รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

 

 

 

 

                             ประจำปีการศึกษา 2563      

        (3 สิงหาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

 

 

การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

                                        สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ                       

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

    ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

               ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานและบริหารงานระดับระดับสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใน 6 องค์ประกอบ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐานและมีระดับคุณภาพ ดี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.39  รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

               องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรได้มาตรฐาน

               องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86

              องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 

              องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.80

              องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   จำนวน ตัวบ่งชี้

มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ดี  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50

              องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน   จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ     ปานกลาง  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00        

              จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาเร่งด่วนใน 2 ประเด็น คือ

1)   การนำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมในประเด็นที่มีการประเมิน

2)   การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเฉพาะเรื่องผลงานทางวิชาการ

สารบัญ

                                                                                                           หน้า

ส่วนนำ

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

3

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

19

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

21

หมวดที่ 3

นักศึกษาและบัณฑิต

32

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

32

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

37

หมวดที่ 2

อาจารย์

60

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

60

หมวดที่ 4

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

81

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

81

 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

119

หมวดที่ 5

การบริหารหลักสูตร

138

หมวดที่ 6

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

138

หมวดที่ 7

แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

149

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

156

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง

159

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

160

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

161

ภาคผนวก

ตารา  ตารางที่ 1.1-1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)

167

ตารางที่ 1.1-2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)

168

ตารางที่ 1.1-3 อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

169

ตารางที่ 1.1-4  อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

170

ตารางที่ 1.1-5 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

172

ตารางที่ 4.2-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

173

ตารางที่ 5.4-1 รายชื่ออาจารย์ใหม่ การปฐมนิเทศ การอบรม

173

ตารางที่ 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

174

ตารางที่ 5.4.3 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563

179

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

180

การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง

182

 

 

ส่วนนำ

 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

 

1.      ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          :  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Arts Program in Tourism and Recreation

2.      ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ชื่อเต็ม (ไทย)      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและนันทนาการ)

ชื่อย่อ (ไทย)       :  ศศ.บ. การท่องเที่ยวและนันทนาการ

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Arts (Tourism and Recreation)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)   B.A. Tourism and Recreation

3.      ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.1  ปรัชญา

       มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจท่องเที่ยว มีความสามารถเป็นผู้นำกิจกรรมนันทนาการ และมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศตามวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

3.2   ความสำคัญ

        3.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะในวิชาชีพการท่องเที่ยวและนันทนาการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการ

        3.2.2 พัฒนาผู้เรียนสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการให้มีความสามารถในการแข่งขัน                     ในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ

        3.2.3 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

3.3  วัตถุประสงค์

       3.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจท่องเที่ยว

       3.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านนันทนาการและสามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวได้

       3.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศตามวิชาชีพ

4.      ระบบการจัดการศึกษา คือ ทวิภาค

4.1 ระบบ

          ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคต้นและ  ภาคปลาย ใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

4.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

          การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร      โดยภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์

4.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

          ไม่มี

5.      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

     5.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

     5.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

     5.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี

     5.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

6.  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี (ตาม มคอ. 2)

                 ปีการศึกษา

    ชั้นปี

จำนวนนักศึกษา (คน)

2563

2564

2565

2566

2567

1

30

30

30

30

30

2

-

30

30

30

30

3

-

-

30

30

30

4

-

-

-

30

30

รวม

30

60

90

120

120

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

30

30

7.  หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

     7.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

7.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        กำหนดให้เรียน  30     หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาภาษา                                             กำหนดให้เรียน    9      หน่วยกิต

      1.1.1) วิชาบังคับ                                           กำหนดให้เรียน     6      หน่วยกิต                                  

       1.1.2) วิชาเลือก                                           ไม่น้อยกว่า         3      หน่วยกิต

                       1.2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                       กำหนดให้เรียน    6      หน่วยกิต

1.2.1) วิชาบังคับ                             กำหนดให้เรียน     3      หน่วยกิต                    1.2.2) วิชาเลือก                                 ไม่น้อยกว่า         3      หน่วยกิต

                       1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        กำหนดให้เรียน    6      หน่วยกิต

1.3.1) วิชาบังคับ                             กำหนดให้เรียน     3      หน่วยกิต                    1.3.2) วิชาเลือก                                 ไม่น้อยกว่า         3      หน่วยกิต

                       1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กำหนดให้เรียน    9      หน่วยกิต

โดยเลือกเรียนจาก 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                             กำหนดให้เรียน  103    หน่วยกิต

    2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                     กำหนดให้เรียน    27    หน่วยกิต

    2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                          กำหนดให้เรียน    69    หน่วตกิต

 

2.2.1) วิชาบังคับ                              กำหนดให้เรียน     39    หน่วยกิต 

2.2.2) วิชาเลือก                              ไม่น้อยกว่า         30    หน่วยกิต

                          2.2.2.1) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ                                                                                               ไม่น้อยกว่า          15    หน่วยกิต

                            2.2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ      ไม่น้อยกว่า         15    หน่วยกิต

   2.3)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           กำหนดให้เรียน        หน่วยกิต

                   3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต

 

8. รูปแบบของหลักสูตร

      8.1 รูปแบบ

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

      8.2 ภาษาที่ใช้

         ภาษาไทย

      8.3 การเข้ารับการศึกษา

         รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

      8.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

         เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

      8.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

         ให้ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

 

9. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่านมา

รายการ

ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2562

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 1

การกำกับมาตรฐาน

ไม่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการได้มีการดำเนินงาน ดังนี้

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 6 คน

(อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร=100%)  ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

2.ปีการศึกษา 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.2

3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 4 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 1 คน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2563 จึงยังไม่ถึงวงรอบการปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ไม่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2562

 

 

ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการได้มีผลการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต) ดังนี้

1.คุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง = 4.72 (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)

2. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในเวลา 1 ปี คิดเป็น 100% = 5 คะแนน

    หลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อเสริมทักษะในด้านความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต เพิ่มเติมจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้

§ โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพลบดี 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

§ โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน จัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 บูรณาการกับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ภาคเรียนที่ 1/2563

§ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 บูรณาการกับรายวิชาฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ภาคเรียนที่ 2/2563

§ โครงการทัศนศึกษาเส้นทางภาคอีสาน เพื่อมัคคุเทศก์อาชีพ ตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 34 คน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2-6 ธันวาคม  พ.ศ.2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะ ประสบการณ์ตรง และในอนาคตนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

§ โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะศิลปศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการและสาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คน จัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2563  ณ โถงเอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ไม่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 แต่มีข้อเสนอแนะรายมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2562 ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดังนี้ การบริหารหลักสูตรไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพหรือมีการกำหนดเป้าหมายแต่ไม่ชัดเจนใน 2 ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (3.1 และ 3.2)

ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาดังนี้

1. หลักสูตรฯ มีการดำเนินการกำหนด เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนในตัว บ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ 2 ตัวบ่งชี้ (3.1 และ 3.2) ตามข้อเสนอแนะรายมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2562

2.วิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา เช่น การวิเคราะห์ผลการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ เพื่อวางแผนในการรับนักศึกษา

3. มีผลสรุปการดำเนินงานเป็นประเด็นที่ชัดเจนเป็นกิจกรรม/โครงการในวงรอบปีการศึกษา 2562-2563

4. หลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อม การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา การติดตามผลการเรียนเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขา และมีความพร้อม สามารถเรียนให้สำเร็จตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ไม่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 แต่มีข้อเสนอแนะรายมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2562 ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดังนี้ การบริหารหลักสูตรไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพหรือมีการกำหนดเป้าหมายแต่ไม่ชัดเจนใน 1 ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (4.1)

ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการได้มีการดำเนินงาน ในองค์ประกอบที่ 4 (อาจารย์) ดังนี้

1.หลักสูตรฯ มีการดำเนินการกำหนด เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนในตัว บ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ 1 ตัวบ่งชี้ (4.1) ตามข้อเสนอแนะรายมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2562

2.หลักสูตรได้มีการวางแผนกรอบอัตรากำลังเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา และรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

3. หลักสูตรฯ จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาการศึกษาต่อของอาจารย์ที่ให้มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาโท โดยเฉพาะอาจารย์ที่มีความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

4. หลักสูตรฯ จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5. ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 1 ท่าน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

6. หลักสูตรฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม/เข้าร่วมการประชุม/อบรม/ร่วมโครงการและการเป็นวิทยากร ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา

7.หลักสูตรร่วมกับคณะศิลปศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

8. หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) จัดสรรงบประมาณสำหรับส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

     นอกจากการดำเนินงานข้างต้นหลักสูตรฯ ได้มีการดำเนินการการควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

องค์ประกอบที่ 5

หลักสูตร การเรียนการสอน

และการประเมินผู้เรียน

ไม่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 แต่มีข้อเสนอแนะรายมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2562 ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดังนี้ การบริหารหลักสูตรไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพหรือมีการกำหนดเป้าหมายแต่ไม่ชัดเจนใน 3 ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (5.1, 5.2 และ5.3)

ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ได้มีการดำเนินงาน ในองค์ประกอบที่ 5 (หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน) ดังนี้

1. หลักสูตรฯ มีการดำเนินการกำหนด เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนในตัว บ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ 3 ตัวบ่งชี้ (5.1, 5.2 และ 5.3) ตามข้อเสนอแนะรายมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2562

2.หลักสูตรได้มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อหลักสูตร มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่ สกอ. กำหนดทั้ง 5 ด้าน

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการทั้ง6ท่าน ได้มีการวางแผนการดำเนินงานดำเนินการกำกับติดตามตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.3 มคอ.4, มคอ.5 และมคอ.6 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณสอบของมคอ.ตามแบบฟอร์มที่คณะส่วนกลางได้กำหนด มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

4.หลักสูตรได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและหัวข้อในแต่ละรายวิชาที่เรียนเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และตลาดแรงงาน (ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ , รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ)

5. หลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์และตามประกาศ/คำสั่งของทางราชการ/จังหวัด โดยมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เช่น ระบบ Zoom / Line / Facebook รวมถึงการบันทึกคลิปวีดีโอการสอนเพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางระบบอินเตอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้ศึกษาในภายหลังได้

6. หลักสูตรฯ ได้มีการส่งเสริมและการจัดโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเสริมทักษะและบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่างๆ เช่น ทักษะการนำเกม ในรายวิชาเกมและการเป็นผู้นำเกม และร่วมกับศูนย์ภาษาจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศในทุกบ่ายวันพุธ (เวลา13.30-15.30น.) นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม โครงการ ภาคนิพนธ์ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ และนำผลงานดังกล่าวจัดแสดงในโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 6

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ไม่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 แต่มีข้อเสนอแนะรายมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2562 ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดังนี้ การบริหารหลักสูตรไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพหรือมีการกำหนดเป้าหมายแต่ไม่ชัดเจนใน 1 ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (6.1)

ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการได้มีการดำเนินงาน ในองค์ประกอบที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) กล่าวคือ

1.หลักสูตรฯ มีการดำเนินการกำหนด เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนในตัว บ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ 1 ตัวบ่งชี้ (6.1) ตามข้อเสนอแนะรายมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2562

