รายงานการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)

 

ระดับคณะ

 

 

 

 

 

                              คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

 

ปีการศึกษา 2563

(1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 

 

 

   สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง ที่เน้นระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


คำนำ

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการประเมินตนเอง ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่มีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการนำไปกำหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การบริหาร การจัดเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้  ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของคณะต่อไป

 

 

 

 

                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล)

                                                                  รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร         

ในปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 6 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 3.98 ผลการประเมินมีการดำเนินงานอยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นรายมาตรฐาน พบว่า

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.17  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.92  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ    5.00    ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.74  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ยกเว้นการประเมิน

          โดยมีผลการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า

ด้านปัจจัยนำเข้า ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง       

ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

 

จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ทำการวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3 ด้าน ดังนี้

1.       ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ

2.       คณะและวิทยาเขตจัดสรรงบประมาณในการทำวิจัยให้เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์

3.       วางแผนในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในเรื่องการสอบภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

สารบัญ

 

หน้า

คำนำ

 

บทสรุปผู้บริหาร

 

สารบัญ

 

ส่วนที่ 1

ส่วนนำ

1

 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1

 

2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

2

 

3. โครงสร้างองค์กร

3

 

4. โครงสร้างการบริหาร

4

 

5. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ

4

 

6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

7

 

7. จำนวนนักศึกษา

8

 

8. จำนวนอาจารย์

9

 

9. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

9

 

10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

10

 

11. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

12

 

12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

16

 

13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

17


 

สารบัญ (ต่อ)

 

 

หน้า

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงาน

18

 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

18

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

18

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ

                 การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

20

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

23

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

25

 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม

27

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

27

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

31

 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ

33

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ

33

 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

36

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่

                 หรือวิจัย

36

 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

38

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

38

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

43

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

49

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)

52

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

55

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม

58

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่น
                 พื้นบ้านและกีฬาไทย

60

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

63

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

65

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ

67

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ

75

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

76

 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา

82

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา

82

ส่วนที่ 3

สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

85

 

 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

87

ภาคผนวก

 

91

 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

92

 

การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ

 

 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

          ชื่อหน่วยงาน

ชื่อคณะ             :       คณะศึกษาศาสตร์

                                         :       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่    ต้นสังกัด          :                   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
                                                               กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          ที่ตั้ง

            ที่อยู่                 :       68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

                   หมายเลขโทรศัพท์  :       053-223163

                   หมายเลขโทรสาร   :       053-213269

                   สีประจำคณะ       :       สีเทา

                   เว็บไซต์             :       www.ipecm.ac.th

          ประวัติและความเป็นมา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  เดิมชื่อ “ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ” โดยได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2513 เป็นวิทยาลัยพลศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดตั้งโดยศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน อธิบดีกรมพลศึกษาในสมัยนั้นได้มอบหมายให้ ดร.สำอาง พ่วงบุตร เป็นผู้วางแผนและดำเนินการจัดตั้งด้วยงบประมาณ 3 ล้านบาท ได้เริ่มรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2514 เป็นปีแรกที่ทำการผลิตครูพลศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง พลศึกษา) ในปีการศึกษา 2518 จึงผลิตครูสุขศึกษา (ป.กศ.สูง สุขศึกษา)

ปีการศึกษา 2522 ได้ร่วมมือกับวิทยาครูเชียงใหม่ ผลิตครูพลศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยครู

ปีการศึกษา 2532 เปิดสอนหลักสูตร ศศ.บ.โปรแกรมวิทยาการกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) และโปรแกรมวิทยาการสุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็กและสูงอายุ)

ปีการศึกษา 2536 ดร.จรวย ธรณินทร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ. เป็น วท.บ. จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2537 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนช้างเผือกในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2538 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.

พ.ศ. 2539 นายทินกร นำบุญจิตต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้สร้างอาคารเรียน 10 ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดในวันที่ 19 มกราคม 2544

พ.ศ. 2545 กรมพลศึกษาได้เสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ.สูง วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยาลัยหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน และสถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จากนั้นได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนขึ้น แบ่งเป็น 3 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ สำหรับคณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอน 3 สาขา คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

พ.ศ.2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2
2 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา

 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

          ปรัชญา

                   พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ

          วิสัยทัศน์

                   เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาแห่งภูมิภาค

          พันธกิจ

1.       ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

2.       วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

3.       บริการวิชาการแก่สังคม

4.       ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.       ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

 

 

 

3. โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงสร้างการบริหาร

 

 

5. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน)

    5.1 รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่

ปีการศึกษา 2563 (ปีที่รับการประเมิน)

ปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งการบริหารงาน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งการบริหารงาน

1

ดร.จารุวัฒน์  

สัตยานุรักษ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ

ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์  

สัตยานุรักษ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ

ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

2

ผศ.พิมภา  

อิ่มสำราญรัชต์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

ผศ.พิมภา  

อิ่มสำราญรัชต์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

3

ดร.พริษฐ์  

บุญรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายแผนและพัฒนา

 

 

ดร.พริษฐ์  

บุญรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายแผนและพัฒนา

 

4

นางสาวณภัค   อุทัยมณีรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต                                          ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวณภัค   อุทัยมณีรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต                                          ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

5

นายนรินทร์  

แสงศรีจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร

นายนรินทร์  

แสงศรีจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร

6

นายพีรพล  

นวพันธ์จิรา

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นายอรรถพร

คำพวง

 

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

7

นายสุรชัย

พันธ์กำเนิด

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ

นายสุรชัย

พันธ์กำเนิด

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ

8

นางลักษณาพร  

วาทบัณฑิตกุล

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

นางลักษณาพร  

วาทบัณฑิตกุล

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

9

ผศ.บุญชัย       

เลิศพิริยะชัยกุล 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.บุญชัย       

เลิศพิริยะชัยกุล 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์


 

 

  5.2 คณะกรรมการประจำคณะ (ตามคำสั่ง)

ลำดับที่

ปีการศึกษา 2563 (ปีที่รับการประเมิน)

ปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

ดร.จารุวัฒน์

สัตยานุรักษ์

ประธานกรรมการ

ดร.จารุวัฒน์

สัตยานุรักษ์

ประธานกรรมการ

2

รศ.สุดยอด

ชมสะห้าย

กรรมการ

รศ.สุดยอด

ชมสะห้าย

กรรมการ

3

ผศ.ดร.ศิริพร

สัตยานุรักษ์

กรรมการ

ผศ.ดร.ศิริพร

สัตยานุรักษ์

กรรมการ

4

ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์

ชมสะห้าย

กรรมการ

ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์

ชมสะห้าย

กรรมการ

5

ผศ.บุญชัย

เลิศพิริยะชัยกุล

กรรมการ

ผศ.บุญชัย

เลิศพิริยะชัยกุล

กรรมการ

6

นางสาวดารกา

เตชะวัง

กรรมการ

นางสาวดารกา

เตชะวัง

กรรมการ

7

ผศ.ชุมพล

วงค์คำจันทร์

กรรมการ

ผศ.ชุมพล

วงค์คำจันทร์

กรรมการ

8

นายธนกร

ปัญญาวงค์

กรรมการ

นายธนกร

ปัญญาวงค์

กรรมการ

9

ดร.ยงยุทธ

ตันสาลี

กรรมการ

ดร.ยงยุทธ

ตันสาลี

กรรมการ

10

นางสาวณภัค      อุทัยมณีรัตน์

กรรมการและ

เลขานุการ

นางสาวณภัค  อุทัยมณีรัตน์

กรรมการและ

เลขานุการ

11

นายโชคชัย

ปัญญาคำ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายโชคชัย

ปัญญาคำ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563

 

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

วิชาเอก

จำนวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร

รูปแบบการจัดการศึกษา

1

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา

Bachelor of Education Program in Physical Education

 

ชื่อเต็ม (ไทย) 

     : ศึกษาศาสตรบัณทิต (พลศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)  

     :  ศษ.บ. (พลศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

     :  Bachelor of Education
        (
Physical Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    
      : 
B.Ed  (Physical Education)

 

พลศึกษา

ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

2

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและ  สุขศึกษา

Bachelor of Education Program in Physical Education and Health Education

 

ชื่อเต็ม (ไทย) 

     : ศึกษาศาสตรบัณทิต

(พลศึกษาและสุขศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)  

     :  ศษ.บ. (พลศึกษาและสุขศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

     :  Bachelor of Education
        (
Physical Education and Health Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    
      : 
B.Ed  (Physical Education and Health Education)

 

พลศึกษาและ

สุขศึกษา

ไม่น้อยกว่า 153 หน่วยกิต

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

3

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา   พลศึกษาและกีฬา

Master of Education Program in Physical Education and Sports

ชื่อเต็ม (ไทย) 

     : ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต

 (พลศึกษาและกีฬา)
ชื่อย่อ (ไทย)  

     :  ศษ.ม. (พลศึกษาและกีฬา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

     :  Master of Education
        (
Physical Education and Sports)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    
      : 
M.Ed  (Physical Education and Sports)

 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

 

4

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพลศึกษาและกีฬา

Doctor of Philosophy Program in Physical Education and Sports

ชื่อเต็ม

      : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(พลศึกษาและกีฬา)

ชื่อย่อ (ไทย)

         : ปร.ด. (พลศึกษาและกีฬา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

         : Doctor of Philosophy (Physical Education and Sports)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

         :  Ph.D. (Physical Education and Sports)

 

ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

 

 

7. จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563   (รายงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

  ชั้นปี

หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

รวม

สาขาวิชาพลศึกษา

89

71

76

64

84

384

สาขาวิชาพลศึกษา

และสุขศึกษา

60

52

51

40

23

226

สาขาพลศึกษา (ป.โท)

15

12

 

 

 

27

สาขาพลศึกษาและกีฬา

(ป.เอก)

5

 

 

 

 

5

รวม

169

135

127

104

107

642

 

 

8. จำนวนอาจารย์ (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

     8.1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

จำนวน (คน)

รวม

ทั้งหมด

ปฏิบัติงานจริง

ลาศึกษาต่อ

ปริญญาเอก

6

6

-

6

ปริญญาโท

24

24

-

24

ปริญญาตรี

-

-

-

-

รวม

30

30

-

30

 

     

8.2 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวน (คน)

รวม

ทั้งหมด

ปฏิบัติงานจริง

ลาศึกษาต่อ

ศาสตราจารย์

-

-

-

-

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5)

-

-

-

-

รองศาสตราจารย์

2

2

-

2

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4)

-

-

-

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

4

-

4

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

-

-

-

-

อาจารย์

24

24

-

24

ครูชำนาญการ (คศ.2)

-

-

-

-

ครู (คศ.1)

-

-

-

-

รวม

30

30

-

30

 

9. บุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

วุฒิการศึกษา

จำนวน (คน)

รวม

ทั้งหมด

ปฏิบัติงานจริง

ลาศึกษาต่อ

ปริญญาเอก

-

-

-

-

ปริญญาโท

-

-

-

-

ปริญญาตรี

4

4

-

4

ต่ำกว่าปริญญาตรี

-

-

-

-

รวม

4

4

 

4

 

หมายเหตุ   นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานพิเศษอื่นที่สังกัดคณะ เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำในคณะ แต่กรณีปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงที่คณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

10.1 งบประมาณประจำปี 2563

แผนงาน

ผลผลิต

งบรายจ่าย

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวมทั้งสิ้น

-

18,948,180.00

25,308,600.00

1,091,500.00

2,146,294.00

47,494574.00

แผนงานส่งเสริม

และพัฒนากีฬา

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตที่ 1

ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน       พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

18,243,700.00

25,308,600.00

1,091,500.00

2,146,294.00

46,790,094.00

ผลผลิตที่ 2 :

ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้

-

510,480.00

-

-

-

510,480

ผลผลิตที่ 3

การให้บริหารด้านกีฬา

-

194,000.00

-

-

-

194,000.00

 

