการพิจารณามากขึ้นจนทำให้มีปริมาณงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้งบวิจัยค่อนข้างน้อยในแต่ละเรื่อง  ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอในการทำงานวิจัยให้ได้คุณภาพที่ดี  ดังนั้นจึงได้มีการนำเสนอให้หาแหล่งทุนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาและช่วยเหลือให้สามารถดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (ฝ่ายวิจัยคณะ)

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

     มีการกำหนดกรอบ แนวทางการพัฒนาและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างชัดเจนและการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย

l การประเมินกระบวนการ

     ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติตามระบบและกลไกด้านการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากการประเมินพบว่า ด้านระบบการบริหารอาจารย์ มีการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีระดับความพึงพอใจในการบริหารในอยู่ในระดับดีมาก และหลักสูตรมีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และผลลัพธ์ของการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร พบว่า ในเชิงคุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการวางแผน ติดตามการดำเนินงาน และมีการรวบรวมเอกสารตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ได้ครบถ้วน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีส่วนร่วมในการบริหารอาจารย์และบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน มีการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือตามความต้องการและการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 1 ครั้งหรือ 1 ชิ้นงานเป้าหมายเชิงคุณภาพ

-  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีการกำกับดูแลหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรอยู่ในระดับดี (3.01) ขึ้นไป

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      สำหรับแผนงานในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า  ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 ขึ้นทำให้เกิดปัญหาหลายด้านที่ส่งผลกระทบ เช่น ด้านการเรียนการสอน  การวิจัยและการพัฒนาอาจารย์  เป็นต้น ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้มีการตั้งเป้าหมายของปัญหาที่เกิดว่าจะทำอย่างไรดังนี้

     1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เป็นทั้งระบบ On – Site และระบบ On Line  เช่น การใช้โปรแกรม Zoom, line,  Facebook live เป็นต้น โดยวางแผนพัฒนาตัวระบบของโปรแกรม การพัฒนาอาจารย์ทุกคนในหลักสูตร การพัฒนาฮาร์ทแวร์รวมทั้งการพัฒนาความพร้อมของผู้เรียนที่จะสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว

     2. ด้านการวิจัยพบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวกับการทดลองหรือการฝึกจะทำให้มีข้อจำกัดในการเก็บข้อมูลเพราะต้องมีการคลุกคลีกับคนหมู่มากที่มารวมอยู่รวมกันกันทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาของงบประมาณ รวมทั้งการส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่หรือการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหรือการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ว่าควรจะมีการปรับรูปแบบเป็นอย่างไรให้เหมาะสมกับบริบท  นั้น ๆ

     3. ด้านการพัฒนาอาจารย์ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการทางออนไลน์มากขึ้น โดยการแจ้งข้อมูลข่าวสารและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามความสนใจและเกี่ยวข้องกับงานของตนเอง

3.การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

l ระบบและกลไก

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ผ่านมาว่าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง โดยดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

     สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพของตนเองทั้งที่หน่วยงานภายในจัดขึ้นเอง และเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีกิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ในข้อมูลพื้นฐานอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (CMI-SCI-bESS-4-4.1.3-1)  โดยทำการสรุปการพัฒนาอาจารย์และรายงานการพัฒนาอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ (CMI-SCI-bESS-4-4.1.3-2)

ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ

-                   โครงการพัฒนาคุณภาพเอกสารผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตร์ตราจารย์ ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลช

-                   โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสที่  8 เมษายน 2564 ณ.ห้องประชุมพลบดี 3 

-                   อบรมการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

-                   แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: คณะศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1

นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์

-                   อบรมการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

-                   แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: คณะศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1

-                   อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : กิจกรรมที่ 2 การอบรมอาจารย์ประจำตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

นายวิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์

-                   โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสที่  8 เมษายน 2564 ณ.ห้องประชุมพลบดี 3 

-                   อบรมการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

-                   อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : กิจกรรมที่ 2 การอบรมอาจารย์ประจำตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

-                   โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสที่  8 เมษายน 2564 ณ.ห้องประชุมพลบดี 3 

-                   อบรมการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

นายปรัชญา ชมสะห้าย

-                   โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสที่  8 เมษายน 2564 ณ.ห้องประชุมพลบดี 3 

-                   อบรมการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

-                   แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: คณะศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1

-                   ผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของฃุมชนเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

-                   อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : กิจกรรมที่ 2 การอบรมอาจารย์ประจำตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

      l การประเมินกระบวนการ

จากผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติตามระบบและกลไกด้านการบริหารอาจารย์จากการประเมิน พบว่า ด้านระบบการบริหารอาจารย์ มีการพัฒนาจากปี 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ปี 2562 เฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และปี 2563 เฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ลดลง (CMI-SCI-bESS-4-4.1.3-3)

      l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

        จากการดำเนินงานในปี 2563 ได้สรุปแนวทางการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 ระลอก 2 ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป  ดังนั้นการพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  ด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร มีขั้นตอนหรือกระบวนการด้านการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อเป็นแผนรองรับสำหรับการสอนนักศึกษาที่ต้องใช้ระยะห่าง หรือการเรียนออนไลน์  รวมถึงการสั่งงานในรูปแบบที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ตามปกติได้ และแนวทางการวัดผลประเมินผลแบบออนไลน์ รวมถึงแนวทางการวางแผนลักษณะงาน ใบงานที่เหมาะสมกับการสอนทางไกลมากขึ้น

     ส่วนในเรื่องของการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในปี 2563 รูปแบบของการประชุมวิชาการหลายแห่งถูกยกเลิก ทำให้มีผลกระทบเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย  จึงมีแผนและสร้างความร่วมมือ โดยวิธีสร้างเครือข่าย เพื่อที่จะคงอัตราการผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ให้มีความต่อเนื่อง

คุณภาพอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)

1.จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน......0............คน

     ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0

      คะแนนที่ได้ เท่ากับ 0

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2)

2. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 คน แยกเป็น

        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน

        - รองศาสตราจารย์ จำนวน 0 คน

        - ศาสตราจารย์  จำนวน 0 คน

        - ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 0 คน

       - ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จำนวน 0 คน

         ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 20

         คะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.67

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2 )