2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ทำการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันโดยนำผลการดำเนินการและผลการประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนและนำมาวิเคราะห์ถึงความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรต้องการ  ซึ่งข้อมูลความต้องการจะถูกกลั่นกรองเบื้องต้นโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร รวบรวมและส่งผ่านไปยังรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  และคณะกรรมการพิจารณาความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากทางสาขา  เพื่อสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในการจัดสรรงบประมาณรองรับในปีงบประมาณต่อไปและแจ้งแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และกรอบเงินงบประมาณแก่คณะ และคณะศิลปศาสตร์แจ้งข้อมูลแก่หลักสูตรเพื่อดำเนินการ

 

10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทตัวบ่งชี้

ลักษณะ
การประเมิน

เป้าหมาย
การดำเนินงาน

1.การกำกับมาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี  เกณฑ์ 5 ข้อ

บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ 10 ข้อ

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

ระดับคุณภาพ

(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ผ่าน

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

4.72 คะแนน

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

5.00 คะแนน

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

-การรับนักศึกษา

-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

-การควบคุมการดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

-การควบคุมดูแล การคำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 

-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

-อัตราการสำเร็จการศึกษา

-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

-การบริหารอาจารย์

-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

4.2 คุณภาพอาจารย์

-ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 (ร้อยละ
20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 60 ขั้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (ร้อยละ 20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

เชิงปริมาณ

(ปัจจัยนำเข้า)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

2.41 คะแนน

- ร้อยละ ป.เอก 5

-ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ 1.39

- ร้อยละผลงานทางวิชาการ 0.83

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

-ความพึงพอใจของอาจารย์

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขานั้น ๆ

 

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-การพิจารณากำหนดผู้สอน

-การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4

-การกำกับกระบวนการเรียนการสอน

-การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี

-การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

 

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

5.3 การประเมินผู้เรียน

-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

-การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7)

 

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

5.4 ผลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการพิจารณาตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ 100

5 คะแนน

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-ระบบการดำเนินงานของภสาขาวิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

 

 

 

 

  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

รหัสหลักสูตร 25632631101211

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)

 

มคอ. 2

(ปีการศึกษา 2563)

ปีการศึกษาที่รับประเมิน

(ปีการศึกษา 2563)

หมายเหตุ

*1 นาย สุรพงษ์  หรรษา

*1 นาย สุรพงษ์  หรรษา

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.2 (สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563)

2 นาย ณัฐพล เนียมแก้ว

2 นาย ณัฐพล เนียมแก้ว

3 นางสาวจุฬารัตน์  สุริยะ

3 นางสาวจุฬารัตน์  สุริยะ

4 นาย โกสินท์ มณีอินทร์

4 นาย โกสินท์ มณีอินทร์

5 ดร.กชพร  เวศอุไร

5 ดร.กชพร  เวศอุไร

6 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา

6 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา

 

หมายเหตุ :  1. ช่อง มคอ. 2 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของปีการศึกษา 2563 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

                   จาก มคอ.2 ฉบับที่ได้รับการอนุมัติ สกอ.ครั้งแรก

    2. ช่องปีการศึกษาที่รับประเมิน หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคำสั่งแต่งตั้งของวิทยาเขต

       ก่อนวันสิ้นสุดปีการศึกษาที่รับการประเมิน

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3 ภาคผนวก)

1.  อ.สุรพงษ์  หรรษา

2.  อ.ณัฐพล เนียมแก้ว

3.  อ.จุฬารัตน์  สุริยะ

4.  อ.โกสินท์ มณีอินทร์

5.  ดร.กชพร  เวศอุไร

6.  ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา

 

 อาจารย์ผู้สอน ภายในหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4 ภาคผนวก)

1.  อ.สุรพงษ์  หรรษา

2.  อ.ณัฐพล เนียมแก้ว

3.  อ.จุฬารัตน์  สุริยะ

4.  อ.โกสินท์ มณีอินทร์

5.  อ.ดร.กชพร  เวศอุไร

6.  ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา

 

 

7.  อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง

8.  อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม

9.  อ.พิมพิไล เพาะเจาะ

10.  อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

11.  อ.ประภาศิริ กลางพอน

12.  อ.วรพงษ์ แสวานี

13.  อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

14.  อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์

15.  อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี

16.  อ.พชรกมล อากรสกุล

17.  อ.จริญญา ธรรมจี๋

18.  อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล

19.  อ.ดร.ดารกา พลัง

20.  ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์

21.  อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์

22.  อ.ชานนท์ ศิริประยงค์

 

อาจารย์ผู้สอน ภายนอกหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-5 ภาคผนวก) (ถ้ามี)

-          ไม่มี   -

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

1.    ภาคทฤษฎี  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

2.    ภาคปฏิบัติ  โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

3.    ภาคปฏิบัติ  สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

4.    ภาคปฏิบัติ  สนามกีฬาเทศบาล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

5.    ภาคปฏิบัติ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

6.    ภาคปฏิบัติ  ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

 

การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-ไม่น้อยกว่า 5 คน และ

-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

-ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ผลการดำเนินงาน

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 6 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา          ปีการศึกษา 2563 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.2 สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-1-1.1-1-1)  และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563

     เมื่อสิ้นสุดปลายภาคการศึกษา 2563 ณ วันที่รายงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) (1 มิถุนายน พ.ศ. 2564) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครบ 6 คน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ 421/2563 เรื่องแต่งตั้งประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 1-1.1-1-2)  รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วัน เดือน ปีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

นายสุรพงษ์ หรรษา

14 สิงหาคม พ.ศ.2563

2

นายณัฐพล เนียมแก้ว

14 สิงหาคม พ.ศ.2563

3

นางสาวจุฬารัตน์  สุริยะ

 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

4

นายโกสินท์  มณีอินทร์

14 สิงหาคม พ.ศ.2563

5

ดร.กชพร เวศอุไร

14 สิงหาคม พ.ศ.2563

6

ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา

14 สิงหาคม พ.ศ.2563

2.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

 

 

ผลการดำเนินงาน

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 6 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.2 (สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติหลักสูตร            ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563

     ปลายภาคการศึกษา 2563 ณ วันที่รายงานข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มคอ.7        (1 มิถุนายน พ.ศ.2564) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัย  การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครบ 6 คน และมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 6 คน ตามรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ (ตารางที่ 1.1-2)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปีพ.ศ.

1

นายสุรพงษ์  หรรษา

ศศ.ม.

สาขาวิชา

การจัดการ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อาจารย์

- การรับรู้และความคาดหวังของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีต่อบทบาทการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2558 ณ งานประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม

 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการของคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2558 ณ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

- การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่กลางหลวงในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2562

2

นายณัฐพล เนียมแก้ว

ศศ.ม.

สาขาวิชา

การจัดการ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อาจารย์

- การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวถนนคนเดินปาย  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวารสารสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 28 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.กรุงเทพมหานคร

- ศึกษาความพึงพอใจและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กรณีนักท่องเที่ยวชาวไทย การประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 8 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กรุงเทพมหานคร

- ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ในวารสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร

3

นางสาวจุฬารัตน์  สุริยะ

ศศ.ม.

สาขาพัฒนาการการท่องเที่ยว

อาจารย์

- การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ผาดอกเสี้ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตีพิมพ์ในวารสารInternational Journal of Asian Tourism Management (ATM) Maejo university  ปีที่ตีพิมพ์ผลงาน พ.ศ. 2560

- การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่กลางหลวงในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2562

4

นายโกสินท์ 

มณีอินทร์

วท.ม.

สาขาการจัดการนันทนาการ

อาจารย์

- การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสามเณร วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2560 ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร

- การพัฒนาระบบมัลติมิเดียเพื่อการส่งเสริม กิจกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560 และการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2561  ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2561 ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 โรงแรมทาวน์อินทาวน์กรุงเทพมหานคร

5

ดร.กชพร เวศอุไร

 

ปร.ด.

พัฒนาการท่องเที่ยว

อาจารย์

- การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสามเณร วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2560 ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร

- คุณภาพการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการของสนามมวยในจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2562

6

ผศ.ดร.ปนัดดา

จีนประชา

 

ปรด.

สาขาภูมิภาค

ลุ่มน้ำโขง

และสาละวินศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสามเณร วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2560 ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร

- คุณภาพการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการของสนามมวยในจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2562

 

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า 1 หลักสูตร

 

ผลการดำเนินงาน

       อาจารย์ประจำหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 6 คน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 4 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 1 คน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ตามรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปีพ.ศ.

1

นายสุรพงษ์  หรรษา

ศศ.ม.

สาขาวิชา

การจัดการ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อาจารย์

- การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่กลางหลวงในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ.2562 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 1-1.1-3-1)  

2

นาย ณัฐพล เนียมแก้ว

ศศ.ม.

สาขาวิชา

การจัดการ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อาจารย์

- การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวถนนคนเดินปาย  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวารสารสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 28 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. กรุงเทพมหานคร(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 1-1.1-3-2) 

3

นางสาวจุฬารัตน์  สุริยะ

ศศ.ม.

สาขาพัฒนาการการท่องเที่ยว

อาจารย์

- การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่กลางหลวงในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2562 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 1-1.1-3-3)  

4

นาย โกสินท์ 

มณีอินทร์

วท.ม.

สาขาการจัดการนันทนาการ

อาจารย์

- การพัฒนาระบบมัลติมิเดียเพื่อการส่งเสริม กิจกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560 และการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2561  ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2561 ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 1-1.1-3-4)  

5

ดร.กชพร เวศอุไร

 

ปร.ด.

พัฒนาการท่องเที่ยว

อาจารย์

 - คลังองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตสัปปะรด : กรณีศึกษาบ้านห้วยหลวง ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ปีที่เผยแพร่ผลงาน  พ.ศ. 2560 ณ งานประชุมระดับวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน  จังหวัดเพชรบุรี (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 1-1.1-3-5)  

- คุณภาพการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการของสนามมวยในจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2562                (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 1-1.1-3-6)  

6

ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา

 

ปรด.

สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- คุณภาพการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการของสนามมวยในจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2562 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 1-1.1-3-7)  

 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

 

*อาจารย์ประจำ

  -คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรีได้

*อาจารย์พิเศษ

-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

-มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี

-ทั้งนี้มีชั่วโมงสองไม่เกิดร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

 


 


 

 

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ประจำที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 22 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

1

อ.สุรพงษ์  หรรษา

ศศ.ม.

(การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)

อาจารย์

2

อ.ณัฐพล เนียมแก้ว

ศศ.ม.

(การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)

อาจารย์

3

อ.จุฬารัตน์  สุริยะ

ศศ.ม. (พัฒนาการท่องเที่ยว)

อาจารย์

4

อ.โกสินท์ มณีอินทร์

วท.ม

(การจัดการนันทนาการ)

อาจารย์

5

อ.ดร.กชพร  เวศอุไร

ปร.ด.

(พัฒนาการท่องเที่ยว)

อาจารย์

6

ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา

ปรด.

(สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง

ปร.ด.

(การบริหารหารศึกษาและภาวะผู้นำ)

อาจารย์

8

อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม

ศษ.ม.

(สาขาการสอนภาษาอังกฤษ)

อาจารย์

9

อ.พิมพิไล เพาะเจาะ

วท.ม. (ชีวเคมี)

อาจารย์

10

อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

ศษ.ม.

(การสอนภาษาไทย)

อาจารย์

11

อ.ประภาศิริ กลางพอน

ศศ.ม.

(การจัดการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน)

อาจารย์

12

อ.วรพงษ์ แสวานี

วท.ม.

(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

อาจารย์

13

อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)

อาจารย์

14

อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์

วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

อาจารย์

15

อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี

ศศ.ม. (สาขาวิชาภาษาไทย)

อาจารย์

16

อ.พชรกมล อากรสกุล

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

อาจารย์

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

17

อ.จริญญา ธรรมจี๋

ศศ.ม. (การศึกษา)

อาจารย์

18

อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล

ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)

อาจารย์

19

อ.ดร.ดารกา พลัง

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

อาจารย์

20

ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์

บธ.ด. (การจัดการกีฬา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

21

อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

อาจารย์

22

อ.ชานนท์ ศิริประยงค์

บธ.ม. (การจัดการกีฬา)

อาจารย์

         อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้สอนในหลักสูตร  -ไม่มี-

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ประสบการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

1

-

-

-

10.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

 

-ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จึงยังไม่ถึงวงรอบการปรับปรุง

 

หมายเหตุ : 1.การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ถึงขึ้นตอนของสภามหาวิทยาลัยโดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

   2. การนับผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา

   3. เอกสารประกอบ เอกสารหลักฐานที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ

   4. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)

   5. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทาบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

(ที่มา : คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562-2566 (ปรับปรุง พ.ศ.2562 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-ART-bTR-1-1.1-1

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.2  (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

CMI-ART-bTR-1-1.1-2

คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ 421/2563 เรื่องแต่งตั้งประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

CMI-ART-bTR 1-1.1-3-1

เอกสารหลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 1

CMI-ART-bTR 1-1.1-3-2

เอกสารหลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 2

CMI-ART-bTR 1-1.1-3-3

เอกสารหลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 3

CMI-ART-bTR 1-1.1-3-4

เอกสารหลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 4

CMI-ART-bTR 1-1.1-3-5

เอกสารหลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 5 (ผลงานทางวิชาการชิ้นที่1)

CMI-ART-bTR 1-1.1-3-6

เอกสารหลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 5 (ผลงานทางวิชาการชิ้นที่2)

CMI-ART-bTR 1-1.1-3-7

เอกสารหลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 6

 

หมายเหตุ : รายการเอกสารอ้างอิงให้พิจารณานำเสนอเฉพาะเอกสารที่สำคัญๆ ในการยืนยันผลการดำเนินงานใน
              แต่ละข้อ และพิมพ์หมายเลขเอกสารอ้างอิงแทรกท้ายข้อความที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
 

 


ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

ลำดับที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

1

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)

4.72

 

         ด้านคุณธรรมจริยธรรม

4.76

 

         ด้านความรู้

4.60

 

         ด้านทักษะทางปัญญา

4.65

 

         ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.72

 

         ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.84


2

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)Œ

8

3

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (คน) 

5

4

ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษา) (/Œ)*100

62.50

หมายเหตุ : ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วยแม้ว่า หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน

     กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ที่มา : คำอธิบาย เพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562-2566 (ปรับปรุง พ.ศ.2562 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-ART-bTR-2-2.1-1

รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี

สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

ร้อยละ

1. จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จทั้งหมด u

8

100

2. จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาv

8

100

2.1 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) w

5

62.50

2.2 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระx

2

25.00

2.3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาและไม่มีการเปลี่ยนงาน y

0

0

2.4 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษาz

0

0

2.5 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท {

0

0

2.6 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร |

1

12.50

2.7 จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ }

0

0

3. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดที่นำมาคิดคะแนนเป็นตัวหาร (v-(y+z+{+|)) = A

7

 

4. จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำภายในเวลา 1 ปี (w+x) = B

7

100

5. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายในเวลา 1 ปี

 (B/A) * 100 = C

 

100

ผลการประเมิน (คะแนน)

(C*5)/100

5.00

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทำ โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกันเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปีการศึกษา 2563

จากผลการวิเคราะห์รายงานผลการสำรวจภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-2-2.2-1)พบว่าบัณฑิตมีภาวะการงานทำในระดับดีมาก ซึ่งเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ตลาดแรงงานต้องการ หลักสูตรได้มาการประชุมวางแผนการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ต่อเนื่องสำหรับบัณฑิต โดยได้มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี และเป็นการกำหนดแผนดำเนินงานต่อเนื่องมาจาก ปีการศึกษา 2562 ที่กำหนดไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต) ทางหลักสูตรจึงได้ร่วมกับคณะวิชาจัดกิจกรรมและดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิต ดังนี้

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพลบดี 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะ ประสบการณ์ตรง และในอนาคตนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

          ผู้ดำเนินงานโครงการได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 40 ฉบับ  ได้แบบประเมินผลโครงการคืน 40 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.44 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อบูรณาการกับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ สัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.สุรพงษ์  หรรษา (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-2-2.2-2)

2.โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน จัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 บูรณาการกับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ภาคเรียนที่ 1/2563 ผู้รับผิดชอบโครงการ      อ.สุรพงษ์  หรรษา

3. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 บูรณาการกับรายวิชาฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ภาคเรียนที่ 2/2563  โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะ ประสบการณ์ตรง และในอนาคตนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.สุรพงษ์  หรรษา และคณะ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-2-2.2-3)

4.โครงการทัศนศึกษาเส้นทางภาคอีสาน เพื่อมัคคุเทศก์อาชีพ ตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 34 คน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2-6 ธันวาคม  พ.ศ.2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะ ประสบการณ์ตรง และในอนาคตนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

ผู้ดำเนินงานโครงการได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 34 ฉบับ  ได้แบบประเมินผลโครงการคืน 34 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.23 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อบูรณาการกับรายวิชา ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1/2563 ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ณัฐพล เนียมแก้ว และคณะ(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-2-2.2-4)

5.โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการและสาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คน จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2563  ณ โถงเอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และ 2.เพื่อให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อบูรณาการกับรายวิชาฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ สัปดาห์ที่ 16 ภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ตติยา  ศิริวรรณ์ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-2-2.2-5)

ภายหลังจากการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแล้ว หลักสูตรฯได้มีการประชุมวางแผนการจัดโครงการต่อเนื่องสำหรับบัณฑิต โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณประจำปีและจะมีการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี นอกจากนี้ หลักสูตรฯได้มีการดำเนินงานโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (x = 4.72) ในรายด้านพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = 4.84) รองลงมาคือด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย (x = 4.76) และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ย (x = 4.72) ตามลำดับ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและการร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-2-2.2-6) ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.28) ในรายด้านพบว่า พึงพอใจด้านการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คิดเป็นร้อยละ (x = 4.36) รองลงมา พึงพอใจด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคิดเป็นร้อยละ (x = 4.28) และพึงพอใจด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ (x = 4.23) ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาดังกล่าว สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-ART-bTR-2-2.2-1

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี

CMI-ART-bTR-2-2.2-2

รายงานสรุปรูปเล่มผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

CMI-ART-bTR-2-2.2-3

รายงานสรุปรูปเล่มผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

CMI-ART-bTR-2-2.2-4

รายงานสรุปรูปเล่มผลการดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาเส้นทางภาคอีสาน เพื่อมัคคุเทศก์อาชีพ ตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว

CMI-ART-bTR-2-2.2-5

รายงานสรุปรูปเล่มผลการดำเนินงานโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์

CMI-ART-bTR-2-2.2-6

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและการร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

    

 

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การรับนักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.1)

1. การรับนักศึกษา

การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     นักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามแผนรับนักศึกษาจำนวน 30 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

     คุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามมาตรฐานการรับนักศึกษาของสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการที่กำหนดไว้ใน มคอ.2

l ระบบและกลไก

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีระบบการรับนักศึกษา 2 ระบบ คือ ระบบโควตา และระบบรับตรง (รอบทั่วไป) ในแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน และคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานการรับนักศึกษาของสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่(หลักสูตรปรับปรุง 2563) (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-1-1)   หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 2 การดำเนินการหลักสูตร ข้อย่อย 2.2 ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ดังนี้

        1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

        2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

        3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

        4. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

     จากนั้นหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานหลักสูตร รองคณบดีประจำวิทยาเขตทั้ง 3 คณะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต เป็นประธานการประชุมเรื่องสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-1-2)  เพื่อกำหนดจำนวนและประเภทการรับนักศึกษา ในการรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่นั้น มีแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานรับนักศึกษาไว้ดังนี้

- เป้าหมายเชิงปริมาณ  การรับนักศึกษาตาม มคอ.2 จำนวน 30 คน

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ คุณสมบัติของผู้สมัครตาม มคอ.2

     หลักสูตรฯ มีการดำเนินงานการรับนักศึกษาร่วมกับฝ่ายส่งเสริมวิชาการ และคณะศิลปศาสตร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งฝ่ายส่งเสริมวิชาการจะมีการนำแผนการรับนักศึกษาเสนอสภาวิชาการ จากนั้นเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จากนั้นฝ่ายส่งเสริมวิชาการโดยผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการสอบสัมภาณ์ มีการประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลไกการรับสมัคร จากนั้นหลักสูตรได้ดำเนินการการรับสมัครนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และมีการจัดทำประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

·   การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

     ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่วางไว้ ดังนี้

O อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง6ท่าน จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย

ปัญหา อุปสรรค การวางแนวทางแนะแนวการศึกษา และจำนวนของการรับนักศึกษาในประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 เป็นการดำเนินการประชุมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จากนั้นกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของผู้สมัครตาม มคอ.2 และคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ดังนี้

§  ประเภทโควตา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจำนวน 15 คน โดยแบ่งเป็น โควตาเรียนดี คือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า (GPAX) 2.50 หรือโควตานักกีฬา คือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยให้มีการสอบภาคทฤษฎี วัดความรู้ทั่วไปและการสอบสัมภาษณ์

§  ประเภทรับตรง ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจำนวน 15 คน โดยจัดให้มีการสอบภาคทฤษฎี วัดความรู้ทั่วไปและการสอบสัมภาษณ์

     การรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีการรับนักศึกษาจำนวน 30 คน ตามแผนการรับนักศึกษาใน มคอ.2

o  หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่

เพื่อจัดทำแผนการรับนักศึกษา โดยจำแนกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบโควตา และระบบรับตรง (ประเภททั่วไป)

o  หลักสูตรฯ ได้มีการนำผลการประชุมร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขต

เชียงใหม่ เรื่องแผนการรับนักศึกษา เสนอฝ่ายส่งเสริมวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งต่อมากองส่งเสริมวิชาการ มีการจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ส่งให้กับคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ และหลักสูตรฯ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

o  หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ และฝ่าย

ส่งเสริมวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดทำประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีแผนการรับนักศึกษาใหม่จำนวน 30 คน จำแนกเป็นประเภทโควตา 15 คน และประเภททั่วไป 15 คน

o  หลักสูตรฯ มีการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม

พิเศษในการส่งบุคลากรที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมีบันทึกข้อความจากกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เรื่อง การส่งบุคลากรที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ที่ กน.ว 067/2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-1-3) โดยการร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ในโรงเรียนกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการให้ข้อมูลในการศึกษาต่อ และการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลจากคณะทำงาน

o  นอกจากการแนะแนวการศึกษาต่อในพื้นที่เป้าหมายแล้ว หลักสูตรฯ

ยังมีการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-1-4) ไปยังหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายนอกและภายในจังหวัดเชียงใหม่ และทำการออกประชาสัมพันธ์ดามโรงเรียนต่างๆ เพื่อพบปะนักเรียนโดยผ่านฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนภายในและภายนอกจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางป้ายไวนิล เว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ Fan page ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ การสื่อสารระหว่างบุคคล (ปากต่อปาก) ของกลุ่มนักศึกษา และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่วนตัวของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละท่าน

o  หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1.1-5)  ซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบทั้ง 6 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการให้ดำเนินงานเป็นไปตามระบบ การจัดทำประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามระบบและกลไก โดยแบ่งเป็น

§ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2562 ประเภทโควตา แผนรับรวม 30 คน

    รับโควตา15 คน สมัคร 22 คน สอบผ่าน 10 คน รายงานตัว 6 คน

    (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR-3-3.1-1-6)

§  ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ประเภททั่วไป (รอบที่1) แผนรับรวม 15 คน สมัคร 31คน สอบผ่าน 12 คน รายงานตัว 7 คน

 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR-3-3.1-1-7)

§  ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ประเภททั่วไป (รอบที่2) แผนรับรวม 17 คน สมัคร 20 คน สอบผ่าน 4 คน รายงานตัว 1 คน

 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR-3-3.1-1-8)

§  ครั้งที่ 4 วันที่ 3 เมษายน 2563 ประเภททั่วไป (รอบที่3) -ไม่มีผล-

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR-3-3.1-1-9)

§  ครั้งที่ 5 วันที่ 27 เมษายน 2563 ประเภททั่วไป (รอบที่3) ขยายระยะเวลาสมัคร แผนรับรวม 15 คน สมัคร 8 คน สอบผ่าน 15 คน รายงานตัว 6 คน (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR-3-3.1-1-10)

§  ครั้งที่ 6 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประเภททั่วไป (รอบที่4) แผนรับรวม 9 คน สมัคร 8 คน สอบผ่าน 8 คน รายงานตัว 7 คน

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR-3-3.1-1-11)

§  และ ครั้งที่ 7 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประเภททั่วไป (รอบที่5) แผนรับรวม 3 คน สมัคร 0 คน สอบผ่าน 0 คน รายงานตัว 0 คน

 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR-3-3.1-1-12)

o  หลักสูตรฯ ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมวิชาการของวิทยาเขตมีการดำเนินการสอบ

คัดเลือกภาคทฤษฎี การสอบสัมภาษณ์ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR-3-3.1-1-13)  และการจัดทำประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  สรุปยอดรวมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 7 ครั้ง จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 89 คน สอบผ่านทั้งสิ้น 49 คน (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-14)

      จากนั้นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีการจัดทำประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ในประเภทโควตา  (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR-3-3.1-1-15) และ แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ในประเภททั่วไป  (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR-3-3.1-1-16)  โดยสรุป หลักสูตรฯ มีการรับนักศึกษาใหม่จำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบโควตา และรอบทั่วไป มีนักศึกษาใหม่มารายงานตัวหลังจากจบกระบวนการทั้งสิ้น จำนวน 27 คน

 

·    การประเมินกระบวนการ

     หลักสูตรฯได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักศึกษาตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา และมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับนักศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามซึ่งเก็บข้อมูลขณะที่ผู้สมัครดำเนินการสอบคัดเลือก ผลจากการประเมินพบว่า ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.55 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-1-17)

     เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีผู้มารายงานตัวจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในมคอ.2 แต่เมื่อเปรียบเทียบผลจากแผนการรับนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี ในระหว่างปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2563 พบว่า สถิติผู้มารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่มีอัตราการรายงานตัวเมื่อสิ้นสุดกระบวนการรับสมัครเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา

รอบการ

รับสมัคร

แผนการรับสมัคร

(คน)

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ผู้ที่มา

รายงานตัว

2559

รอบโควตา

20

0

0

รอบแอดมิดชั่น

20

0

0

รอบทั่วไป

60

13

13

รวมจำนวน

60

13

13

2560

รอบโควตา

20

0

0

รอบแอดมิดชั่น

20

0

0

รอบทั่วไป

20

21

21

รวมจำนวน

60

21

21

2561

รอบโควตา

10

0

0

รอบแอดมิดชั่น

10

0

0

รอบทั่วไป

10

11

11

รวมจำนวน

30

11

11

2562

รอบโควตา

10

19

5

รอบแอดมิดชั่น

10

0

0

รอบทั่วไป

10

23

14

รวมจำนวน

30

11

11

 

2563

รอบโควตา

15

10

6

รอบทั่วไป

15

39

21

รวมจำนวน

89

49

27

      การดำเนินงานตามกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่า กระบวนการรับนักศึกษารอบโควตาและรอบทั่วไป จำนวนผู้มารายงานตัวไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยยอดรวมการรับสมัครทั้งหมด 7 ครั้ง ผู้สมัคร 89 คน สอบผ่าน 49 คน รายงานตัว 27 คน ทำให้ไม่ตรงตามแผนการรับสมัครนักศึกษาที่กำหนดไว้

      ผลจากการติดตาม สอบถาม และผลการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มาทำการสมัคร พบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้การรัรบนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ

      1.สาเหตุผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือก ได้ทำการสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นไว้ เมื่อทางสถาบันอื่นประกาศผลสอบ ผู้สมัครจึงทำการสละสิทธิ์ในการรายงานตัว

 

      2. ต้นปีการศึกษา 2563 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัส COVID-19 จึงรับผลกระทบในการรับนักศึกษา อันเนี่องจากการเดินทางมาสอบในต่างจังหวัด อาจทำให้นักศึกษาบางส่วนที่ไม่สะดวก เป็นผลทำให้นักศึกษาบางคนเลือกที่จะศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ใกล้เคียงและสะดวกต่อการเดินทางมากว่า

     3. ผลกระทบจากธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซบเซาและปิดการในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้สมัคร ไม่มั่นใจต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น และไม่สามารถมองเห็นภาพตนเองในการเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคตด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการได้

     4. ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวมากมายหลายหลักสูตร เช่น สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ, สาขาวิชาการพัฒนาการการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำการเปิดสอนทั้งในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ทำให้ผู้สมัครมีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อมากมาย

·    ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ชัดเจน

หากพิจารณาจากอัตราการรายงานตัวของการรับนักศึกษาจะเพิ่มขึ้น แต่หลักสูตรฯ ก็ยังไม่สามารถรับนักศึกษาได้ครบตามแผนจำนวน 30 คน หลักสูตรฯ จึงได้มีการประชุมทบทวนประเมินผลการดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.1-1-18) และมีการวางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 ดังนี้

§  หลักสูตรต้องทำการปรับการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกด้วยการเพิ่มช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆให้มากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Fan Page Facebook ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่, Fan Page Facebook คณะศิลปศาสตร์ และ Facebook ส่วนตัวของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงแอพลิเคชั่น Line ในกลุ่มพันธมิตรทางด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ เช่น กลุ่มมัคคุเทศก์ภาคเหนือ กลุ่มวิชาการโรงเรียนต่างๆ

§  การออกตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาภาคเหนือ

§  การแนะแนวการศึกษาผ่านโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายของหลักสูตรฯ

§  การใช้วิธีสื่อสารระหว่างบุคคล โดยเป็นการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิธีจากปากต่อปาก จากรุ่นพี่ที่เคยศึกษาและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการจัดทำแผนการรับสมัครในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจะได้มีการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ชัดเจนโดยการกำหนดเป้าหมายของการรับนักศึกษาที่จำนวน 30 คน ตามแผนการประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

 

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     นักศึกษาใหม่แรกเข้า 30 คน ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาทุกคน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

     นักศึกษาใหม่แรกเข้ามีคะแนนผ่านเกณฑ์หลังจากการทำแบบทดสอบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาร้อยละ60ขึ้นไป และมีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยทุกคน

·        ระบบและกลไก 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

ดังนี้

1. จัดทดสอบวัดความสามารถทางภาษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสอนเสริม และจัดห้องปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียน

2. จัดให้มีห้องปฏิบัติการด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติ

3. กำหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน

4. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

5. ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่การจัดตารางเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-2-1)

          6. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธที่ 1 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อการปรับตัว การปฏิบัติตนตามระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นแนวทางในการปรับตัวของนักศึกษา

          7. กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ เพื่อการปรับตัวจากระดับการเรียนชั้นมัธยมศึกษา

          8. การเตรียมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดสอนเสริมในรายวิชาตลอดปีการศึกษา 2563 เช่น ด้านพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษา ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาของผู้เรียน

 

·      การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ตามระบบและกลไกที่ได้วางแผนไว้ โดยสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดปีการศึกษา 2563 แบ่งเป็นช่วงของการปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วงที่ 1 ระหว่างภาคการศึกษา 1/2563 (สิงหาคม-พฤศจิกายน2563) หลังจากจบกระบวนการรับสมัครนักศึกษาและการลงทะเบียนเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 หลักสูตรได้มีโอกาสสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่    มีการให้ความรู้ทางด้านวิชาการที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยหลักสูตรได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการเตรียมความพร้อมหลักให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-2-2)

2. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-2-3)

3. โครงการวันไหว้ครูพลศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-2-4)

4. โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 17 กันยายน 2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-2-5)

 

ช่วงที่ 2 ระหว่างภาคการศึกษา 2/2563 (ธันวาคม 2563 – เมษายน 2564)

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-2-6)

2. โครงการทัศนศึกษาเส้นทางภาคอีสาน เพื่อมัคคุเทศก์อาชีพ ตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2-6 ธันวาคม พ.ศ.2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-2-7)

3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 50 คน จัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-2-8)

4.โครงการสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องคณะศิลปศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการและสาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 147 คน จัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-2-9)

     และระหว่างการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาในภาคปลายการศึกษา 2563 พบว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง จึงมีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI- ART-bTR-3-3.1-2-10) สาระสำคัญในข้อ2 คือให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ รวมถึงสถาบันการศึกษา และสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาในบางกิจกรรม            เป็นการการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เช่น แอพลิเคชั่น Zoom, Line, Facebook และการบันทึกคลิปวิดีโอให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว

 

·      การประเมินกระบวนการ

     จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ สาระสำคัญในข้อ2 คือให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ รวมถึงสถาบันการศึกษา และสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นเหตุให้หลักสูตรฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ได้ หลักสูตรฯ ได้มีการรวบรวมผลการประเมินโครงการต่างๆ ผลปรากฏดังนี้

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์จัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีค่าความพึงพอใจในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.41

2. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 มีค่าความพึงพอใจในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.47

3. โครงการวันไหว้ครู จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 มีค่าความพึงพอใจในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.35

4. โครงการวันสถาปณามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2563 มีค่าความพึงพอใจในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.44  

5. โครงการประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 มีค่าความพึงพอใจในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.04

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.44

7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 50 คน จัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19

8. งานสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องคณะศิลปศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการและสาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 147 คน จัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2563           ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21

      ทั้งนี้ จากผลการประเมินโครงการทุกโครงการของหลักสูตรฯ ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับ มาก

·      ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

หลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ในการประชุมสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มติที่ประชุมโดยการนำผลสรุปโครงการต่างๆ เข้าในวาระการประชุม รายงานการประชุมสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ครั้งที่ 6/2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR-3-3.1-2-11) มติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อม โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบ ในระหว่างภาคเรียน โดยแทรกเป็นกิจกรรมในรายวิชาด้านภาษา

นอกจากนี้ หลักสูตรฯได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาต่อไป โดยมีการกำหนดให้รายวิชาได้สอดแทรกเนื้อหากิจกรรม / โครงการ สร้างทัศนคติ แรงจูงใจในการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและนันทนาการในมคอ.3 ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมเสริมทักษะในบางรายวิชา ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี และตลอดปีการศึกษา

สำหรับการพัฒนาการกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 จะมีการวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมพร้อมของนักศึกษาใหม่ด้วยการเพิ่มกิจกรรมพัฒนาทักษะ ในเรื่องของการใช้สื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น การใช้โปรแกรมสอนออนไลน์ Zoom การสมัครเข้าใช้ E-mail การแนะนำการใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียอย่าง Facebook , Line รวมถึงการนำเสนอรายงานด้วยโปรแกรม Micro Soft Word , Power Point และ Excel ประเด็นการให้ความรู้เพิ่มเติมด้านวิชาชีพการท่องเที่ยวและนันทนาการ โดยวางแผนการดำเนินการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2564 ไม่เฉพาะช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนที่1เท่านั้น

 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.2)

1.  การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

 

การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

     อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาลดลง ไม่เกินร้อยละ5 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 4 ชั้นปี

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

     เมื่อหลักสูตรฯ มีกระบวนการการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาแล้ว จำนวนนักศึกษามีอัตราการคงอยู่และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

·        ระบบและกลไก

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่าน ร่วมประชุมเพื่อทบทวนระบบกลไกและกระบวนการ การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษา แก่นักศึกษา รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 ให้มีการดำเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงการรายงานโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลประโยชน์แก่นักศึกษาตามระบบและกลไกของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยฯ โดยหลักสูตรมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาของหลักสูตร โดยดำเนินงานร่วมกับคณะและวิทยาเขต สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยหลักสูตรมีการดำเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ชี้แจงบทบาทหน้าที่ เพื่อทราบถึงขอบข่ายภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

      ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสามารถสรุประบบและกลไกในปีการศึกษา 2563 ได้ดังนี้

   1. การพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

   2. ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

   3. จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-1-1)  

   4. จัดตารางให้คำปรึกษานักศึกษาเป็นรายกลุ่ม

   5. เพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษา (ห้องให้คำปรึกษา Website/Face book/Line)

   6. ดำเนินการให้คำปรึกษาทางวิชาการในวันพุธ เวลา 7.30 - 8.30 น. และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและรายงานการให้คำปรึกษาลงในบันทึกการให้คำปรึกษา 

   7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับอาจารย์ที่ปรึกษา

   8. จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา (Website/Facebook /Line) 

   9. ประเมินคุณภาพของการให้คำปรึกษา การแนะแนว การให้ข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

  10. ผลนำการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

  

·    นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการควบคุม

การดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้

    1. หลักสูตรได้พิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำเสนอคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเสนอฝ่ายวิชาการให้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-1-2)  โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

1.

นางศิริรัตน์ ปัญญาคม

ดร.กชพร เวศอุไร

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

2.

ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา

นายณัฐพล เนียมแก้ว

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

3.

นายโกสินท์ มณีอินทร์

นางสาวจุฬารัตน์ สุริยะ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

4.

นายสุรพงษ์ หรรษา

นางสาวกัณฐาภรณ์ ขันมณี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

 

1.        หลักสูตรได้มีการนำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดทำโดยฝ่ายแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มาเป็นแบบแผนในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในความรับผิดชอบ

2.       หลักสูตรได้มีการจัดตารางเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยจัดให้อาจารย์

ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาในวันพุธของทุกสัปดาห์ เวลา 07.30-08.30 น. ตารางเวลาการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-1-3)

3.       หลักสูตรมีการจัดทำแบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการ

เก็บข้อมูลการให้คำปรึกษาของหลักสูตร และหลักสูตรยังได้เพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษาทางระบบ Online ผ่านแอพลิเคชั่น Facebook, Line เอกสารแบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษา (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-1-4)

     ส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ในการดูแลและให้คำปรึกษา และได้แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับนักศึกษาในขณะที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและในการทำภาคนิพนธ์ของนักศึกษา  สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2563 (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-1-5)

     ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพของการให้คำปรึกษา การแนะแนว การให้ข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา อยู่ในระดับมาก 4.19 แบบประเมินความพึงพอใจการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-1-6)

 

และยังพบข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่า อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบผลการเรียน และวางแผนการเรียนเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนและระยะเวลาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

 

 

 

 

·    การประเมินกระบวนการ      

     จากการทบทวนการประเมินกระบวนการระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนผลของการดำเนินงานตามระบบและกลไกข้างต้น พบว่า นักศึกษาทุกชั้นปีในหลักสูตรฯ ได้รับการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และนักศึกษาในหลักสูตร ร้อยละ 80 สามารถเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพอย่างไรก็ตาม จากการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรควรให้ความสำคัญกับระบบการกำกับติดตาม ตรวจสอบผลการเรียน และวางแผนการเรียน ซึ่งได้มาจากกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนและระยะเวลาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้  ประเมินกระบวนการด้านการจัดบริการให้คำปรึกษากับนักศึกษาและด้านการบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับนักศึกษาพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี (4.19)  แบบประเมินความพึงพอใจการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

         

·    ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      จากการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกและกระบวนการ การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาข้างต้น หลักสูตรได้นำผลจากการประเมินกระบวนการในประเด็น การให้ความสำคัญกับระบบการกำกับติดตาม ตรวจสอบผลการเรียน และวางแผนการเรียน เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนและระยะเวลาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ มาปรับปรุง ระบบและกลไกการควบคุม การดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2563

      ผลจากการดำเนินงานในด้านการให้คำปรึกษา หลักสูตรเห็นประโยชน์จากการใช้สื่อสารสนเทศในการให้คำปรึกษาเพราะสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา หลักสูตรจึงให้มีการปรับปรุงกระบวนการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาโดยการเพิ่มการสื่อสารผ่านระบบ (Website, Facebook, E-mail, Line) เพื่อความสะดวก และคล่องตัวระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ดำเนินการให้คำปรึกษาตามคู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และควรมีการผลนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

 

 

 

 

 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ครบถ้วนทั้ง 4 กลุ่มหลัก

เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

·       ระบบและกลไก

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาของหลักสูตร โดยดำเนินงานร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยหลักสูตรมีการดำเนินการ จัดทำเป็นโครงการโดยจัดกิจกรรมพัฒนาฯ ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำแนกตาม 4 กลุ่มหลัก โดยจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ สอดคล้องกับเนื้อหา ดังนี้

     1. กลุ่มวิชาหลัก            

     2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ

     3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

     4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

·       การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

     หลักสูตรฯ มีการดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-2-1) ให้ตลอดปีการศึกษาให้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้รายวิชาและโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยกำหนดให้นักศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 แบ่งตามรายด้าน ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่ 1 เนื้อหาในกลุ่มวิชาหลัก

1.1 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-2-2)

1.2 โครงการเดินป่าและการท่องเที่ยวผจญภัยและจิตอาสาแบบบูรณาการ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-2-3)    

ด้านที่ 2 เนื้อหาในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ

2.1 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-2-4)

2.2 โครงการทัศนศึกษาเส้นทางภาคอีสาน เพื่อมัคคุเทศก์อาชีพ ตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ในวันที่ 2-6 ธันวาคม พ.ศ.2564  (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-2-5)

2.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-2-6)

ด้านที่ 3 เนื้อหาในกลุ่มกลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

           3.1 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2563   (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-2-7)  

ด้านที่ 4 เนื้อหาในกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

           4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564  (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.2-2-8)

 

· การประเมินกระบวนการ

      การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว พบว่า การดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพฯ มีผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม แบ่งตามรายด้าน ดังนี้

1.   กลุ่มวิชาหลัก พบว่า การดำเนินงานโครงการทั้ง 2 โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการและบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนานักศึกษา

2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า การดำเนินงานโครงการทั้ง 3 โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการและบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนานักศึกษา

3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า การดำเนินงานโครงการ โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการและบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนานักศึกษา

4. ในกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี พบว่า การดำเนินงานโครงการ โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการและบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนานักศึกษา

·     ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

    ภายหลังจากการจัดกิจกรรมพัฒนาฯ ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า สิ่งที่สามารถนำมาปรับปรุงโครงการมี ดังนี้

    โครงการการทัศนศึกษาเส้นทางเพื่อมัคคุเทศก์อาชีพตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยอาจปรับเป็นการทัศนศึกษาเส้นทางในอื่น ๆ โดยยึดผลประโยชน์ ความแปลกใหม่ และประสบการณ์ที่นักศึกษาจะพึงได้เป็นหลัก การที่นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงโดยการเรียนรู้จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์และเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยนักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ควรจัดโครงการต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดค้นด้านนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและนันทนาการ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

    อัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.3-1)

ปีการศึกษา

 

แผนรับการรับตาม มคอ.2

 

จำนวน

ที่รับเข้า



จำนวนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

‚

 

จำนวน นศ. ตกค้าง

ที่สำเร็จการศึกษา

ƒ

จำนวนนักศึกษา

ที่ออกกลางคันสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา

(คน)

อัตราการคงอยู่

-n x100



2559

2560

2561

2562

           2563

2559

2560

       2561

       2562

       2563

 

 

พ้นค่าเทอม„

พ้นเกรด

ลา

ออก

รวมn

2559

60

13

 

 

 

8

 

 

56-15

57-18

57-4

58-10

 

 

5

 

 

5

61.54

2560

60

21

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

5

1

 

6

71.43

2561

60

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

7

36.36

2562

60

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

71.43

2563

30

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2

2

13

51.85

อัตราการสำเร็จการศึกษา

(‚/)*100

 