10.2 งบประมาณประจำปี 2564 (ณ 31 พ.ค.64) รายงานที่ได้รับงบประมาณ

แผนงาน

ผลผลิต

งบรายจ่าย

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวมทั้งสิ้น

-

12,374,660.00

16,236,500.00

570,500.00

1,451,100.00

30,632,760.00

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตที่ 1

ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน         พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

11,823,800.00

16,236,500.00

528,000.00

925,400.00

29,513,700.00

ผลผลิตที่ 2

การให้บริการด้านกีฬา

-

405,360.00

-

-

525,700.00

931,060.00

ผลผลิตที่ 3

ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้

-

145,500.00

-

42,500

-

188,000.00

 

10.3 อาคารสถานที่

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน

หมายเหตุ

1

อาคารเรียน

3

 

2

ห้องเรียนปกติ

12

 

3

ห้องฝึกปฏิบัติการทางภาษา

1

 

4

ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1

 

5

โรงฝึกพลศึกษา

1

 

6

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

 

7

ห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (ห้องนวด)

1

 

8

ห้องสืบค้นสารสนเทศ

1

 

9

สนามฟุตบอล

1

 

10

สระว่ายน้ำ

1

 

11

สนามเทนนิส

1

 

12

สนามเปตอง

1

 

13

โรงยิมนาสติก

1

 

14

สนามแบดมินตัน

1

 

15

สนามวอลเลย์บอล

1

 

16

สนามบาสเกตบอล

1

 

17

สนามตะกร้อ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่านมา

รายการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2562

การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

1. แบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 ของแต่ละหลักสูตร

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหารือกับคณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ โดยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายและส่งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลให้เพื่อความสอดคล้องในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์รับนโยบายจากระดับมหาวิทยาลัย และดำเนินการเก็บข้อมูลตามเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

2. การบริหารหลักสูตรไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพหรือมีการกำหนดเป้าหมายแต่ไม่ชัดเจน

ใน 7 ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวน (3.1, 3.2,

4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวน (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) และดำเนินการเขียนในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7)

ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจนชัดเจน

ใน 7 ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวน (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)

ในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7)

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม

1. ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่มีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ (คะแนน 3.38)

คณะศึกษาศาสตร์กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการตีพิมพ์สู่ระดับนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร์มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานวิจัยของคณะ

 

2. ไม่มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ใน      ปีการศึกษา 2562

กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

 

คณะศึกษาศาสตร์มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานวิจัยของคณะ และมีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่โดยนำเสนอและการตีพิมพ์ลงวารสาร

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ (ไม่มี)

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

1.ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดประเภทของการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่างชัดเจนในการดำเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ การวิจัย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ประชุมกำหนดแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด และมีการติดตามการดำเนินงาน

คณะศึกษาศาสตร์มีการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 2 กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

1. แม้ว่าคณะศึกษาศาสตร์ จะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561- 2565 ประจำปีงบประมาณ 2562 แต่ยังไม่ สอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานภาพของการเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งควรเป็นแผน ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2564-2568

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับวิทยาเขตจัดโครงการสัมมนาบุคลากรและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับวิทยาเขตประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ พ.ศ 2563 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

2. คณะศึกษาศาสตร์ มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตร แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจและข้อมูลการเงินในการคำนวณและ วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำข้อมูลการเงินมาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

ผู้บริหารคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตร

ในปีการศึกษา 2563

 

 

3. แม้ว่าคณะศึกษาศาสตร์ จะมีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง แต่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการประเมินผล ตามวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงไม่มี การดำเนินการอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการนำปัญหามาตั้งเป็นประเด็นความเสี่ยง ทำให้แผนบริหารความ เสี่ยงไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำการสำรวจประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงให้ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดลำดับความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 3 อันดับแรกที่มีความเสี่ยงสูงสุด และเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Improvement (ด้านแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ)

คณะศึกษาศาสตร์มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Improvement (ด้านแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ)

 

4. คณะศึกษาศาสตร์ ได้มี การดำเนินการจัดการความรู้ แต่ไม่เป็นตาม หลักวิชาการและไม่ได้ดำเนินการเผยแพร่ องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อย่างเป็น รูปธรรม

 

 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการจัดการความรู้ด้านการสอนแบบออนไลน์

- โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัย เรื่อง วิธีการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการขอทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (วช. อบต. หน่วยงานเอกชน)

คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ด้านการสอนแบบออนไลน์ และ

โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัย เรื่อง วิธีการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการขอทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564

 

5. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและ โครงการปฏิบัติการประจำปี ไม่สะท้อน วัตถุประสงค์ของแผนอย่างครบถ้วนทุกประเด็น จึงทำให้การประเมินความสำเร็จของแผนและ โครงการปฏิบัติการประจำปีไม่ได้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้

คณะศึกษาศาสตร์มีการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเขียนโครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ..2563

คณะศึกษาศาสตร์มีการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเขียนโครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ..2563

 

6. คุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ประจำมีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

- โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล (คุณวุฒิ ป.เอก, ตำแหน่งทางวิชาการ)

 

ในปีการศึกษา 2563

มีอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

3 คน

 

7. ทีมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการให้กับตนเองและวิทยาเขต รวมทั้งสร้างนำไปใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการ

จัดกิจกรรมคลินิกวิจัยเพื่อแนะนำการเสนอของบประมาณในการจัดทำวิจัย

งานวิจัยและนวัตกรรม คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมคลินิกวิจัยเพื่อแนะนำการเสนอของบประมาณ

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา (ไม่มี)

 

12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

             1.  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ในหน่วยงานพร้อมกำหนดกรอบภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน โดยให้ครอบคลุมระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบติดตามคุณภาพ และระบบประเมินคุณภาพ โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ชัดเจน กล่าวคือ ให้กำหนดผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลทุกตัวบ่งชี้

             2. จัดทำแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่นำเอาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของปีที่ผ่านมา ไปกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและให้กำหนดและปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงาน

             3. ดำเนินการตามแผน โดยให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

             4. ร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์ม รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในการคำนวณแต่ละตัวบ่งชี้ให้มีความเข้าใจตรงกัน

             5. พัฒนาระบบการติดตามและการประเมินคุณภาพภายในโดยฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง จัดระบบการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินต้องไม่ใช่บุคลากรของหน่วยงานนั้น

             6. แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมและจัดทำรายงานการประเมินตนเองหรือรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี และจัดส่งต้นสังกัดตามปฏิทินการปฏิบัติงานและรายงานให้สาธารณชนทราบ

             7.  นำผลการประเมินคุณภาพประจำปีไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

             8. จัดทำแผนพัฒนาระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบติดตามคุณภาพ และระบบประเมินคุณภาพ

13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

 

 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน

 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา            

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย

เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นายธนกร ปัญญาวงค์

ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

bb_bom07@hotmail.com

wutgym@hotmail.com

y.tansalee@gmail.com

094-091-4653

084-939-9659

087-708-1722

 

เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ

 

สูตรการคำนวณ

คะแนนที่ได้

=

 

ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต

ทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

 

หมายเหตุ

            1 .การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 

 

 


 

ผลการดำเนินงาน

 

ลำดับที่

หลักสูตร

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต

1

ปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา

4.60

2

ปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

4.57

3

ปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา

4.61

ผลรวมของค่าเฉลี่ย

13.78

คะแนนที่ได้

4.59

หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา เป็นปีแรก

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

4.00

4.59

4.59

ü

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.1- คณะ-1-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

1.1- คณะ-2-(CMI-edu)

แบบรายงานค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2    บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ

                    การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย

เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นายธนกร ปัญญาวงค์

ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

bb_bom07@hotmail.com

wutgym@hotmail.com

y.tansalee@gmail.com

094-091-4653

084-939-9659

087-708-1722

 

เกณฑ์การประเมิน

             ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะรวมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ (กรณีมีหลักสูตรปริญญาโท)

 

สูตรการคำนวณ

กรณีที่ 1 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี

คะแนนที่ได้ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ

 

กรณีที่ 2 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

คะแนนที่ได้ =

 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ

+

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ

 

 

2

 

 

 

 

ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 

เกณฑ์การประเมิน

           ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ

 

สูตรการคำนวณ

คะแนนที่ได้

=

 

ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

 

ประเด็นที่ 2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

      ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เกณฑ์การประเมิน

           ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ

          

สูตรการคำนวณ

 

คะแนนที่ได้

=

 

ผลรวมของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดของคณะ

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 

ลำดับที่

หลักสูตร

คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตฯ

1

ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา

4.74

2

ปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

4.57

ผลรวมของคะแนน

9.31

 

ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

ลำดับที่

หลักสูตร

คะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักฯ

1

ปริญญาโท สาขาพลศึกษา

5

ผลรวมของคะแนน

5

 

คะแนนที่ได้  = (4.66+5)/2 = 4.83

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

4.00

4.83

4.83

ü

หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา เป็นปีแรก

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.2-คณะ-1-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

1.2-คณะ-2-(CMI-edu)

แบบรายงานร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

1.2-คณะ-3-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

1.2-คณะ-4-(CMI-edu)

แบบรายงานร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นายธนกร ปัญญาวงศ์

นายสรายุธ สมบูรณ์

นางปรียาดา ปัญญาวงศ์

bb_bom07@hotmail.com

Saruyut2910@gmail.com

Rinjai_rpl@hotmail.com

094-091-4653

081-649-9005

061-196-9249

 

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 

 

สูตรการคำนวณ

1.       คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

× 100

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

× 5

80

 

หมายเหตุ:

1.      เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563

2.      นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงวันที่สำเร็จการศึกษาของปีการศึกษาที่รับการประเมิน

3.      จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปีการศึกษาที่รับการประเมิน ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง

ผลการดำเนินงาน

ที่

รายการ

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง Œ

คน

107

2

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 

คน

77

3

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา

และสุขศึกษา Ž

คน

19

4

รวมจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ทุกหลักสูตรของคณะ =+Ž

คน

96

5

ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

= /Œ*100

ร้อยละ

89.72

6

คะแนนที่ได้ =*5/80

คะแนน

5

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 89.72

5

ü

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.3-คณะ-1-(CMI-edu)

แบบบันทึกข้อมูลผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

1.3-คณะ-2-(CMI-edu)

แบบรายงานข้อมูลผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม รายบุคคล

1.3-คณะ-3-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา

1.3-คณะ-4-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาพลศึกษา

และสุขศึกษา

1.3-คณะ-5-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม คณะศึกษาศาสตร์

1.3-คณะ-6-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะศึกษาศาสตร์

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา            

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นายธนกร ปัญญาวงค์

ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์

นายสรายุธ สมบูรณ์

bb_bom07@hotmail.com

wutgym@hotmail.com

Saruyut2910@gmail.com

094-091-4653

084-939-9659

081-649-9005

 

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50

 

สูตรการคำนวณ

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ

× 100

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้

=

 

ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ

× 5

 

50

 

หมายเหตุ

1. เริ่มใช้ประเมินในปีการศึกษา 2563

2. การนับจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้นับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TNSU English Exam ได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3. จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปีการศึกษาที่รับการประเมิน ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง

 

ผลการดำเนินงาน

ที่

รายการ

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง Œ

คน

107

2

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 

คน

18

3

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา Ž

คน

6

4

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ =+Ž

คน

24

5

ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ = /Œ*100

ร้อยละ

22.43

6

คะแนนที่ได้ =*5/50

คะแนน

2.24

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 22.43

2.24

X

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.4-คณะ-1-(CMI-edu)

แบบรายงานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

1.4-คณะ-2-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

1.4-คณะ-3-(CMI-edu)         

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  2  ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม

 

                                                                         

ตัวบ่งชี้ 2.1      ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

y.tansalee@gmail.com

suteera4289@gmail.com      

087-708-1722

098-154-6532

              

