รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

 

                                                                                                                 

 

 

                             ประจำปีการศึกษา 2563      

        (3 สิงหาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 

 

 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 


 

การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน   1 มิถุนายน  2564

 

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

         ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานและบริหารงานระดับระดับสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใน 6 องค์ประกอบ จำนวน 13  ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน และมีระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.61  รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

          องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน

          องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับ คุณภาพดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

          องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับ คุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 

          องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับ คุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30

          องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จำนวน ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับ คุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 

          องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00

          จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาเร่งด่วนในประเด็น ดังต่อไปนี้

          1. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ผลิตผลงานวิจัย และสามารถนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้มากขึ้น

          2. การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น

          3. การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

 


 

สารบัญ

                                                                                                           หน้า

ส่วนนำ

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

1

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

9

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

11

หมวดที่ 3

นักศึกษาและบัณฑิต

19

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

19

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

21

หมวดที่ 2

อาจารย์

33

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

33

หมวดที่ 4

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพกาสอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

47

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

47

 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

73

หมวดที่ 5

การบริหารหลักสูตร

88

หมวดที่ 6

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

89

หมวดที่ 7

แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

91

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

95

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง

101

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

102

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

103

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารา  ตารางที่ 1.1-1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)

109

ตารางที่ 1.1-2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)

110

ตารางที่ 1.1-3 อาจารย์ประจำหลักสูตร

111

ตารางที่ 1.1-4  อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563

112

ตารางที่ 1.1-5 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำนอกหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563

113

ตารางที่ 4.2-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

114

ตารางที่ 5.4-1 รายชื่ออาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) การปฐมนิเทศ การอบรม

115

ตารางที่ 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

115

ตารางที่ 5.4.3 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563

119

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

123

การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง

124


 

ส่วนนำ

 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

 

1.       ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

2.       ชื่อปริญญาและวิชาเอก  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ)

3.      ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพที่พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำการบูรณาการศาสตร์ด้านการออกกำลังกายและโภชนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนสู่สังคมผู้สูงอายุ

ความสำคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่ยึดตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มุ่งผลิตกำลังคนที่สนองความต้องการของสังคมสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้โดยเน้นผลิตนักวิชาการด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัตินำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้และบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ     ด้านการออกกำลังกาย และโภชนาการ ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
เกิดความยั่งยืนของระบบบริหารจัดการสุขภาพ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1) มีความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพที่ครอบคลุมและเป็นระบบ และเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2) มีความสามารถนำความรู้ด้านการออกกำลังกาย โภชนาการ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการกับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

3) มีทักษะความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้จำนวน 5 ด้าน คือ

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2) ด้านความรู้

3) ด้านทักษะทางปัญญา

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.      ระบบการจัดการศึกษา คือ ทวิภาค

5.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

5.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

5.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี

5.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

6.  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี (ตาม มคอ. 2)

 

                ปีการศึกษา

ชั้นปี

จำนวนนักศึกษา (คน)

2563

2564

2565

2566

2567

1

2

3

4

60

60

60

60

60

-

60

60

60

60

-

-

60

60

60

-

-

-

60

60

รวม

60

120

180

240

240

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

60

60

 

7.  หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

        7.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

        7.2 โครงสร้างหลักสูตร

 

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    1.1  กลุ่มวิชาภาษา

    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

          และเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่า            30  หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า             9   หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า               หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

    2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 

    2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

         2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ

         2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก

         2.2.3 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่า           92    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน       24   หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน       68    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน        55   หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า            6    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน         7    หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า              6   หน่วยกิต

รวม

ไม่น้อยกว่า          128   หน่วยกิต

 

8. รูปแบบของหลักสูตร

          8.1 รูปแบบ

                                       หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

                   8.2 ภาษาที่ใช้

                             ภาษาไทย

                   8.3 การเข้ารับการศึกษา

                             รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

                   8.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                             เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

                   8.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                             ให้ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

 

 

9. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่านมา

 

รายการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินปีการศึกษา 2562*

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

การพัฒนาวิจัย บทความตีพิมพ์เผยแพร่และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายในหลักสูตรเพี่อยกระดับตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น

ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

-1. ด้านทักษะทางวิชาชีพควรพัฒนาในการใช้หลักทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและควรมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

2. ด้านทักษะทางกีฬาควรพัฒนาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬาเพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี

-นำผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตมาจัดเป็นโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทักษะทางการกีฬาให้แก่นักศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1. ด้านทักษะทางปัญญาควรพัฒนาในการใช้หลักทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและควรมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการในรายวิชาเรียนกับงานวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

1. ผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีน้อย

2. ขาดแคลนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

ในปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการส่งผลงานทาง1 วิชาการนำเสนอในระดับชาติ จำนวน 2 เรื่อง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และได้สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  เพื่อส่งเสริมการนำ เพื่อเตรียมความพร้อมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

2 หลักสูตรได้ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ได้แก่ วิชากายวิภาค วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิชาฟิสิกส์ทั่วไป เคมีทั่วไป และบทนำการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สิ่งสนับสนุนมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา

มีการทบทวนระบบและกลไกเพื่อวางแผนการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้เหมาะสมมากขึ้น

*หมายเหตุ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีการศึกษา 2561 เนื่องจากปีการศึกษา 2562 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 จึงไม่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทตัวบ่งชี้

ลักษณะ
การประเมิน

เป้าหมาย
การดำเนินงาน

1.การกำกับมาตรฐาน

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

-ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี  เกณฑ์ 5 ข้อ

บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ 10 ข้อ

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

ระดับคุณภาพ

(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ผ่าน

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

5 คะแนน

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

-ผลบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

-ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

5 คะแนน

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

-การรับนักศึกษา

-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

-การควบคุมการดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

-การควบคุมดูแล การคำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

-อัตราการสำเร็จการศึกษา

-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

-การบริหารอาจารย์

-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

4 คะแนน

4.2 คุณภาพอาจารย์

-ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 (ร้อยละ
20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

(ร้อยละ 60 ขั้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

(ร้อยละ 20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

เชิงปริมาณ

(ปัจจัยนำเข้า)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

-ร้อยละ ป.เอก

20

- ตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60

-ผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 20

2.89 คะแนน

- ป.เอก ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน

-ตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 เท่ากับ 1.67 คะแนน

- ผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 8 เท่ากับ 2 คะแนน

 

 

 

 

 

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

-ความพึงพอใจของอาจารย์

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขานั้น ๆ

-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

4 คะแนน

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-การพิจารณากำหนดผู้สอน

-การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

-การกำกับกระบวนการเรียนการสอน

-การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี

-การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

-การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

5.3 การประเมินผู้เรียน

-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

-การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7)

-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

5.4 ผลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการพิจารณาตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ......

5 คะแนน

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน


 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

 รหัสหลักสูตร 25632631101347

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2 ภาคผนวก)

มคอ 2

(ปีการศึกษา 2563)

ปีการศึกษาที่รับประเมิน

( ปีการศึกษา 2563)

หมายเหตุ

*1 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์

*1 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์

คงเดิม

2  น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล

น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล

คงเดิม

3  ดร.กุลชาดา ศรีใส

3  ดร.กุลชาดา ศรีใส

คงเดิม

4  น.ส.กาญจนา รัตนประชารมย์

4  น.ส.กาญจนา รัตนประชารมย์

คงเดิม

5  น.ส.กนกวรรณ บัณฑุชัย

5  น.ส.กนกวรรณ บัณฑุชัย

คงเดิม

 

หมายเหตุ :   1. ช่อง มคอ. 2 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของปีการศึกษา 2563 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

                    จาก มคอ.2 ฉบับที่ได้รับการอนุมัติ สกอ.ครั้งแรก

    2. ช่องปีการศึกษาที่รับประเมิน หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคำสั่งแต่งตั้งของวิทยาเขต

       ก่อนวันสิ้นสุดปีการศึกษาที่รับการประเมิน

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3 ภาคผนวก)

1.   ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์

2.   น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล

3.   ดร.กุลชาดา ศรีใส       

4.   น.ส.กาญจนา รัตนประชารมย์

5.   น.ส.กนกวรรณ บัณฑุชัย

 

 อาจารย์ผู้สอน ภายในหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4 ภาคผนวก)

1.         ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์                                

2.         อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล                       

3.         ดร.กุลชาดา ศรีใส                      

4.         อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์                                 

5.         อาจารย์กนกวรรณ บัณฑุชัย

6.         รศ.วนิดา โนรา

7.         อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์

8.         อาจารย์อภิชาต โชติชื่น

9.         อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ

10.     อาจารย์ ดร. ดารกา พลัง

11.     อาจารย์อภิชา ไชยเหล็ก

12.     อาจารย์สายสกุล  ไทยสงวนวนกุล

13.     อาจารย์นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์

14.     อาจารย์อรรถพร  คำพวง

15.     อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล

16.     อาจารย์นรินทร์  แสงศรีจันทร์

 

อาจารย์ผู้สอน ภายนอกหลักสูตร (ถ้ามี) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-5 ภาคผนวก)

1.   อาจารย์ตติยา ศิริวรรณ์

2.   อาจารย์ปรียาพัชร ใสแสง

3.   อาจารย์วรพงษ์  แสวานี

4.   อาจารย์ศิริรัตน์  ปัญญาคม

5.  อาจารย์  ดร.กชพร  เวศอุไร      

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

1.    ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

2.    ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน 33 ห้อง

3.    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง

4.    ห้องซาวแล็ป จำนวน 3 ห้อง

5.    ห้องเรียนกิจกรรมลีลาศ จำนวน 1 ห้อง (ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

6.    ห้องซ้อมดนตรี จำนวน 1 ห้อง

7.    ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง

8.    ห้อง PH japan จำนวน 1 ห้อง

9.    โรงยิมศรีบุญเรือง

หมายเหตุ ทั้ง 3 คณะใช้ห้องเรียนร่วมกัน

 

 

 

 

 

 


 

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-ไม่น้อยกว่า 5 คน และ

-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

-ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาปีการศึกษา 2563. ประกอบด้วย (รหัสเอกสารอ้างอิง. CMI-SCI-bHS-1-1.1-1)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วัน เดือน ปีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

*ผศ.ทิวานันท์  ไชยประสิทธิ์

28 มีนาคม 2557

2

นางสาวสุวลักษณ์  โลหกุล

28 มีนาคม 2557

3

ดร.กุลชาดา  ศรีใส

28 มีนาคม 2557

4

นางสาวกาญจนา รัตนประชารมย์

17 ธันวาคม 2562

5

นางสาวกนกวรรณ บัณฑุชัย

17 ธันวาคม 2562

2.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 5 คน มีคุณสมบัติดังนี้ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-SCI-bHS-1-1.2-1)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปีพ.ศ.

1

ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์

วท.ม.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชนเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปะศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1. 4 กันยายน 2563. (หน้า 458-466)

2

น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล

ศษ.ม.

อาจารย์

แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปะศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1. 4 กันยายน 2563. (หน้า 497-504)

3

ดร.กุลชาดา
 ศรีใส

ปร.ด.

อาจารย์

ผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชนเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปะศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1. 4 กันยายน 2563. (หน้า 458-466)

4

น.ส.กาญจนา รัตนประชารมย์

ศษ.ม.