 

 

61.54

 

71.43

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด‚+ƒ

 

33

 

14

8

 

15

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

        1.ขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์ ไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ทันตามกำหนดในปฏิทินการศึกษา จึงทำให้นักศึกษาพ้นสภาพว่าด้วยเรื่องการไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

        2. ผลการเรียนของนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์

        3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 บางราย ขอลาออกกลางคันเนื่องจากได้ทำการสมัครในสถานศึกษาอื่น   

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการสำเร็จของนักศึกษา

         1.การขาดเรียน ไม่มาเรียนอย่างต่อเนื่อง

2.การส่งงานไม่ครบตามที่อาจารย์ผู้สอนประจำวิชากำหนด

3.ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชา/สาขา/คณะ หรือมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

1)      ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (รหัสอ้างอิงเอกสาร CMI-ART-bTR-3-3.3-2)

ปีการศึกษา

ผลการประเมิน(ค่าเฉลี่ย)

การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา

รวม

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

2559

4.57

ดีมาก

4.45

ดี

4.60

ดีมาก

4.54

ดีมาก

2560

4.01

ดี

4.07

ดี

4.06

ดี

4.05

ดี

2561

4.55

ดีมาก

4.52

ดีมาก

3.80

มาก

4.29

ดี

2562

4.40

มาก

4.55

ดีมาก

4.08

มาก

4.34

มาก

2563

4.36

มาก

4.28

มาก

4.23

มาก

4.28

มาก

 

หมายเหตุ :

 1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 (ที่มา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2563)

 2. กระบวนการรับนักศึกษาใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 เพื่อประเมินกระบวนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการพบว่า ผู้สมัครมีความพึงพอใจในกระบวนการรับสมัครนักศึกษาอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.41

 3. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใช้ผลจากการสำรวจความคิดเห็นจากนักศึกษา ชั้นปีที่ 1- 4 ของสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง การจัดบริการให้คำปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเรียนรู้ในศตวรรษ 21 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวม 4.19 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

      4. ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา พบว่า ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวม 4.23 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

 

2)      ผลการจัดการข้อร้องเรียน

   ในปีการศึกษา 2563 มีการร้องเรียนของนักศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ (ถ้ามี)

ลำดับที่

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ผลการจัดการข้อร้องเรียน

-

ไม่มี

-

 

 

 

 

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-1

มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

(หลักสูตรปรับปรุง 2563)

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-2

วาระการประชุมเรื่องสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-3

บันทึกข้อความจากกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เรื่อง การส่งบุคลากรที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ    ที่ กน.ว 067/2563

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-4

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว

และนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วิทยาเขตเชียงใหม่

CMI-ART-bTR-3-3.1.1-5 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-6

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป รอบที่ 1

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-9

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-10

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3ขยายระยะเวลารับสมัคร

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-11

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-12

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 5

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-13

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-14

สรุปยอดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-15

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2563

ประเภทโควตา 

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-16

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2563

ในประเภททั่วไป

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-17

ผลประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

CMI-ART-bTR-3-3.1-1-18

รายงานการประชุมสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ครั้งที่ 1/2563

CMI-ART-bTR-3-3.1-2-1

ตารางการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

CMI-ART-bTR-3-3.1-2-2

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา

CMI-ART-bTR-3-3.1-2-3

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่

CMI-ART-bTR-3-3.1-2-4

โครงการวันไหว้ครูพลศึกษา

CMI-ART-bTR-3-3.1-2-5

โครงการวันสถาปณามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

CMI-ART-bTR-3-3.1-2-6

สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

CMI-ART-bTR-3-3.1-2-7

สรุปผลโครงการทัศนศึกษาเส้นทางภาคอีสาน เพื่อมัคคุเทศก์อาชีพ

ตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว

CMI-ART-bTR-3-3.1-2-8

สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

CMI-ART-bTR-3-3.1-2-9

สรุปผลโครงการสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องคณะศิลปศาสตร์

CMI-ART-bTR-3-3.1-2-10

คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563

เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่

CMI-ART-bTR-3-3.1-2-11

รายงานการประชุมสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ครั้งที่ 6/2563

CMI-ART-bTR-3-3.2-1-1

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

CMI-ART-bTR-3-3.2-1-2

คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563

CMI-ART-bTR-3-3.2-1-3

ตารางเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

CMI-ART-bTR-3-3.2-1-4

หลักฐานการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

CMI-ART-bTR-3-3.2-1-5

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2563

CMI-ART-bTR-3-3.2-1-6

แบบประเมินความพึงพอใจการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

CMI-ART-bTR-3-3.2-2-1

คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

CMI-ART-bTR-3-3.2-2-2

สรุปผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

CMI-ART-bTR-3-3.2-2-3

สรุปผลโครงการเดินป่าและการท่องเที่ยวผจญภัยและจิตอาสาแบบบูรณาการ

CMI-ART-bTR-3-3.2-2-4

สรุปผลโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

CMI-ART-bTR-3-3.2-2-5

สรุปผลโครงการทัศนศึกษาเส้นทางภาคอีสาน เพื่อมัคคุเทศก์อาชีพ ตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว

CMI-ART-bTR-3-3.2-2-6

สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

CMI-ART-bTR-3-3.2-2-7

สรุปผลโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์

CMI-ART-bTR-3-3.2-2-8

สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

CMI-ART-bTR-3-3.3-1

อัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา

CMI-ART-bTR-3-3.3-2

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร

 

 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

 

 

  องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)

1.      ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

     ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ได้มีการวางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยมีผลลัพธ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

 

การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด

 

l ระบบและกลไก

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการวิเคราะห์คัดสรร สรรหาจ้างงาน บรรจุ บุคลากรใหม่ตามระเบียบของ คณะศิลปศาสตร์ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสาขา และเสนอต่อรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งมีระบบกลไกการรับและขั้นตอนการแต่งตั้งดังนี้

สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ หากมีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามาเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำแนกเป็นอาจารย์บรรจุใหม่กับอาจารย์ตามสัญญาจ้าง โดยสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มีการสำรวจภารกิจและอัตรากำลังที่มีอยู่ และตรวจสอบความสอดคล้องภารกิจและอัตรากำลัง จัดทำกรอบอัตรากำลังรายปี (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-1-1) และสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร, รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์, คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตเชียงใหม่

จากนั้น ดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรหาอาจารย์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

1.   มีสัญชาติไทย

2.    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

3.    ไม่เป็นผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

4.    ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนเสมือนไร้

ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดใน กฎ ก.พ.อ.

5.    ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้

ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

6.   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

7.   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

8.      ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ

กระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่สำเร็จความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

จากนั้น สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จะได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งอาจารย์) ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ตรงตามคุณสมบัติและความสามารถตามระเบียบมหาวิทยาลัย ตามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งอาจารย์) ดำเนินการสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ใหม่จะได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ งานวิจัย รวมถึงการทำงานในองค์กร และงานด้านอื่น ๆ ตามพันธกิจของสาขา เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง แนะนำด้านจรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณการทำงานวิจัยหรือการทำผลงานทางวิชาการตามพันธกิจของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา และพัฒนาศักยภาพพื้นฐานในการเรียนการสอนที่จำเป็นให้อาจารย์ ประเมินความเหมาะสมของการสรรหาโดยการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ตามแบบรายงานภาระงานในความรับผิดชอบ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR 4-4.1-1-2)

     จากนั้น นำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงระบบการรับอาจารย์ใหม่
ซึ่งเมื่อได้อาจารย์ใหม่ตามต้องการ มีขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยคณะสำรวจอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสาขาที่เปิดสอน อย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 6 คน เพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะในวิทยาเขตพิจารณา

จากนั้น เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในวาระการประชุมกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จากนั้น รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เสนอต่อคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเสนอต่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ ท้ายสุด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ผ่านการอนุมัติ กำหนดให้วิทยาเขตจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป  

    

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 

      ตลอดทั้งปีการศึกษา 2563 สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก แต่หากมีอาจารย์ลาออก ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ จะได้ปฏิบัติตามแผน และระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอ้างอิงจากระเบียบของมหาวิทยาลัยและของสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ โดยผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรได้กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแบ่งเป็นอาจารย์บรรจุใหม่กับอาจารย์ตามสัญญาจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือมีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ  มีคุณสมบัติดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาการท่องเที่ยว สาขานันทนาการ หรือ สาขาที่สัมพันธ์กับการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร

2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและนันทนาการ หรือ ในสายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่แสดงว่ามีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานของสายงานนี้

3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง

ทั้งนี้สาขาฯจะมีการประชุมและลงมติร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและดำเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมได้รับการอนุมัติให้ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยประธานสาขาจะจัดทำเอกสารเสนอต่อรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่/สภามหาวิทยาลัยเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อดำเนินการในลำดับต่อจนเสร็จกระบวนการ

นอกจากนั้น หลักสูตร ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตัวแทนสำนักงานรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประจำวิทยาเขต หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ขึ้น

 

 

โดยวิธีการบรรยายให้ความรู้ ในด้านจรรยาบรรณอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริการวิชาการ ด้านงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการทำงานในองค์กร และงานด้านอื่น ๆ ตามพันธกิจของสาขาฯ ดังนี้

- นโยบายการบริหาร ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

- การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

- แผนการเรียนการสอน และหลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ

คณะศิลปศาสตร์

- ความสำคัญของงานวิจัยกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, จรรยาบรรณนักวิจัย

- แผนงานคณะศิลปศาสตร์และแผนงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการบริการวิชาการ

หากมีการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ามาใหม่ หลักสูตรฯจะได้มีการดำเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ตามระยะเวลา มีการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ (อาจารย์พี่เลี้ยง) และมอบหมายให้อาจารย์นิเทศได้มีการกำกับ ติดตามและดูแลอาจารย์ใหม่ ซึ่งการปฐมนิเทศจะทำให้อาจารย์ใหม่มีความเข้าในในองค์กร มีความเข้าใจในภาระงาน ขอบข่ายหน้าที่ที่จะต้องทำมากขึ้น

 

l การประเมินกระบวนการ

     ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ หลักสูตรฯ จึงได้จัดให้มีการวางแผนประเมินศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แบ่งเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งเป็นข้าราชการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสัญญาจ้าง โดยหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ตามระบบและกลไก และจัดทำแบบรายงานภาระงานในความรับผิดชอบ   

       ทั้งนี้ การประเมินศักยภาพอาจารย์ ซึ่งเป็นข้าราชการนั้น ดำเนินการโดยสำนักงานรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต การประเมินผลการทำงานโดยมีประธานสาขาฯ และรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้พิจารณา ส่วนการประเมินศักยภาพอาจารย์ตามสัญญาจ้างนั้น มีขั้นตอนการดำเนินการประเมิน เช่น เดียวกับการประเมินผลการทำงานของข้าราชการ

 

      

 

