คำอธิบาย: S__11026449.jpg

 

รายงานการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR : SAR)

 

 

ระดับคณะ

 

 

 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

ปีการศึกษา 2563

(1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 

 

 

 

 

สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง ที่เน้นระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


คำนำ

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการประเมินตนเอง
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย
6 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคน
มีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(
SAR)
ฉบับนี้และหวังอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำไปกำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
การจัดเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น
ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของคณะต่อไป

 

 

 (นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล)

                                                           รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร         

 

ในปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง
6 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 3.65
ผลการประเมินมีการดำเนินงานอยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นรายมาตรฐาน พบว่า

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.57 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.62 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับพอใช้

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.61 ผล
การประเมินประเมินอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ไม่ได้รับการประเมินใน
ปีการศึกษา 2563

           โดยมีผลการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า

          ด้านปัจจัยนำเข้า ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.64    ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00    ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ด้านผลลัพธ์       ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64    ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

 

จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่
ได้ทำการวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 2 ด้าน ดังนี้

1.       ด้านผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม

2.       ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

 


 

 

สารบัญ

 

หน้า

คำนำ

 

บทสรุปผู้บริหาร

 

สารบัญ

 

ส่วนที่ 1

ส่วนนำ

1

 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1

 

2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

2

 

3. โครงสร้างองค์กร

2

 

4. โครงสร้างการบริหาร

3

 

5. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ

4

 

6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

6

 

7. จำนวนนักศึกษา

6

 

8. จำนวนอาจารย์

7

 

9. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

7

 

10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

8

 

11. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

10

 

12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

14

 

13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

16


 

สารบัญ (ต่อ)

 

หน้า

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงาน

17

 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

17

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

18

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ

                 การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

18

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

20

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

22

 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม

24

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

24

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

28

 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ

30

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ

30

 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

32

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่หรือวิจัย

32

 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

34

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

34

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

39

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

42

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)

44

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

47

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม

49

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่น
                 พื้นบ้านและกีฬาไทย

50

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

52

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

54

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ

56

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ

63

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

64

 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา

67

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา

67

ส่วนที่ 3

สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

69

 

 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

69

ภาคผนวก

 

73

 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

73

 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

81


สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: ส่วนที่ 1 ส่วนนำ

 

 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

          ชื่อหน่วยงาน

ชื่อคณะ             :       คณะศิลปศาสตร์

                      :       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

                   ต้นสังกัด            :       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
                                                               กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          ที่ตั้ง

ที่อยู่                  :    68/1 ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   

                             50200

                   หมายเลขโทรศัพท์  :       053-225059

                   หมายเลขโทรสาร   :       053-225059

                   สีประจำคณะ       :       ฟ้า

                   เว็บไซต์             :       www.ipecm.ac.th

          ประวัติและความเป็นมา

คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยตั้งขึ้นตาม พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เป็นต้นมา ซึ่งแต่เดิมคือ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  
มีภารกิจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและสอดคล้องนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการและ สาขาการบริหารจัดการกีฬา โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ
ครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
และด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการดำเนินงานบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีรองคณบดี ดังนี้

1.          นายอดิศักดิ์  เมฆพัฒน์  เป็นรองคณบดี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์

     ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2548 – 2551

2.    นายจีรวัฒน์  ทรัพย์อนันต์ เป็นรองคณบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์

    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2553

3.    นายอดิศักดิ์  เมฆพัฒน์  เป็นรองคณบดี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์

    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน 2555

4.    นางพรพรรณ  กาญจนากร เป็นรองคณบดี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์

             ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2558

5.    นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล เป็นรองคณบดี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์

    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

          ปรัชญา

“การบริหารจัดการกีฬาก้าวหน้า การท่องเที่ยวและนันทนาการก้าวไกล”

          วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรมุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการกีฬา การท่องเที่ยวและนันทนาการให้มีมาตรฐาน ในระดับภูมิภาค”

          พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการกีฬา การท่องเที่ยวและนันทนาการที่เป็นมาตรฐาน

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศาสตร์การบริหารจัดการกีฬา การท่องเที่ยว นันทนาการ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. บริการทางวิชาการด้านการบริหารจัดการกีฬา การท่องเที่ยว นันทนาการ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง       แก่ชุมชนและสังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

 

3. โครงสร้างองค์กร

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\c_structure61-62.jpg

 

 

 

4. โครงสร้างการบริหาร


 


5. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน)

    5.1 รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่

ปีการศึกษา 2563 (ปีที่รับการประเมิน)

ปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งการบริหารงาน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งการบริหารงาน

1

ดร.จารุวัฒน์

สัตยานุรักษ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ

ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์

สัตยานุรักษ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ

ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

2

ผศ.พิมภา

อิ่มสำราญรัชต์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

ผศ.พิมภา

อิ่มสำราญรัชต์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

3

ดร.พริษฐ์

บุญรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายแผนและพัฒนา

 

ดร.พริษฐ์

บุญรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายแผนและพัฒนา

 

4

นางสาวณภัค

อุทัยมณีรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต                                          ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวณภัค  

อุทัยมณีรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต                                          ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

5

นายนรินทร์

แสงศรีจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร

นายนรินทร์

แสงศรีจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร

6

นายอรรถพร
คำพวง

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นายอรรถพร
คำพวง

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

7

นายสุรชัย

พันธ์กำเนิด

รองคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬาและสุขภาพ

นายสุรชัย

พันธ์กำเนิด

รองคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬาและสุขภาพ

8

นางลักษณาพร

วาทบัณฑิตกุล

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

นางลักษณาพร

วาทบัณฑิตกุล

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

9

ผศ.บุญชัย

เลิศพิริยะชัยกุล

รองคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.บุญชัย

เลิศพิริยะชัยกุล

รองคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์

 


 

  5.2 คณะกรรมการประจำคณะ (ตามคำสั่ง)

ที่

ปีการศึกษา 2563 (ปีที่รับการประเมิน)

ปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

2

ผศ.สุชาดา เมฆพัฒน์

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

ผศ.สุชาดา เมฆพัฒน์

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

3

นางพรพรรณ กาญจนากร

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

นางพรพรรณ กาญจนากร

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

4

ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

5

ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

6

ผศ.อรรณพร สุริโย

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

ผศ.อรรณพร สุริโย

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

7

ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

8

นายสุรพงษ์ หรรษา

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

นายสุรพงษ์ หรรษา

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

9

นางสาวศิริญญา ศิรรัตนโรจน์

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

นางสาวศิริญญา ศิรรัตนโรจน์

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563

 

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

วิชาเอก

จำนวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร

รูปแบบการจัดการศึกษา

1

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารจัดการกีฬา) Bachelor of Business Administration Program in Sport Management

 