อาจารย์

พฤติกรรมสุขภาพของชาวนาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย. การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7. 28-30 มิถุนายน 2560. กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา. หน้า 73-77. พ.ศ. 2560

 

Exercise behavior of people in Phitsanulok province at Chom Nan Chaloem Phrakiat Public Park. The 8th Institute of Physical Education International Confenference 19th – 21st Augaust, 2018, The Emerald Hotel at Bangkok, Thailand.

 

Food consumption knowledge and behavior through anti-aging prnciples of the elders in bo haeo sub-district, Muang district, Lampang province.The 9th Institute of Physical Education Internation Conference “Creative Innovations in CMIorts for Sustainable Development, 19-21 May 2019, Bangkok

 

ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเด็กมัธยมศึกษาภาคเหนือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 2-3 ธันวาคม 2563. (หน้า 741-)

5

น.ส.กนกวรรณ บัณฑุชัย

วท.ม.

อาจารย์

ปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับกับพลังงานและสารอาหารที่มารดาบริโภค.วารสารโภชนาการ.  53(1), 42-54. พ.ศ. 2561

 

Knowledge and Beyond: Value-Creation Learning as a Transformative Teaching and Learning Methodology in Exercise for Health and English for Professional Nursing Courses.  The 10th International Buddhist Research Seminar, May 15, 2019. Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nan Buddhist Collage, 218-223.


 

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า 1 หลักสูตร

ผลการดำเนินงาน

  อาจารย์ประจำหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 5 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-SCI-bHS-1-1.3-1)

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี พ.ศ.

 

1

ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์

วท.ม.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชนเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปะศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1. 4 กันยายน 2563. (หน้า 458-466)

2

น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล

ศษ.ม.

อาจารย์

แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปะศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1. 4 กันยายน 2563. (หน้า 497-504)

3

ดร.กุลชาดา
 ศรีใส

ปร.ด.

อาจารย์

ผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชนเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปะศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1. 4 กันยายน 2563. (หน้า 458-466)

4

น.ส.กาญจนา รัตนประชารมย์

ศษ.ม.

อาจารย์

พฤติกรรมสุขภาพของชาวนาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย. การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7. 28-30 มิถุนายน 2560. กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา. หน้า 73-77. พ.ศ. 2560

 

Exercise behavior of people in Phitsanulok province at Chom Nan Chaloem Phrakiat Public Park. The 8th Institute of Physical Education International Confenference 19th – 21st Augaust, 2018, The Emerald Hotel at Bangkok, Thailand.

 

Food consumption knowledge and behavior through anti-aging prnciples of the elders in bo haeo sub-district, Muang district, Lampang province.The 9th Institute of Physical Education Internation Conference “Creative Innovations in CMIorts for Sustainable Development, 19-21 May 2019, Bangkok

 

ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเด็กมัธยมศึกษาภาคเหนือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 2-3 ธันวาคม 2563. (หน้า 741-)

5

น.ส.กนกวรรณ บัณฑุชัย

วท.ม.

อาจารย์

ปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับกับพลังงานและสารอาหารที่มารดาบริโภค.วารสารโภชนาการ.  53(1), 42-54. พ.ศ. 2561

 

Knowledge and Beyond: Value-Creation Learning as a Transformative Teaching and Learning Methodology in Exercise for Health and English for Professional Nursing Courses.  The 10th International Buddhist Research Seminar, May 15, 2019. Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nan Buddhist Collage, 218-223.

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

*อาจารย์ประจำ

  -คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรีได้

*อาจารย์พิเศษ

-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

-มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี

-ทั้งนี้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

ผลการดำเนินงาน

            อาจารย์ประจำที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 21 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้
(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-SCI-bHS-1-1.4-1, CMI-SCI-bHS-1-1.4-2)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

1

ผศ.ทิวานันท์  ไชยประสิทธิ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาวสุวลักษณ์  โลหกุล

ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)

อาจารย์

3

ดร.กุลชาดา  ศรีใส

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

อาจารย์

4

นางสาวกาญจนา รัตนประชารมย์

ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)

อาจารย์

5

นางสาวกนกวรรณ บัณฑุชัย

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

อาจารย์

6

รศ.วนิดา โนรา

วท.ม. (ปฐพีวิทยา)

รองศาสตราจารย์

7

นายเดิมพัน บริบูรณ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

อาจารย์

8

นายอภิชาต โชติชื่น

วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)

อาจารย์

9

นางพิมพิไล เพาะเจาะ

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์

10

ดร. ดารกา พลัง

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

อาจารย์

11

นายอภิชา ไชยเหล็ก

วท.ม. (ชีววิทยา)

อาจารย์

12

นางสายสกุล  ไทยสงวนวนกุล

วท.ม. (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

อาจารย์

13

น.ส.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

อาจารย์

14

น.ส.สิรีลักขณ์ ร่มพล

ศษ.ม. (สารสนเทศศึกษา)

อาจารย์

15

นายอรรถพร  คำพวง

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

อาจารย์

16

นายนรินทร์  แสงศรีจันทร์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

อาจารย์

17

นางตติยา ศิริวรรณ์

ศศ.ม. (ภาษาไทย)

อาจารย์

18

น.ส.ปรียาพัชร ใสแสง

ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)

อาจารย์

19

นายวรพงษ์ แสวานี

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

อาจารย์

20

นางศิริรัตน์  ปัญญาคม

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์

21

ดร.กชพร  เวศอุไร      

ปร.ด. (พัฒนาการท่องเที่ยว)

อาจารย์

 

 

 

 

         อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวน 0 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ประสบการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

ผลการดำเนินงาน

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามวาระการปรับเปลี่ยนสถานะจากสถาบันการพลศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-SCI-bHS-1-1.5-1)

 

หมายเหตุ : 1.การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ถึงขึ้นตอนของสภามหาวิทยาลัยโดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

   2. การนับผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา

   3. เอกสารประกอบ เอกสารหลักฐานที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ

   4. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)

   5. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทาบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
(ที่มา
: คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2559และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-SCI-bHS-1-1.1-1

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-SCI-bHS-1-1.2-1

ผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-SCI-bHS-1-1.3-1

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

CMI-SCI-bHS-1-1.4-1

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

CMI-SCI-bHS-1-1.4-2

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

CMI-SCI-bHS-1-1.5-1

มคอ. 2 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

 

หมายเหตุ : รายการเอกสารอ้างอิงให้พิจารณานำเสนอเฉพาะเอกสารที่สำคัญ ๆในการยืนยันผลการดำเนินงานใน
              แต่ละข้อ และพิมพ์หมายเลขเอกสารอ้างอิงแทรกท้ายข้อความที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

 

 

  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

     สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

รายละเอียดตามแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ภาคผนวก)

ลำดับที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

1

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)

4.93

 

          ด้านคุณธรรมจริยธรรม

5.00

 

          ด้านความรู้

4.95

 

          ด้านทักษะทางปัญญา

4.88

 

          ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.97

 

         ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.79

         ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (สำหรับคณะศึกษาศาสตร์)

-


2

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)Œ

38

3

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (คน) 

8

4

ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษา) (/Œ)*100

21.05

หมายเหตุ : - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน

                   - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

รายการเอกสารอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-SCI-bHS-2-2.1-1

รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

                             

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 

สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

    รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา (ภาคผนวก)

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

ร้อยละ

1.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จทั้งหมด Œ

38

100

2.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

27

71.05

   2.1จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) Ž

25

92.59

   2.2 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 

2

7.41

   2.3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาและไม่มีการเปลี่ยนงาน 

0

0

   2.4 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

0

0

   2.5 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

0

0

   2.6 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

0

0

    2.7 จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ

0

0

3. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดที่นำมาคิดคะแนนเป็นตัวหาร  

   ( - (+++)) = A

27

 

4.จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำภายในเวลา 1 ปี

   (Ž+) = B

27

 

5. ร้อยละของบัณฑิตที่งานทำภายในเวลา 1 ปี

  (B / A)*100 = C

 

100

ผลการประเมิน (คะแนน)

(C*5)/100

5

รายการเอกสารอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-SCI-bHS-2-2.2-1

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 

การวิเคราะห์ผลที่ได้

จากผลวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมไปถึงแนวโน้มของการได้งานทำ จากภาวการณ์
มีงานทำของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม นักศึกษามีงานทำที่ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษาถึง 1 ใน 3 ของนักศึกษาที่มีงานทำทั้งหมด เนื่องจากในพื้นที่ภาคเหนือมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ มีจำนวนมาก จึงทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดแรงงานในสายงานที่เกี่ยวข้องลดลง ทำให้หลักสูตรควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เข้าถึงตลาดแรงงานมากขึ้น และด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังทำให้เกิดสถานการณ์ที่นักศึกษาจะมีโอกาสได้งานที่ตรงกับวิชาชีพนั้นค่อนข้างยาก

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การรับนักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.1)

1. การรับนักศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ

    ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ มีแผนการรับนักศึกษาจำนวน 60  คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

    นักศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด และผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี  2563

l ระบบและกลไก

     ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 พบว่า ควรให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรูปแบบเชิงรุก เช่น การแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้

   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนการรับนักศึกษาเสนอรองอธิการบดี

   2. วิทยาเขตนำเสนอแผนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการวิทยาเขตเพื่อขอความเห็นชอบ

   3. วิทยาเขตนำเสนอแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

   4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการตามระบบและกลการรับนักศึกษา โดยกำหนดปฏิทินการรับนักศึกษาและเสนอแผนการรับนักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่ออนุมัติพร้อมทั้งแจ้งวิทยาเขตทราบ

   5. วิทยาเขตจัดทำประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ของ 3 คณะ สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

   6. วิทยาเขตดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ , เฟสบุ๊ค  ศิษย์เก่า และการแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียน

   7. วิทยาเขตดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การรับรายงานตัว

   8. ประเมินผลการดำเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

   9. รายงานผลการดำเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

  10 .นำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานการรับสมัครและสอบ

(CMI-SCI-bHS-3-3.1.1-1)