     นอกจากนี้ ประเด็นเพิ่มเติมจากการกระบวนการดังกล่าว จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะวิชา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่า การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในขั้นตอนการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่มาปฏิบัติหน้าที่นั้น หลักสูตรฯ ควรพิจารณาจากผู้สมัคร
ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขา หากพิจารณาจากผู้สมัครที่มีตำแหน่งทางวิชาการเช่น ผศ. รศ. หรือ ศ. และพิจารณาจากผู้สมัครที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษา เพื่อการบริหารงาน และปฏิบัติงานการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ในระยะยาว ทั้งนี้การรับและแต่งตั้งอาจารย์อัตราจ้างเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น ควรมีแผนป้องกัน ความเสี่ยงเนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสัญญาจ้างนั้น มีแนวโน้มที่จะลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ตลอดเวลา

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

     จากการดำเนินการและการประเมินกระบวนการ ถึงแม้ว่าปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้มีการดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาในของส่วนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการวางแผนกรอบอัตรากำลัง การขอตำแหน่งสอบบรรจุข้าราชการ  และเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหลักสูตรจึงได้สำรวจความต้องการในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็นผลจากการประชุมทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารอาจารย์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART- bTR 4-4.1-1-3)  ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนกรอบอัตรากำลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาในปีการศึกษา 2564

 

2. การบริหารอาจารย์

    ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ได้มีการดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยมีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการดำเนินงานไว้ ดังนี้

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ

     อาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและทุกคน (6คน) คงอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของหลักสูตร

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

     อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับมากขึ้นไป(อาจารย์ประจำหลักสูตรมีภาระงานที่เหมาะสมชัดเจน เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มีขวัญกำลังใจในการทำงาน)

 

l ระบบและกลไก

     หลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ภาวะการคงอยู่ การปรับเปลี่ยนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระยะยาว 5 ปี โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี การเป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ และอาจารย์ปรึกษาภาคนิพนธ์ การประกันคุณภาพการศึกษา และขอบข่ายความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงการวางแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีที่มีการเกษียณอายุหรือการโยกย้าย ลาออก มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงานโดยให้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในด้านการจัดการศึกษา เช่น โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563, โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการวางแผนงานในการส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่านเข้าร่วมอบรม / สัมมนา / เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการ และการเป็นวิทยากร ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่านอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา

     หลักสูตรมีระบบและกลไกในการขอกรอบอัตรากำลัง เพื่อนำเสนอในวาระการประชุมคณะศิลปศาสตร์ เสนอต่อผู้บริหารประจำวิทยาเขตเพื่อเสนอขอไปยังการส่วนกลาง  ส่วนการจัดทำผลงานทางวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่าน จัดทำผลงานทางวิชาการเมื่อถึงกำหนดเวลา

      ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวางแผนการดำเนินงาน โดยจัดกิจกรรม โครงการ ประชุม ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามแผนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติงานด้านการบริหารหลักสูตร และส่งผลงานทางวิชาการ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่มีการนำเสนอผลงานวิจัย

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนการทำแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ในจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 คนนั้น มีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ จำนวน 3 คน และอาจารย์อัตราจ้าง จำนวน 3 คน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขา จำนวน 5 คน และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสัมพันธ์กับหลักสูตร จำนวน 1 คน

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

     การดำเนินการในภาคต้นปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานจากปีการศึกษาที่ผ่านมา รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-1)  พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความต้องการปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ จากเดิมที่สำรวจความต้องการในการบริหารอาจารย์และวางแผนพัฒนาปีต่อปีนั้น ให้ปรับปรุงกระบวนการโดยสำรวจความต้องการในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและจัดทำแผนพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงนำผลจากการประชุมในการนำแผนการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะยาว 5 ปี มาปฏิบัติ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bRT 4-4.1-2-2) นอกจากนี้ผลจากการประชุมหลักสูตรฯ ได้มีการใช้แบบฟอร์มสำรวจความต้องการในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-3) พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความต้องการในการกำหนดขอบข่าย ภาระงาน และผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อความมีประสิทธิภาพ    ในการดำเนินงานและการติดตามผลของการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2563 ได้มอบหมายภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่านไว้ ดังนี้

1.    งานด้านการให้คำปรึกษา (ภาระงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา) คำสั่งแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่านมีภาระงานด้านการให้คำปรึกษาของนักศึกษาในกำกับดูแลแต่ละชั้นปี  ดังนี้

o  ให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียนวิชาเรียนแต่

ละภาคการศึกษา และวางแผนการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร

o  ตรวจสอบแผนการเรียนและการลงทะเบียนบางรายวิชา  เมื่อเห็นว่า การ

ลงทะเบียนรายวิชานั้น ๆ ไม่เหมาะสมต่อนักศึกษา เช่น นักศึกษามีผลคะแนนสะสมต่ำ  หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวนหลายวิชา อาจมีผลทำให้นักศึกษาเรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร

 

o  ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนของนักศึกษาให้กับกลุ่มส่งเสริมวิชาการของวิทยาเขต

o  ให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนและการค้นคว้า ระเบียบ

กฎเกณฑ์การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัย การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

o  ให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน

ด้านการเรียน และปัญหาทางสังคม อารมณ์ และส่วนตัว ที่จะมีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา

       2. งานประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ 422/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ประจำการศึกษา 2563  (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-5)

o  อ.สุรพงษ์ หรรษา รับผิดชอบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรข้อที่ 1.การกำกับมาตรฐานตาม ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรข้อที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนมีตัวบ่งชี้ดังนี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียนและ 5.4 ผลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

o  อ.จุฬารัตน์ สุริยะ  รับผิดชอบการดำเนินงานแทน เรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรข้อที่ 2 มีตัวบ่งชี้ดังนี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

o  อ.โกสินท์ มณีอินทร์  รับผิดชอบการการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรข้อที่ 3 มีตัวบ่งชี้ดังนี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

o  ผศ.ดร.ปนัดดา  จีนประชา และอ.ณัฐพล เนียมแก้ว รับผิดชอบการ

ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรข้อที่ 4 มีตัวบ่งชี้ดังนี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.2 คุณภาพอาจารย์ และ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

o  อ.ดร.กชพร เวศอุไร รับผิดชอบการการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรข้อที่ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี 1 ตัวบ่งชี้ในประเด็น 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

     

      3. งานด้านกิจการนักศึกษา

o  จัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ 607/2563 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-6) การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ การควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย สาขา หลักสูตรวิชา และแผนกงานต่าง ๆ ด้านพัฒนานักศึกษา

o  ควบคุมดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของงานพัฒนา

นักศึกษาและแผนกงานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือวิทยาลัยมอบหมาย

o  จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา

o  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

 

      4. งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ 442/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-7) และคำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ 443/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-8)

o  ในภาคการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีวางแผนการจัดโครงการบริการ

วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ณ เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่เคยจัดโครงการเมื่อปีการศึกษา 2562 เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ก่อนการดำเนินงานโครงการ ได้มีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI- ART-bTR 4-4.1-2-9) สาระสำคัญในข้อ2 คือให้ปิดสถานที่ภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ และมีคำสั่งจากฝ่ายแผนและพัฒนา ให้งดกิจกรรมและโครงการที่ยังไม่ถูกจัดขึ้นภายหลังคำสั่งดังกล่าว (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-10) หลักสูตรจึงทำการขอยกเลิกโครงการ และจะได้มีการวางแผนจัดโครงการในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

      5. งานด้านงานวิจัย

         ปีการศึกษา 2563 ไม่ปรากฎผลงานและเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่หลักสูตรฯได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำหรับการของบประมาณในการทำวิจัยในปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

จำนวนเงิน

(บาท)

หลักฐาน

1

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนมุสลิมบ้านปิงหลวง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ดร.กชพร เวศอุไร

 

25,000

(รหัสเอกสารอ้างอิง

CMI-ART-bTR 4-4.1-2-11)

2

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อพนักงานสนามกอล์ฟ(แคตตี้) ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกอล์ฟยิมคานา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.ปนัดดา  จีนประชา

18,050

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-12)

      และผลจากการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีส่วนร่วมในประชุมและเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย และมีคำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ 007/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเทคนิคการของบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-13) และการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-14) การปฏิบัติตามระบบและกลไกของหลักสูตร ทำให้ผลลัพธ์เป็นไปตามแผนที่หลักสูตรกำหนด  

 

l การประเมินกระบวนการ

     หลักสูตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ผ่านมา จากผลการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-15) พบว่า จากการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมานั้น

หลักสูตรได้มีการนำข้อมูลจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย การจัดการศึกษา งานวิจัย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพของตนเองทั้งที่หน่วยงานภายในจัดขึ้นเองและส่งเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกครบถ้วนตามภารกิจของหลักสูตร และเป็นไปตามพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์  หากแต่มีวาระเร่งด่วนที่ทางหลักสูตรเห็นควรดำเนินการคือ

o  อัตราคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่าน โดยหลักสูตรได้มีการ

วางแผนด้านบริหารอัตรากำลัง โดยมีการดำเนินการขอกรอบอัตรากำลังในระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อรองคณบดี คณะศิลปศาสตร์เพื่อดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/256

o  ผลงานทางวิชาการ งบประมาณด้านงานวิจัย จำนวนผลงาน จากการ

ประเมินกระบวนการพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความต้องการขอเพิ่มงบการวิจัยให้มากขึ้น ทางหลักสูตรฯ จึงดำเนินการของบประมาณการวิจัยจากงานวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ และจากกลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ รวมแล้วได้งบประมาณด้านการวิจัย ประจำปี 2563 งบประมาณ 43,050 บาท อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อยู่ในระหว่างกระบวนการทำวิจัย และเมื่อการทำวิจัยเสร็จสิ้น หลักสูตรจะมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ในปีการศึกษา 2564

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

     จากการดำเนินงานตามระบบและกลไกของหลักสูตร ประเด็นด้านการบริหารอาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 6 ท่าน รับทราบข้อกำหนดภาระงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน             การบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การติดตาม ประเมินผล รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-16) หลักสูตรฯจะมีการดำเนินการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ หลักสูตรได้นำประเด็นด้านการบริหารงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรปีการศึกษา 2563 และข้อเสนอแนะจากผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอในที่ประชุมคณะศิลปศาสตร์ รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์  (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-2-17) เพื่อแจ้งรองคณบดีพิจารณานำไปปรับปรุงแผนพัฒนาในปีการศึกษา 2564

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2563

ประเด็นการบริหารอาจารย์

 

ผลการดำเนินงาน

ผลจากการดำเนินงานตามระบบการบริหารอาจารย์

ผลจากการประเมินระบบการบริหารอาจารย์

ผลจากการปรับปรุง

และพัฒนา

- สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีการประชุมเพื่อทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระงานสอน และสัดส่วนต่อจำนวนนักศึกษา โดยทางสาขา ได้พิจารณาแล้วยังคงมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามจำนวน 6 ท่าน

-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รับทราบถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองตามแผนการบริหารของสาขา มีการแบ่งภาระงานหน้าที่ที่เหมาะสมชัดเจน ยุติธรรม และคำนึงตามความถนัดของอาจารย์แต่ละท่านด้วย ตามรายงานการประชุมสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ครั้งที่ 1/2563