ชื่อเต็ม (ไทย) 

     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารจัดการกีฬา)
ชื่อย่อ (ไทย)  

     :  บธ.บ. (การบริหารจัดการกีฬา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

     :  Bachelor of Business Administration (Sport Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    
     
: B.B.A. (Sport Administration)

-

124 หน่วยกิต

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การท่องเที่ยวและนันทนาการ)

Bachelor of ARTs  Program in Tourism and Recreation

 

ชื่อเต็ม (ไทย) 

     : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและนันทนาการ)

ชื่อย่อ (ไทย)  

     :  ศศ.บ. การท่องเที่ยวและนันทนาการ

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

     :  Bachelor of ARTs (Tourism and Recreation)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    
     
:  B.A. Tourism and Recreation

-

139 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

 

7. จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563   (รายงาน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

  ชั้นปี

หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

รวม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

2.1 สาขาบริหารจัดการกีฬา

59

42

29

28

-

158

2.2 สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

27

19

5

15

-

66

รวม

86

61

34

43

-

224

 

 

 

 

 

 

 

8. จำนวนอาจารย์ (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

     8.1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

จำนวน (คน)

รวม

ทั้งหมด

ปฏิบัติงานจริง

ลาศึกษาต่อ

ปริญญาเอก

6

6

0

6

ปริญญาโท

16

16

0

16

ปริญญาตรี

0

0

0

0

รวม

22

22

0

22

 

     

      8.2 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวน (คน)

รวม

ทั้งหมด

ปฏิบัติงานจริง

ลาศึกษาต่อ

ศาสตราจารย์

0

0

0

0

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5)

0

0

0

0

รองศาสตราจารย์

0

0

0

0

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4)

0

0

0

0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

4

0

4

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

0

0

0

0

อาจารย์

18

18

0

18

ครูชำนาญการ (คศ.2)

0

0

0

0

ครู (คศ.1)

0

0

0

0

รวม

22

22

0

22

 

9. บุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

วุฒิการศึกษา

จำนวน (คน)

รวม

ทั้งหมด

ปฏิบัติงานจริง

ลาศึกษาต่อ

ปริญญาเอก

0

0

0

0

ปริญญาโท

0

0

0

0

ปริญญาตรี

2

2

0

2

ต่ำกว่าปริญญาตรี

0

0

0

0

รวม

2

2

0

2

 

หมายเหตุ   นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานพิเศษอื่นที่สังกัดคณะ
เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำในคณะ
แต่กรณีปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงที่คณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต

 

 

 

10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

10.1 งบประมาณประจำปี 2563

แผนงาน

ผลผลิต

งบรายจ่าย

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวมทั้งสิ้น

-

18,948,180.00

25,308,600.00

1,091,500.00

2,146,294.00

47,494,574.00

แผนงานส่งเสริม

และพัฒนากีฬา

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตที่ 1

ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

18,243,700.00

25,308,600.00

1,091,500.00

2,146,294.00

46,790,094.00

ผลผลิตที่ 2 :

ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้

-

510,480.00

-

-

-

510,480.00

ผลผลิตที่ 3

การให้บริหารด้านกีฬา

-

194,000.00

-

-

-

194,000.00

 

10.2 งบประมาณประจำปี 2564  รายงานที่ได้รับงบประมาณ

แผนงาน

ผลผลิต

งบรายจ่าย

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวมทั้งสิ้น

-

12,374,660.00

16,236,500.00

570,500.00

1,451,100.00

30,632,760.00

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตที่ 1

ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน  พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

11,823,800.00

16,236,500.00

528,000.00

925,400.00

29,513,700.00

ผลผลิตที่ 2

การให้บริการด้านกีฬา

-

405,360.00

-

-

525,700

931,060.00

ผลผลิตที่ 3

ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้

-

145,500.00

-

42,500.00

-

188,000.00

 

 

10.3 อาคารสถานที่

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน

หมายเหตุ

1

อาคารเรียน

5 ตึก

ใช้ร่วมกัน

3 คณะ

2

ห้องเรียนปกติ

26 ห้อง

3

ห้องเรียนอัจฉริยะ

14 ห้อง

4

ห้องฝึกปฏิบัติการทางภาษา

2 ห้อง

5

ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

5 ห้อง

6

ห้องปฏิบัติการสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

1 ห้อง

7

ห้องปฏิบัติการสาขาการบริหารจัดการกีฬา

1 ห้อง

8

ห้องเรียนลีลาศ

1 ห้อง

9

ห้องพยาบาล

1 ห้อง

10

ห้องวิทยาศาสตร์

1 ห้อง

11

โรงฝึกพลศึกษา

1 โรง

12

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

1 ตึก

13

ห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (ห้องนวด)

1 ห้อง

14

ห้องสืบค้นสารสนเทศ

2 ห้อง

15

ห้องประชุม

10 ห้อง

16

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

1 แห่ง

17

สระว่ายน้ำ

1 แห่ง

18

สนามเทนนิส

1 แห่ง

19

สนามเปตอง

1 แห่ง

20

สนามธนู

1 แห่ง

21

สนามบาสเกตบอล-เนตบอล

1 แห่ง

22

สนามยิงปืน

1 แห่ง

23

สนามยกน้ำหนัก

1 แห่ง

24

สนามมวยไทย – มวยสากล

1 แห่ง

25

สนามมวยปล้ำ-ยูโด-ยูยิตสู-คูราช

1 แห่ง

26

สนามเทควันโด

1 แห่ง

27

สนามเทนนิส

1 แห่ง

28

สนามเทเบิลเทนนิส

1 แห่ง

29

สนามปีนหน้าผา

1 แห่ง

30

สนามตะกร้อ

1 แห่ง

31

โรงยิมแบดมินตัน

1 แห่ง

32

สนามตะกร้อชายหาด

1 แห่ง

33

โรงยิมนาสติก

1 แห่ง

34

สนามวอลเลย์บอล

1 แห่ง

35

สนามกาบัดดี้

1 แห่ง

36

สนามดาบไทย-กระบี่กระบอง

1 แห่ง

 

11. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่านมา

รายการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2562

การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน

 

 

 

มาตรฐานที่ 1
ผลลัพธ์ผู้เรียน

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการจัดทำแบบสอบถามที่มีประเด็นครบถ้วนตามผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ตรงกับ มคอ.2 ในแต่ละหลักสูตร โดย ไม่สามารถใช้แบบฟอร์มกลางร่วมกันได้

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทั้ง 2 สาขาจัดประชุมเพื่อจัดทำแบบสอบถามที่มีประเด็นครบถ้วนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตรงกับ มคอ.2
ในแต่ละหลักสูตร

1. กิจกรรมเชิญผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาจัดทำแบบสอบถามที่มีประเด็นครบถ้วนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตรงกับ มคอ.2 ในแต่ละหลักสูตรโดยไม่สามารถใช้แบบฟอร์มกลางร่วมกันได้

2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการกำหนด เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนในตัว บ่งชี้ที่เป็นกระบวน (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) และแสดงใน มคอ.7 เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการดำเนินการของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนในตัว บ่งชี้ที่เป็นกระบวน (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)และแสดงใน มคอ.7 เพื่อเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา

2. โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารหลักสูตรและกำหนดเป้าหมายของ 7 กระบวนการดำเนินการระดับหลักสูตร

 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม

1. ทีมผู้บริหารต้องส่งเสริมและสนับสนุน อย่างจริงจังเพื่อให้บุคคลหรือองค์กรภายนอกได้ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของวิทยาเขตไปใช้ ประโยชน์ โดยให้อาจารย์เจ้าของผลงาน เผยแพร่หรือนำไปให้บริการวิชาการแก่บุคคล หรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง

1. รองคณบดี ประชุมกำหนดให้งานวิจัยงบประมาณ 2562 ต้องมี

การนำไปใช้ประโยชน์ โดยให้อาจารย์เจ้าของผลงาน เผยแพร่หรือนำไปให้บริการวิชาการแก่บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเรื่องทั้งหมด

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ

-

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

1. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดประเภทของ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่างชัดเจนใน การดำเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ การวิจัย และ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

1. คณะมีการจัดทำศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย โดยกำหนดประเภทของการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่างชัดเจนใน การดำเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ การวิจัย และ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

1. กิจกรรมประชุมเพื่อกำหนดประเภทของการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่างชัดเจนในการดำเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ การวิจัย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มาตรฐานที่ 5
การบริหารจัดการ

1. ทีมผู้บริหารคณะและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2564-2568 และประสานงาน กับผู้บริหารส่วนกลางเพื่อใช้เป็นแผนใน การดำเนินการที่สอดคล้องกัน

1. คณะมีส่วนร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2564-2568

1. โครงการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ระดับคณะและวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ทีมผู้บริหารคณะและผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้อง ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและนำข้อมูลการเงินมาวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอย่างจริงจังและนำผลไป ใช้ในการบริหารหลักสูตร

2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและนำข้อมูลการเงินมาวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยและนำผลไปใช้ในการบริหารหลักสูตร

2. โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตร

 

3. ทีมผู้บริหารคณะ ต้องมีการสำรวจประเด็น ความเสี่ยง วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงให้ ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดลำดับความเสี่ยง และ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

3 อันดับแรก ที่มีความเสี่ยงสูงสุด โดยต้องประกาศใช้ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณและดำเนินการติดตาม ประเมินผลของแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ

3. คณะสำรวจประเด็น ความเสี่ยง วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงให้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดลำดับความเสี่ยง และ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 3 อันดับแรก ที่มีความเสี่ยงสูงสุด โดยประกาศใช้ช่วงต้นปีงบประมาณและดำเนินการติดตาม ประเมินผลของแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Improvement

ด้านแผนบริหารความเสี่ยง - การเงิน (ปีงบประมาณ)

- การเรียนการสอน (ปีการศึกษา)

- วิจัย (ปีงบประมาณ)

- บริการวิชาการ (ปีการศึกษา หรือ ปีงบประมาณ)

- ศิลปวัฒนธรรม (ปีการศึกษา)

4. ทีมผู้บริหารคณะ ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนกลยุทธ์จัดการความรู้ร่วมกัน โดย กำหนดประเด็นความรู้ให้ชัดเจน และดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมี  Facilitator (ผู้อำนวยการจัดการความรู้) ในทุกคณะเพื่อเป็น แกนหลักในการจัดการความรู้และรวบรวม ความรู้ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้ แนวทางดังนี้ คือ

ในระดับคณะต้องมีอย่างน้อย 2 ประเด็น คือ เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เรียนการสอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับในระดับหน่วยงาน สนับสนุนต้องมีอย่างน้อย 1 ประเด็น ในเรื่อง ของการสนับสนุนการทำงาน เช่น เทคนิคการ ให้บริการแบบ Service mind ซึ่งการดำเนินงาน อาจทำร่วมกันทั้ง 3 คณะ และเป็นผลงานของ วิทยาเขตที่ทุกคณะสามารถนำไปเผยแพร่ได้ เหมือนกัน

4. คณะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผน
กลยุทธ์จัดการความรู้ร่วมกัน โดยกำหนดประเด็นความรู้

และดำเนินงานอย่างเป็นระบบซึ่งต้องมี  Facilitator (ผู้อำนวยการจัดการความรู้) เพื่อเป็นแกนหลักในการจัดการความรู้และรวบรวม ความรู้ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ในระดับคณะต้องมี  2 ประเด็น คือ เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยและนวัตกรรม และในระดับหน่วยงาน สนับสนุนต้องมี 1 ประเด็น ในด้านการสนับสนุนการทำงาน

4. โครงการจัดการความรู้ของวิทยาเขตและคณะประกอบด้วย

1. โครงการอบรม Facilitator

2. โครงการจัดการความรู้ด้านการสอนแบบออนไลน์

3. โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัย เรื่อง วิธีการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (วช. / อบต. / อบจ. / สสส. / กกท. / หน่วยงานเอกชน)

4. โครงการจัดการความรู้หน่วยงานสนับสนุน

เรื่อง เทคนิคการลดขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานสนับสนุน

 

5. ทีมผู้บริหารคณะและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และโครงการให้ชัดเจน และต้องประเมิน ความสำเร็จ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประจำ คณะ และวิทยาเขต ได้พิจารณา และนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานในปีถัดไป

5. คณะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และโครงการให้ชัดเจน และต้องประเมินความสำเร็จ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ และวิทยาเขต ได้พิจารณา และนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงาน

5. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเขียนโครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

6. ทีมผู้บริหารต้องวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาให้อาจารย์ทุกคนได้มีคุณวุฒิปริญญา เอกและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามแผนการ บริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง รวมทั้งจะต้องมีการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ ของอาจารย์อย่างเป็นระบบโดยอาจใช้ระบบ PSF (Professional Standard Framework) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดไว้

6. คณะวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาให้อาจารย์ทุกคนได้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง รวมทั้งจะต้องมีการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ ของอาจารย์อย่างเป็นระบบ

6. ทีมผู้บริหารวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาให้อาจารย์ทุกคน ได้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคคลกรอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอาจารย์ตามสัญญาจ้าง รวมทั้งจะต้องมีการวางแผนพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์อย่างเป็นระบบโดยอาจใช้ระบบ PSF (Professional Standard Framework)
ที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดไว้

 

7. ทีมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรฐานส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการให้กับตนเองและ วิทยาเขต รวมทั้งสร้างนำไปใช้ในการขอ ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

7. คณะมีมาตรฐานส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการให้กับตนเอง รวมทั้งสร้างนำไปใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

7. โครงการแสวงหาความร่วมมือและงบสนับสนุน
ทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 

-

 


 

12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
มาตรา 55 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เห็นสมควรประกาศนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้

                   ข้อ 1 ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีการดำเนินงานที่ประกอบด้วย
การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลในการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และบรรลุเป้าประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และหน่วยงานต้นสังกัด

                   ข้อ 2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับการจัดการศึกษา

                   ข้อ 3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563
กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล ในด้านการจัดการศึกษา
การกีฬา การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย และการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยนำเข้า
กระบวนการ ผลลิต และผลลัพธ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงประกาศนโยบาย
โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของคณะศิลปศาสตร์ต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้

                          3.1 จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ

                          3.2 จัดทำคู่มือและปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีความเชื่อมโยงการดำเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
พร้อมทั้งถ่ายทอดไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของคณะศิลปศาสตร์

                          3.3 มีการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของคณะศิลปศาสตร์
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือและปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย

                          3.4 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปีการศึกษา

                             ข้อ 4 แนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับการจัดการศึกษา

                          4.1 คณะศิลปศาสตร์ จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา กำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ และปฏิทินการดำเนินงาน

                          4.2 คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
วางแผน (
Plan) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (Do)
การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีวิธีการ ดังนี้

                              (1) วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา

                              (2) จัดเก็บข้อมูลตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

                              (3) จัดทำรายงานการประเมินตนเองทุกระดับ

                              (4) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับต่อบุคลากร ผู้บริหาร กรรมการวิทยาเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณชน

                              (5) วางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                          4.3 คณะศิลปศาสตร์ รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งวิทยาเขต ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ


 

13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

  

 

 

 

 

 

 

 


 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน

 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา            

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

kiku_panyawong@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

2. นายสุรพงษ์ หรรษา

indee34@hotmail.com

pomdan9@hotmail.com

0871996595

0868111015

 

เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ

สูตรการคำนวณ

คะแนนที่ได้

=

 

ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต

ทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

หมายเหตุ

            การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

ผลการดำเนินงาน

 

ลำดับที่

หลักสูตร

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต

1

การบริหารจัดการกีฬา

4.47

2

การท่องเที่ยวและนันทนาการ

4.72

ผลรวมของค่าเฉลี่ย

9.19

คะแนนที่ได้

4.60

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

3.51 คะแนน

9.19 คะแนน

4.60 คะแนน

ü

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.1-คณะ-1-(ART-CMI)

แบบรายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต

1.1-คณะ-2-(ART-CMI)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (CAR)

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2    บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

kiku_panyawong@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

2. นายสุรพงษ์ หรรษา

indee34@hotmail.com

pomdan9@hotmail.com

0871996595

0868111015

เกณฑ์การประเมิน

             ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะรวมกับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทุกหลักสูตรของคณะ (กรณีมีหลักสูตรปริญญาโท)

สูตรการคำนวณ

กรณีที่ 1 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี

คะแนนที่ได้ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ

 

กรณีที่ 2 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

คะแนนที่ได้ =

 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ

+

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ

 

 

2

 

 

ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 

เกณฑ์การประเมิน

           ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ

 

สูตรการคำนวณ

คะแนนที่ได้

=

 

ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

 

 

ผลการดำเนินงาน

ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 

ลำดับที่

หลักสูตร

คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตฯ

1

การบริหารจัดการกีฬา

3.56

2

การท่องเที่ยวและนันทนาการ

5.00

ผลรวมของคะแนน

8.56

 

ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

ลำดับที่

หลักสูตร

คะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักฯ

1

-

-

2

-

-

ผลรวมของคะแนน



 

คะแนนที่ได้  = (Œ+)/2 (กรณีมีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

3.51 คะแนน

8.56 คะแนน

4.28 คะแนน

ü

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.2-คณะ-1-(ART-CMI)

แบบรายงานสรุปร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์

2. นายสุรพงษ์ หรรษา

3. นายณัฐพล นันทภาณุวัฒน์

pimpa_imim@hotmail.com

pomdan9@hotmail.com

natcpe@hotmail.com

0871996595

0868111015

0892609384

 

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
80 ขึ้นไป

 

 

สูตรการคำนวณ

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

× 100

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

× 5

80

 

หมายเหตุ:

1.      นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้าง
หรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ชั้นปีที่
1 จนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน

2.      จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง
เช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา
2563

-  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 59

-  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งตรงกับรหัส 60

ผลการดำเนินงาน

ที่

รายการ

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง Œ

คน

43

2

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรการบริหารจัดการกีฬา 

คน

         4

3

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ Ž

คน

14

4

รวมจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ทุกหลักสูตรของคณะ =+Ž

คน

18

5

ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

= /Œ*100

ร้อยละ

41.86

6

คะแนนที่ได้ =*5/80

คะแนน

2.62

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 41.86

2.62 คะแนน

ü

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.3-คณะ-1-(ART-CMI)

รายงานบันทึกข้อมูลผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา            

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. นายบรรเจิด สันสุวรรณ

2. นายสุรพงษ์ หรรษา

3. นางสาวพชรกมล อากรสกุล

sonsuwanb@yahoo.com

pomdan9@hotmail.com

pacharakamon2012@gmail.com

0947256183

0868111015

0861916969

 

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50

 

สูตรการคำนวณ

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ

× 100

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้

=

 

ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ

× 5

 

50

 

หมายเหตุ

1.    การนับจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
โดยให้นับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ
TNSU English Test แต่ระดับปานกลางขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2564

2.    จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง
เช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา
2563

-  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 59

- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งตรงกับรหัส 60

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ที่

รายการ

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง Œ

คน

43

2

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดหลักสูตรการบริหารจัดการกีฬา 

คน

5

3

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดหลักสูตรหลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ Ž

คน

7

4

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ =+Ž

คน

12

5

ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ = /Œ*100

ร้อยละ

27.90

6

คะแนนที่ได้ =*5/50

คะแนน

2.79

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 27.90

2.79 คะแนน

û

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.4-คณะ-1(CMI-art)

ผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test)

 


 

 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: มาตรฐานที่  2  ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ 2.1        ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

ชนิดตัวบ่งชี้        ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา 

2. ผศ.อรรณพร สุริโย

3. นายณัฐพล นันทภาณุวัฒน์           

pjeenpracha@yahoo.com

wipawee111@hotmail.com

natcpe@hotmail.com

0815681420

0932941999

0892609384

              

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้

          เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

 