 

3. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

   

ชื่อ-อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่

ค่าถ่วงน้ำหนัก

นายปรัชญา

ชมสะห้าย

ผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของฃุมชนเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์:ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ก.ย. 2563 หน้า 724

0.20

ปรัชญา

ชมสะห้าย

และคณะ

แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์:ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ก.ย. 2563 หน้า 724

0.20

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คิดตามระยะเวลาของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับประเมิน เช่น รับการประเมินปีการศึกษา 2563 คิดผลงานปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62– 30 ก.ย. 2563)

-          ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 0 .4

-          ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 8  

-          คะแนนที่ได้ เท่ากับ 2.00

-          ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5  คะแนนที่ได้ เท่ากับ 2.00

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 4.2-1)

         ดังนั้น คุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้คะแนนเท่ากับ

                     0+1.67+2.0     = 1.22  คะแนน

                        3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)

1.อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

    หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อยู่ในหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรมี 2 แบบ
     คือ  
1) ตาย ลาออกจากราชการ เกษียณอายุราชการ ย้ายสังกัด หรือลาศึกษาต่อเต็มเวลา ถือว่าเป็นเหตุจำเป็น
           
2) นอกเหนือจากกรณีที่ 1) ถือว่าไม่มีเหตุผลที่จำเป็นในการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
                ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง
2 กรณี หน่วยงานต้องดำเนินการหาอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดมาแทนและนำเสนอต่อสภาสถาบันการพลศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนเดิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเสนอ ให้ สกอ. รับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน ผลการประกันคุณภาพต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังอาจารย์ที่เหมาะสม มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง ดังนั้นการรายงานให้รายงานย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา และเปรียบเทียบอัตรากำลังการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับมคอ. 2 แล้วรายงานสาเหตุการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละปีในช่องหมายเหตุ โดยใช้ตารางต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คิดเป็นร้อยละของการคงอยู่

*100

    u

ทั้งหมดu

คงอยู่



ปรับเปลี่ยนw

2561

5

5

0

100

2562

5

3

2

60

2563

5

5

0

100

หมายเหตุ : คงอยู่  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน   ในระหว่างปีการศึกษาหรือภายในปีการศึกษา

 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์

เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยเป็นการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน โดยใช้แบบประเมินที่แนบให้เก็บข้อมูลแล้วสรุปรายงานในตารางต่อไปนี้

ประเด็นการประเมิน

ปีการศึกษา

2561

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2562

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2563

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

4.80

4.95

การบริหารและพัฒนาอาจารย์  4.31

ด้านระบบการบริหารอาจารย์

4.72

4.72

กระบวนการบริหารหลักสูตร 4.60

ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.76

4.80

กระบวนการเรียนการสอน 4.24

โดยรวม

4.76

4.81

4.32

หมายเหตุ: การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-SCI-bESS-4-4.1.1-1

 

รายการอัตราการคงอยุ่และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-SCI-bESS-4-4.1.3-1

ข้อมูลพื้นฐานอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-SCI-bESS-4-4.1.3-2

แผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-SCI-bESS-4-4.1.3-3

ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-SCI-bESS-4-4.2.3-4

ผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของฃุมชนเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

CMI-SCI-bESS-4-4.2.3-5

แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (CMI-SCI-bESS-5-5.1.1-1)

 

รหัส ชื่อวิชา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

1

มศ041013 : การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

27

10

5

5

0

0

2

4

54(W1)

49

2

มศ021006 : คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย

9

9

15

12

2

1

1

5

54

49

3

วท101009 : สถิติในชีวิตประจำวัน

20

0

5

3

3

3

15

5

54

49

4

วท031005 : ชีววิทยาทั่วไป

8

4

7

6

9

7

8

5

54

49

5

วท071180 : กายวิภาคและสรีรวิทยา

7

6

7

3

9

6

11

5

54

49

6

วท081101 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา

3

2

9

8

10

7

7

7

54

47

7

พล032415 : ทักษะกีฬาว่ายน้ำ

8

12

4

11

11

0

2

6

54

48

8

มศ042011 : วาทการ

6

4

12

14

9

2

0

0

47

47

9

มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

23

10

11

2

0

0

0

 

47

47

10

วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน

10

5

14

11

7

0

0

0

47

47

11

วท082112 : สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา

4

10

16

5

12

0

0

0

47

47

12

วท082152 : เวชศาสตร์การกีฬา

14

3

10

7

11

2

0

0

47

47

13

วท082155 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว

25

16

5

1

0

0

0

0

47

47

14

พล031310 : เทควันโด

38

8

1

0

0

0

0

1

48

47

15

พล041069 : บาสเกตบอล

4

6

14

20

3

0

0

0

47

47

16

วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น

9

18

15

4

0

0

0

0

47

47

17

วท083111 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

8

22

17

0

0

0

0

0

47

47

18

มศ053046 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

6

4

11

7

7

8

3

2

48

46

19

วท083163 : การนวดทางการกีฬา

27

7

6

4

2

0

0

0

46

46

20

วท082172 : ระบบพลังงานกับการออกกำลังกายและกีฬา

13

10

9

5

9

0

0

0

46

46

21

พล031316 : แอโรบิกดานซ์

34

4

1

3

2

1

0

0

46(W1)

45

22

พล031301 : แบดมินตัน

7

12

15

10

0

0

0

2

47(W1)

44

23

พล073115 : ค่ายพักแรม

46

0

0

0

0

0

0

0

46

46

24

วท084167 : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา

26

8

7

2

0

0

0

2

45

43

25

วท084174 : สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์

23

11

4

3

2

0

0

1

45(W1)

44

26

วท124054 : การสัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา

5

1

3

11

16

6

2

1

45

44

27

วท073020 : เพศศึกษา

2

5

8

9

18

1

2

0

45

45

28

วท124059 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

26

18

0

0

0

0

0

0

45(W1)

44

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (CMI-SCI-bESS-5-5.1.1-2)

 