ระบบการบริหารอาจารย์ตลอดปีการศึกษา 2563

ข้อดี

1. การบริหารจัดการหลักสูตร มีโครงการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติการ

2. อาจารย์ประจำหลักสูตร ทราบถึงบทบาทและภาระงานของตนเอง

3. หลักสูตรมีการกำกับ และติดตามผลการทำงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานปีการศึกษา 2563

 

 

ข้อควรปรับปรุง

1. อาจารย์ควรมีการขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม

2. อาจารย์ควรมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม

-   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ มีการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ 6 คน

-   การดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการ โดยบริหารอาจารย์ด้านภาระงาน และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดทำงานวิจัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

-   มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 ท่าน คือ ดร.กชพร เวศอุไร มีการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

 

 

 

3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

   ตลอดปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้มีการดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยมีผลลัพธ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

 

การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร6คนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ มีการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ

 

l ระบบและกลไก

     หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ผ่านมาว่าได้รับการส่งเสริมและพัฒนา และดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการในพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย การจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ทั้งที่หน่วยงานภายในจัดขึ้นเองและส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก  

     นอกจากนี้สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ จัดให้มีการดำเนินการร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และสำนักงานรองอธิการประจำวิทยาเขต โดยมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลากร ตามเกณฑ์การประเมิน

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

     หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ พบว่าในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 6 ท่านได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย การส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปอบรม สัมมนาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ทั้งหน่วยงานภายในจัดขึ้นและเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกครบทุกท่าน ดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

 

l การประเมินกระบวนการ

     หลังจากดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการดังกล่าว พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการเข้าร่วมการอบรม และได้รับความรู้เพื่อเตรียมตัวในการเก็บรวบรวมหลักฐาน ทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากการที่หลักสูตรได้ดำเนินงานตามระบบและกลไก รวมถึงแผนการพัฒนาอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2563 พบว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนด การประเมินกระบวนการโดยการประชุมตรวจสอบเอกสาร วุฒิบัตร เกียรติบัตร และการรายงานด้วยวาจาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนกระบวนการ

     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นผลจากการประชุมทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยผลจากการสำรวจ ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และด้านผลการประเมินการเรียนการสอน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นำผลการประเมินดังกล่าวมาประชุมวางแผนพัฒนาการบริหารอาจารย์ได้ทำหนังสือผ่านรองคณบดีประจำวิทยาเขตเสนอของบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป โดยเสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่าน ได้มีผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.1-3-1)

     จากผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาจารย์ สามารถสรุปผลได้ว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทอีก 4 ท่านมีความต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการวิจัย และสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำเสนอผลงานวิจัยทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้นำผลการประชุมทบทวนแผนพัฒนาอาจารย์ มาจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

คุณภาพอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)

1.  จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 33.33    คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน

สูตรการคำนวณ

1)      คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

×100

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด

 

ผลการดำเนินงาน

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 2x100 33.33

                                                                 6         

 

2)      แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้  =

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

×5

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ผลการดำเนินงาน

     คะแนนที่ได้  = 33.33 x 5 คะแนน

                 ร้อยละ  20

คะแนนที่ได้  = 5

ในส่วนการคิดคะแนนส่วนนี้ เต็ม 5 คะแนน

 

2. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 คน แยกเป็น

        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน

        - รองศาสตราจารย์ จำนวน 0 คน

        - ศาสตราจารย์  จำนวน 0 คน

        - ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 0 คน

        - ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จำนวน 0 คน

          ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 16.67

          (ร้อยละ 60 ขึ้นไปเท่ากับ 5 คะแนน)

         คะแนนที่ได้ เท่ากับ  1.39

 

 

 

 

 

 

 

สูตรการคำนวณ

1)      คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

×100

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน

     คะแนนที่ได้      = 1 x 100

   6 คน 

คะแนนที่ได้        = 16.67

 

2)      แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้  =

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

×5

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม

ผลการดำเนินงาน

     คะแนนที่ได้      = 16.67 x 5

 ร้อยละ  6

คะแนนที่ได้       = 1.39

 

 

3. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คิดเป็นร้อยละผลงานทางวิชาการ 0.2

 

ชื่อ-อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่

ค่าถ่วงน้ำหนัก

ชื่อวารสาร

รหัสเอกสาร

อ้างอิง

ณัฐพล  เนียมแก้ว

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

0.20

 

 งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-ART-bTR 4-4.2-3-1)

 

รวมค่าน้ำหนักทั้งหมด = 0.20

-   ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 0.20

-   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.33  คะแนนที่ได้ เท่ากับ 0.83 (รายละเอียดภาคผนวกตาราง 4.2-1)

 

 

สูตรการคำนวณ

1) คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามสูตร

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิขาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

×100

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด

 

ผลการดำเนินงาน

          คะแนนที่ได้ =    0.20 x 100

                               6

คะแนนที่ได้  =   3.33

ในส่วนการคิดคะแนนส่วนนี้ เต็ม 5 คะแนน

 

2) แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ

คะแนนที่ได้  =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

×5 คะแนน

   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

 

ผลการดำเนินงาน

          คะแนนที่ได้ =    3.33 x 5 คะแนน

                            ร้อยละ 20

          คะแนนที่ได้  = 0.83

ในส่วนการคิดคะแนนส่วนนี้ เต็ม 5 คะแนน

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง

 

การคิดคะแนนรวม

 

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ 33.33 X 5

5คะแนน

5 + 1.39 + 0

2.41

คะแนน

20

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ตำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 16.67 X 5

1.39คะแนน

60

3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ร้อยละ 3.33 X 5

0.83คะแนน

20

ดังนั้น คุณภาพของอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตรได้คะแนนเท่ากับ

                    5+1.39+0.83 = 2.41 คะแนน

    

 

                         3

จุดเด่นและแนวทางการเสริม

อาจารย์ในสาขาทั้งหมดมีประสบการณ์ตรง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานและ

วิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถถ่ายทอดแก่นักศึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านศาสตร์ของการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับหลักสูตรและศาสตร์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกๆ ด้าน

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

1. ในกรณีที่มีอาจารย์ในสาขามีการลาออกระหว่างปีการศึกษา จะต้องมีแผนพัฒนาความเสี่ยงเพื่อทดแทนกำลังที่หายไป

2. อาจารย์ในสาขาควรได้รับการพัฒนาให้มีตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ในอนาคต

 

ผลที่เกิดกับอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

    อัตราการคงอยู่ของอาจารย์จากรายงาน มคอ.2 คณะศิลปศาสตร์ แต่เดิมมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 6 คน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากชุดเดิมในมคอ.2 โดยมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ปีการศึกษา

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คิดเป็นร้อยละของการคงอยู่  *100

              u

ทั้งหมด

u

คงอยู่



ปรับเปลี่ยนw

2561

6

6

2

100.00

2562

6

6

0

100.00

2563

6

6

0

100.00

 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์

    ผลการประเมิน ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ด้านการบริหารอาจารย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (คะแนนเต็ม 5)

 

 

ประเด็นการประเมิน

ปีการศึกษา

2561

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2562

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2563

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-

 

 

ระบบการบริหารอาจารย์

-

 

 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

-

 

 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.52

(มาก)

4.53

(มาก)

4.52

(มาก)

กระบวนการบริหารหลักสูตร

4.43

(มาก)

4.48

(มาก)

4.61

(มาก)

กระบวนการเรียนการสอน

4.57

(มาก)

4.61

(มาก)

4.60

(มาก)

โดยรวม

4.51

(มาก)

4.54

(มาก)

4.58

(มาก)

หมายเหตุ : การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร (ที่มา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ฉบับทบทวน สำหรับปีการศึกษา 2563))

 

  รายการเอกสารอ้างอิง

 

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-ART-bTR-4-4.1-1-1

กรอบวางแผนอัตรากำลังสาขาท่องเที่ยว

CMI-ART-bTR-4-4.1-1-2

แบบรายงานภาระงานในความรับผิดชอบ

CMI-ART-bTR-4-4.1-1-3

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารอาจารย์

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-1

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-2

แผนการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-3

สำรวจความต้องการในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-4

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-5

คำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ประจำการศึกษา 2563

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-6

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


 

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-9

คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-10

คำสั่งงดกิจกรรมและโครงการจากฝ่ายแผนและพัฒนา มกช.ชม.

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-11

โครงการวิจัยการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนมุสลิมบ้านปิงหลวง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-12

โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อพนักงานสนามกอล์ฟ(แคตตี้) ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกอล์ฟยิมคานา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-13

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเทคนิคการของบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-14

การเข้าร่วมอบรมสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-15

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-16

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563

CMI-ART-bTR-4-4.1-2-17

รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์

CMI-ART-bTR-4-4.1-3-1

ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-ART-bTR 4-4.2-3-1

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่นำเสนอภายในปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา

รหัส : ชื่อวิชา

ภาคต้น/

ปีการศึกษา

2563

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

ลงทะ

เบียน

สอบผ่าน

นก011030 : นันทนาการและการใช้เวลาว่างเบื้องต้น

ภาคต้น

7

5

2

4

3

0

0

3

0

24

21

ทท011016 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ภาคต้น

0

2

7

2

5

2

0

3

3

24

21

มศ021006 : คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย

ภาคต้น

8

5

2

3

3

0

0

3

0

24

21

วท061005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ภาคต้น

4

5

2

3

1

3

2

4

0

24

20

มศ041013 : การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาคต้น

5

5

3

2

2

2

1

4

0

24

20

มศ051057: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาคต้น

0

0

1

1

7

5

5

5

0

24

19

นก022077 : เกมและการเป็นผู้นำเกม

ภาคต้น

11

2

4

3

1

0

0

3

0

24

21

สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ภาคต้น

6

6

2

0

0

0

0

0

0

16

16

ทท012002 : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย

ภาคต้น

2

3

2

4

4

0

0

2

0

24

22

 

รหัส : ชื่อวิชา

ภาคต้น/

ปีการศึกษา

2563

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

ลงทะ

เบียน

สอบผ่าน

ทท042003 : การจัดและการบริหารการท่องเที่ยวและนันทนาการ

ภาคต้น

1

3

5

2

3

0

0

2

0

24

22


นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ

ภาคต้น

5

3

6

0

0

0

0

2

1

24

21

มศ052025 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาคต้น

0

0

2

7

3

1

2

2

0

24

22

ทท052001 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและนันทนาการ

ภาคต้น

7

4

3

1

0

0

0

2

0

24

22

ทท022001 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

ภาคต้น

0

5

6

1

0

1

1

1

1

16

14

วท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ภาคต้น

4

0

1

0

0

0

0

0

0

5

5

มศ053027 : ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเที่ยว

ภาคต้น

0

0

0

1

1

2

1

0

0

5

5

ทท013003 : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

ภาคต้น

2

1

1

0

0

0

0

1

0

5

4

ทท023002 : การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว

ภาคต้น

1