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

           ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามข้อ 1-10 โดยได้ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ , เฟสบุ๊คศิษย์เก่า และการแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียน ซึ่งได้แก่  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  โรงเรียนไชยปราการ  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  โรงเรียนรังษีวิทยา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งพบว่าหลักสูตรได้มีการรับนักศึกษา จำนวน 4 รอบ ได้แก่ ประเภทรอบโควตา ตั้งแต่ เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เปิดรับสมัคร รับจำนวน 30 คน นักศึกษามาสมัครจำนวน 19 คน  นักศึกษามาสอบ 14 คน รายงานตัว 12 คน ประเภททั่วไป  รับจำนวน  30 คน เปิดรับสมัครวันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 24 มกราคม 2563 นักศึกษามาสมัคร 14 คน นักศึกษามาสอบ  14 คน รายงานตัว 10 คนรอบทั่วไปสมัครรอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 9 มีนาคม 2563 – 27 มีนาคม 2563 เปิดรับจำนวน 40 คน นักศึกษามาสมัครจำนวน 35 คน  นักศึกษามาสอบ 35 คน มารายงานตัว 24 คน ประเภททั่วไปรอบที่ 3 เปิดรับสมัครจำนวนวันที่ 8- 26 เมษายน 2563 นักศึกษามาสมัคร 20 คน มาสอบ 14 คน มารายงานตัว 8 คน รอบสุดท้าย เปิดรับสมัครวันที่ 10 -19 กรกฎาคม 2563 เปิดรับจำนวน 8 คน นักศึกษามาสมัครจำนวน 3 คน นักศึกษามาสอบ 3 คน มารายงานตัว 2 คน  ซึ่งไม่เป็นตามแผนที่กำหนดไว้การรับนักศึกษาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ (CMI-SCI-bHS-3-3.1.1-2)

 l การประเมินกระบวนการ

        จากการทบทวนระบบกลไกการรับนักศึกษา  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบกลไกข้างต้น  พบว่าในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรร่วมกับคณะจัดทำข้อสอบ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในคณะช่วยกันออกข้อสอบแล้วนำมาคัดสรร โดยมีการสอบ ดังนี้ คือ สอบวัดความรู้พื้นฐาน 150 คะแนน ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา สอบวัดความรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง 50 คะแนนผลการสอบหลักสูตรได้รับนักศึกษาจำนวน 56 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่หลักสูตรกำหนด และผ่านสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ประจำปี 2563  ตามกระบวนการข้างต้น

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

ผลจากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการการรับนักศึกษาข้างต้น มาวางแผนเพื่อปรับปรุงระบบและกลไกในปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มีการเพิ่มกระบวนการประชาสัมพันธ์โดยนักศึกษาและศิษย์เก่าดังนี้

   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนการรับนักศึกษาเสนอรองอธิการบดี

   2. วิทยาเขตนำเสนอแผนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการวิทยาเขตเพื่อขอความเห็นชอบ

   3. วิทยาเขตนำเสนอแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

   4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินการตามระบบและกลไกรับนักศึกษา โดยกำหนดปฏิทินการรับนักศึกษาและเสนอแผนการรับนักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่ออนุมัติพร้อมทั้งแจ้งวิทยาเขตทราบ         

   5. วิทยาเขตจัดทำประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติของ 3 คณะ สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

   6. วิทยาเขตดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ , เฟสบุ๊ค และการแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียน

   7. การประชาสัมพันธ์โดยนักศึกษาและศิษย์เก่า (เพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2561)

   8. วิทยาเขตดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การรับรายงานตัว

   9. ประเมินผลการดำเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

  10. รายงานผลการดำเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

  11. นำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

2.การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ

-นักศึกษาใหม่ในหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

-นักศึกษาใหม่ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม อย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การทดสอบการเตรียมความพร้อม (CMI-SCI-bHS-3-3.1.2-1)

l ระบบและกลไก

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไกการรับนักศึกษา จากปีการศึกษา 2562 ซึ่งพบว่า หลักสูตรควรให้ความสำคัญกับการนำงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ โดยในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้ประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และงานวิชาการคณะร่วมกันวิเคราะห์ข้อสอบและสำรวจข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาใหม่

   2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และงานวิชาการคณะ งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นำข้อมูลจากการสำรวจมาประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

   3. ดำเนินการเตรียมการจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

   4. ประเมินผลการดำเนินงาน และทดสอบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.38

   5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานวิชาการคณะ งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นำผลการประเมินมาประชุม ทบทวนผลการดำเนินงาน และวางแผนการพัฒนาดำเนินโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป  

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานวิชาการคณะ ในข้อ 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปยังไม่เพียงพอต่อการเรียนในสาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ จึงทำให้หลักสูตรนำข้อมูลจากการสำรวจมาประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาโดยมีการจัด กิจกรรมเตรียมความพร้อมและการเรียนปรับพื้นฐาน ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาคณิตศาสตร์

1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (CMI-SCI-bHS-3-3.1.2-2)

2.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่ 2563 วันที่ 4 -5 สิงหาคม 2563 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมและการเรียนปรับพื้นฐาน) (CMI-SCI-bHS-3-3.1.2-3)

l การประเมินกระบวนการ 

         การประเมินผลการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในกิจกรรมเตรียมความพร้อมพบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยข้อจำกัดเรื่องของระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และการรักษามาตรการควบคุมป้องกันโรค ทำให้มีผลกระทบต่อระยะเวลาและการประเมินผลของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นและได้วางแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

         ผลจากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไกการรับนักศึกษาข้างต้น หลักสูตรจึงได้ประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุง ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และงานวิชาการคณะร่วมกันวิเคราะห์ข้อสอบและสำรวจข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาใหม่จากเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบออนไลน์

   2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร งานวิชาการคณะ งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นำข้อมูลจากการสำรวจมาประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และวางแผนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ

   3. ดำเนินการเตรียมการจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแบบออนไลน์

   4. ประเมินผลการดำเนินงาน และทดสอบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

   5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานวิชาการคณะ งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นำผลการประเมินมาประชุม ทบทวนผลการดำเนินงาน และวางแผนการพัฒนาดำเนินโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป

 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.2)

1. การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนได้รับการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวจากอาจารย์ที่ปรึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- นักศึกษาในหลักสูตร ร้อยละ 80 สามารถเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่วางไว้ในปีการศึกษา 2563

˜ ระบบและกลไก

    จากการที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกและกระบวนการ การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาข้างต้น หลักสูตรได้นำสรุปที่ประชุมมาปรับปรุงระบบกลไกและกระบวนการ ตามผลการทบทวนระบบกลไก ซึ่งพบว่า ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรควรให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบข้อมูลของนักศึกษา และสามารถหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน ซึ่งสามารถสรุประบบและกลไกในปีการศึกษา 2563 ได้ดังนี้

   1. การพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

   2. ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

   3. จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา/รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา

   4. จัดตารางให้คำปรึกษานักศึกษาเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล

   5. ห้องช่องทางการให้คำปรึกษา (ห้องให้คำปรึกษา Website/Face book/Line/E-mail)

   6. ดำเนินการให้คำปรึกษาทางวิชาการในวันพุธ เวลา 7.30 -8.30 น. และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและรายงานการให้คำปรึกษาลงในบันทึกการให้คำปรึกษา 

   7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับอาจารย์ที่ปรึกษา

   8. จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา (ป้ายประชาสัมพันธ์/Website/Face book/Line/E-mail) 

   9. ประเมินคุณภาพของการให้คำปรึกษา การแนะแนว การให้ข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

  10. ผลนำการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

˜ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ  

       ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ตามข้อ 1-10 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพของการให้คำปรึกษา การแนะแนว การให้ข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา อยู่ในระดับมาก 4.49 และยังพบข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่า อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบผลการเรียน และวางแผนการเรียนเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนและระยะเวลาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

˜ การประเมินกระบวนการ   

จากการทบทวนการประเมินกระบวนการระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกข้างต้น พบว่า นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนได้รับการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และนักศึกษาในหลักสูตร ร้อยละ 80 สามารถเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพอย่างไรก็ตาม จากการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรควรให้ความสำคัญกับระบบการกำกับติดตาม ตรวจสอบผลการเรียน และวางแผนการเรียน ซึ่งได้มาจากกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนและระยะเวลาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้  ประเมินกระบวนการด้านการจัดบริการให้คำปรึกษากับนักศึกษาและด้านการบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับนักศึกษาพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี (4.58)  (CMI-SCI-bHS-3-3.2.1-1)

˜ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

       จากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกและกระบวนการ การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาข้างต้น หลักสูตรได้นำผลจากการประเมินกระบวนการในประเด็น การให้ความสำคัญกับระบบการกำกับติดตาม ตรวจสอบผลการเรียน และวางแผนการเรียน เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนและระยะเวลาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ มาปรับปรุง ระบบและกลไกการควบคุม การดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

   1. การพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

   2. ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 

   3. จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา/รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 

   4. จัดตารางให้คำปรึกษานักศึกษาเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 

   5. จัดช่องทางการให้คำปรึกษา (ห้องให้คำปรึกษา Website/Facebook/Line/E-mail)

    6. ดำเนินการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและรายงานการให้คำปรึกษาลงในบันทึกการให้คำปรึกษา

    7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับอาจารย์ที่ปรึกษา  

    8. ระบบการกำกับติดตาม ตรวจสอบผลการเรียน และวางแผนการเรียน  

ซึ่งได้มาจากกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตาม 

แผนการเรียนและระยะเวลาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ (เพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2562)

   9. จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา (ป้ายประชาสัมพันธ์/Website/Face book/Line/E-mail)

   10. ประเมินคุณภาพของการให้คำปรึกษา การแนะแนว การให้ข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

   11. ผลนำการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

 

 2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- นักศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- นักศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างน้อยร้อยละ 60 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาหรือสุขภาพ

  ˜ ระบบและกลไก

จากผลการประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในปีการศึกษา 2563 ได้ดังนี้

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   2. ประชุมคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   3. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำเสนอต่องานแผนของคณะ ในการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการดำเนินงาน

   4. จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   5. รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   6. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   7. นำผลการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

˜การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามข้อ 1-7 โดยมีการดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้

      กลุ่มทักษะวิชาชีพและอาชีพ

- โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

   กิจกรรมที่ 1 วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมที่ 2 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2564

 (เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม) (CMI-SCI-bHS-3-3.2.2-1)       

       กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ดำเนินการในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ซึ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมทางศาสตร์การกีฬา (เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม)  (CMI-SCI-bHS-3-3.2.2-2)

 

       กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

- โครงการจัดอบรมพื้นฐานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  เสริมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการเอกสาร ดำเนินการในวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2564  ซึ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้สามารถนำความรู้ในเรื่องของ พรบ.คอมพิวเตอร์ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง และปลอดภัย (เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม) (CMI-SCI-bHS-3-3.2.2-3)

     จากการประเมินใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเอกสารตามที่กำหนดของนักศึกษา จากการทดสอบของวิทยากรโดยมีอาจารย์เข้าร่วมดังกล่าวเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในข้อ 6 พบว่า นักศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาร้อยละ 90 สามารถจัดทำเอกสารตามที่กำหนดได้ 

˜ การประเมินกระบวนการ

         จากการทบทวนระบบกลไกและกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า หลักสูตรได้ดำเนินการตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมดในหลักสูตร จำนวน 151 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 82.78 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการพัฒนานักศึกษาที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563 ยังไม่สามารถทำให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างชัดเจนเท่าที่ควร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด 2019 ซึ่งทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

    ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะดำเนินการตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไกและกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังพบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด  ที่เกิดขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมในบางกิจกรรมที่หลักสูตรได้วางแผนไว้ ไม่สามรถดำเนินการได้ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาและ  การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

˜ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

           ผลจากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกและกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ข้างต้น โดยการให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด 2019 ซึ่งสามารถสรุประบบและกลไก ดังนี้

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   2. ประชุมคณะกรรมการโดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และร่วมกันวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโรคโควิด 2019 (ปรับปรุงกระบวนการจากปีการศึกษา 2563)

   3. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นกิจกรรม/โครงการที่อยู่ในแผนงบประมาณและนอกแผนงบประมาณ โดยในส่วนที่เป็นกิจกรรม/โครงการที่อยู่ในแผนงบประมาณหลักสูตรจะนำเสนอต่องานแผนของคณะเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน

   4. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฉุกเฉิน (ปรับปรุงกระบวนการจากปีการศึกษา 2563)

   5. จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

   6. รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   7. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   8. ผลนำการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

    -การคงอยู่และการสำเร็จ            

             

ปีการศึกษา

 

แผนรับการรับตาม มคอ.2

 

จำนวน

ที่รับเข้า



จำนวนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

‚

จำนวน นศ. ตกค้าง

ที่สำเร็จการศึกษา

ƒ

จำนวนนักศึกษา

ที่ออกกลางคันสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา

(คน)

อัตราการคงอยู่

 - n x100

   

2561

2562

2563

2561

2562

2563

เสียชีวิต

„

สาเหตุอื่น ๆ

n

2559

60

53

 

37

 

 

57=1

 

-

16

69.81

2560

60

53

 

 

35

 

 

 

-

18

66.04

2561

60

60

 

 

 

 

 

 

1

20

66.67

2562

60

40

 

 

 

 

 

 

-

15

62.50

2563

60

55

 

 

 

 

 

 

-

12

78.18

 

อัตราการสำเร็จการศึกษา

(‚/)*100

61.67

69.81

66.04

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ‚+ƒ

37

38

35

หมายเหตุ 1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
คิดเป็นร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว

                   2. การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่แต่ละรุ่น

                     3.. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่รายงาน ณ วันที่ 18 สิงหาคม ของปีการศึกษา

หมดกำหนดเวลาเพิ่ม-ถอน) โดยไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง

                      4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภาให้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาที่รับการประเมิน รวมนักศึกษาตกค้าง ใช้เป็นข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่  2.1

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

     

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561-2563 ของหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ที่ยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับอย่างไรก็ตามหลักสูตรได้มีการติดตามนักศึกษาที่หายไปโดยมีการสอบถามเหตุผลและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มาจากปัญหาทางด้านการเงิน สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว และค้นพบตัวเองว่าไม่ใช่สายที่ต้องการเรียน ซึ่งหลักสูตรได้นำปัญหาดังกล่าวมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข โดยใช้กระบวนการให้คำปรึกษา และแนะแนวการขอทุนกู้ยืมจากรัฐบาลเพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการเรียนมากที่สุด อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรพบว่าเมื่อให้คำปรึกษาดังกล่าวทำให้อัตราการคงอยู่เพิ่มขึ้น

 

 

        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการสำเร็จของนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2561-2563 หลักสูตรมีอัตราการสำเร็จของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหลักสูตรก็ยังมีการประชุมเพื่อหาเหตุผลของผู้ที่ไม่สำเร็จของนักศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 บางรายไม่ติดตามการแก้เกรด F ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความรับผิดชอบส่วนตัวของนักศึกษา

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

1)      ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งได้ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.54 (CMI-SCI-bHS-3-3.3.1-1)  ดังนี้

 

ปีการศึกษา

ผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ย)

การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

รวม

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

2560

4.65

ดีมาก

4.28

ดี

4.30

ดี

2561

4.67

ดีมาก

4.33

ดี

4.39

ดี

2562

4.28

ดี

4.48

ดี

4.05

ดี

2563

4.34

ดี

4.54

ดี

4.49

ดี

 

   หมายเหตุ : 1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

            2. มีการสำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม ผลสำเร็จพบว่า

- การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38

- การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54

- ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64

 

2)      ผลการจัดการข้อร้องเรียน

       ในปีการศึกษา....2563...มีการร้องเรียนของนักศึกษา ดังนี้ (ถ้ามี) ถ้าไม่มีก็บอกไม่มี

ลำดับที่

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ผลการจัดการข้อร้องเรียน

ไม่มีข้อร้องเรียนของนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-SCI-bHS-3-3.1.1-1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

CMI-SCI-bHS-3-3.1.1-2

ประการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2563

CMI-SCI-bHS-3-3.1.2-1

การเตรียมความพร้อม

CMI-SCI-bHS-3-3.1.2-2

เตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

CMI-SCI-bHS-3-3.1.2-3

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่

CMI-SCI-bHS-3-3.2.1-1

การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ

CMI-SCI-bHS-3-3.2.2-1

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ

CMI-SCI-bHS-3-3.2.2-2

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านศาสตร์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

CMI-SCI-bHS-3-3.2.2-3

โครงการจัดอบรมพื้นฐานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เสริมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการเอกสาร 

CMI-SCI-bHS-3-3.3.1-1

การจัดบริการให้คำปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ

 


 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ที่สามารถบริหารหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2563

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558

l ระบบและกลไก

    จากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไกใน
ปีการศึกษา
2562 หลักสูตรได้นำข้อมูลจากการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะ ในการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์

  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติ และเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการประจำคณะ

  3. คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  4. คณะกรรมการวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบ

    4.1  คณะ/วิทยาเขตจัดทำคำสั่งแต่ตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หมายเหตุ:เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้นำเรื่องที่เสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 90 วัน ทางคณะทำงานจึงมีมติให้การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ยึดมติจากคณะกรรมการวิทยาเขต

  5. วิทยาเขตเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณะส่วนกลาง

  6. คณะส่วนกลางเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

  7. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  8. คณบดีนำเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อ สกอ. ภายใน 30 วัน หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้เห็นถึงความสำคัญระยะยาวจึงได้ดำเนินงานจัดทบทวนแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2563-2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ การบริหาร และพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อีกทั้ง เป็นกลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

l การประเมินกระบวนการ

    จากการทบทวนระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกข้างต้น พบว่า ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ที่สามารถบริหารหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ อีกทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหลักสูตรควรมีการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาคณาจารย์อยู่ทุกปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการคัดเลือก สรรหา และพัฒนาอาจารย์ประจำให้มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติที่จะสามารถแต่งตั้งมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

    ผลจากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไกข้างต้น หลักสูตรได้นำข้อมูลจากการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะ ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ทุกปีการศึกษา (เพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2563)

  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติ และเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการประจำคณะ

  3. คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  4. คณะกรรมการวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบ

     4.1  คณะ/วิทยาเขตจัดทำคำสั่งแต่ตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หมายเหตุ: เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยให้นำเรื่องที่เสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 90 วัน ทางคณะทำงานจึงมีมติให้การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ยึดมติจากคณะกรรมการวิทยาเขต

  5. วิทยาเขตเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณะส่วนกลาง

  6. คณะส่วนกลางเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

  7. สภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  8. คณบดีนำเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อ สกอ. ภายใน 30 วัน หลังจากสภาสถาบันอนุมัติ

CMI-SCI-bHS -4-4.1.1-1

 

2. การบริหารอาจารย์

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน มีส่วนร่วมในการบริหารอาจารย์และบริหารหลักสูตรให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรอยู่ในระดับดี (3.01) ขึ้นไป

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดี (3.01) ขึ้นไป

l ระบบและกลไก

     จาการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไก ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งพบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ทำให้มีผลกระทบต่อการบริหารอาจารย์ในช่วงสุดท้ายของปีการศึกษา ซึ่งจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ร่วมกัน จึงทำให้หลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมทางออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจากผลกระทบที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าหลักสูตรจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว มติที่ประชุมจึงได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการบริหารอาจารย์ว่าหลักสูตรควรจัดอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายที่สามารถทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมออนไลน์เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรได้นำข้อเสนอแนะจากประเมินกระบวนการข้างต้น มาปรับปรุงกระบวนการ เพื่อใช้               ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมวางแผนการบริหารอาจารย์

   2. จัดทำแผนการบริหารอาจารย์ โดยวางแผนการจัดอัตรากำลัง และการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   3. จัดอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายที่สามารถทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมออนไลน์ หากเกิดกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ยังไม่สามารถควบคุมได้ (ปรับปรุงกระบวนการจาก ปีการศึกษา 2562)

   4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อกำหนดปฏิทินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

   5. ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารอาจารย์ และบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   6. มีการรายงาน ติดตาม และตรวจสอบผลของการบริหารอาจารย์ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้เป็นระยะ

   7. ประเมินผลความพึงพอใจในการบริหารอาจารย์ การบริหารหลักสูตรและนำผลการประเมินไปปรับปรุง CMI-SCI-bHS -4-4.1.2-1

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการบริหารและอาจารย์ข้างต้น โดยในข้อที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

     1. หลักสูตรมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามองค์ประกอบ CMI-SCI-bHS -4-4.1.2-2

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

องค์ประกอบที่

1.

ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์         

องค์ประกอบที่ 4

2.

น.ส. สุวลักษณ์ โลหกุล

องค์ประกอบที่ 3

3.

ดร. กุลชาดา ศรีใส

องค์ประกอบที่ 2

4.

น.ส. กาญจนา รัตนประชารมย์

องค์ประกอบที่ 5

5.

น.ส. กนกวรรณ บัณฑุชัย

องค์ประกอบที่ 1 และ 6

     จากนั้นหลักสูตรได้ทำการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 5.00 ซึ่งเท่ากับปีการศึกษา 2562 ที่มีค่าเฉลี่ย 5.00 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

     2. หลักสูตรได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ        จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทำงาน การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค   โควิด19   ยังไม่สามารถควบคุมได้ จากการดำเนินงาน พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวข้างต้น

 

l การประเมินกระบวนการ

     จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกข้างต้น พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีส่วนร่วมในการบริหารอาจารย์และบริหารหลักสูตร และมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ในระดับดี (3.01) ขึ้นไปซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพที่หลักสูตรได้กำหนดไว้    

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

     จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  พบว่า ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ในปีการศึกษา 2563 สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ หลักสูตรจึงนำระบบกลไกการบริหารอาจารย์ ดังกล่าว ไปใช้ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การบริหารอาจารย์สามารถดำเนินงาน และสามารถขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป CMI-SCI-bHS -4-4.1.1-2

   

3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ได้รับการส่งเสริม เพื่อพัฒนาตนเอง
ในการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการพัฒนางานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 1 ท่าน มีการพัฒนาตนเองในด้านการการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยหรือได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

l ระบบและกลไก

    จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในหลักสูตรว่าหลักสูตรควรมีการทบทวนแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นำมาประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ ผลจากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า หลักสูตรควรให้ความสำคัญกับการทบทวน และระบบการกำกับและติดตามแผนบริหารและพัฒนาคณาจารย์ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักสูตรจึงได้นำข้อมูลจากการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์

   2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการสำรวจ, สอบถาม, วิเคราะห์ SWOT เพื่อการพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาการวิจัย ด้านผลงานวิชาการและด้านวิชาชีพ

   3. ทบทวนแผนบริหารและพัฒนาคณาจารย์ (ปรับปรุงกระบวนการจากปีการศึกษา 2562)

   4. ดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาคณาจารย์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

   5. ระบบการกำกับและติดตามแผนบริหารและพัฒนาคณาจารย์ เพื่อให้มีการดำเนิน

งานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

   6. ประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

   7. รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

   8. นำผลการประเมินไปปรับปรุง CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-1

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

    ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามข้อ 1-8 โดยในข้อที่ 2 หลักสูตรมีการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ โดยการสำรวจ, สอบถาม, วิเคราะห์ SWOT เพื่อการพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนางานวิจัย ด้านผลงานวิชาการและด้านวิชาชีพ และจัดทำแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ ในข้อที่ 3 จากนั้นหลักสูตรได้ดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ ในข้อที่ 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-2

        1. ด้านผลงานวิชาการ ได้เข้าร่วมอบรมดังนี้

       1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)      ในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทำงาน การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19   ยังไม่สามารถควบคุมได้       CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-3

       1.2 น.ส. สุวลักษณ์ โลหกุล อ.ดร.กลุชาดา ศรีใส และน.ส.กาญจนา          รัตนประชารมย์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจากการเข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-4

       1.3 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์     ในระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2563 ซึ่งจากการเข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-5

    2. ด้านการวิจัย พบว่า มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  5 ท่าน ได้แก่

       2.1 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

       2.2 น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล และคณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยเรื่อง ผลการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ (หัวหน้าวิจัย)

      2.3 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ และคณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยเรื่อง ผลการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ (ผู้ร่วมวิจัย)

      2.4 ดร. กุลชาดา ศรีใส และคณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยเรื่อง ผลการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ (ผู้ร่วมวิจัย)

      2.5 น.ส. กาญจนา รัตนประชารมย์ และคณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยเรื่อง ผลการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ (ผู้ร่วมวิจัย)

      2.6 น.ส. กนกวรรณ บัณฑุชัย  และคณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยเรื่อง ผลการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ (ผู้ร่วมวิจัย)

      2.7 น.ส.กนกวรรณ บัณฑุชัย  และคณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตำรับประสิทธิผลและความพึงพอใจของครีมนวดสารสกัดจากน้ำมันไพลและผิวมะกรูดโดยใช้เบสครีมโกโก้บัตเตอร์ในอาสาสมัครเพื่อลดอาการปวดเมื่อย (ผู้ร่วมวิจัย) CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-6

     ***ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

       2.8 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ และ ดร.กุลชาดา ศรีใส ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่องผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชนเทศบาล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

        2.9 น.ส. สุวลักษณ์ โลหกุล ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่องแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-6

 3. ด้านวิชาชีพ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาชีพ ทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

   1. ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาชีพ ดังนี้

    - โครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

    - อบรมออนไลน์ เรื่องการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 5 กันยายน 2563

    - โครงการการประยุกต์โภชนาการการกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทสไทย ภาค 5 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

    - โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชมเมือง ชั้น 8 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

    2. น.ส. สุวลักษณ์ โลหกุล ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาชีพ ดังนี้

       - โครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

       - โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชมเมือง ชั้น 8 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

   3. ดร. กุลชาดา ศรีใส ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาชีพ ดังนี้

        - โครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

      - โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชมเมือง ชั้น 8 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

   4. น.ส. กาญจนา รัตนประชารมย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาชีพ ดังนี้

       - โครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

       - โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชมเมือง ชั้น 8 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

  5. น.ส. กนกวรรณ บัณฑุชัย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาชีพ ดังนี้

       - โครงการการประยุกต์โภชนาการการกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทสไทย ภาค 5 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

       - โครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

       - โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชมเมือง ชั้น 8 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

    - อบรมหลักสูตรออนไลน์การตายอย่างมีคุณภาพ ของ Chulamooc วันที่ 26 เมษายน 2564

     - อบรมออนไลน์ หลักสูตร Basic first aid for medical emergency ของ chula mooc วันที่  31 มีนาคม 2564

     - ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึงพิงในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564 วันที่  21 พฤษภาคม 2564

CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-3, CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-7

    จากกระบวนการจัดทำแผนบริหารพัฒนาคณาจารย์หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ในปี การศึกษา 2563 ได้มีอาจารย์ 1 ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.กุลชาดา ศรีใส ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 CMI-SCI-bHS -4-4.1.2-3

   ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของหลักสูตรที่ตั้งไว้  และจากการดำเนินงาน ในข้อที่ 6 พบว่า  จากการประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00

l การประเมินกระบวนการ

      จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกข้างต้น พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ อีกทั้ง ยังพบว่า มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 ท่าน สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่ อ.ดร.กุลชาดา ศรีใส ปร.ด.       วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563  และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ได้มีผลงานวิจัยที่,อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง และตีพิมพ์เผยแพร่เสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

     จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  พบว่า ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2563 สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ หลักสูตรจึงนำระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังกล่าว ไปใช้ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การบริหารอาจารย์สามารถดำเนินงาน และสามารถขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

คุณภาพอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)

1.จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 คน CMI-SCI-bHS -4-4.1.2-3     ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 20

      คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5 (รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2)

2. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 คน แยกเป็น

    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน

    - รองศาสตราจารย์ จำนวน–คน

    - ศาสตราจารย์  จำนวน – คน

    - ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน–คน

    - ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จำนวน – คน

      ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 20

      คะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.67(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2)

3. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
       ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
CMI-SCI-bHS -4-4.2.3-1

ชื่อ-อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่

ค่าถ่วงน้ำหนัก

ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์และ ดร.กุลชาดา ศรีใส

ผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชนเทศบาล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

0.2

น.ส. สุวลักษณ์ โลหกุล

แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่

ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 

0.2

หมายเหตุ: ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คิดตามระยะเวลาของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับประเมิน เช่น รับการประเมินปีการศึกษา 2563 คิดผลงานปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 2563)

-          ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร เท่ากับ 0.40

-          ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 8  คะแนนที่ได้ เท่ากับ 2

 (รายละเอียดภาคผนวกตาราง 4.2-1)

         ดังนั้น คุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรได้คะแนนเท่ากับ

                    5+1.67+2    = 2.89 คะแนน

                          3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

    หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่ในหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรมี 2 แบบ
     คือ
1) ตาย ลาออกจากราชการ เกษียณอายุราชการ ย้ายสังกัด หรือลาศึกษาต่อเต็มเวลา ถือว่าเป็นเหตุจำเป็น
          2) นอกเหนือจากกรณีที่ 1) ถือว่าไม่มีเหตุผลที่จำเป็นในการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร
       ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง
2 กรณี หน่วยงานต้องดำเนินการหาอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดมาแทนและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่อาจารย์ประจำหลักสูตรคนเดิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเสนอ ให้ สกอ. รับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน ผลการประกันคุณภาพต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังอาจารย์ที่เหมาะสม มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง ดังนั้น การรายงานให้รายงานย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา และเปรียบเทียบอัตรากำลังการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรกับมคอ. 2 แล้วรายงานสาเหตุการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละปีในช่องหมายเหตุ โดยใช้ตารางต่อไปนี้

ปีการศึกษา

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

คิดเป็นร้อยละของการคงอยู่

*100

     u

ทั้งหมดu

คงอยู่



ปรับเปลี่ยนw

2561

5

5

0

100

2562

5

3

2

60

2563

5

5

0

100

หมายเหตุ: คงอยู่  หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน

              ในระหว่างปีการศึกษาหรือภายในปีการศึกษา

       เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา และมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น

 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์

    เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  โดยเป็นการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน โดยใช้แบบประเมินที่แนบให้เก็บข้อมูลแล้วสรุปรายงานในตารางต่อไปนี้

ประเด็นการประเมิน

ปีการศึกษา

2561

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2562

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2563

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เสนอในภาพรวมเนื่องจากในปีการศึกษานี้มีประเด็นในแบบสอบถาม 3 ประเด็นหลัก

5.00

5.00

กระบวนการบริหารหลักสูตร

5.00

5.00

กระบวนการเรียนการสอน

5.00

5.00

โดยรวม

4.94 (มากที่สุด)

5.00(มากที่สุด)

5.00(มากที่สุด)

หมายเหตุ: การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
 (ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

   จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 -2563 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

CMI-SCI-bHS -4-4.3.1-1

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-SCI-bHS -4-4.1.1-1

ระบบและกลไกรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-SCI-bHS -4-4.1.2-1

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์

CMI-SCI-bHS -4-4.1.2-2

รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1 เรื่อง วางแผนการดำเนินงานของหลักสูตรและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563

CMI-SCI-bHS -4-4.1.2-3

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของ ดร.กุลชาดา ศรีใส

CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-1

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-2

แผนบริหารและพัฒนาคณาจารย์ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-3

เกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) และการเข้าร่วมอบรมอื่นๆ

CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-4

เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563

CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-5

เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2563

CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-6

- โครงร่างงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

- โครงร่างงานวิจัยเรื่อง ผลการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่

- โครงร่างงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตำรับประสิทธิผลและความพึงพอใจของครีมนวดสารสกัดจากน้ำมันไพลและผิวมะกรูดโดยใช้เบสครีมโกโก้บัตเตอร์ในอาสาสมัครเพื่อลดอาการปวดเมื่อย

- ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่องผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชนเทศบาล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 - ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่องแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

CMI-SCI-bHS -4-4.1.3-7

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

CMI-SCI-bHS -4-4.2.3-1

ผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง

- ผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชนเทศบาล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

- แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่

CMI-SCI-bHS -4-4.3.1-1

รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

 


 

 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

 

รหัส ชื่อวิชา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

1

มศ041013 : การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

5

3

16

10

11

2

0

1

51

50

2

มศ021006 : คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย

38

5

4

1

0

0

0

0

51

51

3

สศ021002 : บทบาทพลเมือง

11

14

6

6

10

0

0

3

51

48

4

วท031005 : ชีววิทยาทั่วไป

1

0

2

5

9

13

17

4

51

47

5

วท071180 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1

2

2

3

4

9

8

11

12

51

39

6

วท092008 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน

4

9

8

8

9

3

2

8

51

43

7

วท072212 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

27

7

7

3

1

2

1

3

51

48

8

มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

4

3

16

0

0

0

0

2

25

23

9

สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

4

5

3

7

5

0

0

0

25

25

10

วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน

1

3

5

3

6

2

3

6

29

23

11

วท071157 : กิจกรรมทางกาย สุขภาพ และการมีสุขภาวะที่ดี

5

6

12

2

0

0

0

0

25

25

12

วท072006 : สุขภาพจิต

4

5

4

9

3

0

0

0

25

25

13

วท072101 : การควบคุมและป้องกันโรค

3

7

6

7

0

1

1

0

25

25

14

วท082007 : การนวดเพื่อสุขภาพ

9

6

4

3

0

0

0

3

25

22

15

วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน

5

3

3

4

5

0

4

2

26

24

16

วท101001 : วิจัยเบื้องต้น

24

10

0

2

4

0

0

0

40

40

17

วท071156 : สุขภาพสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

31

2

2

0

5

0

0

0

40

40

18

วท072101 : การควบคุมและป้องกันโรค

7

11

9

7

5

0

1

0

40

40

19

วท073158 : การจัดและบริหารโครงการส่งเสริมสุขภาพ

14

6

13

6

1

0

0

0

40

40

20

วท073163 : การเป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

10

14

10

4

1

1

0

0

40

40

21

วท072179 : โรคผู้สูงอายุและการป้องกัน

( รศ.วนิดา  โนรา อ.ปรียาพัชร  ใสแสง)

23

4

9

3

1

0

0

0

40

40

22

วท073170 : อุบัติเหตุในผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาล

26

2

3

4

2

1

2

0

40

40

23

พล031309 : ว่ายน้ำ

8

14

6

2

2

0

0

9

41

32

24

สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

9

8

10

5

3

0

0

0

35

35

25

พล073115 : ค่ายพักแรม

34

0

0

0

1

0

0

0

35

35

26

วท072054 :  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

12

16

5

2

0

0

0

0

35

35

27

วท124040 :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ

7

18

9

1

0

0

0

0

35

35

28

วท074171 :  การจัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

10

7

11

5

2

0

0

0

35

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

 

รหัส ชื่อวิชา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

1

มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

14

12

10

2

1

0

0

3

3

45

39

2

มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

14

9

12

5

0

0

0

5

0

45

40

3

วท112013 : การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม

9

4

23

0

0

0

0

4

5

45

36

4

วท011004 : ฟิสิกส์ทั่วไป

2

4

10

8

9

2

5

5

0

45

40

5

วท021005 : เคมีทั่วไป

3

7

6

15

4

4

1

5

0

45

40

6

วท071181 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2

3

4

3

3

8

4

8

11

0

44

33

7

วท071184 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

3

5

9

18

5

0

0

0

5

45

40

8

วท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

5

1

28

0

0

0

0

0

1

25

24

9

วท072090 : ระบาดวิทยา

14

4

6

1

0

0

0

0

0

25

25

10

วท072159 : ความรอบรู้ทางสุขภาพ

3

5

15

1

1

0

0

0

0

25

25

11

กศ052012 : จิตวิทยาพัฒนาการ

2

2

14

7

0

0

0

0

0

25

25

12

วท072177 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

6

6

7

6

0

0

0

0

0

25

25

13

วท072054 : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

17

6

2

0

0

0

0

0

0

25

25

14

วท072058 : การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

14

11

0

0

0

0

0

0

0

25

25

15

วท072179 : โรคผู้สูงอายุและการป้องกัน

15

7

3

0

0

0

0

0

0

25

25

16

พล031316 : แอโรบิคดานซ์

19

3

2

1

0

0

0

0

0

25

25

17

มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย

30

3

7

0

0

0

0

0

0

40

40

18

วท124107 : การสัมมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ

32

2

2

1

0

2

1

0

0

40

40

19

วท073176 : โภชนาการผู้สูงอายุ

16

8

4

5

3

2

1

0

1

40

39

20

นก023069 : นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

6

19

10

1

4

0

0

0

0

40

40

21

วท073127 : การศึกษารายกรณีด้านสุขภาพ

8

6

17

6

3

0

0

0

0

40

40

22

วท124041 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ

31

3

1

0

0

0

0

0

0

35

35

 

 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

(ตัวบ่งชี้ 5.1)

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (CMI-SCI-bHS-5-5.1.1-1)

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- เนื่องจากหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดทำขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรจากสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเป็นสาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับนักศึกษาเต็มจำนวนร้อยละ 100 ของการรับนักศึกษาใหม่

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยบูรณาการรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดขึ้นมาใหม่ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร (CMI-SCI-bHS-5-5.1.1-2)

l ระบบและกลไก

     จากการประเมินระบบและกลไกหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรใหม่ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากปีการศึกษา 2562 ที่พบว่า หลักสูตรควรเพิ่มระบบและกลไกการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม และนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไกหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อเป็นระบบและกลไกในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการ    

    2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นคณะกรรมการในการออกแบบหลักสูตร

    3. คณะกรรมการในการออกแบบหลักสูตรสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาในการออกแบบหลักสูตร

    4. ประชุมคณะกรรมการในการออกแบบหลักสูตร โดยการกำหนดรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    5. กำกับ ติดตาม ดูแลการ การบริหารรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    6. ประเมินผลการบริหารรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    7. นำผลการประเมินไปประกอบการออกแบบหลักสูตร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

     ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกหลักคิด

ในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร ตามข้อ 1-4 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยในข้อที่ 2 หลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการในการออกแบบหลักสูตร โดยการกำหนดรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งพบว่า ในปีการศึกษา 2563 พบว่า ได้มีการออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ โดยในการออกแบบหลักสูตรนั้นจะเน้นการปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัยสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรที่คณะส่วนกลางได้ดำเนินการโดยมีการประชุมเพื่อออกแบบโครงสร้างและหน่วยกิต ของหลักสูตร มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แนะในการพัฒนาหลักสูตรและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์หลักสูตรเพื่อได้เห็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่สมบูรณ์  นอกเหนือจากได้มีส่วนร่วมกับส่วนกลางในการดำเนินออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้มีการประชุมในการออกแบบหลักสูตร โดยมีการกำหนดรายวิชาต่าง ๆ ในแผนการเรียนให้สามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และออกแบบรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน

l การประเมินกระบวนการ

     จากการประเมินกระบวนการระบบและกลไกหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกลข้างต้น พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร มีการจัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยบูรณาการรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดขึ้นมาใหม่ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการกำหนดรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการนำผลการประเมินกระบวนการข้างต้น

มาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบรายวิชาที่สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นนักส่งเสริมสุขภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสรุประบบและกลไกในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพที่ตลาดแรงงานต้องการ

    2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นคณะกรรมการในการออกแบบหลักสูตร

    3. คณะกรรมการในการออกแบบหลักสูตรสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาในการออกแบบหลักสูตร

    4. ประชุมคณะกรรมการในการออกแบบหลักสูตร โดยจัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยบูรณาการรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดขึ้นมาใหม่ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

    5. กำกับ ติดตาม ดูแลการ การบริหารรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    6. ประเมินผลการบริหารรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    7. นำผลการประเมินไปประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 100 ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

 

l ระบบและกลไก

     จากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกในปีการศึกษา 2562 ซึ่งพบว่า หลักสูตรควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบและกลไกโดยมีกระบวนการสำรวจมีความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและนำผลมาปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อนำผลการประเมินมาออกแบบและปรับปรุงระบบและกลไกของหลักสูตรให้เกิดความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการสำรวจมีความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน

     2. นำผลจากการสำรวจมาปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ    

     3. นำเสนอข้อผลจากการสำรวจให้กับคณะส่วนกลาง

     4. คณะส่วนกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรปีการศึกษา 2563

     5. ยกร่างหลักสูตรที่จัดทำขึ้นใหม่ในปีการศึกษา 2563

     6. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมวิพากษ์

     7. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

     8. เสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงผ่านสภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอนุมัติ

     9. นำส่ง สกอ. เพื่ออนุมัติ

    10. เผยแพร่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ไปยังวิทยาเขตที่มีการจัดการเรียนการสอน คือ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตยะลา และวิทยาเขตสุโขทัย

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

     ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้เกิดความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ตามข้อที่ 1-10 พบว่า มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ของวิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะส่วนกลาง ให้เป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบจัดทำหลักสูตรสาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยบูรณาการรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดขึ้นมาใหม่ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แนะในการพัฒนาหลักสูตรและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์หลักสูตรเพื่อได้เห็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 

 

l การประเมินกระบวนการ

     จากการทบทวนระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร มีการจัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยบูรณาการรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดขึ้นมาใหม่ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรได้มีการประชุมตามระบบและกลไกข้างต้น พบว่า มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการจัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่ พบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพได้รับการรับรองคุณภาพจากมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ข้างต้น

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

     ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยบูรณาการรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดขึ้นมาใหม่ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร มีการนำหลักสูตรใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการสำรวจมีความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน

     2. นำผลจากการสำรวจมาปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ภายในวิทยาเขต

     3. นำเสนอข้อผลจากการสำรวจให้กับคณะส่วนกลาง

     4. คณะส่วนกลางแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

     5. ปรับปรุงหลักสูตรให้ผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภายหลังจากมีการใช้หลักสูตรใหม่)

     6. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมวิพากษ์

     7. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

     8. เสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงผ่านสภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอนุมัติ

     9. นำส่ง สกอ. เพื่ออนุมัติ

    10. เผยแพร่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ไปยังวิทยาเขต

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

(ตัวบ่งชี้ 5.2)

1. การกำหนดผู้สอน (CMI-SCI-bHS-5-5.2.1-1) (CMI-SCI-bHS-5-5.2.1-2)

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีส่วนร่วมในการกำหนดผู้สอนของหลักสูตร

สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สอนมีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 

 

·     ระบบและกลไก

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการทบทวนเกี่ยวกับระบบกลไกการกำหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2562 และได้นำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงระบบกลไกการกำหนดผู้สอน ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อการกำหนดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน

    2. งานหลักสูตรได้จัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน รายวิชาตามแผนการเรียน ให้กับงานวิชาการคณะ

    3. งานวิชาการคณะ ทำการรวบรวมและจัดทำตารางการจัดชั่วโมงตามรายวิชา และภาระงานการสอนของแต่ละภาคการศึกษา

    4. งานหลักสูตร ตรวจสอบตารางการจัดชั่วโมงตามรายวิชา และภาระงานการสอนจากงานวิชาการคณะ

    5. รองคณบดีพิจารณาการจัดชั่วโมงตามรายวิชาและภาระงานการสอนของผู้สอนที่สังกัดคณะ

    6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และงานวิชาการ 3 คณะ จัดทำสำเนาเพื่อประชุมร่วมกับงานหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ

    7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับแก้ไขแผนการเรียนและผู้สอน (เฉพาะกรณีจำเป็น และนำเสนอขออนุมัติแผนการเรียนใหม่)

    8. งานวิชาการปรับแก้ไขการจัดชั่วโมง รายวิชาและภาระงานการสอนตามมติที่ประชุม และสำเนาแจ้งผู้สอน พร้อมจัดทำคำสั่งผู้สอน

    9. ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน จากนั้นนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการกำหนดผู้สอน

·     การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

      ในปีการศึกษา 2563 งานหลักสูตร ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อการกำหนดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน ตามข้อที่ 1 จากนั้นได้ดำเนินการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน รายวิชาตามแผนการเรียนให้งานวิชาการคณะ และดำเนินการตามระบบและกลไก ตามข้อที่ 3 – 9 และจากประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนนั้น พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ภาคต้นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และภาคปลายอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32

การประเมินกระบวนการ

       เมื่อมีการทบทวนระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดให้มีการประชุม เพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกข้างต้นแล้ว พบว่า ภายหลังจากการดำเนินงานในข้อที่ 1 กล่าวคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อการกำหนดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน งานหลักสูตรควรมีการติดต่อเพื่อประสานกับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล ให้รับทราบถึงรายวิชาที่จะสอนเบื้องต้น เนื่องจากผู้สอนบางท่านมีภาระงานสอนหลายวิชา ผู้สอนจะได้มีการเตรียมตัวและวางแผนต่อไป

ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      ผลที่เกิดขึ้นจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกการกำหนดผู้สอนข้างต้น หลักสูตรได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงระบบกลไกการกำหนดผู้สอน ในปีการศึกษา 2564 สามารถสรุป ดังนี้

    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกัน เพื่อการกำหนดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน

    2. ติดต่อเพื่อประสานกับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล ให้รับทราบถึงรายวิชาที่จะสอนเบื้องต้น