รหัส ชื่อวิชา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

1

มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

20

3

6

4

5

4

3

2

0

47

45

2

วท011004 : ฟิสิกส์ทั่วไป

9

1

9

5

7

4

9

3

0

47

44

3

วท021005 : เคมีทั่วไป

5

12

10

10

3

3

2

2

0

47

45

4

วท071181 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2

5

10

11

4

4

1

2

2

8

47

37

5

วท081348 : ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน

13

11

10

2

4

5

0

2

0

47

45

6

พล032385 : ทักษะกีฬากรีฑา

18

8

12

3

3

0

0

2

1

47

44

7

พล042156 : ทักษะกีฬาบาสเกตบอล

4

1

7

10

9

0

0

2

14

47

31

8

วท072212 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

8

7

13

5

10

2

0

2

0

47

45

9

มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา

15

7

11

6

8

0

0

0

0

47

47

10

สศ031008 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต

40

2

0

0

0

0

0

0

5

47

42

11

วท082113 : จิตวิทยาการกีฬา

23

1

14

5

3

0

1

0

0

47

47

12

วท082198 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา

2

13

20

4

3

0

0

5

0

47

42

13

วท082114 : โภชนาการการกีฬา

17

7

11

8

1

0

3

0

0

47

47

14

วท082154 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย

20

7

15

1

2

0

2

0

0

47

47

15

พล031299 : เทนนิส

36

5

5

1

0

0

0

0

0

47

47

16

พล031303 : มวยไทย

36

6

2

1

1

1

0

1

0

48

47

17

วท083085 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา

41

3

0

0

1

0

0

2

0

47

45

18

วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา

15

16

11

1

1

0

0

2

1

47

44

19

วท083160 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย

19

14

5

5

2

0

0

2

0

47

45

20

วท083173 : การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถนะทางการกีฬา

5

5

12

4

6

0

0

2

13

47

32

21

พล041072 : วอลเลย์บอล

19

7

8

6

5

0

0

0

2

47

45

22

วท124060 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

39

3

0

0

0

0

0

0

0

42

42

 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

(ตัวบ่งชี้ 5.1)

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- หลักสูตรสามารถออกแบบรายวิชา ในหลักสูตรให้เป็นไปตามโครงสร้างที่หลักสูตร กำหนด และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

   l ระบบและกลไก

     หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นหลักสูตรการออกกำลังกายและกีฬาที่พัฒนามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาในปี 2560 ซึ่งตามนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้มีการปรับปรุง หลักสูตรใหม่โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ทำการสำรวจเพื่อศึกษาความต้องการของตลาด จัดทำหลักสูตรโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร นำเสนอสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอนุมัติ เสนอ สกอ. เผยแพร่ไปยังวิทยาเขต

    l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

      จากข้อเสนอแนะของกรรมการและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรได้มีการปรับปรุงสาขาวิชาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา (หลักสูตร 60)  เป็นสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปรับปรุงเสร็จและเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563 

    l การประเมินกระบวนการ

       การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา (หลักสูตร 2560) เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตร 2563) โดยมีการกำหนดผลลัพธ์ผู้เรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เพื่อให้การพัฒนานักศึกษามีความชัดเจนด้านผลลัพธ์การเรียนรู้มากขึ้น และได้มีการพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะในกลุ่มของวิชาชีพจากหลักสูตรเดิม คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬานักศึกษาจะต้องทำการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต  ในส่วนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย หรือหลักสูตร 2563  ในหมวดของวิชาเฉพาะนักศึกษาจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต  และพัฒนากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (TQF) ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับของกับความต้องการของหน่วยงานที่จะรับบัณฑิตเข้าทำงาน รวมถึงแผนพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติ สกอ. รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 (CMI-SCI-bESS-5-5.1.1-1)

 

      l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

จากการพัฒนาหลักสูตรทำให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสามารถกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี

 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- หลักสูตรมีวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชามีการนำเสนอเครื่องมือ หรือ พัฒนาเนื้อการเรียนการสอนในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- หลักสูตรจะต้องมีการดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้เกิดความทันสมัย ก้าวหน้าตามวิทยาการใหม่ ๆ ที่ทำให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ใหม่และเป็นประโยชน์

     l ระบบและกลไก

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้น ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดความก้าวหน้าศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาการออกกำลังกายและกีฬา (หลักสูตร 2560) ให้มีความทันสมัยโดยใช้รูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2563  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการประชุมและกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดความก้าวหน้าและทันสมัยในรายวิชา ให้ความสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนหลังสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละชั้นปี ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา ได้แก่ สถานการณ์ แนวโน้มการพัฒนากีฬาและเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญด้านการออกกำลังกายและกีฬามากขึ้น และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยวิทยาเขตมีระบบนิเวศการกีฬาที่พร้อม  

    l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

การดำเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

1.       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนดทางกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนหลังสิ้นสุดในแต่ละชั้นปีสอดคล้องตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการอออกกำลังกาย

2.       เตรียมความพร้อมระบบกลไกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

3.       สาขาวิชาจัดเตรียมแผนการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามประสิทธิภาพที่กำหนด 

4.       กำหนดรายวิชาที่มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีทันสมัย และความต้องการของสถานประกอบการ ในรายวิชา วท 083160 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย มีการเพิ่มหัวข้อ/รายละเอียดการสอน เรื่อง การออกกำลังการแบบกลุ่ม ในสัปดาห์ที่ 13-14 และจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนด้านการบริการวิชาการนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังการแบบกลุ่มและจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนด้านการบริการวิชาการ ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการออกกำลังกายมากขึ้น(CMI-SCI-bESS-5-5.1.1-2 : มคอ. 5 รายวิชาการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย ปีการศึกษา 2562 CMI-SCI-bESS-5-5.2.3-3 มคอ. 3 รายวิชาการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย ปีการศึกษา 2563)