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้

          เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปะศาสตร์)

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

 


 

สูตรการคำนวณ

1.      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

1.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

X 100

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

1.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำคณะ

× 5

 

30

 

     2. คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์

2.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

X 100

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

          2.2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำคณะ

× 5

 

20

 

หมายเหตุ

1.     ผลงานทางวิชาการ หมายถึง งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ

2.     ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา

3.     จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ

4.     อาจารย์ประจำหนึ่งคนสามารถมีผลงานทางวิชาการได้มากกว่าหนึ่งรายการ

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 2.1-1 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

ที่

ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ

ค่าน้ำหนัก

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

ผลถ่วงน้ำหนัก

1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.20

5

1.00

2

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

0.40

2

0.80

3

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.40

-

-

4

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60

1

0.60

5

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

-

-

6

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00

-

-

7

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

1.00

-

-

8

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00

-

-

9

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

1.00

-

-

10

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

1.00

-

-

11

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00

1

1

12

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

1.00

-

-

รวม

9

3.40

 

ตารางที่ 2.1-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ  

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

ผลถ่วงน้ำหนัก

1

ผลงานทางวิชาการและผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด

9

3.40

2

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด

30

3

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ x100/Ž = 

(3.40 X 100) / 30 = 11.33

4

คะแนนที่ได้ = *5/ร้อยละที่ได้คะแนนเต็ม 5 ของแต่ละคณะ

(11.33X 5) / 20 = 2.83

 

 

ผลการประเมินตนเอง:

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 20

ร้อยละ 11.33

2.83

X

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.1-คณะ-1-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

2.1-คณะ-2-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ปีการศึกษา 2563

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2      ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

นายโชคชัย ปัญญาคำ

y.tansalee@gmail.com

I_chokchai@hotmail.com      

087-708-1722

063-664-6469

 

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจำคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป

                                                                                                  

สูตรการคำนวณ

 

คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

 

จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

× 100

 

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ

 

แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้

=

 

ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจำคณะ

X 5

 

50

 

หมายเหตุ

1.     ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ ให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนำไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.     ผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ในปี พ.ศ. 2561 จากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

3.     อาจารย์ประจำคณะ เป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน

 

ผลการดำเนินงาน      

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ Œ

เรื่อง

8

2

จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด  =Ž+++

เรื่อง

8

 

2.1 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ   Ž

เรื่อง

8

 

2.2 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

เรื่อง

0

 

2.3 การใช้ประโยชนเชิงชุมชน/ สังคม

เรื่อง

0

 

2.4 ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เรื่อง

0

3

ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด =/Œ*100

ร้อยละ

100

6

คะแนนที่ได้ =*5/50

คะแนน

5

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 100

5

ü

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.2-คณะ-1-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์

2.2-คณะ-2-(CMI-edu)

หลักฐานแสดงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  3  ผลลัพธ์การบริการวิชาการ

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    ผู้รับบริการทางวิชาการ

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

นายเศรษฐโชค สิริภักดีกุล

thaimount@protonmail.com

Ice_narak99@hotmail.com

081-381-7040

081-581-2474

 

เกณฑ์การประเมิน

           โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป

 

สูตรการคำนวณ

คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

 

 

   จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

 

x 100

10,800

 

         

แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

 

x 5

90

 

 

หมายเหตุ

            การนับจำนวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมินและนับซ้ำได้

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 3.1-1 รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ

ที่

เดือน

จำนวนผู้รับบริการ  (คน)

หมายเหตุ

1

ตุลาคม 2562

4,300

 

2

พฤศจิกายน 2562

7,038

 

3

ธันวาคม 2562

7,412

 

4

มกราคม 2563

2,010

 

5

กุมภาพันธ์ 2563

4,955

 

6

มีนาคม 2563

0

 

7

เมษายน 2563

0

 

8

พฤษภาคม 2563

0

 

9

มิถุนายน 2563

0

 

10

กรกฎาคม 2563

330

 

11

สิงหาคม 2563

300

 

12

กันยายน 2563

2,750

 

รวม

29,095

 

 

 

  ตารางที่ 3.1-2 ผลการดำเนินงาน

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เป้าหมายจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ ระดับคณะใน
วิทยาเขต
Œ

คน

10,800  

2

จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

คน

29,095

3

ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

Ž=/Œ*100

 ร้อยละ

100

4

คะแนนที่ได้ = Ž*5/90

คะแนน

5.00

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

10,800 คน

29,095 คน

5.00

ü

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

3.1-คณะ-1-(CMI-edu)

รายงานการให้บริการทางวิชาการ

3.1-คณะ-2-(CMI-edu)

รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  4   ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

นายรณชัย อภิวงค์งาม

thaimount@protonmail.com

 

081-381-7040

083-766-6506

 

เกณฑ์การประเมิน

             โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100

 

สูตรการคำนวณ

คำนวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ

ร้อยละที่ได้ =

 

   จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ

 

x 100

2

 

แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

   ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ

 

x 5

100

 

 

หมายเหตุ

1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ต้องดำเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่  วิจัย

2. การวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้นำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้

3. การนับจำนวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน

 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ประเภทกิจกรรมที่ดำเนินการ

ลักษณะการดำเนินกิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

(จังหวัด)

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

(คน)

หมายเหตุ

การละ เล่นพื้นบ้าน

กีฬาไทย

การฟื้นฟู

การอนุ รักษ์

การเผย แพร่

การวิจัย

     1

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ü

ü

-

ü

ü

-

เชียงใหม่

100

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

ตารางที่ 4.1-2 ผลการดำเนินงาน

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เป้าหมายจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ระดับคณะในวิทยาเขต Œ

กิจกรรม

2

2

จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมดของคณะ 

กิจกรรม

2

3

ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมดของคณะ Ž=/Œ*100

ร้อยละ

100

4

คะแนนที่ได้ =Ž*5/100

คะแนน

5.00

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

2 กิจกรรม

2 กิจกรรม

5.00

ü

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

4.1-คณะ-1-(CMI-edu)

แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 5 ปี

4.1-คณะ-2-(CMI-edu)

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

4.1-คณะ-3-(CMI-edu)

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

4.1-คณะ-4-(CMI-edu)

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

4.1-คณะ-5-(CMI-edu)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

มาตรฐานที่  5 การบริหารจัดการ

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา

                       

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นายธนกร ปัญญาวงค์

ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์

นายสรายุธ สมบูรณ์

bb_bom07@hotmail.com

wutgym@hotmail.com

Saruyut2910@gmail.com

094-091-4653

084-939-9659

081-649-9005

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 – 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1. มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการกำหนดนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ โดยได้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับ 3 ด้าน ได้แก่

    1.การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการวิจัยและนวัตกรรม

    2.การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม

    3.การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5.1-1-คณะ-1-(CMI-edu)ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง นโยบายด้านการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

 

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของทั้ง 4 สาขาที่ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อันประกอบด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 2 สาขา ได้แก่ สาขาพลศึกษา และสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา เพื่อร่วมกันวางแผน ดำเนินการและกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

5.1-2-คณะ-1-(CMI-edu)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์

5.1-2-คณะ-2-(CMI-edu) แผนภาพระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ คณะคณะศึกษาศาสตร์

3. มีแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ได้วางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย

    1. การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการวิจัยและนวัตกรรม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในฐานะคณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการดำเนินการแจ้งนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการและให้แนวปฏิบัติกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีการบูรณาการองค์ความรู้กับการวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถสร้างประสบการณ์และเป็นแนวทางในการเพิ่มองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัยและนวัตกรรมให้กับผู้เรียน

    2. การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในฐานะคณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการดำเนินการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคม โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการศาสตร์ทางพลศึกษา สุขศึกษา และกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนไปบูรณาการกับองค์ความรู้อื่น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงที่จะต้องประสบกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ฯลฯ

    3. การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในฐานะคณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการได้วางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การนำความรู้ในการเรียนการสอนวิชากระบี่กระบองไปดำเนินการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามสถานที่ต่างๆ การให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ เช่น เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง

5.1-3-คณะ-1-(CMI-edu)แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

 

4. มีการดำเนินงานตามแผน

การดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

1. ด้านการบูรณาการกับการวิจัยและนวัตกรรม ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและนวัตกรรมในรายวิชา พล 013146 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา ซึ่งได้มีการนำหลักการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างเกณฑ์การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนเมื่อสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม ได้มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการให้การสนับสนุนจัดคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาการตัดสินกีฬาต่างๆ เช่น การตัดสินกรีฑา การตัดสินฟุตบอล การตัดสินวอลเลย์บอล ฯลฯ ไปใช้และเป็นการสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามสภาพการณ์จริงให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ด้านการบูรณาการกับด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำศิลปวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เช่น กระบี่กระบองไปบูรณาการกับองค์ความรู้ด้านอื่นๆ สร้างเป็นผลงานให้เกิดความน่าสนใจกับบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5.1-4-คณะ-1-(CMI-edu)รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการวิจัยและนวัตกรรม

5.1-4-คณะ-2-(CMI-edu)รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม

5.1-4-คณะ-3-(CMI-edu)รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการในแต่ละด้าน

5.1-5-คณะ-1-(CMI-edu)แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

6. มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2563 พบว่า การดำเนินงานสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วในด้านการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมยังสามารถดำเนินการได้มากกว่านี้ แต่เนื่องจากประสบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ต้องยกเลิกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ได้มีการเตรียมการวางแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการให้ครอบคลุมรายวิชาได้มากขึ้นและเพิ่มจำนวนกิจกรรมมากขึ้น เพื่อให้สามารถครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนให้มากที่สุด

5.1-6-คณะ-1-(CMI-edu)แผนการดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ปีการศึกษา2564

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

ü

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

นายศุภกร ลาภกองศิลป์

นายสุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

thaimount@protonmail.com

Jack_supakorn@hotmail.co.th

oho99_kom@hotmail.com

081-381-7040

088-267-1020

084-176-3570

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 – 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม

 

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาได้ประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้ครบถ้วน สอดคล้องกับ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติระดับอุดมศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผล รวมถึงการประชุมเพื่อปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป

5.2-1-คณะ-1-(CMI-edu)แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

5.2-1-คณะ-2-(CMI-edu)รายงานการประชุม

 

2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตครอบคลุมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบด้วย

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ต่างๆ ในการสร้างสัมมนาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศ

3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลกและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ซึ่งเน้นคุณธรรม ทักษะและความรู้ที่จำเป็นบนฐานค่านิยมร่วม สู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่น สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตได้ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ ความรู้รอบด้านต่าง ๆ มีปัญญารู้คิด สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการสร้างงาน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 สามารถร่วมแก้ปัญหาสังคม การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าแก่ตนเองและสังคม

3. พลเมืองที่เข้มแข็งเป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทย มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ

      โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติอย่างครบถ้วน และยังสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติระดับอุดมศึกษา โดยได้แบ่งกิจกรรม ดังนี้

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการส่งเสริมคุณธรรมและจิตอาสา

2. ด้านความรู้ ได้จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการช่วยชีวิตทางน้ำ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตทางน้ำ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันได้

3. ด้านทักษะทางปัญญา ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะ เพื่อเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นได้

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (BTC) และโครงการอบรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะการเป็นผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาผ่านการประเมินทักษะผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (BTC) และเสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะการเป็นผู้นำ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสรุปแนวทางในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการสอนเด็กพิเศษก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสอนเด็กพิเศษก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

5.2-2-คณะ-1-(CMI-edu)รายงานผลโครงการ

5.2-2-คณะ-2-(CMI-edu)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้าง ทักษะความรู้ด้านประกันคุณภาพตามขั้นตอน PDCA โดย  ผ่านโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