    3. งานหลักสูตรได้จัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน รายวิชาตามแผนการเรียน ให้กับงานวิชาการคณะ

    4. งานวิชาการคณะรวบรวมและจัดทำตารางแสดงการจัดชั่วโมง รายวิชา และภาระงานการสอนในแต่ละภาคการศึกษา

    5. งานหลักสูตร ตรวจสอบตารางการจัดชั่วโมงตามรายวิชา และภาระงานการสอนจากงานวิชาการคณะ

    6. รองคณบดีพิจารณาการจัดชั่วโมง รายวิชาและภาระงานการสอนของผู้สอนสังกัดคณะ

   7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และงานวิชาการ 3 คณะ จัดทำสำเนาเพื่อประชุมร่วมกับงานหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ

   8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับแก้ไขแผนการเรียนและผู้สอน (เฉพาะกรณีจำเป็น และนำเสนอขออนุมัติแผนการเรียนใหม่)

   9. งานวิชาการปรับแก้ไขการจัดชั่วโมง รายวิชาและภาระงานการสอนตามมติที่ประชุม และสำเนาแจ้งผู้สอน พร้อมจัดทำคำสั่งผู้สอน

   10. ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน จากนั้นนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการกำหนดผู้สอน

      จากผลดำเนินตามระบบและกลไกข้างต้นจะเห็นว่า ในปีการศึกษา 2563       มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการกำหนดผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ จนสามารถทำให้หลักสูตรมีผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

 

 

 

2.การกำหนดผู้สอนและการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- งานหลักสูตร มี มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุกรายวิชาที่ได้จัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2563

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- มคอ.3 และ มคอ.4 มีคุณภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

ระบบและกลไก

        จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการได้เสนอให้มีการตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาทางด้านการจัดทำ มคอ.3-4 เกี่ยวกับเรื่องหน่วยกิต รหัสวิชา และการเขียนรายละเอียดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับ มคอ.2 ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาประชุม เพื่อวางแผนปรับปรุงระบบและกลไกการกำกับติดตามและตรวจสอบเรื่องหน่วยกิต รหัสวิชา อีกทั้งยังมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 สามารถสรุปได้ดังนี้

     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานวิชาการประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4

     2. แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และกำหนดการจัดทำและกำหนดการส่งให้กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ

     3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับ ติดตาม มาตรฐานของ มคอ.3 และ

มคอ.4 โดยเน้นการตรวจสอบจำนวนชั่วโมงสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด (จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์)

     4. งานหลักสูตรรายงานผลการประเมิน มคอ.3 และ มคอ.4 ต่องานวิชาการ

     5. งานวิชาการนำผลการประเมิน มคอ.3 และ มคอ.4 ต่อรองคณบดี และรองอธิการบดี

     6. นำผลการประเมิน มคอ.3 และ มคอ.4 ไปปรับปรุง

การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

      ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4)

การจัดการเรียนการสอน ตามข้อ 1-6 และเน้นกระบวนการตรวจสอบจำนวนชั่วโมงสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด (จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์) ซึ่งพบว่า ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน มคอ.3 มีจำนวน 27รายวิชาซึ่งครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และในภาคปลายปีการศึกษา 2563 มีจำนวน มคอ.3 มีจำนวน 22 รายวิชา และ มคอ.4 มีจำนวน 1 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

 

 

การประเมินกระบวนการ

        ภายหลังจากการทบทวนระบบและกลไกการการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอนในภาคต้น

ปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกลข้างต้น พบว่าในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน มคอ.3 มีจำนวน 27 รายวิชาและ มคอ.4 มีจำนวน 1 รายวิชา ซึ่งครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรซึ่งครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และในภาคปลายปีการศึกษา 2563 มีจำนวน มคอ.3 มีจำนวน 22 รายวิชา และ มคอ.4 มีจำนวน 1 รายวิชา ซึ่งครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  และทุกรายวิชามีจำนวนชั่วโมงสอนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดไว้ (จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์) 

      ปัจจุบันตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความรอบรู้ด้านต่างๆ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ซึ่งหลักสูตรควรให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกลการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอนซึ่งพบว่า หลักสูตรควรให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เน้นการพัฒนามาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

       ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดให้มีการทบทวนระบบกลไกการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน ในภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563 โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนามาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผลเรียนตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถสรุประบบและกลไก ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้

   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานวิชาการร่วมกันประชุม เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนามาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผลเรียน ตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมจากภาคต้น ปีการศึกษา 2563)

   2. แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4 และกำหนดการจัดทำและกำหนดการส่งให้กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนามาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผลเรียน ตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมจากภาคต้น ปีการศึกษา 2563)

   3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการกำกับ ติดตาม มาตรฐานของ มคอ.3 และ

มคอ.4 โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเรื่องจำนวนหน่วยกิต รหัสวิชา และจำนวนชั่วโมงสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด (จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์)

   4. งานหลักสูตรรายงานผลการประเมิน มคอ.3 และ มคอ.4 ต่องานวิชาการ

   5. งานวิชาการนำผลการประเมิน มคอ.3 และ มคอ.4 ต่อรองคณบดี และรองอธิการบดี

   6. นำผลการประเมิน มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ได้ไปปรับปรุง

     ผลจากการดำเนินปรับปรุงระบบและกลไก ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563    มีจำนวน มคอ.3 มีจำนวน 27 รายวิชาและ มคอ.4 มีจำนวน 1 รายวิชา ซึ่งครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และในภาคปลายปีการศึกษา 2563 มีจำนวน มคอ.3 มีจำนวน 22 รายวิชา และ มคอ.4 มีจำนวน 1 รายวิชา ซึ่งครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และทุกรายวิชามีจำนวนชั่วโมงสอนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดไว้ (จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์) อีกทั้งใน มคอ.3 และ มคอ.4 ในทุกรายวิชายังเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนามาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผลเรียน ตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมจากภาคต้น ปีการศึกษา 2563)

     จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตร มี มคอ.3 จำนวน 50 รายวิชา และ มคอ.4 จำนวน 1 รายวิชา และครบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ อีกทั้ง จากการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพของ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยคณะกรรมการ พบว่า งานหลักสูตร มีคุณภาพของ มคอ.3 และ มคอ.4 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ข้างต้น

 

3.การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- งานหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย   การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ผลจากการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ทำให้สามารถพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ

ระบบและกลไก

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้างต้น หลักสูตรได้นำสรุปที่ประชุมมาปรับปรุงระบบกลไก เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้

     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     2. งานหลักสูตรร่วมกับคณะและฝ่ายวิชาการ นำข้อมูลที่ได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดรายวิชาที่จะมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     4. กำหนดรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     5. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     6. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     7. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     8. นำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

        งานหลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีโดยจัดให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามข้อ 1-8 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประสิทธิผลการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยในรายวิชาดังนี้

       1. วิชาแอโรบิกดานซ์ โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนักศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่การออกกำลังกายด้วยแอโรบิกมวยไทยให้กับชุมชน ในโครงการการออกกำลังกายด้วยแอโรบิกมวยไทย ณ โรงเรียนวัดเสาหิน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 (CMI-SCI-bHS-5-5.2.1-3)

       2. วิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการกับชุมชน ในกิจกรรมประเมินความเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุและการทดสอบสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนฮอมสุข ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2564 (CMI-SCI-bHS-5-5.2.1-4)

       3. วิชาการเป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนักศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกับชุมชน ในโครงการขยับการสบายชีวาด้วยการละเล่นแบบวิถีไทย ณ โรงเรียนวัดเสาหิน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 (CMI-SCI-bHS-5-5.2.1-5)

       4. วิชาการวิจัยเบื้องต้น โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย โดยให้นักศึกษาพัฒนาโครงร่างงานวิจัย (CMI-SCI-bHS-5-5.2.1-6)

       5. วิชาการนวดเพื่อสุขภาพ โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการกับชุมชน ในโครงการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม ณ เทศบาลช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 17และ 24 มีนาคม 2564 (CMI-SCI-bHS-5-5.2.1-7)    

 การประเมินกระบวนการ

        จากการทบทวนระบบและกลไกการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกลข้างต้น จึงได้ทราบว่า ระบบและกลไกดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามแม้ว่า จากการทบทวนระบบและกลไกดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม และให้ความเห็นว่า หลักสูตรควรให้ดำเนินการกำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น

ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

       ผลจากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้างต้น หลักสูตรได้นำสรุปที่ประชุมมาปรับปรุงระบบกลไก เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     2. หลักสูตรร่วมกับคณะและฝ่ายวิชาการ นำข้อมูลที่ได้มาประชุมร่วมกัน

เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีกาบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

     3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดรายวิชาที่จะมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     4. กำหนดรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     5. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     6. ดำเนินการกำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2563)

     7. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     8. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     9. นำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

      ผลจากการดำเนินการตามระบบและกลไกข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2563 งานหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 5 รายวิชา  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณและผลจากการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้ข้างต้น

 

การประเมินผู้เรียน

(ตัวบ่งชี้ 5.3)

1.การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ในทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
2563

l ระบบและกลไก

       ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้างต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม วางแผน เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบและกลไกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปได้ ดังนี้

    1. การกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

    2. ผู้สอนกำหนดแผนในการประเมินผู้เรียนใน (มคอ.3, มคอ.4) ให้สอดคล้องกับ มคอ.2

    3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.3, มคอ.4

    4. ผู้สอนดำเนินการประเมินตามแผนที่กำหนด

    5. ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนให้ผู้เรียนรับทราบ

    6. ผู้สอนรายงานผลการประเมินการเรียน (เกรด)

    7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบผลการประเมินการเรียน (เกรด)

    8. ผู้สอนรายงานผลการดำเนินรายวิชา มคอ.5, มคอ.6

    9. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการจากภายนอกหลักสูตร

ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3

    10. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3

    11. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

       ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการประเมิน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามข้อ 1-11 โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการออกแบบการประเมินผู้เรียนที่สอดคล้องตามผลลัพธ์ใน มคอ.2 ทุกรายวิชา และมีการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น มีการประเมินการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อการทำงานส่งผู้สอน แบบทดสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย การประเมินจากชิ้นงาน การประเมินโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผู้เรียนเป็นไปตาม มคอ.3 และมีการรายงานผลการดำเนินงานรายวิชา มคอ.5 ซึ่งสอดคล้องกับ มคอ.2 อย่างไรก็ตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน มคอ.5 ยังขาดความชัดเจน หลักสูตรจึงได้มีการกำหนดแผนการกำกับติดตามและตรวจสอบการเขียน มคอ.3 มคอ.4 ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ มคอ.2 และ มคอ.5 มคอ.6 ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และมคอ.4 และควรมีการนำผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จากนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3 ตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา ตามข้อที่ 10 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ตามข้อที่ 11

l การประเมินกระบวนการ

       ตามที่ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกลข้างต้น พบว่านอกเหนือจากการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรความให้ความสำคัญกับการประเมินผลตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผลเรียนในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อจะให้กระบวนการประเมินผลมีความสอดคล้องกับระบบและกลไกการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) ในตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนข้อ 2 เรื่องการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4)

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

       จากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้างต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม วางแผน เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบและกลไกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในปีการศึกษา 2561 สามารถสรุปได้ ดังนี้

    1. การกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

    2. ผู้สอนกำหนดแผนในการประเมินผู้เรียนใน (มคอ.3, มคอ.4) ให้สอดคล้องกับ มคอ.2

    3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.3, มคอ.4

    4. ผู้สอนดำเนินการประเมินตามแผนที่กำหนด

    5. ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนให้ผู้เรียนรับทราบ

    6. ผู้สอนรายงานผลการประเมินการเรียน (เกรด)

    7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบผลการประเมินการเรียน (เกรด)

    8. ผู้สอนรายงานผลการดำเนินรายวิชา มคอ.5, มคอ.6

    9. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการจากภายนอกหลักสูตร

ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3

   10. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3 และตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผลเรียน ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2563)

    11. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

       ผลของการดำเนินการตามระบบและกลไกข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนดไว้ อีกทั้ง หลักสูตรได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในหลักสูตรทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
2563 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้ข้างต้น

 

2.การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (CMI-SCI-bHS-5-5.3.1-1)

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- ทุกรายวิชาในหลักสูตรได้รับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ทุกรายวิชาในหลักสูตรได้รับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

l ระบบและกลไก

        ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาข้างต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม วางแผน เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบและกลไกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

    1. พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา

    2. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา

    3. การประชุมเพื่อวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

    4. ดำเนินตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามรายงานใน มคอ.5 และ มคอ. 6

    5. รายงานผลการตรวจสอบ และนำผลที่ได้ไปวางแผนพัฒนาการประเมินผู้เรียน

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

        ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามข้อ 1-5 พบว่าหลักสูตรได้ดำเนินการประเมิน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกคน และทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 อีกทั้งหลักสูตรได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการได้จัดทำ การจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและแผนการเรียน ซึ่งใช้เป็นกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนไปเป็นตามแผนการเรียนและสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรได้กำหนด

l การประเมินกระบวนการ

        ตามที่ได้จัดให้มีการทบทวนระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกข้างต้น พบว่าหลักสูตรความให้ความสำคัญกับการประเมินการเรียนรู้ ตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผลเรียน ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อจะให้กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) ในตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ข้อ 2 เรื่องการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) และตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ 1 เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อีกทั้งควรนำองค์ความรู้ที่ได้จาก การจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและแผนการเรียน มาใช้เป็นกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนไปเป็นตามแผนการเรียนและสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรได้กำหนด

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

        ผลจากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาข้างต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม วางแผน เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบและกลไกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้

    1. พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา

    2. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา

    3. การประชุมเพื่อวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

    นักศึกษา ซึ่งนำองค์ความรู้ที่ได้จาก การจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและแผนการเรียนมาตรวจสอบแผนการเรียน และรายงานใน มคอ.5 และ มคอ. 6 โดยประเมินตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตาม และประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผลเรียน ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 ในแต่ละรายวิชาได้กำหนดไว้ (เพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2563)

    5. รายงานผลการตรวจสอบ และนำผลที่ได้ไปวางแผนพัฒนาการประเมินผู้เรียน

จะเห็นได้ว่า ผลจากการดำเนินการตามระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกคน  และทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้ข้างต้น

 

3.การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- หลักสูตรมีจำนวน มคอ.5 และ มคอ.6 ครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน และมีการรายงาน มคอ.7 ในปีการศึกษา 2563

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- หลักสูตรมีคุณภาพของ มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

  l ระบบและกลไก

        ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อวางแผน ปรับปรุงระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) โดยสามารถสรุป ได้ดังนี้

   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานวิชาการร่วมกันประชุม เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7

   2. แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 และกำหนดการจัดทำและกำหนดการส่งให้กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ

   3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการกำกับ ติดตาม มาตรฐานของ มคอ.5 และ มคอ.6     

   4. งานหลักสูตรรายงานผลการประเมิน มคอ.5 และ มคอ.6 ต่องานวิชาการ

   5. งานวิชาการนำผลการประเมิน มคอ.5 และ มคอ.6  ต่อรองคณบดี และรองอธิการบดี

   6. นำผลการประเมิน มคอ.5 และ มคอ.6 ไปปรับปรุง

   7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมิน มคอ.5 และ มคอ.6 มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

        ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการนำเนินการตามระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) ตามข้อ 1-7 พบว่า ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพภาคต้น มี มคอ.5  จำนวน 27 รายวิชามคอ. 6 จำนวน 1 รายวิช ภาคปลาย มีมคอ. 5 จำนวน 22 รายวิชา มคอ. 6 จำนวน 1 รายวิชา ซึ่งครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ตามระบบและกลไกข้างต้น

l การประเมินกระบวนการ

        จากการทบทวนระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกข้างต้น พบว่า ในประเด็นข้อที่ 3การกำกับ ติดตาม มาตรฐานของ มคอ.5 และ มคอ.6 ควรสอดคล้องกับกับ มคอ.3 และมคอ.4 ให้แต่ละรายวิชา โดยเฉพาะเรื่องการประเมินตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตาม และประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน อีกทั้งยังพบว่า ยังมีบางรายวิชาที่มีการจัดทำ มคอ.5 ที่ยังมีการเขียนไม่ครบถ้วนในหมวดต่างๆ เช่น การประเมินผลการจัดการเรียนสอน มคอ.5 ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ มคอ.3 และในประเด็นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังเขียนไม่ชัดเจนในเรื่องการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขในบางรายวิชา 

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

        ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) ข้างต้น หลักสูตรได้นำสรุปที่ประชุมมาปรับปรุงระบบและกลไก ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้

   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานวิชาการร่วมกันประชุม เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.5 , มคอ.6 และ มคอ.7

   2. แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 และกำหนดการจัดทำและกำหนดการส่งให้กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ

   3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการกำกับ ติดตาม มาตรฐานของ มคอ.5 และ มคอ.6     

   4. การประเมิน มคอ.5 และ มคอ.6 สอดคล้องกับกับ มคอ.3 และมคอ.4 ให้แต่ละรายวิชา โดยเฉพาะเรื่องการประเมินตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตาม และประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผลเรียน (เพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2562)

   5. หลักสูตรรายงานผลการประเมิน มคอ.5 และ มคอ.6 ต่องานวิชาการ

   6. งานวิชาการนำผลการประเมิน มคอ.5 และ มคอ.6  ต่อรองคณบดี และรองอธิการบดี

   7. นำผลการประเมิน มคอ.5 และ มคอ.6 ไปปรับปรุง

   8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมิน มคอ.5 และ มคอ.6 มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

      ผลของการดำเนินการตามระบบและกลไกข้างต้นทำให้ทราบว่า ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ภาคต้น มี มคอ.5  จำนวน 27 รายวิชา มคอ. 6 จำนวน 1 รายวิชา    ภาคปลายมีมคอ. 5 จำนวน 22 รายวิชา มคอ. 6 จำนวน 1 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดทำรายงานการดำเนินงาน มคอ.7 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ อีกทั้ง จากการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพของ มคอ.5 และ มคอ.6 พบว่า หลักสูตร มีคุณภาพของ มคอ.5 , มคอ.6 และมคอ.7 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผลเรียน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ข้างต้น

 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ผลการดำเนินงาน

1)

อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพมีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน ทุกคนมีส่วนร่วมการประชุม เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

     - การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นการประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ อีกทั้งมีการวางแผนการเรียน 8 ภาคเรียนและมีการพิจารณาภาระงานของผู้สอน ตลอดจนวางแผนการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับรายวิชาเรียนตลอดปีการศึกษา  

    - การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  มีการทบทวนผลการประเมินและวางแผน แก้ไข ปรับปรุง กระบวนการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2563

    - การประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร มีการวางแผนการรับนักศึกษาและการแนะแนวการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

    - การประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการประชุมเพื่อวางแผนการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

    - การประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นการประชุมเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและกำกับติดตาม มคอ.5และ6 ของภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และ มคอ.7

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.1-1)

2)

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563  เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ. 2560 นี้ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และได้รับความอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่

14 กรกฎาคม 2563 (CMI-SCI-bHS-5-5.4.2-1)

3)

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

       หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพมีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.3และ มคอ.4 โดยส่งครบทุรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่

วันก่อนเปิดการเรียนการสอน

 

จำนวนรายวิชาที่ส่ง

1/2563

3 สิงหาคม2563

 

มคอ.3 มี 27รายวิชา

มคอ.4 มี 1รายวิชา

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.3-1)

2/2563

14 ธันวาคม 2563

มคอ.3 มี 21รายวิชา

มคอ.4 มี 1รายวิชา

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.3-2)

4)

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

       หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพมีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.5และ มคอ.6   โดยส่งครบทุรายวิชาหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

 

ภาคการศึกษาที่

วันปิดการเรียนการสอน ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

 

จำนวนรายวิชาที่ส่ง

1/2563

 20 มกราคม 2564

มคอ.5 มี 27รายวิชา

มคอ.6 มี 1รายวิชา

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.4-1)

2/2563

30 เมษายน 2564

มคอ.5 มี 21รายวิชา

มคอ.6 มี 1รายวิชา

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.4-2)

5)

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ภายในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564 (CMI-SCI-bHS-5-5.4.5-1)

6)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพมีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 50 วิชา และได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด

ใน มคอ.3 จำนวน 13 วิชา จาก 50 วิชา คิดเป็นร้อยละ 25 โดยแยกเป็น (CMI-SCI-bHS-5-5.4.6-1)

- ภาคเรียนที่ 1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จำนวน 7รายวิชา จาก 28 วิชา คิดเป็นร้อยละ 25

วท 072212 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

วท 033004 ชีวเคมีพื้นฐาน

วท 101001 วิจัยเบื้องต้น

วท 072101 การควบคุมและป้องกันโรค

สศ 071006 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

วท 072054 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วท 074171 การจัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.6-2)

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.6-3)

- ภาคเรียนที่ 2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จำนวน 6รายวิชา จาก 22 วิชา คิดเป็นร้อยละ 27

วท 011004 ฟิสิกส์ทั่วไป

วท 072090 ระบาดวิทยา

วท 072177 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

มศ 021003 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย

วท 124107 การสัมมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ

วท 073127 การศึกษารายกรณีด้านสุขภาพ

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.6-4)

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.6-5)

7)

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพมีการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนำผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ในปีการศึกษา 2562 มาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2563 คือ

- การพัฒนาการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี 2563

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.7-1)

8)

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

ไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีที่ประเมิน

 

9)

อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 ท่าน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 (CMI-SCI-bHS-5-5.4.9-1)

10)

จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตร แต่เป็นบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทำงานร่วมกันของคณะ ที่หลักสูตรสังกัด จำนวน 2 คน (ร้อยละ 100) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพ

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.10-1)


11)

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

(CMI-SCI-bHS-5-5.4.11-1)

12)

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 จากคะแนนเต็ม

5 คะแนน (CMI-SCI-bHS-5-5.4.12-1)

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้

12 ตัวบ่งชี้

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5

5 ตัวบ่งชี้

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5

ร้อยละ 100

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน

12 ตัวบ่งชี้

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ร้อยละ 100