5.       ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีต่าง ๆที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนเช่น การใช้โปรแกรม Zoom  การทำข้อสอนออนไลน์ เป็นต้น  (CMI-SCI-bESS-5-5.1.1-3)

      l การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรมี 1 รายวิชามีการนำเสนอเครื่องมือ หรือ พัฒนาเนื้อการเรียนการสอนในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวหน้า ในสาขาวิชานั้นๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมสรุปผลรูปแบบของกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถจัดการออกกำลังกายแบบกลุ่มและจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนด้านการบริการวิชาการ ให้แก่บุคคลภายนอกเป็นรายบุคคลและสามารถทำกิจกรรมได้ครบตามที่กำหนด เป็นผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬามากขึ้น และมีระบบรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยจัดทำระบบรวมกับฝ่ายส่งเสริมวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่

     l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

ให้มีความทันสมัยก้าวหน้าในศาสตร์ในรายวิชานั้น ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยในรายวิชา สอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนรายชั้นปี ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการกีฬาและการออกกำลังกาย 2563 ด้วยแนวทางในการพัฒนาในรายวิชาในปีการศึกษา 2564 ทำการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเกี่ยวกับรายวิชาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษานำหลักการทดสอบสมรรถภาพการประเมินสมรรถภาพของบุคคลทั่วไป  รวมถึงการมีจิตอาสาด้านการพัฒนาวิชาการแก่สังคม ต่อไป  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

(ตัวบ่งชี้ 5.2)

1. การกำหนดผู้สอน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- หลักสูตรมีการกำหนดผู้สอนครบตามจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ผู้สอนในหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ สาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งหากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิ ปริญญาตรีได้ โดยต้องมีความรู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการสอนใน รายวิชาที่สอน

    l ระบบและกลไก

หลักสูตรมีระบบกลไกการบริหารหลักสูตร มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผน สำรวจอาจารย์ผู้สอนให้ตรงตามคุณวุฒิในวิชาที่เปิดการเรียนการสอนและดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาโดยหลักสูตร ได้จัดระบบและกลไกวางระบบผู้สอนโดยสำรวจอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาตามคุณวุฒิ ประสบการณ์ ผลงาน ความเชี่ยวชาญ จำนวนวิชา จำนวนชั่วโมง ให้มีความสอดคล้องกับแผนการเรียน มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนมีการกำกับ ติดตาม และจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนเพื่อนำมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนในรายวิชา

      l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

       ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจัดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ มีการแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้จัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

      l การประเมินกระบวนการ

        มีการประเมินการสอนทุกรายวิชา รวมถึงการวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดโครงการบริหารหลักสูตรและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความสอดคล้องและคุณภาพของ มคอ.3/4 และ มคอ.5/6

2) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

3) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และในปีการศึกษา 2563

       l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว หลักสูตรได้พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในด้านการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3/4 และ มคอ.5/6) และอาจารย์ผู้สอนได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษาต่อไป (CMI-SCI-bESS-5-5.2.-1, CMI-SCI-bESS-5-5.2.-2)

 

2.การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- มีจำนวน มคอ. 3 และมคอ. 4 ครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนในปีการศึกษา 2563

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- คุณภาพของ มคอ. 3 และมคอ. 4 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน)

      l ระบบและกลไก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ สกอ.กำหนด

       l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

คณะกรรมการการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ ได้ดำเนินการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นไปตามกรอบมาตราฐานผลการเรียนรู้ที่ สกอ. กำหนด

       l การประเมินกระบวนการ

จากการตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) พบว่า มีการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ตรงตามรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

 - ภาคเรียนที่ 1  มคอ. 3 จำนวน  27 รายวิชา มคอ. 4 จำนวน  1 รายวิชา

 - ภาคเรียนที่ 2  มคอ. 3 จำนวน  21 รายวิชา มคอ. 4 จำนวน  1 รายวิชา

       l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

จากผลการติดตามตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมและพิจารณา การดำเนินงานดังกล่าวมีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA พบว่า ในเชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอนได้ส่ง มคอ. 3 และมคอ. 4 ครบตามรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งหลักสูตรมีกระบวนการในการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ ทั้งในเชิงคุณภาพ คือ อาจารย์ผู้สอนได้เข้าใจในหลักการทำ มคอ.3 และ มคอ.4 มากขึ้นและสามารถจัดทำได้ครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ TQF (CMI-SCI-bESS-5-5.2.2-1 CMI-SCI-bESS-5-5.2.2-2)

 

 

 

3.การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- หลักสูตรมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาได้ครบทั้ง 3 ด้าน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- นักศึกษาสามารถอธิบายและเข้าใจในหลักการการทำวิจัย มีการนำความรู้ทางด้าน สุขภาพไปบริการวิชาการทางสังคม และเป็นผู้ที่สามารถรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

       l ระบบและกลไก

หลักสูตรได้ร่วมกับคณะวิชาดำเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับ   ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามระบบและกลไก โดยให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับรายวิชาที่สอน และมีการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับชาติ

       l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

การดำเนินงานปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กำหนด โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

 1. รายวิชาการวิจัยเบื้องต้น (วท101001) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในภาคต้นปีการศึกษา 2563 โดยทำการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนด้านการวิจัย ในหัวข้อ การนำเสนอโครงร่างการวิจัยแก่คณะกรรมการ CMI-SCI-bESS-5-5.2.3-1

2.  รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา (วท083085) นักศึกษาชั้นปีที่ 3  ที่เรียนในภาคปลายปีการศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนด้านการวิจัย เกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการทดลองนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่นักศึกษาสร้างขึ้น เกี่ยวข้องกับโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ CMI-SCI-bESS-5-5.2.3-2

การบริการวิชาการแก่สังคม

รายวิชาการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย (วท083160) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อการเป็นผู้นำการออกกายในสถานประกอบการด้านสุขภาพ สอดคล้องกับโครงการเสริมหลักสูตรวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย กิจกรรม 3 ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้นำการออกกำลังกายและกีฬาในสถานประกอบการของนักศึกษา

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายวิชาวิถีไทยกับการดำรงชีวิต (สศ031008) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อการจัดกิจกรรม         สานสัมพันธ์กับชุมชนศึกษาวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของพื้นบ้านล้านนา

          l การประเมินกระบวนการ

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบเชิงปริมาณได้มีการดำเนินงานครบทุก 3 รูปแบบการบูรณาการ และการประเมินในเชิงคุณภาพ รักษามีความเข้าใจรูปแบบการบูรณาการกิจกรรมด้านต่าง ๆเข้ากับเนื้อหาในรายวิชาได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ศาสตร์ในรายวิชาสู่การใช้งานองค์ความรู้ในสถานการณ์จริง

         l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงด้านการบูรณาการการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ได้มีการสรุปผลรายวิชาที่มุ่งเน้นด้านการบูรณาการเรียนการสอนเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้จะมีการเพิ่มรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน ในรายวิชาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 