5.2-3-คณะ-1-(CMI-edu)รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป

 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและได้ประเมินผลความสำเร็จของโครงการ และจากการประเมินกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีการนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป

5.2-4-คณะ-1-(CMI-edu)รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

 

 

5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้นำผลโครงการพัฒนานักศึกษาทุกโครงการมาประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5.2-5-คณะ-1-(CMI-edu)รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

 

คณะศึกษาศาสตร์ได้นำผลการประเมินแผนพัฒนานักศึกษาไปปรับปรุงและแก้ไข โดยมีการนำผลการประเมินในปีที่ผ่านมามาจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

- ควรเพิ่มโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน

    คณะจึงนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

5.2-6-คณะ-1-(CMI-edu)แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

5.2-6-คณะ-2-(CMI-edu)รายงาน ผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5.2-6-คณะ-3-(CMI-edu)รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษา

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3     การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

ชนิดตัวบ่งชี้       กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล    ปีการศึกษา

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

นายโชคชัย ปัญญาคำ

ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

y.tansalee@gmail.com

I_chokchai@hotmail.com

Suteera4289@gmail.com

087-708-1722

063-664-6469

098-154-6532

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 – 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1. มีการกำหนดนโยบายและทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันจัดทำนโยบายและทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ และได้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม

5.3-1-คณะ-1-(CMI-edu)ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม

2. มีระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม

 

คณะศึกษาศาสตร์ได้วางระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรมโดยรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานการวิจัยและนวัตกรรม และวางแผนการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของคณะ งานแนวทางปฏิบัติ และได้นำข้อมูลดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

5.3-2-คณะ-1-(CMI-edu)ระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม คณะศึกษาศาสตร์

5.3-2-คณะ-2-(CMI-edu)รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

3. มีแผนการวิจัยและนวัตกรรม

 

คณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดแผนการดำเนินงานด้านการวิจัยโดยได้ยืดหลักการวิจัยและนวัตกรรมของทิศทางการวิจัยจากยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยได้กำหนดกิจกรรมไว้ 4 กิจกรรม ดังนี้

1. การประชุมชี้แจงนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

2. กิจกรรมคลินิกวิจัย

3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ประเด็น “กระบวนการเขียนของบประมาณด้านการวิจัยของแหล่งทุนวิจัยภายนอก”

4. กิจกรรมจัดทำสารสนเทศงานวิจัย            คณะศึกษาศาสตร์

5.3-3-คณะ-1-(CMI-edu)แผนการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะศึกษาศาสตร์

4. มีการดำเนินการตามแผน

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการตามแผนการด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่วางไว้ ดังนี้

1. มีการประชุมชี้แจ้งนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ในการประชุม      คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในวาระการประชุมของงานวิจัยและนวัตกรรมได้มีการชี้แจงนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม แผนการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

2. กิจกรรมคลินิกวิจัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ที่มีปัญหา ข้อสงสัยในการทำวิจัย ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ประเด็น “กระบวนการเขียนของบประมาณด้านการวิจัยของแหล่งทุนวิจัยภายนอก” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

4. จัดทำสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย

5.3-4-คณะ-1-(CMI-edu) แผนการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะศึกษาศาสตร์

5. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

 

คณะศึกษาศาสตร์มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในแผนการดำเนินงาน และแจ้งกิจกรรมที่กำลังดำเนินงานในช่วงเวลาต่อไป ต่อที่ประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 มี.ค. 64  

5.3-5-คณะ-1-(CMI-edu)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะศึกษาศาสตร์

6. มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ได้นำปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 ไปกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564

5.3-6-คณะ-1-(CMI-edu)แผนการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

ü

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4       เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)

ชนิดตัวบ่งชี้         ปัจจัยนำเข้า

ปีการเก็บข้อมูล      ปีงบประมาณ

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

นายโชคชัย ปัญญาคำ

ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

y.tansalee@gmail.com

I_chokchai@hotmail.com

Suteera4289@gmail.com

087-708-1722

063-664-6469

098-154-6532

         

เกณฑ์การประเมิน

        โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)

           กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

            กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์)

           จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =
12,500 บาทขึ้นไปต่อคน

 

สูตรการคำนวณ       

1.      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

          1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

X5

25,000

 

2.      คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

2.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

   

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

                   2.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

X5

12,500

 

 

หมายเหตุ

1.        จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ให้นับจำนวนเงินจากคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ และ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

2.        จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 5.4-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้)

ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning รูปแบบใหม่ของอาจารย์ที่สอนวิชากีฬาวอลเลย์บอลในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

นายธนกร ปัญญาวงศ์

25,000.00

 

รวม

Π25,000.00

 

 

ตารางที่ 5.4-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะทั้งหมด Œ

บาท

25,000.00

2

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

คน

30

3

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะŽ =Œ/

บาท

833.33

4

คะแนนที่ได้ =Ž*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะตามเกณฑ์

คะแนน

0.33

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

12,500 บาท

833.33บาท

0.33

X

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5.4-คณะ-1-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ

(เงินรายได้)

5.4-คณะ-2-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.5    เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ชนิดตัวบ่งชี้         ปัจจัยนำเข้า

การเก็บข้อมูล       ปีงบประมาณ

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

นายโชคชัย ปัญญาคำ

ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

y.tansalee@gmail.com

I_chokchai@hotmail.com

Suteera4289@gmail.com

087-708-1722

063-664-6469

098-154-6532

 

เกณฑ์การประเมิน

         โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)

           กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน

           กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)

           จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

 

สูตรการคำนวณ

1.      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

   

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

                   1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

X5

50,000

 

คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

2.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

   

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

                   2.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

X5

25,000

 

หมายเหตุ

1.       จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ห้นับจำนวนเงิน
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ได้รับการประเมิน

2.       จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ

ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1

การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬายิงธนูเพื่อความเป็นเลิศ

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

357,800.00

 

2

วิถีชีวิตและสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

นายศุภกร ลาภกองศิลป์

15,000.00

 