 

สูตรการคำนวณ

                         

1.      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

1.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

X 100

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

1.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำคณะ

× 5

 

30

 

     2. คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์

2.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

X 100

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

          2.2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำคณะ

× 5

 

20

 

 

หมายเหตุ

1.     ผลงานทางวิชาการ หมายถึง งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ

2.     ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา

3.     จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ

4.     อาจารย์ประจำหนึ่งคนสามารถมีผลงานทางวิชาการได้มากกว่าหนึ่งรายการ

 


 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 2.1-1 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

ที่

ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ

ค่าน้ำหนัก

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

ผลถ่วงน้ำหนัก

1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.20

1

0.20

2

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

0.40

 

 

3

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.40

 

 

4

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60

 

 

5

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

 

 

6

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00

 

 

7

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

1.00

 

 

8

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00

 

 

9

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

1.00

 

 

10

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

1.00

 

 

11

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00

 

 

12

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

1.00

 

 

รวม

1 เรื่อง

0.20

 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ  

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

ผลถ่วงน้ำหนัก

1

ผลงานทางวิชาการและผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด

1

0.20

2

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด

22

3

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ x100/Ž = 

0.91

4

คะแนนที่ได้ = *5/ร้อยละที่ได้คะแนนเต็ม 5 ของแต่ละคณะ

0.23

 

ผลการประเมินตนเอง:

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

3.51 คะแนน

ร้อยละ 0.91

0.23 คะแนน

û

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.1-คณะ-1-(CMI-art)

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีงบประมาณ)

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

2.1-คณะ-2-(CMI-art)

แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

 


 

ตัวบ่งชี้ 2.2      ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา 

2. ผศ.อรรณพร สุริโย

3. นายณัฐพล นันทภาณุวัฒน์         

pjeenpracha@yahoo.com

wipawee111@hotmail.com

natcpe@hotmail.com

0815681420

0932941999

0892609384

 

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจำคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป

                                                                                                  

สูตรการคำนวณ

 

1.       คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

 

จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

× 100

 

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ

 

2.       แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้

=

 

ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจำคณะ

X 5

 

50

 

หมายเหตุ

1.     ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ ให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และนำไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

2.     ผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2561
จากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

3.     อาจารย์ประจำคณะ เป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน      

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ Œ

เรื่อง

10

2

จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด  =Ž+++

เรื่อง

6

 

2.1 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ   Ž

เรื่อง

0

 

2.2 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

เรื่อง

0

 

2.3 การใช้ประโยชนเชิงชุมชน/ สังคม

เรื่อง

6

 

2.4 ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เรื่อง

0

3

ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด =/Œ*100

ร้อยละ

60.00

6

คะแนนที่ได้ =*5/50

คะแนน

5.00

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60.00

5.00 คะแนน

ü

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.2-คณะ-1-(CMI-art)

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา)

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

2.2-คณะ-2-(CMI-art)

แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ


 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: มาตรฐานที่  3  ผลลัพธ์การบริการวิชาการ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    ผู้รับบริการทางวิชาการ

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1.นางสาวประภาศิริ กลางพอน

2.นางสาวศศิจันทร์ ปัญจทวี

3.นายณัฐพล เนียมแก้ว

Pasiri_56@hotmail.com

tontan_821@hotmail.com

ajpangnattapon@hotmail.com

0994051565

0823814121

0968066035

 

เกณฑ์การประเมิน

           โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป

 

สูตรการคำนวณ

   1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

 

 

   จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

 

x 100

10,800

 

         

            2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

 

x 5

90

 

 

หมายเหตุ

            การนับจำนวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมินและนับซ้ำได้


 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 3.1-1 รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ

ที่

เดือน

จำนวนผู้รับบริการ  (คน)

หมายเหตุ

1

ตุลาคม 2562

-

 

2

พฤศจิกายน 2562

-

 

3

ธันวาคม 2562

-

 

4

มกราคม 2563

3,679

 

5

กุมภาพันธ์ 2563

563

 

6

มีนาคม 2563

-

 

7

เมษายน 2563

-

 

8

พฤษภาคม 2563

-

 

9

มิถุนายน 2563

-

 

10

กรกฎาคม 2563

-

 

11

สิงหาคม 2563

34

 

12

กันยายน 2563

10,000

 

รวม

14,276

 

 

  ตารางที่ 3.1-2 ผลการดำเนินงาน

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เป้าหมายจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ ระดับคณะใน
วิทยาเขต
Œ

คน

10,800  

2

จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

คน

14,276

3

ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

Ž=/Œ*100

คน

132.19

4

คะแนนที่ได้ = Ž*5/90

คะแนน

5

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 60

ร้อยละ 132.19

5 คะแนน

ü

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

3.1-คณะ-1-(CMI-art)

รายงานการให้บริการทางวิชาการ

3.2-คณะ-2-(CMI-art)

รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ

 

 

 

 

 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: มาตรฐานที่  4   ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวประภาศิริ กลางพอน

นางสาวศศิจันทร์ ปัญจทวี

นายณัฐพล เนียมแก้ว

Pasiri_56@hotmail.com

tontan_821@hotmail.com

ajpangnattapon@hotmail.com

0994051565

0952941642

0968066035

 

เกณฑ์การประเมิน

             โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100

 

สูตรการคำนวณ

         1. คำนวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ

ร้อยละที่ได้ =

 

   จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ

 

x 100

2

 

                  2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

   ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ

 

x 5

100

 

 

หมายเหตุ

1.    การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ต้องดำเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่  วิจัย

2.    การวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้นำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้

                3. การนับจำนวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ประเภทกิจกรรมที่ดำเนินการ

ลักษณะการดำเนินกิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

(จังหวัด)

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

(คน)

หมายเหตุ

การละ

เล่นพื้นบ้าน

กีฬาไทย

การฟื้นฟู

การอนุรักษ์

การเผยแพร่

การวิจัย

1

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านกีฬาไทย

ü

 

 

ü

 

 

เชียงใหม่

45

 

2

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ü

 

 

ü

 

 

เชียงใหม่

45

 

                            

ตารางที่ 4.1-2 ผลการดำเนินงาน

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เป้าหมายจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ระดับคณะในวิทยาเขต Œ

กิจกรรม

2

2

จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมดของคณะ 

กิจกรรม

2

3

ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมดของคณะ Ž=/Œ*100

ร้อยละ

2

4

คะแนนที่ได้ =Ž*5/100

คะแนน

5

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 100

5 คะแนน

ü

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

4.1-คณะ-1-(CMI-art)

แผนจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกีฬาไทย

4.1-คณะ-2-(CMI-art)

รายงานผลการดำเนินโครงการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย


 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: มาตรฐานที่  5 การบริหารจัดการ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

kiku_panyawong@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

2. นายสุรพงษ์ หรรษา

indee34@hotmail.com

pomdan9@hotmail.com

0871996595

0868111015

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1. มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

นโยบายของคณะศิลปศาสตร์ด้านกระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

5.1-คณะ-1-(CMI-art)รายงานการประชุมคณะ
ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2563

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

มีการกำหนดข้อตกลงกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ผู้สอนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับโครงการและรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่นำมาบูรณาการในปีการศึกษา 2563

5.1-คณะ-1-(CMI-art)รายงานการประชุมคณะ
ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2563

3. มีแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการที่ระบุรายวิชาที่มีการบูรณาการ

มีแผนการบูรณาการผ่านโครงการกับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดข้อตกลงกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ผู้สอนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับโครงการและรายวิชาที่จะนำมาบูรณาการ สาขาการจัดการกีฬา จำนวน 3 โครงการ 7 รายวิชา ดังนี้

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลพลบดีคัพที่ 4 บูรณาการกับรายวิชา

1) วอลเลย์บอล 2) การบริหารจัดการแข่งขันกีฬา 3) กฎหมายและสิทธิประโยชน์

2. โครงการฝึกทักษะการทำงานด้วยจิต อาสา บูรณาการกับรายวิชา 1) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย และ 2) องค์การและการจัดการ

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย บูรณาการกับรายวิชา 1) วิชาลีลาศ และ 2) วิชาสถิติเพื่อธุรกิจการกีฬา

และสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ จำนวน 5 โครงการ 8 รายวิชา ดังนี้

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 บูรณาการกับรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และรายวิชากิจกรรมอาสาสมัคร

2. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการบูรณาการกับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ภาคเรียนที่ 1/2563

3. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ บูรณาการกับรายวิชาฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ภาคเรียนที่ 2/2563 และรายวิชาสถิติและการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

4. โครงการทัศนศึกษาเส้นทางภาคอีสาน เพื่อมัคคุเทศก์อาชีพ ตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวบูรณาการกับรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, รายวิชามัคคุเทศก์ รายวิชาประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย และรายวิชาวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

5. โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ บูรณาการกับรายวิชาฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ภาคเรียนที่ 2/2563 และรายวิชาการจัดประชุมเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว

5.1-คณะ-3-1-(CMI-art)

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

5.1-คณะ-3-2-(CMI-art)

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

2.1 วิชาวอลเลย์บอล,

2.2 วิชาการบริหารจัดการแข่งขันกีฬา

2.3 วิชากฎหมายและสิทธิประโยชน์

2.4 วิชาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย

2.5 วิชาองค์การและการจัดการ

2.6 วิชาลีลาศ

2.7 วิชาสถิติเพื่อธุรกิจการกีฬา

2.8 รายวิชาฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

2.9 รายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2.10 รายวิชามัคคุเทศก์

2.11 รายวิชาประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย

2.12 รายวิชาการจัดประชุมเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว2.13 รายวิชาวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

2.14 รายวิชากิจกรรมอาสาสมัคร

2.15 รายวิชาสถิติและการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

4.มีการดำเนินงานตามแผน พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

มีการดำเนินงานตามแผน พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลพลบดีคัพที่ 4

2. โครงการฝึกทักษะการทำงานด้วยจิตอาสา

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการในศตวรรษที่ 21

5. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

6. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

7. กิจกรรมทัศนศึกษาและการบรรยายหัวข้อ “ความรู้ในการนำชมวัด”ในรายวิชามัคคุเทศก์

8. โครงการทัศนศึกษาและการเก็บเส้นทางภาคอีสานเพื่อมัคคุเทศก์อาชีพ ตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว

9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

10. โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

11. โครงการเดินป่าและการท่องเที่ยวผจญภัยแบบบูรณาการ 

12. โครงการสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องคณะศิลปศาสตร์

13. โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะศิลปศาสตร์

5.1-คณะ-4-1-(CMI-art)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

5.1-คณะ-4-2-(CMI-art)

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชาวอลเลย์บอล, วิชาการบริหารจัดการแข่งขันกีฬา, วิชากฎหมายและสิทธิประโยชน์

5.1-คณะ-4-3-(CMI-art)

รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ของทั้ง 3 รายวิชา

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย และวิชาองค์การและการจัดการ

3. รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ของทั้ง 2 รายวิชา

5.1-คณะ-4-4-(CMI-art)

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชาลีลาศ และ วิชาสถิติเพื่อธุรกิจการกีฬา

3. รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ของทั้ง 2 รายวิชา

5.1-คณะ-4-5-(CMI-art)

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

3. รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)

5. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

1. มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

2. มีการติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

5.1-คณะ-5-1-(CMI-art)

รายงานการประชุม

5.1-คณะ-5-2-(CMI-art)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

5.1-คณะ-5-3-(CMI-art)

รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) จำนวน 7 รายวิชาจากข้อ 3

5.1-คณะ-5-4-(CMI-art)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้ง 3 โครงการจากข้อ 2

6. มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาโดยมีการบูรณาการรายวิชาที่หลากหลายมากขึ้นในปีการศึกษา 2564

5.1-คณะ-6-1-(CMI-art)

รายงานการประชุมครั้งที่ 1
ในปีการศึกษา 2564

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

ü


ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวประภาศิริ กลางพอน

นางสาวศศิจันทร์ ปัญจทวี

นายณัฐพล เนียมแก้ว

Pasiri_56@hotmail.com

tontan_821@hotmail.com

ajpangnattapon@hotmail.com

0994051565

0952941642

0968066035

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม

จากการประชุมของทั้งสองสาขาวิชา

ทำให้ทราบว่าในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษานั้นจะต้องสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่นักศึกษาจะต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมจึงได้จัดทำโครงการให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ

5.2-1-คณะ-1-(CMI-art)รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์

5.2-1-คณะ-2-(CMI-art) แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตครอบคลุมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

มีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามสาขาที่คณะศิลปศาสตร์ได้รับมอบหมายครบ 5 ด้านคือ

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้วยโครงการ

1.1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

1.2 เดินป่าแบบผจญภัยและจิตอาสาแบบบูรณาการ

2. ด้านความรู้ ด้วยโครงการ

2.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

 

2.2 โครงการทัศนศึกษาเส้นทางภาค
อิสานเพื่อมัคคุเทศก์อาชีพตามมาตราฐานของกรมการท่องเที่ยว

2.3 โครงการศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการกีฬา

3. ด้านทักษะทางปัญญา คือ โครงการ

3.1 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

3.2 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 โครงการสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องคณะศิลปศาสตร์

4.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พลบดีคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (รุ่นประชาชนชาย)