การประเมินผู้เรียน

(ตัวบ่งชี้ 5.3)

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563

- มีการทบทวนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2563

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสามารถทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตรงกับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ แต่ละรายวิชาตรงตาม มคอ.2 

l ระบบและกลไก

   หลักสูตรมีการดำเนินงานการประเมินผู้เรียนตามระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ผู้สอนกำหนดแผนในการประเมินผู้เรียนใน (มคอ.3, มคอ.4) ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.3, มคอ.4 ผู้สอนดำเนินการประเมินตามแผนที่กำหนดแจ้งผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนให้ผู้เรียนรับทราบ รายงานผลการประเมินการเรียน (เกรด) คณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียน (เกรด) ผู้สอนรายงานผลการดำเนินรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) คณะกรรมการหรือผู้สอนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

      l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผู้เรียนเป็นไปตาม มคอ. 3 และ มคอ.4 และมีการรายงานผลการดำเนินงานรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ที่สอดคล้องกับ มคอ.2 และเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

      l การประเมินกระบวนการ

การประเมินผลกระบวนการโดยการประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พบว่า การประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมทุกด้าน แต่บางรายวิชายังขาดความชัดเจนของการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ส่วนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน มคอ.5 ยังขาดความชัดเจน

     l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

จากการประเมินกระบวนการ หลักสูตรได้มีการกำหนดแผนการกำกับติดตามและตรวจสอบการเขียน มคอ.3 มคอ.4 ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ มคอ.2 และมคอ.5 มคอ.6 ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และมคอ.4 และได้มีการนำผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (CMI-SCI-bESS-5-5.3.1-1 CMI-SCI-bESS-5-5.3.1-2)

 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- หลักสูตรมีการตรวจสอบวิธีการประเมินผู้เรียนในการกำหนดสัดส่วนคะแนนได้ สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทุกรายวิชา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- อาจารย์ผู้สอนสามารถกำหนดวิธีการประเมินนักศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุม ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละรายวิชาตรงตาม มคอ.2 และ สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561   

       l ระบบและกลไก

หลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วม มีการประชุมเพื่อวาง การประเมินผลการเรียนรู้ และรายงานผลการตรวจสอบ และนำผลที่ได้ไปวางแผนพัฒนาการประเมินผู้เรียน และส่งผลไปยังกลุ่มส่งเสริมวิชาการ เพื่อที่จะจัดประชุมและตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อตรวจผลการเรียนที่ผิดปกติ

     l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการตามแผนที่วางไว้ พบว่า มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทั้งภาคต้นและภาคปลาย ครบถ้วนทุกรายวิชาการ และเข้าระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกำหนดเวลา

      l การประเมินกระบวนการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการประชุมทบทวนการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด แต่ยังมีบางรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนรู้ระดับ I ในภาคปลาย และในปีการศึกษา 2563 ภาคปลายมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการเรียน ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบมีความถูกต้องมากขึ้น CMI-SCI-bESS-5-5.3.1-3

       l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้นำผลการประเมินดังกล่าวมาร่วมกันวางแผนพัฒนาโดยมีการกำหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ให้มีผลการเรียนที่สมบูรณ์ภายในปีการศึกษานั้น ๆ จากนั้นนำ ผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาส่งไปยังกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ เพื่อตรวจสอบผลการเรียนที่ผิดปกติ พบว่า ปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชาดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ให้มีผลการเรียนที่สมบูรณ์ ก่อนที่จะทำการอนุมติผลการเรียนของนักศึกษา

 

3.การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- หลักสูตรกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำมคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7 คือ มคอ. 5 มคอ. 6 ครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน และมีรายงาน การดำเนินงาน มคอ.7 ครบทุกตัวบ่งชี้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- การจัดทำ มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7 ของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานผล การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

       l ระบบและกลไก

หลักสูตรร่วมกับคณะ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ประชุมวางแผนการดำเนินการ และประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบ และนำผลที่ได้ไปวางแผนเพื่อพัฒนา

 

      l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

จากการดำเนินการตามแผนดังกล่าว พบว่า การประเมินผลการจัดการเรียนสอน (มคอ.5) ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ มคอ.3 แต่ในประเด็นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังมีเขียนไม่ชัดเจนในเรื่องการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขในบางรายวิชา สำหรับ มคอ.7 ในปีการศึกษา 2563 มีการปรับปรุงประเด็นการเขียนให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพิ่มขึ้นทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่มีประสบการณ์และความเข้าใจในการเขียนที่ชัดเจน

จากผลการดำเนินที่เกิดขึ้น

        l การประเมินกระบวนการ

           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมพิจารณา พบว่า อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางท่านยังขาดประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการเขียน มคอ.5 และมคอ.7 และยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การดำเนินงานในแต่ประเด็นของ มคอ.5. มคอ.6 และ มคอ.7

          l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

             จากการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวหลักสูตรได้ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกำหนดผู้สอน พบว่า การดำเนินงานดังกล่าวมีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  อีกทั้งหลักสูตรมีกระบวนการในการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ ทั้งในเชิงคุณภาพ คือ อาจารย์ผู้สอนได้เข้าใจในหลักการทำ มคอ.5 และมคอ.6 มากขึ้นและสามารถจัดทำได้ครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ TQF ในส่วนเชิงปริมาณ มี มคอ.5 และมคอ.6 ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ผลการดำเนินงาน

1)

อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรจำนวน 5 คน มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

การประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

การประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563

การประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2564 

การประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 9 เมษายน 2564

2)

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ  มคอ.2  ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน  2563

3)

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.3และ มคอ.4   โดยส่งครบทุรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่

วันเปิดการเรียนการสอน

จำนวนรายวิชาที่ส่ง

1

3 สิงหาคม 2563

28 รายวิชา

2

14 ธันวาคม 2563

22 รายวิชา

4)

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.5และ มคอ.6   โดยส่งครบทุรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่