3

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

น.ส.จริญญา ธรรมจี๋

15,000.00

 

4

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

15,000.00

 

5

ภาระการมีงานทำและรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

10,000

 

รวม

Π412,800.00

 

ตารางที่ 5.5-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

 

ตารางที่ 5.5-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะทั้งหมด Œ

บาท

412,800.00

2

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

คน

30

3

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะŽ =Œ/

บาท

13,760

4

คะแนนที่ได้ =Ž*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะตามเกณฑ์

คะแนน

2.75

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

25,000 บาท

13,760 บาท

2.75

x

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5.5-คณะ-1-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม           

 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.บริหารการบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

นายศุภกร ลาภกองศิลป์

thaimount@protonmail.com

Jack_supakorn@hotmail.co.th

081-381-7040

088-267-1020

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1.มีการกำหนดนโยบายและทิศทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

N/A

N/A

2.มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม

N/A

N/A

3.มีแผนการบริการวิชาการแก่สังคม

N/A

N/A

4.มีการดำเนินงานตามแผน

N/A

N/A

5.มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

N/A

N/A

6.มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

N/A

N/A

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7    การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

นายรณชัย อภิวงค์งาม

thaimount@protonmail.com

 

081-381-7040

083-7666506

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1.มีการกำหนดนโยบายด้านด้านการละเล่นพื้นบ้าน และ
 กีฬาไทย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีการกำหนด นโยบาย ด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย โดยมีการจัดทำประกาศ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.7-1-คณะ-1-(CMI-edu)ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.7-1-คณะ-2-(CMI-edu)ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของวิทยาเขต

5.7-1-คณะ-3-(CMI-edu)ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของคณะ

2.ระบบและกลไกการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย โดยมีการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนเป็นไปตามรูปแบบกระบวนการทำงานแบบ PDCA 

5.7-2-คณะ-1-(CMI-edu) ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

3.มีแผนการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีการจัดทำแผนงานการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ได้มีการประชุมวางแผน คณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

5.7-3-คณะ-1-(CMI-edu)แผนงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

-เอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ 1 เรื่อง การเตรียมความพร้อม ดำเนินงานด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

4.มีการดำเนินงานตามแผน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ตามแผนงานในปีการศึกษา 2563

5.7-4-คณะ-1-(CMI-edu) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ปีการศึกษา 2563

5..มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดทำรูปเล่มรายงานและสรุปผลการดำเนินงานครบทุกกิจกรรม

5.7-5-คณะ-1-(CMI-edu) แบบติดตามการดำเนินงานด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีการดำเนินการประชุมเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ในปีการศึกษาต่อไป

5.7-6-คณะ-1-(CMI-edu)แผนพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

-รายงานการประชุม ครั้งที่ 2

เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.8    อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดตัวบ่งชี้      ปัจจัยนำเข้า

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

         

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวจิรัชญา มูลหงษ์

นางสาวขนิษฐา แสนศรี

Tkd_bobo@hotmail.com

Kik2144@gmail.com

091-384-0116

   083-983-5495

 

เกณฑ์การประเมิน

          โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

 

สูตรการคำนวณ

 

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

× 100

 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

X5

40

 

หมายเหตุ

1.    คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.     จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ

3.     การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับตั้งแต่วันที่บรรจุถึงวันสุดท้ายของปีการศึกษาที่รับการประเมิน

      1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน                       คิดเป็น 0 คน

      2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน     คิดเป็น 0.5 คน

      3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป                           คิดเป็น 1 คน

            4. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป

5. การจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)

 

ผลการดำเนินงาน      

ตารางที่ 5.8-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ

ลำดับที่

ประเภทอาจารย์

จำนวนทั้งหมด

(คน)

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน)

คุณวุฒิการศึกษา (คน)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน)

คิดเป็น

(คน)

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ตรี

โท

เอก

ไม่เกิน 6 เดือน

6 เดือน ไม่เกิน 9 เดือน

9 เดือนขึ้นไป

1

ข้าราชการ

14

11

3

-

-

-

10.5

3.5

-

1

13

14

2

สัญญาจ้าง

16

13

1

2

-

-

13.5

2.5

 

4

14

16

รวม

Œ

30

24

4

2

-

-

24



6

 

3

27

30

 

ตารางที่ 5.8-2 ผลการดำเนินงาน

ที่

รายการ

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ Œ

คน

30

2

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คน

6

3

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

Ž =/Œ*100

ร้อยละ

20

6

คะแนนที่ได้ =Ž*5/40

คะแนน

2.50

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 40

ร้อยละ 20

2.50

X

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5.8-คณะ-1-(CMI-edu)

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา)

-          บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ

-          บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

ตัวบ่งชี้ที่ 5.9        อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ชนิดตัวบ่งชี้         ปัจจัยนำเข้า

ปีการเก็บข้อมูล     ปีการศึกษา         

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

Boonchai_Blicense@hotmail.com

081-881-2662

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวจิรัชญา มูลหงษ์

นางสาวขนิษฐา แสนศรี

Tkd_bobo@hotmail.com

Kik2144@gmail.com

091-384-0116

083-9835495

 

 

เกณฑ์การประเมิน

          โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 

สูตรการคำนวณ

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

× 100

 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการ

X5

60

 

หมายเหตุ

1. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ

          2. การประเมินผลการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2563

                   2.1 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้

                             1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาโท บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)

                                      2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย  1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี

                   2.2  การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง  ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้

1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)

2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี)

3. การจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)

 

 

ตารางที่ 5.9-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ

 

ลำดับที่

ประเภทอาจารย์

จำนวนทั้งหมด

(คน)

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน)

คุณวุฒิการศึกษา (คน)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน)

คิดเป็น

(คน)

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ตรี

โท

เอก

ไม่เกิน 6 เดือน

6 เดือน ไม่เกิน 9 เดือน

9 เดือนขึ้นไป

1

ข้าราชการ

8

5

3

-

-

-

6