4.3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์

5. ด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

5.2 โครงการอบรมนวัตกรรมในการกีฬา

5.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อในการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาผ่านโปรแกรมออนไลน์

5.2-2-คณะ-1-(CMI-art)รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ คณะศิลปศาสตร์

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

คณะมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษาทั้งสองสาขา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องพลบดี 1  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา-เขตเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ทั้งสองสาขา

5.2-3-คณะ-1-(CMI-art)โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป

สาขาของคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปรับปรุงในการจัดทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับในปีต่อไป

5.2-4-คณะ-1-(CMI-art)รายงานผลการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1. สาขาการบริหารจัดการกีฬา

2. สาขาท่องเที่ยวและนันทนาการ

5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 

คณะมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทุกโครงการที่จัดให้กับนักศึกษาทั้งสองสาขา

5.2-5-คณะ-1-(CMI-art)รายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

 

เมื่อได้รับผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาแล้ว สาขาวิชาได้รวมรวมเพื่อนำไปปรับปรุงแผนและปรับปรุงการจัดกิจกรรรมใน

ปีการศึกษาต่อไป โดยผู้ตอบแบบประเมินโดยรวม ต้องการให้จัดโครงการแบบนี้อีกในปีต่อไป

5.2-6-คณะ-1-(CMI-art) แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

ปีการศึกษา 2564

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

ü

                      

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3     การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

ชนิดตัวบ่งชี้       กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล    ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา    

2. ผศ.อรรณพร สุริโย

3. นายณัฐพล นันทภาณุวัฒน์              

pjeenpracha@yahoo.com

wipawee111@hotmail.com

natcpe@hotmail.com

0815681420

0932941999

0892609384

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1. มีการกำหนดนโยบายและทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการตามนโยบาย และแนวการปฏิบัติการวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  เพื่อกำหนดนโยบาย และแนวการปฏิบัติการวิจัย และนวัตกรรมระดับคณะ เสนอให้ผู้บริหารลงนาม และประกาศใช้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานวิจัย และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวการปฏิบัติระดับวิทยาเขต

5.3-1-คณะ-1-(CMI-art) นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติการวิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

5.3-1-คณะ-2-(CMI-art) นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติการวิจัย และนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

2. มีระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม

ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม ของคณะศิลปศาสตร์ และประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จัดทำระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม  กำหนดแผนผังการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกชี้แจงการดำเนินงานตามระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรมให้กับบุคลากรของคณะ รับทราบนำสู่การปฏิบัติ

 

5.3-2-คณะ-1-(CMI-art)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

5.3-2-คณะ-2-(CMI-art) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

5.3-2-คณะ-3-(CMI-art) แผนผังระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม

3. มีแผนการวิจัยและนวัตกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดทำแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563

5.3-3-คณะ-1-(CMI-art) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่      

5.3-3-คณะ-2-(CMI-art) แผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563

4. มีการดำเนินการตามแผน

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563 พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการวิจัย และนวัตกรรม

5.3-4-คณะ-1-(CMI-art) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม

5. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ของบุคลากรในคณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณรายจ่าย และเงินงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณที่สอดคล้องกับ ปีการศึกษา 2563 ตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม และรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม

5.3-5-คณะ-1-(CMI-art) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่      

5.3-5-คณะ-2-(CMI-art) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563

5.3-5-คณะ-3-(CMI-art) รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563

6. มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

นำผลจากการประชุม มาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ในปีการศึกษา 2564

5.3-6-คณะ-1-(CMI-art) แผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

ü

ตัวบ่งชี้ที่  5.4       เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)

ชนิดตัวบ่งชี้         ปัจจัยนำเข้า

ปีการเก็บข้อมูล      ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา   

2. ผศ.อรรณพร สุริโย

3. นายณัฐพล นันทภาณุวัฒน์           

pjeenpracha@yahoo.com

wipawee111@hotmail.com

natcpe@hotmail.com

0815681420

0932941999

0892609384

 

          เกณฑ์การประเมิน

        โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)

           กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

           กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์)

           จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =
12,500 บาทขึ้นไปต่อคน

 

สูตรการคำนวณ       

1.      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

          1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

X5

25,000

 

2.      คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

2.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

   

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

                   2.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

X5

12,500

 

หมายเหตุ

1.       จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ให้นับจำนวนเงินจากคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ
และ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

2.       จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ


ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 5.4-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้)

ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1

การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

อ.โกสินท์ มณีอินทร์

25,000

 

2

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทำงาน

ในสายอาชีพ กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วิทยาเขตเชียงใหม่

อ.พชรกมล อากรสกุล

13,000

 

3

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการกีฬาในการสร้างคุณค่า

ทางสังคมสำหรับ "วัยหนังสติ๊ก" ของจังหวัดเชียงใหม่

อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี

และคณะ

12,000

 

รวม

50,000 บาท

 

 

ตารางที่ 5.4-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะทั้งหมด Œ

บาท

50,000

2

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

คน

22

3

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะŽ =Œ/

บาท

2,272.73

4

คะแนนที่ได้ =Ž*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะตามเกณฑ์

คะแนน

0.91

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

12,500 บาท

2,272.73 บาท

0.91 คะแนน

û

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5.4-คณะ-1-(CMI-art)

รายงานสรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)

5.4-คณะ-2-(CMI-art)

รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ

 


 

ตัวบ่งชี้ที่  5.5    เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ชนิดตัวบ่งชี้      ปัจจัยนำเข้า

การเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา    2. ผศ.อรรณพร สุริโย

2. ผศ.อรรณพร สุริโย

3. นายณัฐพล นันทภาณุวัฒน์            3. นายณัฐพล นันทภาณุวัฒ

pjeenpracha@yahoo.com

wipawee111@hotmail.com

natcpe@hotmail.com

0815681420

0932941999

0892609384

 

เกณฑ์การประเมิน

         โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)

           กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน

           กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)

           จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

 

สูตรการคำนวณ

คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

2.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

   

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

                   2.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

X5

25,000

 

หมายเหตุ

1.       จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ห้นับจำนวนเงิน
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ได้รับการประเมิน

2.       จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ

 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 5.5-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1

รูปแบบการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจค่ายมวยในจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี

15,000

 

รวม

15,000 บาท

 

 

ตารางที่ 5.5-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะทั้งหมด Œ

บาท

15,000

2

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

คน

22

3

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะŽ =Œ/

บาท

681.82

4

คะแนนที่ได้ =Ž*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะตามเกณฑ์(25,000)

คะแนน

0.14

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

25,000 บาท

681.81 บาท

0.14 คะแนน

û

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5.5-คณะ-1-(CMI-art)

รายงานสรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน)