วันเปิดการเรียนการสอน

จำนวนรายวิชาที่ส่ง

1

26 พฤศจิกายน 2563

28 รายวิชา

2

7 เมษายน 2534

22 รายวิชา

5)

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

6)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา (หลักสูตร 2560) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตร 2563) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 50 วิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3  จำนวน 13 วิชา  คิดเป็นร้อยละ 26 โดยแบ่งเป็น

ภาคต้น 2563 เปิดทำการสอน 28 วิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จำนวน 7 รายวิชา ร้อยละ 25  ได้แก่

1.       มศ041013 : การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (หลักสูตร 63)

2.       มศ021006 : คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย (หลักสูตร 63)

3.       วท081101 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา  (หลักสูตร 63)

4.       วท082112 : สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา (หลักสูตร 60)

5.       มศ053046 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา  (หลักสูตร 60)

6.       วท084174 : สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์  (หลักสูตร 60)

7.       วท124054 : การสัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา  (หลักสูตร 60)

ภาคต้น 2563 เปิดทำการสอน 22 วิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จำนวน 6 รายวิชา ร้อยละ 27.27  ได้แก่

1.       วท021005 : เคมีทั่วไป (หลักสูตร 63)

2.       วท081348 : ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน (หลักสูตร 63)

3.       วท072212 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว  (หลักสูตร 60)

4.       สศ031008 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต  (หลักสูตร 60)

5.       วท082114 : โภชนาการการกีฬา  (หลักสูตร 60)

6.       วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา  (หลักสูตร 60)

7)

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีการนำผลจากมคอ.7 พัฒนา/ปรับปรุง ในปีการศึกษา 2562 มาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 ครบทุกประเด็น

 

8)

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

ไม่มีอาจารย์ใหม่ ทั้งนี้มีการพูดคุย สนทนา อาจารย์ในการประชุมเพื่อวางแผนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

9)

อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 คนในรอบปีที่รับการประเมินได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100

10)

จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Improvement และโครงการอบรมพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement) จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100


11)

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 4.29 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

12)

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ. 4.90 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้

12 ตัวบ่งชี้

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5

5 ตัวบ่งชี้

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5

ร้อยละ 100

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน

12 ตัวบ่งชี้

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ร้อยละ 100

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 11 ถ้าเป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้องประเมิน แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมิน  (ที่มา: คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2559)

 

รายการเอกสารอ้างอิง

CMI-SCI-bESS-5-5.4.1-1

รวมรายงานการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร (5 ครั้ง)

CMI-SCI-bESS-5-5.4.2-2

ระบบรับรองมอค.2 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

รายละเอียดของหลักสูตร 

CMI-SCI-bESS-5-5.4.5-1

มคอ.7

CMI-SCI-bESS-5-5.4.6-1

คำสั่งแต่งตั้วกรรมการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

CMI-SCI-bESS-5-5.4.6-2

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคต้น ปีการศึกษา  2563

CMI-SCI-bESS-5-5.4.6-3

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

CMI-SCI-bESS-5-5.4.7-1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563

CMI-SCI-bESS-5-5.4.9-1

รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

CMI-SCI-bESS-5-5.4.10-1

รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

CMI-SCI-bESS-4-4.1.3-2

รายงานการพัฒนาอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-SCI-bESS-5-5.4.11

รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย

CMI-SCI-bESS-5-5.4.12

รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

(ตัวบ่งชี้ 6.1)

1. ระบบการดำเนินงานของสาขาโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและใช้สำหรับการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน

เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมาก และคณาจารย์และนักศึกษาสามารถนำสิ่งสนับสนุนที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

·       ระบบและกลไก

          จากการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไกการดำเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

          1. สำรวจจำนวนและสภาพการใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา

          2. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนใช้งาน

          3. สำรวจอาจารย์ผู้สอนที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรม Zoom สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online Teaching) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4. นำส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่มีความประสงค์ใช้โปรแกรม Zoom ให้แก่ทางฝ่ายวิชาการ เพื่อให้ทางฝ่ายวิชาการดำเนินการต่อไป

5. จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และส่งเสริมการนำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน หรือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการ

6. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

7. รายงานผลความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค การพัฒนาและปรับปรุงจากความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

·       การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

   ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายได้ดำเนินการตามระบบและกลไกดังนี้

จากกลไกข้อที่ 1 และ 2 หลักสูตรได้สำรวจจำนวนและตรวจสอบสภาพการใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทำเป็นบันทึกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และได้ดำเนินการตามกลไกข้อที่ 3 สำรวจอาจารย์ผู้สอนที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรม Zoom เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Teaching) พบว่า มีอาจารย์ผู้สอนหลายท่านประสงค์ใช้โปรแกรม Zoom สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรจึงได้ดำเนินการตามกลไกข้อที่ 4 โดยนำส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่มีความประสงค์ใช้โปรแกรม Zoom ให้แก่ฝ่ายวิชาการ จากนั้นทางฝ่ายวิชาการได้สนับสนุนโปรแกรม Zoom เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ทางอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านตามกลไกข้อที่ 5 และจากกลไกข้อที่ 5 ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ได้จัดสรรครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน 3 เครื่อง ลู่วิ่งสายพานแข็งแบบไม่มีมอเตอร์ จำนวน 3 เครื่องและชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรและจิตวิทยา จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีการตรวจรับ ตรวจสอบและจัดอบรมการใช้เครื่องมือและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าถึงและนำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การให้บริการวิชาการ ตลอดจนการทำวิจัย โดยประชาสัมพันธ์ให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ยืมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปใช้ในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ จากนั้นได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58±0.50 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24±0.64 ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่างๆได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น จากการนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ โดยอาจารย์และนักศึกษาได้นำสิ่งสนับสนุนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนใช้เพื่อการทำงานวิจัยต่อไป 

·     ประเมินกระบวนการ

     จากผลการดำเนินงานด้านการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้มีการประเมินกระบวนการโดยการทบทวนระบบและกลไก พบว่า กลไกข้อที่ 1 - 4 ส่วนของการวางแผน ถึงแม้ว่าจะมีการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุน และสามารถจัดหาได้ตามจำนวน แต่ยังพบว่าอาจารย์ยังคงขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในบางรายวิชา เนื่องจากการเรียนการสอนได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามสภาวะการณ์ของโลกในปัจจุบัน ดังนั้น การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนจึงควรมีความหลากหลายและสอดคล้อง นอกจากนี้หลักสูตรได้ทบทวนตามกลไกข้อ 5 – 7 พบว่า สิ่งสนับสนุนได้ถูกนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ใช้เสริมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และนำไปใช้ในโครงการเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิชาชีพของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ การใช้โปรแกรม Zoom ในรายวิชาเคมีทั่วไป ฟิสิกส์ทั่วไป วิชาชีววิทยาพื้นฐาน โภชนาการการกีฬา ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา ซึ่งจากรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พบว่า นักศึกษาที่ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online Teaching) โดยใช้โปรแกรม Zoom มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ± 0.51 และมีข้อเสนอแนะให้ใช้โปรแกรมที่หลากหลาย ตื่นเต้นและน่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น สนใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น และจากการใช้เครื่องก้าวเดินขึ้นเขาและลู่วิ่งสายพานแข็งแบบไม่มีมอเตอร์ในรายวิชาการฝึกสมรรถภาพทางกาย พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องมืออยู่ในระดับมาก (4.50±0.50) อีกทั้งนักศึกษายังสามารถสาธิตการใช้เครื่องมือดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จากการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรและจิตวิทยาแก่บุคลากรและอาจารย์ พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมมีทักษะและกระบวนการในการใช้อุปกรณ์มากขึ้นและได้มีการนำไปเป็นแนวทางเพื่อใช้สำหรับทำวิจัยในลำดับต่อไป

·       ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

จากการทบทวนระบบและกลไก หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้มีแนวทางเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติดังนี้

1. ให้มีการสำรวจและตรวจสอบสภาพการใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2. สำรวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเตรียมสิ่งสนับสนุนให้สอดคล้องกับหลักสูตร รายวิชา และสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน

3. วางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง ควรประสานงานกับฝ่ายพัสดุ และมีการติดตามการดำเนินงานเพื่อให้อาจารย์ได้มีสิ่งสนับสนุนใช้ในการเรียนการสอน กิจกรรม โครงงานหรืองานวิจัยต่อไป

5. จัดสรรสิ่งสนับสนุนให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีความต้องการ โดยรวบรวมรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหมดที่มีและประชาสัมพันธ์ภายในคณะ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนหรือบุคลากรที่ต้องการใช้สามารถเบิกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาหรือโครงการที่รับผิดชอบ

6. ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถยืมใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพ นำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการทั้งแก่สังคมและชุมชน โดยให้ทำการบันทึกการยืมคืนทุกครั้งที่มีการขอยืมไปใช้งาน

7. เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา

8. รายงานผลความพึงพอใจต่อกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไป

2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน   

          1. ศูนย์วิทยาศาสาตร์การกีฬามีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดังนี้

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

1

อุปกรณ์ยืดเหยียด กล้ามเนื้อ

1

2

ชุดอุปกรณ์ฝึก กล้ามเนื้อแบบ Barbell รวมแผ่นยกน้ำหนัก ม้านั่งและ อุปกรณ์แผ่นยกน้ำหนัก

1

3

ชุดอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ แบบ Dumbbell

1

4

เครื่องมือเสริมสร้างความ แข็งแรงและความทนทาน ของกล้ามเนื้อและน่องแบบ Seated Leg Press

1

5

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งแรงและ ความทนทานของ กล้ามเนื้อต้นขา ด้านหน้า Seated Leg Extension

1

6

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งแรงและ ความทนทานของ กล้ามเนื้อต้นขา ด้านหลัง Prone Leg Curl

1

7

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งและความ ทนทานของกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านในและด้าน นอก Inner/Outer thigh

1

8

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งแรงและ ความทนทานของ กล้ามเนื้อหน้าอก และแขน Chest Press

1

9

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งแรงและ ความทนทานของ กล้ามเนื้อหลังส่วนบน Diverging Lat Pulldown

1

10

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งแรงและ ความทนทานของ กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง Lower Back

1

11

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งแรงและ ความทนทานของ กล้ามเนื้อล าตัว ด้านข้าง Rotary Torso

1

12

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งแรงและ ความทนทานของ กล้ามเนื้อรอบสะโพก Multi Hip

1

13

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งแรงและ ความทนทานของ กล้ามเนื้อหน้าอก Pectoral Fly

1

14

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งแรงและ ความทนทานของ กล้ามเนื้อแขน ด้านหน้า Arm Curl

1

15

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งแรงและ ความทนทานของ กล้ามเนื้อแขนด้านหลัง Arm Extension

1

16

เครื่องมือเสริมสร้าง ความแข็งแรงและ ความทนทานของ กล้ามเนื้อหน้าท้อง Abdominal Crunch

1

17

อุปกรณ์ฝึกความ แข็งแรงกล้ามเนื้อรวม แบบดึงหลายระดับ

1

18

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ หน้าท้อง

4

19

เครื่องวิ่งสายพานแข็ง แบบโค้ง (Woodway Curve)

2

20

จักรยานออกก าลังกาย Keiser M3 Indoor Bike

6

21

เครื่องวิ่งสายพานแข็ง แบบโค้ง (Woodway Ecomill)

1

22

เครื่อง Stepper (Pulse Fitness Series 3)

3

23

เครื่องวัดกำลังหลังและขา แบบดิจิตอล (Back and Leg dynamometer)

3

24

เครื่องวัดแรงบีบมือ แบบดิจิตอล

6

25

เครื่องวัดความอ่อนตัว ด้านหลังแบบดิจิตอล

2

26

เครื่องวัดความอ่อนตัว ด้านหน้าแบบดิจิตอล

3

27

เครื่องวัดความจุปอด แบบพกา

7

28

เครื่องวัดความหนาไขมัน ใต้ผิวหนัง (Lange skinfold fat caliper)

2

29

เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ ไขมันในร่างกายและ วิเคราะห์องค์ประกอบใน ร่างกาย (Bioelectrical Impedance Analysis)

1

30

แผ่นกระโดด

2

 

          2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการศึกษา เพิ่มทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั่วไป ดังนี้