5.5-คณะ-2-(CMI-art)

รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.บริหารการบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา(ประเมินปีการศึกษา 2564)

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวประภาศิริ กลางพอน

นางสาวศศิจันทร์ ปัญจทวี

นายณัฐพล เนียมแก้ว

Pasiri_56@hotmail.com

tontan_821@hotmail.com

ajpangnattapon@hotmail.com

0994051565

0823814121

0968066035

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1.มีการกำหนดนโยบายและทิศทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

 

 

2.มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม

 

 

3.มีแผนการบริการวิชาการแก่สังคม

 

 

4.มีการดำเนินงานตามแผน

 

 

5..มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

 

 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

N/A

N/A

N/A

N/A

 


 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7    การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวประภาศิริ กลางพอน

นางสาวศศิจันทร์ ปัญจทวี

นายณัฐพล เนียมแก้ว

Pasiri_56@hotmail.com

tontan_821@hotmail.com

ajpangnattapon@hotmail.com

0994051565

0952941642

0968066035

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1. มีการกำหนดนโยบายด้านด้านการละเล่นพื้นบ้าน และ
กีฬาไทย

คณะศิลปศาสตร์ มีการจัดทำประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ปีการศึกษา 2563

 

5.7-1-คณะ-1-(CMI-art) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

2. ระบบและกลไกการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

คณะศิลปศาสตร์ กำหนดระบบและกลไกในการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ และมอบหมายให้สาขา ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

5.7-2-คณะ-1-(CMI-art)
ภาพแสดงระบบและกลไกการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.7-2-คณะ-2-(CMI-art)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

3. มีแผนการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ และสาขาการบริหารจัดการกีฬา
ได้มีการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.7-3-คณะ-1-(CMI-art) แผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

4. มีการดำเนินงานตามแผน

สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ และสาขาการบริหารจัดการกีฬา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 2 กิจกรรม

5.7-4-คณะ-1-(CMI-art) รายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

5.มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

คณะมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

5.7-5-คณะ-1-(CMI-art) รายงานผลการดำเนินงานตามแผน คณะศิลปศาสตร์

6.มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

สาขาได้ดำเนินการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพื่อจัดทำโครงการในปีการศึกษาต่อไป

5.7-6-คณะ-1-(CMI-art) แผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ปีการศึกษา 2564

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

ü

 


 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.8    อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดตัวบ่งชี้      ปัจจัยนำเข้า

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา            

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวศิริญญา ศิรรัตนโรจน์

sirikanya_oin@hotmail.com

0869134650

 

เกณฑ์การประเมิน

          โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

 

สูตรการคำนวณ

 

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

× 100

 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

X5

40

 

หมายเหตุ

1.    คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้
สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.     จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล
ณ วันที่
31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ

3.     การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับตั้งแต่วันที่บรรจุถึงวันสุดท้ายของปีการศึกษาที่รับการประเมิน

      1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน                       คิดเป็น 0 คน

      2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน     คิดเป็น 0.5 คน

      3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป                           คิดเป็น 1 คน

            4. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป

5. การจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)

 

ผลการดำเนินงาน      

ตารางที่ 5.8-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ

 

ที่

ประเภทอาจารย์

จำนวนทั้งหมด

(คน)

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน)

คุณวุฒิการศึกษา (คน)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน)

คิดเป็น

(คน)

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ตรี

โท

เอก

ไม่เกิน 6 เดือน

6 เดือน ไม่เกิน 9 เดือน

9 เดือนขึ้นไป

1

ข้าราชการ

15

11

4

0

0

0

11

4

0

0

15

15

2

สัญญาจ้าง

7

7

0

0

0

0

5

2

0

0

7

7

รวม

22

18

4

0

0

0

16

6

0

0

22

22

 

 

ตารางที่ 5.8-2 ผลการดำเนินงาน

ที่

รายการ

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ Œ

คน

22

2

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คน

6

3

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

Ž =/Œ*100

ร้อยละ

27.27

6

คะแนนที่ได้ =Ž*5/40

คะแนน

3.41

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 27.27

3.41 คะแนน

û

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5.8-คณะ-1-(CMI-art)

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา)

     - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ

     - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

 


 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.9        อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ชนิดตัวบ่งชี้         ปัจจัยนำเข้า

ปีการเก็บข้อมูล     ปีการศึกษา         

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวศิริญญา ศิรรัตนโรจน์

sirikanya_oin@hotmail.com

0869134650

 

 

เกณฑ์การประเมิน

          โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 

สูตรการคำนวณ

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

× 100

 

 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการ

X5

60

 

หมายเหตุ

1. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล
ณ วันที่
31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ

          2. การประเมินผลการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2563

                   2.1 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้

                             1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาโท บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี
และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี
)

                                      2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย  1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี

                   2.2  การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง  ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้

1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)

2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี)

3. การจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 5.9-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ

ที่

ประเภทอาจารย์

จำนวนทั้งหมด

(คน)

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน)

คุณวุฒิการศึกษา (คน)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน)

คิดเป็น

(คน)

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ตรี

โท

เอก

ไม่เกิน 6 เดือน

6 เดือน ไม่เกิน 9 เดือน

9 เดือนขึ้นไป

1

ข้าราชการ

11

7

4

0

0

0

7

4

0

0

11

11

2

สัญญาจ้าง

5

5

0

0

0

0

3

2

0

0

5

5

รวม

16

12

4

0

0

0

10

6

0

0

16

16

 

 

ตารางที่ 5.9-1 ผลการดำเนินงาน

ที่

รายการ

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ Œ

คน

16

2

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

คน

4

3

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ (รศ.)Ž

คน

0

4

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ (ศ.)

คน

0

5

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด

 =+Ž+

คน

4

6

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

=/Œ*100

ร้อยละ

25.00

7

คะแนนที่ได้ =*5/60

คะแนน

2.08

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 25.00

2.08 คะแนน

û

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5.9-คณะ-1-(CMI-art)

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา)

- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ

- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.10      การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ

ชนิดตัวบ่งชี้         กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล     ปีการศึกษาและปีงบประมาณ

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

Kiku_woo@hotmail.com

0903175875

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ (ข้อ 1)

2. ผศ.ดร.ละออทิพย์ อินดี (ข้อ 2)

3. นายสุรพงษ์ หรรษา(ข้อ 2)

4. นายโกสินท์ มณีอินทร์(ข้อ 3,4)

5. นายบรรเจิด สันสุวรรณ(ข้อ 3,4)

b_prarit@hotmail.com

indee34@hotmail.com

pomdan9@hotmail.com

tarm75@hotmail.com

sonsuwanb@yahoo.com

0899855000

0871996595

0868111015

086793794

0947256183

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