 

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

1

กล้องจุลทรรศน์

6

2

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด เป็นด่าง

1

3

เครื่องชั่งดิจิตัล

2

4

เครื่องกวนสารชนิดให้ความร้อน

1

 

          3. ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

1

ชุดบาร์เบล พร้อมลูกเหล็ก

1

2

ชุดดำเบล 8 kg

1

3

ชุดดำเบล 9 kg

1

4

ชุดดำเบล 4 kg

2

5

ชุดดำเบล 1.5 kg

2

6

Machine weight 4 สถานี มีลูกเหล็กในตัว

1

7

Machine weight พร้อมลูกเหล็ก

3

8

Cardio twister

1

 

          4. ห้องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

1

โมเดลโครงกระดูก

2

2

โมเดลอวัยวะของร่างกาย

15

 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของปีนี้กับปีที่ผ่านมาและผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในปีที่ผ่านมา)

         อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะและวิทยาเขต ได้ดำเนินการวางแผนด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้ ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตั้งแต่ปี 2560, 2561, 2562 และ 2563 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาตามตาราง ดังนี้

 

 

ผู้ประเมิน

ผลการประเมินความพึงพอใจ

2560

2561

2562

2563

อาจารย์

ระดับมาก

(4.41±0.75)

ระดับมากที่สุด

(4.66±0.53)

ระดับมากที่สุด

(4.69±0.46)

ระดับมากที่สุด

(4.58±0.50)

นักศึกษา

ระดับมากที่สุด

(4.51±0.49)

ระดับมาก

(4.26±0.61)

ระดับมากที่สุด

(4.40±0.61)

ระดับมาก

(4.24±0.64)

 

         จากการประเมินตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560, 2561, 2562 และ 2563 ในเชิงปริมาณ พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของอาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยตั้งแต่ปี 2560 มีระดับความพึงพอใจที่ดีขึ้นตามลำดับ รวมถึงนักศึกษามีทักษะและกระบวนการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยมีความกระตือรือร้น สนใจ มั่นใจและสนุกกับการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือมีความเฉพาะเจาะจงและหลากหลายมากขึ้น แต่ในปี 2563 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยอาจมีผลสืบเนื่องมาจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จึงทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ มีข้อจำกัด

         ในส่วนของการดำเนินงานในปี 2564 หลักสูตรร่วมกับคณะและวิทยาเขต มีแนวร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดปัจจุบันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่นักศึกษามากที่สุด

 

 

หมายเหตุ : ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณาสิ่งสนับสนุนทั่วไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น  (ที่มา: คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2559)

 

รหัส

เอกสารอ้างอิง

CMI-SCI-bSS-6-6.1-1

รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ ปีการศึกษา 2563  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

CMI-SCI-bSS-6-6.1-2

รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปีการศึกษา 2563  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

CMI-SCI-bSS-6-6.1-3

รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม zoom ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปีการศึกษา 2563  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

CMI-SCI-bSS-6-6.1-4

รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องก้าวเดินขึ้นเขาและลู่วิ่งสายพานแข็งแบบไม่มีมอเตอร์ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปีการศึกษา 2563  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

CMI-SCI-bSS-6-6.1-5

มคอ. 5 วิชาการฝึกสมรรถภาพทางกาย

CMI-SCI-bESS-6-6.1-6

รายละเอียดครุภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

(ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย)

CMI-SCI-bESS-6-6.1-7

รายละเอียดครุภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

(ห้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อ)

 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ

รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทำให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

 

นำมาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดำเนินการ

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

 

 

กรณีที่ไม่ได้เปิดสอน
นำมาจากตารางสอนในภาคนั้น ๆ

 

กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ
นำมาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพของการสอน

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน

 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน

รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง

มี

ไม่มี

จำนวน 28 รายวิชา

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

/

 

 

จำนวน 22 รายวิชา

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

/

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มีการประเมินคุณภาพการสอน เท่ากับ 4.43 มาก

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 มีการประเมินคุณภาพการสอน  เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับ มาก

(CMI-SCI-bESS-7-7.1, CMI-SCI-bESS-7-7.2)

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน

มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม

ควรมีการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีวินัยและการตรงต่อเวลา

จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

ความรู้

- ควรมีการพัฒนานักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้

-ควรมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มากขึ้น

- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนทักษะ วัดพื้นฐานความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมทั้งวัดความรู้จากงานที่มอบหมายให้ค้นคว้า

ทักษะทางปัญญา

ควรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา

เพื่อให้สามารถปรับปรุงทักษะทางปัญญาได้อย่างชัดเจน รวบถึงกำหนดระดับความสามรถทางปัญญาและตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นความสามรถของแนวคิดที่วัดได้ทั้งจากรายงานและกิจกรรม และการโต้ตอบในชั้นเรียน เน้นการประเมินที่นำเสนอปากเปล่า โดยกำหนดคำถามหรือประเด็นให้นักศึกษาวิจารณ์หรือประเมิน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ

-ควรจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างเสริมภาวะผู้นำ-ผู้ตามที่ดี

-ควรจัดกิจกรรมที่มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ

-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม/โครงงาน

- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนต่างคณะหรือกิจกรรมร่วมมือระหว่างนักศึกษาจากต่างสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

-ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

-ควรมีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสถิติด้านการวิจัยเชิงทดลองเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้

 

-จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- บูรณาการหรือเพิ่มการอ่านบทความวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน และเข้มงวดในการใช้สถิติ

- เพิ่มรายวิชาเลือกด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานให้นักศึกษา

- จัด Home Room เดือนละครั้งเป็นกิจกรรมในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ที่มีความสนใจ/ต้องการ

 

 

 

 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี q      ไม่มี q

จำนวนอาจารย์ใหม่ …………-……………. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………-…………

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (CMI-SCI-bESS-5-5.4.10-1)

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จำนวน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Improvement และโครงการอบรมพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)

/

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพเอกสารผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตร์ตราจารย์

/

 

 

โครงการพัฒนาทักษะการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

/

 

 

โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

/

 

 

โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

/

/

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร

 

การบริหารหลักสูตร

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

-

--

-

 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ

การนำไปดำเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร