รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

4289         2415

 

                                                                                                              

                                                                        

                                                                        

 

                             ประจำปีการศึกษา 2563      

        (3 สิงหาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 

  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

     การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

     สาขาวิชาพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่รายงาน  31 พฤษภาคม 2564

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

            ในปีการศึกษา 2563  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานและบริหารงานระดับระดับสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ใน
6 องค์ประกอบ จำนวน 13  ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน และมีระดับคุณภาพดี  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.40  รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

          องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน       มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน

          องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต                    จำนวน 2 ตัวบ่งชี้            มีผลการดำเนินงาน  ระดับมาก  

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67

          องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา                   จำนวน 3 ตัวบ่งชี้  มีผลการดำเนินงาน ระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00

          องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์                   จำนวน 3 ตัวบ่งชี้  มีผลการดำเนินงาน ระดับดี  

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.96

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   จำนวน ตัวบ่งชี้  
                                                มีผลการดำเนินงาน  ระดับดี  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  มีผลการดำเนินงาน ระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 

          จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาเร่งด่วนในประเด็น คือ

การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีผลงานในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

 

 

 

สารบัญ

                                                                                                                    หน้า

ส่วนนำ

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

4

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

12

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

16

หมวดที่ 3

นักศึกษาและบัณฑิต

27

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

27

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

30

หมวดที่ 2

อาจารย์

44

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

44

หมวดที่ 4

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

54

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

54

 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

78

หมวดที่ 5

การบริหารหลักสูตร

88

หมวดที่ 6

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

88

หมวดที่ 7

แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

90

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

95

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง

98

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

99

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

100

ภาคผนวก

 

 

ตารางที่ 1.1-1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)

105

ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)

106

ตารางที่ 1.1-3 จำนวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
ปีการศึกษา
2562

107

ตารางที่ 1.1-4 จำนวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

108

ตารางที่ 1.1-5 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษภายนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

112

ตารางที่ 4.2-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

115

ตารางที่ 5.4-1 รายชื่ออาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) การปฐมนิเทศ การอบรม

116

ตารางที่ 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

117

ตารางที่ 5.4.3 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562

121

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

136

การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง

137

                         

 

 

ส่วนนำ

 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

 

1.      ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร     25632631101010

ภาษาไทย        ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี)

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education Program in Physical Education

2.      ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม :         ศึกษาศาสตรบัณทิต (พลศึกษา)

ชื่อย่อ  :         ศษ.บ. (พลศึกษา)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :          Bachelor of Education (Physical Education)

ชื่อย่อ  :          B.Ed.  (Physical Education)

3.      ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญา

พลศึกษาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  

ความสำคัญ

ด้วยเหตุ คุณภาพชีวิต คือ ตัววัดมาตรฐานการดำรงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของมนุษย์ ตามสภาพความจำเป็นพื้นฐานทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จึงอนุมานได้ว่าประเทศใดที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศนั้นเป็นประเทศที่เปี่ยมไปด้วยความอุดมสุข คุณภาพชีวิตที่ดีมีปัจจัยพื้นฐานคือร่างกายและจิตใจ เป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืนนั้น การวางรากฐานทางด้านสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง การมีอนามัยที่ดี การรู้รักษาอารมณ์และจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง

พลศึกษา เป็นศาสตร์ที่สามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ ด้วยความสำคัญดังกล่าวศาสตร์ทางพลศึกษา จึงได้ถูกบรรจุไว้ในระบบการศึกษาของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน โดยมีเป้าหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ           การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ทั้งนี้ศาสตร์ทางพลศึกษายังสามารถขัดเกลาและพัฒนาเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังของชาติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง สามารถสร้างให้เป็นคนดีคนเก่งของประเทศชาติได้

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ ที่มีปรัชญา “พลศึกษา และกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” จึงถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรของชาติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นวิทยาเขตหนึ่งใน 17 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่มีบทบาทในการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพครู สาขาพลศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้สอนพลศึกษา การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และการเป็นผู้ตัดสินกีฬาอย่างมีสมรรถนะ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และประเทศ

         

วัตถุประสงค์  

เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

1.       มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการทำงานของครู การพัฒนาความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน        

2.       เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีวินัย น้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

3.       เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความรอบรู้ทั้งในด้านวิชาชีพครูและวิชาชีพพลศึกษา และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.       เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์               มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพพลศึกษา พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน

5.       เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ และเชี่ยวชาญกีฬา สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน  

6.               เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความรักชาติ             รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของไทยและพลโลก

       4.ระบบการจัดการศึกษา คือ ทวิภาค

       5.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ ที่ดีและ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

       6.แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี (ตาม มคอ. 2)

จำนวนนักศึกษา

  ชั้นปีที่

จำนวนนักศึกษา(คน)

2560

2561

2562

2563

2564

1

90

90

90

90

90

2

-

90

90

90

90

3

-

-

90

90

90

4

-

-

-

90

90

5

-

-

-

-

90

รวม

90

180

270

360

450

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

90

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

90

 

7.  หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

        7.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

        7.2 โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า           30    หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  2.1)  วิชาชีพครู 

      2.1.1) รายวิชาชีพครู

      2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

  2.2  วิชาเอก

      2.2.1 กลุ่มวิชาเอกทฤษฎี

         2.2.1.1) ทฤษฎีบังคับ

         2.2.1.2) ทฤษฎีเลือก

      2.2.2 กลุ่มวิชาเอกปฏิบัติ

        2.2.2.1) ทักษะแลการสอน

           (1) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทบุคคล

           (2) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภททีม

           (3) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทกีฬาไทย

           (4)กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทเพื่อสังคม

ไม่น้อยกว่า          102     หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน       36     หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน       24   หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน       12      หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า           64     หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า           40     หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน       30     หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า            10     หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า            24     หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า            12     หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า              2     หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า              2     หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า              2     หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า            2   หน่วยกิต

     2.2.2.2) การตัดสินกีฬา

ไม่น้อยกว่า            8   หน่วยกิต

     2.2.2.3) กลวิธีการฝึกกีฬา

ไม่น้อยกว่า            4   หน่วยกิต

  2.3. วิชาเลือกเพิ่มเติม

ไม่น้อยกว่า            2   หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต

รวม

ไม่น้อยกว่า         138      หน่วยกิต

 

8. รูปแบบของหลักสูตร

                   8.1 รูปแบบ

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ
..2562

8.2 ภาษาที่ใช้

                             ภาษาไทย

                   8.3 การเข้ารับการศึกษา

                             รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

                   8.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                             เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

                   8.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                             ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

9. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่านมา

รายการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2562

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน

-ไม่มี-

-ไม่มี-

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

-ไม่มี-

-ไม่มี-

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

-ไม่มี-

-ไม่มี-

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

-ไม่มี-

-ไม่มี-

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร    การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

-ไม่มี-

-ไม่มี-

องค์ประกอบที่ 6

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-ไม่มี-

-ไม่มี-

 

10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

          จำนวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้(เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ไม่นำคำนวณคะแนน ตัดสินผลที่ผ่าน หรือไม่ผ่าน) โดยมีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ดังนี้

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทตัวบ่งชี้

ลักษณะ
การประเมิน

เป้าหมาย
การดำเนินงาน

1.การกำกับมาตรฐาน

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

-ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548

ปริญญาตรี  เกณฑ์ 3 ข้อ

ปริญญาโท เกณฑ์ 11 ข้อ

ผลการปริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558

ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ

ปริญญาโท เกณฑ์ 10 ข้อ

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

ระดับคุณภาพ

(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ผ่าน

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

4 คะแนน

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

-ผลบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

-ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

4.50 คะแนน

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

-การรับนักศึกษา

-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

-การควบคุมการดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

-การควบคุมดูแล การคำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

-อัตราการสำเร็จการศึกษา

-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

-การบริหารอาจารย์

-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

4.2 คุณภาพอาจารย์

-ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 (ร้อยละ
20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

(ร้อยละ 60 ขั้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

(ร้อยละ 20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

เชิงปริมาณ

(ปัจจัยนำเข้า)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

-ร้อยละ ป.เอก

.............

-ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ ...........

ร้อยละผลงานทางวิชาการ.......

4.11 คะแนน

- ร้อยละ ป.เอก 5

-ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ 3.33

- ร้อยละผลงานทางวิชาการ 4

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

-ความพึงพอใจของอาจารย์

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

4 คะแนน

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขานั้น ๆ

-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-การพิจารณากำหนดผู้สอน

-การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

-การกำกับกระบวนการเรียนการสอน

-การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี

-การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

-การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

5.3 การประเมินผู้เรียน

-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

-การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7)

-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

5.4 ผลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการพิจารณาตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ......

4.5 คะแนน

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/วิทยาเขตโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน


 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

รหัสหลักสูตร 25632631101010

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2 ภาคผนวก)

มคอ 2

(ปีการศึกษา 2561)

ปีการศึกษาที่รับประเมิน

( ปีการศึกษา 2562)

หมายเหตุ

*1. อาจารย์ธนกร   ปัญญาวงค์

 

*1. อาจารย์ธนกร   ปัญญาวงค์

 

-คงเดิม-

2. ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

 

2. ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

 

-คงเดิม-

3. อาจารย์เปรม  วาทบัณฑิตกุล

 

3. อาจารย์เปรม  วาทบัณฑิตกุล

 

-คงเดิม-

4. อาจารย์อธิณัฏฐ์ พุทธพิมเสน

 

4. อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์

-เปลี่ยนแปลง-

5. อาจารย์ ดร.วิรัช ถนอมทรัพย์

 

5. อาจารย์ ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

-เปลี่ยนแปลง-

 

หมายเหตุ :   1. ช่อง มคอ. 2 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของปีการศึกษา 2558 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

                    จาก มคอ.2 ฉบับที่ได้รับการอนุมัติ สกอ.ครั้งแรก

    2. ช่องปีการศึกษาที่รับประเมิน หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคำสั่งแต่งตั้งของวิทยาเขต

       ก่อนวันสิ้นสุดปีการศึกษาที่รับการประเมิน

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3 ภาคผนวก)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ตรงหรือสัมพันธ์

กับวิชาที่สอน

ตรง

ไม่ตรง

1

อาจารย์ธนกร ปัญญาวงค์

กศ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

2

ผศ.ดร.สุธีรา  ราษฎรินทร์

ปร.ด.การบริหารการพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

P

 

3

อาจารย์เปรม วาทบัณฑิตกุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

P

 

4

อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์

ศษ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

5

อาจารย์ ดร.ศราวุธ
ไทยสงวนวรกุล

Ph.D.(Humanities and social sciences in physical education

อาจารย์

P

 

6

ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์

กศ.ม.พลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

P

 

7

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

P

 

8

อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์

ค.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

9

อาจารย์จิรัชญา มูลหงษ์

ค.ม.สุขศึกษาและพลศึกษา

อาจารย์

P

 

10

อาจารย์ปรียาพัชร ใสแสง

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

P

 

11

อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

P

 

 

 อาจารย์ผู้สอน ภายในหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4 ภาคผนวก)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ตรงหรือสัมพันธ์

กับวิชาที่สอน

ตรง

ไม่ตรง

1

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์

ปร.ด.ผู้นำทางสังคม

ครูชำนาญการพิเศษ

P

 

2

ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์

กศ.ม.พลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

P

 

3

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

P

 

4

ผศ.ดร.สุธีรา  ราษฎรินทร์

ปร.ด.การบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

P

 

5

อาจารย์ธนกร ปัญญาวงค์

กศ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

6

อาจารย์ณภัค อุทัยมณีรัตน์

ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์

P

 

7

อาจารย์เปรม วาทบัณฑิตกุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

P

 

8

อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา

คม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อาจารย์

P

 

9

อาจารย์โชคชัย ปัญญาคำ

ศษ.ม.การวิจัยและสถิติการศึกษา

อาจารย์

P

 

10

อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์

ค.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

11

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

12

อาจารย์จิรัชญา มูลหงษ์

ค.ม.สุขศึกษาและพลศึกษา

อาจารย์

P

 

13

อาจารย์ ดร.ศราวุธ
ไทยสงวนวรกุล

Ph.D.(Humanities and social sciences in physical education

อาจารย์

P

 

14

อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์

ศษ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

15

อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

P

 

16

อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์

กศ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

17

อาจารย์สมชาย บุญลอย

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

อาจารย์

P

 

18

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

รองศาสตราจารย์

P

 

19

ผศ.ดร.ศิริพร  สัตยานุรักษ์

ปร.ด.การจัดการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

P

 

20

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ด.บริหารการศึกษา

อาจารย์

 

 

21

อาจารย์เรวัตร นาวาจักร

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

อาจารย์

P

 

22

อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง

ศษ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

23

อาจารย์ปรียาพัชร ใสแสง

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

P

 

24

อาจารย์ลัฐิกา สุนทรพิพิธ

ศษ.ม.บริหารการจัดการ

อาจารย์

P

 

25

อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช

ศศ.ม.ภาษาไทย

อาจารย์

P

 

26

อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล

กศ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

27

อาจารย์วรพงษ์ แสวานี

วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์

P

 

28

อาจารย์จริญญา ธรรมจี๋

ศษ.ม.การศึกษา สาขาสังคม

อาจารย์

P

 

29

อาจารย์นรัญญา ด้วงพลับ

ศษ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

30

อาจารย์รณชัย อภิวงค์งาม

ศษ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

31

อาจารย์ธนายงค์ บุญยวง

ศษ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

 

อาจารย์ผู้สอน ภายนอกหลักสูตร (ถ้ามี) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-5 ภาคผนวก)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ตรงหรือสัมพันธ์กับ

วิชาที่สอน

ตรง

ไม่ตรง

1

อาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์

วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์

P

 

2

อาจารย์ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล

ศษ.ม. การสอนภาษาไทย

อาจารย์

P

 

3

อาจารย์ตติยา ศิริวรรณ์

ศศ.ม. ภาษาไทย

อาจารย์

P

 

4

อาจารย์ศิริรัตน์ ปัญญาคม

ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์

P

 

5

อาจารย์ประภาศิริ กลางพอน

ศศ.ม. การจัดการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน

อาจารย์

P

 

6

อาจารย์ธันวา พิสดาร

วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์

P

 

7

อาจารย์กุลชาดา  ศรีใส

กศ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

8

อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี

ศศ.ม.ภาษาไทย

อาจารย์

P

 

9

อาจารย์ ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง

ปร.ด.การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

อาจารย์

P

 

10

อาจารย์วิฑูรย์  โพธิ์ทิพย์

วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์

P

 

11

อาจารย์อรรถพร คำพวง

คบ.คอมพิวเตอร์

อาจารย์

P

 

12

อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์

วท.ม.การจัดการนันทนาการ

อาจารย์

P

 

13

อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร

กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์

P

 

14

อาจารย์นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์

สม.สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

อาจารย์

P

 

15

อาจารย์อภิชา ไชยเหล็ก

วท.ม.ชีววิทยา

อาจารย์

P

 

16

ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา

ปร.ด.ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
และสาละวินศึกษา

ผศ.

P

 

17

อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

P

 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

1.    ภาคทฤษฎี 

-          อาคารมาร์ติน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

-          อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

-          อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

2.    ภาคปฏิบัติ 

-          โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

-          โดมเอนกประสงค์เหลืองอร่าม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

-          โรงฝึกกีฬาศรีบุญเรือง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

-          โรงฝึกกีฬายิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

-          สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

-          สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

-          ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายภาคเหนือ

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-ไม่น้อยกว่า 5 คน และ

-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

-ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

 

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาปีการศึกษา 2563ประกอบด้วย (รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-bPE-1-1.1.1-1 , CMI-EDU-bPE-1-1.1-2 )

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วัน เดือน ปีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

อาจารย์ธนกร ปัญญาวงค์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

2

ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

3

อาจารย์เปรม วาทบัณฑิตกุล

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

4

อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์

วันที่ 18 มกราคม 2564

5

อาจารย์ ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

วันที่ 18 มกราคม 2564

 

2.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

 

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 5 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้ ( CMI-EDU-bPE-1-1.1.2-1)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/

ปี พ.ศ.

1

*อาจารย์ธนกร

ปัญญาวงค์

กศ.ม.
พลศึกษา

 

อาจารย์

A MODEL OF ACTIVITIES FOR ENHANCING UNDERGRADUATE STUDENTS’ HARACTERISTICS, MAJOR IN PHYSICAL EDUCATION PROFESSION, FACULTY OF EDUCATION, INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION, NORTHERN CAMPUS

/  9th Institute of Physical Education International Conference May 19-21, 2019 The Emerald  Hotel, Bangkok , Thailand (1098-1106)

ปัจจัยในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์” / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 111-119

 

 

 

 

ภาวะการมีงานทำและรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

/การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/2-3 ธันวาคม 2563/หน้า2555-2565

2

ผศ.ดร.สุธีรา

ราษฎรินทร์

- ปร.ด.การบริหารการศึกษา

-กศ.ม.การวัดผลการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุธีรา ราษฎรินทร์.  (2560). 
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา. เชียงใหม่. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่.
200 หน้า.

Factors Affecting Recognition and Motivation Toward the Development of The Athletes Performance in Institute of Physical Education Chiangmai Campus.  8th Institute of Physical Education International Conference 2018. Chonburi: Institute of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports. 9-12 August 2018.  P 577-581.

3

อาจารย์เปรม

วาทบัณฑิตกุล

ศษ.ม การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

The Attribute of The Practicum,

Students Depending on The

School 5 Need: Case Study of 4

Institute of Physical Education in

Northern Region. 8th Institute of

Physical Education International

Conference 2018. Chonburi:

Institute of Physical Education,

Ministry of Tourism and

Sports.9-12 August 2018. P 571-576

4

อาจารย์ศุภกร

ลาภกองศิลป์

ศษ.ม.
พลศึกษา

 

อาจารย์

วิถีชีวิตและสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ / การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/2-3 ธันวาคม 2563/หน้า4215-4227

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/

ปีพ.ศ.

5

อาจารย์ ดร.ศราวุธ

ไทยสงวนวรกุล

Ph.D. (Humanities and social sciences in physical education)

อาจารย์

ภาวะการมีงานทำและรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

/การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/2-3 ธันวาคม 2563/หน้า2555-2565

 

 

 

 

ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ นครเชียงใหม่เกมส์ /
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /
วันที่ 4 กันยายน 2563 หน้า505-512

 

 

 

 

การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ / การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /วันที่ 4 กันยายน 2563 หน้า 467-475

 

 

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า 1 หลักสูตร

ผลการดำเนินงาน

  อาจารย์ประจำหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 11 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้ (CMI-EDU-bPE-1-1.1.3-1)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี พ.ศ.

1

อาจารย์ธนกร ปัญญาวงค์

กศ.ม.พลศึกษา

 

อาจารย์

A MODEL OF ACTIVITIES FOR ENHANCING UNDERGRADUATE STUDENTS’ HARACTERISTICS, MAJOR IN PHYSICAL EDUCATION PROFESSION, FACULTY OF EDUCATION, INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION, NORTHERN CAMPUS /  9th Institute of Physical Education International Conference May 19-21, 2019 The Emerald  Hotel, Bangkok , Thailand (1098-1106)

ปัจจัยในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์” / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 111-119

 

 

 

 

ภาวะการมีงานทำและรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 /การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/2-3 ธันวาคม 2563/
หน้า2555-2565

2

ผศ.ดร.สุธีรา

ราษฎรินทร์

- ปร.ด.การบริหารการศึกษา

-กศ.ม.การวัดผลการศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุธีรา ราษฎรินทร์.  (2560). 
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา. เชียงใหม่. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่.
200 หน้า.

 

 

 

 

Factors Affecting Recognition and Motivation Toward the Development of The Athletes Performance in Institute of Physical Education Chiangmai Campus.  8th Institute of Physical Education International Conference 2018. Chonburi: Institute of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports. 9-12 August 2018.  P 577-581.

3

อาจารย์เปรม

วาทบัณฑิตกุล

ศษ.ม การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

The Attribute of The Practicum, Students Depending on The School 5 Need: Case Study of 4 Institute of Physical Education in

Northern Region. 8th Institute of Physical Education International Conference 2018. Chonburi: Institute of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports.9-12 August 2018. P 571-576

4

อาจารย์ศุภกร

ลาภกองศิลป์

ศษ.ม.
พลศึกษา

 

อาจารย์

วิถีชีวิตและสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ / การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/2-3 ธันวาคม 2563/
หน้า 4215-4227

5

 

อาจารย์ ดร.ศราวุธ

ไทยสงวนวรกุล

Ph.D. (Humanities and social sciences in physical education)

 

อาจารย์

ภาวะการมีงานทำและรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562/การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/2-3 ธันวาคม 2563/หน้า2555-2565

 

 

 

 

ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ นครเชียงใหม่เกมส์ / การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /วันที่ 4 กันยายน 2563 หน้า505-512

 

 

 

 

การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ / การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ปประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /วันที่ 4 กันยายน 2563 หน้า 467-475

6

ผศ.ชุมพล
วงค์คำจันทร์

กศ.ม.

พลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษาพฤติกรรม ความรู้และความสามารถในการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่เพื่อนำไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 6,258.กรุงเทพฯ: โรงแรมทาวน์อินทาวน์.(วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559).

 

 

 

 

-THE ATTRIBUTE OF THE PRACTICUM,STUDENTS DEPENDING ON THE SCHOOL 5 NEED:CASE STUDY OF 4 INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION IN NORTHERN REGION /Institute of Physical Education International Conference 19-21 August,2018

7

ผศ.บุญชัย
เลิศพิริยะชัยกุล

ศษ.ม.

การส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

The Quality of Football Learning and Training Skills of the Undergraduate Students Majoring in Education, the Faculty of Education from the Institute of Physical Education in Northern Campus.(2017).Oral Presentation in 7th Institute of Physical Education International Conference 2017,(674-679)

คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาการสัมมนาทางพลศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ.วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 9 เล่มที่ 3
กันยายน – ธันวาคม 2560)

 

 

 

 

ตำราทักษะแลการสอนกีฬาฟุตบอล / พ.ศ.2561

 

 

 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์” / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 111-119

 

 

 

 

ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ นครเชียงใหม่เกมส์ / การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /
วันที่ 4 กันยายน 2563 หน้า505-512

8

อาจารย์ปรียาพัชร ใสแสง

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ / การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /วันที่ 4 กันยายน 2563 หน้า 467-475

9

อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์

ค.ม.

พลศึกษา

 

อาจารย์

The Quality of Football Learning and Training Skills of the Undergraduate Students Majoring in Education, the Faculty of Education from the Institute of Physical Education in Northern Campus.(2017).Oral Presentation in 7th Institute of Physical Education International Conference 2017,(674-679)

Decision Factors in Participating Swimming Game in The 41st Physical Education Institute Games of Thailand.(2017).Poster Presentation in International Conference On Sport Management 2017,(243-248)

 

 

 

 

Factor Affecting Recognition and Motivation Toward the Development of The Athletes Performance in Institute Of Physical Education, Chiangmai Campus / Institute of Physical Education International Conference 19-21 August,2018

 

 

 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์” / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 111-119

10

อาจารย์จิรัชญา มูลหงษ์

 

 

Leisure time spending and physical activities participation of the first year students in institute of physical education,chiang mai campus / Institute of physical education ministry of tourism and sports “Creative Innovations in Sports for Sustainable Development” May 19-21,2019 The Emerald Hotel,Bangkok, Thailand,(1096)

 

 

 

 

คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ /วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 45-56

 

 

 

 

การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ / การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /วันที่ 4 กันยายน 2563 หน้า 467-475

 

 

 

 

คุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ /การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/2-3 ธันวาคม 2563/หน้า4192-4200

11

อาจารย์สุริยันต์

กันทิพย์วรากุล

ศษ.ม.

การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

Decision Factors in Participating Swimming Game in The 41st Physical Education Institute Games of Thailand.(2017).Poster Presentation in International Conference On Sport Management 2017,(243-248)

 

 

 

 

Factor Affecting Recognition and Motivation Toward the Development of The Athletes Performance in Institute Of Physical Education, Chiangmai Campus / Institute of Physical Education International Conference 19-21 August,2018

 

 

 

 

A MODEL OF ACTIVITIES FOR ENHANCING UNDERGRADUATE STUDENTS’ HARACTERISTICS, MAJOR IN PHYSICAL EDUCATION PROFESSION, FACULTY OF EDUCATION, INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION, NORTHERN CAMPUS / 9th Institute of Physical Education International Conference May 19-21, 2019 The Emerald  Hotel, Bangkok , Thailand (1098-1106)

 

 

 

 

คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ /วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 45-56

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

*อาจารย์ประจำ

  -คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรีได้

*อาจารย์พิเศษ

-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

-มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี

-ทั้งนี้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

ผลการดำเนินงาน

            อาจารย์ประจำที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 31 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้ (CMI-EDU-bPE-1-1.1.4-1, CMI-EDU-bPE-1-1.1.4-2)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

1

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์

ปร.ด.ผู้นำทางสังคม

ครูชำนาญการพิเศษ

2

ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์

กศ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

3

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

ผศ.ดร.สุธีรา  ราษฎรินทร์

ปร.ด.การบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

อาจารย์ธนกร ปัญญาวงค์

กศ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

6

อาจารย์ณภัค อุทัยมณีรัตน์

ษ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์

7

อาจารย์เปรม วาทบัณฑิตกุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

8

อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา

คม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อาจารย์

9

อาจารย์โชคชัย ปัญญาคำ

ศษ.ม.การวิจัยและสถิติการศึกษา

อาจารย์

10

อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์

ค.ม.พลศึกษา

อาจารย์

11

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด.พลศึกษา

อาจารย์

12

อาจารย์จิรัชญา มูลหงษ์

ค.ม.สุขศึกษาและพลศึกษา

อาจารย์

13

อาจารย์ ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

Ph.D.(Humanities and social sciences in physical education

อาจารย์

14

อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์

ศษ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

15

อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

16

อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์

กศ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

17

อาจารย์สมชาย บุญลอย

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

อาจารย์

18

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

รองศาสตราจารย์

19

ผศ.ดร.ศิริพร  สัตยานุรักษ์

ปร.ด.การจัดการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

20

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ด.บริหารการศึกษา

อาจารย์

21

อาจารย์เรวัตร นาวาจักร

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

อาจารย์

22

อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง

ศษ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

23

อาจารย์ปรียาพัชร ใสแสง

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

24

อาจารย์ลัฐิกา สุนทรพิพิธ

ศษ.ม.บริหารการจัดการ

อาจารย์

25

อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช

ศศ.ม.ภาษาไทย

อาจารย์

26

อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล

กศ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

27

อาจารย์วรพงษ์ แสวานี

วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์

28

อาจารย์จริญญา ธรรมจี๋

ศษ.ม.การศึกษา สาขาสังคม

อาจารย์

29

อาจารย์นรัญญา ด้วงพลับ

ศษ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

30

อาจารย์รณชัย อภิวงค์งาม

ศษ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

31

อาจารย์ธนายงค์ บุญยวง

ศษ.ม.พลศึกษา

อาจารย์

 

         อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวน 0 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ประสบการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

 

 

-ไม่มี-

 

5.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อย        ทุก ๆ 5 ปี

ผลการดำเนินงาน -

หมายเหตุ : 1.การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ถึงขึ้นตอนของสภามหาวิทยาลัยโดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

   2. การนับผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา

   3. เอกสารประกอบ เอกสารหลักฐานที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ

   4. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)

   5. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทาบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
(ที่มา
: คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2559และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง (ตัวอย่าง)

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-EDU-bPE-1-1.1.1-1

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

CMI-EDU-bPE-1-1.1.1-2

หนังสือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สมอ.08

CMI-EDU-bPE-1-1.1.2-1

เอกสารประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-EDU-bPE-1-1.1.3-1

เอกสารประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

CMI-EDU-bPE-1-1.1.4-1

เอกสารสัญญาจ้างอาจารย์ผู้สอนและวุฒิการศึกษา

CMI-EDU-bPE-1-1.1.4-2

คำสั่งสอน ปีการศึกษา 2563

 

หมายเหตุ : รายการเอกสารอ้างอิงให้พิจารณานำเสนอเฉพาะเอกสารที่สำคัญ ๆในการยืนยันผลการดำเนินงานใน
              แต่ละข้อ และพิมพ์หมายเลขเอกสารอ้างอิงแทรกท้ายข้อความที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

                                 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

 

  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

     สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

 รายละเอียดตามแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ภาคผนวก)

ลำดับที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

1

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)

4.60

 

         - ด้านคุณธรรมจริยธรรม

4.85

 

         - ด้านความรู้

4.62

 

         - ด้านทักษะทางปัญญา

4.42

 

         - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.71

 

         - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.56

         ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (สำหรับคณะศึกษาศาสตร์)

4.63


2

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)Œ

95

3

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (คน) 

27

4

ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษา) (/Œ)*100

28.42

หมายเหตุ :

            1.ในการณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า

  หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน

              2.กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

              3.กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 และ 2.2 ด้วยเนื่องจากมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

              4.การนับจำนวนบัณฑิตให้นับตามที่สภาอนุมัติในปีการศึกษาก่อนรับการประเมิน 1 ปี เช่นประเมินในปีการศึกษา 2559 ให้นับจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ทั้งภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2566)

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-EDU-bPE-2-2.1.1-1

รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 

สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

    รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา (ภาคผนวก)

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

ร้อยละ

1.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จทั้งหมด Œ

95

100

2.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

95

100

   2.1จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) Ž

58

61.05

   2.2 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 

32

33.69

   2.3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาและไม่มีการเปลี่ยนงาน 

0

0

   2.4 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

0

0

   2.5 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

0

0

   2.6 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

0

0

    2.7 จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ

5

5.26

3. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดที่นำมาคิดคะแนนเป็นตัวหาร  

   ( - (+++)) = A

95

 

4.จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำภายในเวลา 1 ปี

   (Ž+) = B

90

 

4. ร้อยละของบัณฑิตที่งานทำภายในเวลา 1 ปี

  (B / A)*100 = C

 

94.74

ผลการประเมิน (คะแนน)

(C*5)/100

4.74

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-EDU-bPE-2-2.2.2-1

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายใน 1 ปี

CMI-EDU-bPE-2-2.2.2-2

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 

 

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทำ โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

เมื่อวิเคราะห์ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีจำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 95 คน คิดเป็นร้อยละ 100
มีจำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งแบ่งออกดังนี้

-จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
            (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) มีจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 61.05

-จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.69

-จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานทำ มีจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26

 

สรุปร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 94.74
มีผลการประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายใน 1 ปี คิดเป็น 4.74 คะแนน

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การรับนักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.1)

1.การรับนักศึกษา

เชิงปริมาณ : ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพลศึกษา มีแผนรับนักศึกษาจำนวน 90 คน

เชิงคุณภาพ : นักศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของผู้เข้าศึกษาต่อ ในมอค.2 และเป็นผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

 

     l ระบบและกลไก

     ตามกำหนดการสาขาวิชาพลศึกษา จะเข้ารับการประเมินตนเอง ในระดับหลักสูตรในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 แต่ด้วยสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้ารับการประเมินตนเอง และส่วนกลางให้ยึดผลการประเมินตนเองที่ทางหลักสูตรได้จัดทำขึ้น เป็นผลการประเมิน นั้น จึงทำให้ไม่มีผลการประเมินจากคณะกรรมการ

     ปีการศึกษา 2563 ทางสาขาวิชาพลศึกษา ได้วางระบบและกลไกในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ดังนี้

สาขาวิชากำหนดจำนวนรับนักศึกษา ตาม มคอ.2

    

ส่งแผนการรับนักศึกษาเสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณาตามลำดับ
1.ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฯไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ต่าง ๆ
2.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์วิทยาเขต , สื่อออนไลน์ต่าง ๆ
3.การแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงรียในเขตพื้นที่เครือข่าย
วิทยาเขตประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษา และกลุ่มส่งเสริมวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และออกแนะแนวการรับสมัครนักศึกษา
เปิดรับสมัครนักศึกษาตามรอบการสมัคร คือ
รอบโควตา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 – 29 พ.ย.62 
รอบทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.62 – 24 ม.ค.63
1.รอบโควตา สอบวันที่ 14 ธ.ค.62
-ความรู้พื้นฐาน
-ความรู้ในวิชาชีพครู
-สอบสัมภาษณ์
-ทดสอบสมรรถภาพ
2.รอบทั่วไป ทำการสอบ 2 วัน คือ
สอบวันที่ 1 ก.พ.63
-ข้อสอบชุดที่ 1
-ข้อสอบชุดที่ 2
-ข้อสอบชุดที่ 3
สอบวันที่ 2 ก.พ.63
-สอบสัมภาษณ์
-ทดสอบสมรรถภาพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามรอบการสมัคร คือ
รอบโควตา ประกาศวันที่ 6 ธ.ค.62 
รอบทั่วไป ประกาศวันที่ 29 ม.ค.63
สอบคัดเลือกตามเกณฑ์  คือ
รอบโควตา สอบวันที่ 14 ธ.ค.63 
รอบทั่วไป สอบวันที่ 1-2 ก.พ.63
ประกาศผลสอบ
รอบโควตา วันที่ 23 ธ.ค.63
รอบทั่วไป วันที่20 ก.พ.63
รายงานตัวนักศึกษาใหม่
รอบโควตา วันที่ 4-5 ม.ค.63
รอบทั่วไป วันที่ 7-8 มี.ค.63
สรุปรายงานจำนวนรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ 
เพื่อเสนอต่อรองคณบดีฯ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

1.       สาขาวิชากำหนดแผนรับนักศึกษา ตามมคอ.2 ปีการศึกษา 2563
(CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-1) ดังนี้

จำนวนแผนรับ

โควตา

ทั่วไป

90

60

30

 

2.       ส่งแผนการรับนักศึกษา เสนอต่อรองคณบดีคะศึกษาศาสตร์เพื่อพิจารณา ตามลำดับ

3.       เมื่อแผนรับผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหาร กลุ่มส่งเสริมวิชาการ จัดทำประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 โดยแยกเป็นรับประเภทโควตา 60 คน และประเภททั่วไป 30 คน

4.       สาขาวิชาร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และกลุ่มส่งเสริมวิชาการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา โดย

4.1)กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

4.2)เผยแพร่การรับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาเขต Facebook ของคณะ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

4.3)สาขาวิชาร่วมกับฝ่ายแนะแนวของกลุ่มกิจการนักศึกษา ออกแนะแนวตามโรงเรียนในเครือข่าย ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่อนสอน เชียงราย

      5.  เปิดระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ฯ  ตามรอบการประกาศรับสมัคร

           ได้แก่ (CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-2, (CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-3)

           1.รอบโควตา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562-29 พ.ย.2562

           2.รอบทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2562-24 ม.ค.2563

โดยมีขั้นตอนการรับสมัครดังนี้

ขั้นตอนที่ 1      เข้าเว็บไซต์การรับสมัครนักศึกษา (รอบโควตา/รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนที่ 2      กรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จากนั้นให้ กดปุ่มเข้าสู่การกรอกข้อมูลผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 3      ให้ผู้สมัครเลือกคณะและสาขาตามความต้องการของผู้สมัคร

 

 

 

 

 

                                      

ขั้นตอนที่ 4     กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการสมัครของผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลถึง ตำบล/แขวง ให้ผู้สมัคร

กรอกช่องของจังหวัดก่อน จากนั้นจะปรากฏข้อมูลของอำเภอในจังหวัดนั้น ๆ จึงเลือกอำเภอของจังหวัดนั้น เมื่อกรอกครบแล้ว กดปุ่ม ตกลง (โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้อง) หากสมัครแล้วต้องการเปลี่ยนสาขา ให้ดำเนินการตามขั้นตอน 1-4 ใหม่

พร้อมชำระเงินผ่านธนาคารใหม่อีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาเขต และติด 

            ประกาศหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ดังนี้

            1.รอบโควตา ประกาศวันที่ 6 ธ.ค.2562

            2.รอบทั่วไป  ประกาศวันที่ 29 ม.ค.2563

       7.  สอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร ฯ  ดังนี้

            7.1 รอบโควตา ทำการสอบ   - ความรู้พื้นฐาน

                                                - ความรู้ในวิชาชีพครู

                                                - สอบสัมภาษณ์

                                                - ทดสอบสมรรถภาพ

           7.2. รอบทั่วไป ทำการสอบ 2 วัน คือ

                 สอบวันที่ 1 ก.พ.63      - ข้อสอบชุดที่ 1

                                               - ข้อสอบชุดที่ 2

                                               - ข้อสอบชุดที่ 3

                สอบวันที่ 2 ก.พ.63       - สอบสัมภาษณ์

                          - ทดสอบสมรรถภาพ

        8. หลังจากได้ผลการสอบตัดเลือกแล้ว กลุ่มส่งเสริมวิชาการจัดทำประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามรอบการรับสมัคร ดังนี้

            8.1)รอบโควตา  ประกาศวันที่ 23 ธ.ค.2562

            8.2)รอบทั่วไป   ประกาศวันที่ 20 ก.พ.2563

        9. กำหนดการรานงานตัวนักศึกษาใหม่ ตามรอบการรับสมัคร ดังนี้

            9.1)รอบโควตา รายงานตัววันที่ 4-5 ม.ค.2563

            9.2)รอบทั่วไป  รายงานตัววันที่ 7-8 มี.ค.2563

       10. สรุปรายงานจำนวนนักศึกษาที่มารายงานตัวต่อรองคณบดี
ซึ่งสาขาวิชาพลศึกษา มีนักศึกษามารายงานตัวครบตามจำนวนแผนรับที่วางไว้

         กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามคำสั่งเลขที่ 328/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
(CMI-EDU-bPE-
3-3.1.1-4) เพื่อให้ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการศึกษา การใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา ตลอดระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

 

               เมื่อมีการรับรายงานตัวนักศึกษาเสร็จสิ้นทั้ง 2 ประเภท และได้จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการรับนักศึกษา ซึ่งงานหลักสูตรและคณะวิชาจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ต่อไป

 

 

l การประเมินกระบวนการ

               จากระบบและกลไก ตลอดจนการนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ สาขาวิชาเห็นว่า เป็นกระบวนการที่ชัดเจน เป็นไปตามลำดับขั้นตอน อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ขึ้น ทั้งสองรอบการรับสมัคร(CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-5 , (CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-6) ซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด จึงทำให้กระบวนการรับนักศึกษาทั้งประเภทโควตาและประเภททั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผนรับที่กำหนดไว้

            และนอกจากนี้กลุ่มส่งเสริมวิชาการ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้สมัคร โดยการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิทยาเขตเชียงใหม่ มีผลการประเมินดังนี้ ผู้สมัครมีความพึงพอใจในกระบวนการรับสมัครนักศึกษาอยู่ในระดับมาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30

(CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-7)

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
งานสาขาวิชาพลศึกษา ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอต่อรองคณบดีคณะศึกศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของสถาบันฯ ในการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา และนำไปพัฒนาและใช้ในปีการศึกษาต่อไป

 

2.การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

     l ระบบและกลไก

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการรับนักศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษาได้นักศึกษาตามแผนรับที่วางไว้ และได้ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมวิชาการ กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ ดังนี้

         1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับกลุ่มวิชาการและกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดทำแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

         2.กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา

         3.สาขาวิชากำหนดผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในส่วนของสาขาวิชา

         4.ติดตาม ควบคุม การจัดกิจกรรมของสาขาวิชา

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

       1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับกลุ่มวิชาการและกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา : การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-8

              1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กลุ่มกิจการนักศึกษาฯ)

              1.2 กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต (กลุ่มกิจการนักศึกษาฯ)

              1.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (สาขาวิชาพลศึกษา)

              1.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (สาขาวิชาพลศึกษา)

              1.5 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง (สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์)

              1.6 กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(สาขาวิชาพลศึกษา)

        2) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา : เมื่อได้กิจกรรมที่จะต้องจัดให้แก่นักศึกษาแล้ว ทางกลุ่มส่งเสริมวิชาการ และกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

              2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดกิจกรรมในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โดมเหลืองอร่าม อาคารมาร์ติน ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

              2.2 กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โดมเหลืองอร่าม อาคารมาร์ติน ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

              2.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง จัดกิจกรรมในวันที่ 7 สิงกาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องเอราวัณ 3 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ ดำเนินกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

          3) สาขาวิชากำหนดผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในส่วนของสาขาวิชา : ในส่วนของกิจกรรมของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษามี 3 กิจกรรม และได้กำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

               3.1 กิจกรรมเสริมความเป็นครู ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องเอราวัณ 3 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ ดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์เปรม วาทบัณฑิตกุล

               3.2 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องเอราวัณ 3 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ ดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์อธิณัฏฐ์  พุทธพิมเสน

               3.3 กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องประชุมเอราวัณ 1 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ ดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์อธิณัฏฐ์  พุทธพิมเสน

              ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมติดตาม และควบคุมการดำเนินกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

l การประเมินกระบวนการ

      จากการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สุ่มถามนักศึกษา พบว่านักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเตรียมความพร้อมในกิจกรรม / โครงการ ต่าง ที่ได้จัดให้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้มีการปรับตัวทั้งทางด้านสังคม การเรียน เป็นไปในทิศทางที่ดี และมีการสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

(1)    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41  โดยการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาใหม่ และพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 60.28 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 43.61 และผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้

-          เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเชียงใหม่ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

-          เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนระเบียบวัดผล รวมทั้งการวางแผนการเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2)    โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  โดยการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาใหม่ และพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 60.28 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 43.61 และผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้

-          เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

-          เพื่อจัดกิจกรรมทักษะชีวิตด้านการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

(3)    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา พบนักศึกษาใหม่

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องเอราวัณ 3 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียน โดยการนำของ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน

(4)    สานสัมพันธ์พี่น้อง สาขาวิชาพลศึกษาได้มอบหมายให้รุ่นพี่ได้พบปะรุ่นน้อง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการจัดสรรเวลาให้กับนักศึกษาแต่ละห้องเรียนที่ว่างเว้นจากการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมอื่นที่ทางฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้จัดขึ้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องเอราวัณ 3

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการรับนักศึกษา และได้นำมาวิเคราะห์ถึงกระบวนการรับนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2563 กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกหน่วยงาน รวมถึงมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนรับในปีการศึกษาถัดไป เพื่อให้มีการเตรียมตัวหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่นการระบาดของโรคโควิด 2019 ซึ่งต้องมีการปรับกระบวนการรับใหม่ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดในการดำเนินงาน

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.2)

1.การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

เชิงปริมาณ : นักศึกษาในสาขาสิชาพลศึกษาทุกคนได้รับการดูแล การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ จากอาจารย์ที่ปรึกษา

เชิงคุณภาพ : นักศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษาทุกคนได้รู้ถึงบทบาท หน้าที่ด้านการเรียนของตัวเองมากขึ้น

     l ระบบและกลไก

     งานสาขาวิชาพลศึกษา ได้มีการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยร่วมกับคณะวิชา กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และกลุ่มส่งเสริมวิชาการ ดำเนินการดังนี้

            (1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี

            (2) แจกคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

            (3) และได้จัดชั่วโมงโฮมรูมให้แก่นักศึกษา

           (4) รายงานการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าเล่าเรียนให้แก่อาจารย์ที่

                ปรึกษาทราบ

            (5) รายงานผลการเรียนของนักศึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

       (1) ฝ่ายแนะแนว กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้ประสานงานกับทางคณะเพื่อขอให้แต่ละสาขาวิชาส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา CMI-EDU-bPE-3-3.2.1-1พร้อมได้แจกคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้ประกอบการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

(CMI-EDU-bPE-3-3.2.1-2

                   (2) กลุ่มส่งเสริมวิชาการได้จัดชั่วโมงโฮมรูมให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกวันพุธเวลา 07.30 – 08.30 น. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในปกครอง ได้มีเวลาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน ทำให้นักศึกษามีความกล้าที่จะปรึกษา และขอคำแนะนำในด้านการเรียนมากขึ้น ทั้งนี้ช่องทางในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษานอกจากในชั้นเรียนแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาอาจเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่าน กลุ่มไลน์ Facebook หรือหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้

                   (3) กลุ่มส่งเสริมวิชาการได้รายงานการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษา มายังคณะวิชาก่อนจะมีการประกาศพ้นสภาพว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น

                   (3.1) คณะวิชาแจ้งต่องานสาขาวิชาพลศึกษา เพื่อให้สาขาวิชาได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา

                   (3.2) งานสาขาวิชาพลศึกษา แจ้งข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ

                   (3.3) อาจารย์ที่ปรึกษาทำการติดตามนักศึกษาในความปกครองที่มีปัญหา การค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

                   (3.4) อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการติดตามให้งานสาขาวิชาฯ ทราบ

                   (3.5) งานสาขาวิชาพลศึกษา สรุปผลการติดตามนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีปัญหาการค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วรายงานต่อรองคณบดีเพื่อทราบ และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

                   (4) ก่อนการประกาศพ้นภาพนักศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา กลุ่มส่งเสริมวิชาการจะทำการแจ้งผลการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา หรือนักศึกษารอพินิจ มายังคณะวิชาเพื่อให้ ทางคณะได้ติดตามนักศึกษารายนั้น ๆ

                   (4.1) คณะวิชาแจ้งต่องานสาขาวิชาพลศึกษา เพื่อให้ได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา

                   (4.2) งานสาขาวิชาพลศึกษา แจ้งข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ

                   (4.3) อาจารย์ที่ปรึกษาทำการติดตามนักศึกษาในความปกครองที่มีมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและคาดว่าจะพ้นสภาพว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา หรือสภาพรอพินิจ

                   (4.4) อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการติดตามให้ทางงานหลักสูตรฯ ทราบ

                   (4.5) งานสาขาวิชาพลศึกษา สรุปผลการติดตามนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและคาดว่าจะพ้นสภาพว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา หรือสภาพรอพินิจ จากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วรายงานต่อรองคณบดีเพื่อทราบ และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 

l การประเมินกระบวนการ

            จากการดำเนินงานตามกระบวนการข้างต้น งานสาขาวิชาพลศึกษา พบว่านักศึกษามีความใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดีขึ้น และทำการออกระหว่างคันของนักศึกษาดีขึ้น เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้คอยให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงในด้านการเรียนให้กับนักศึกษาเป็นอย่างดี  และงานสาขาวิชาพลศึกษา ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการให้คำปรึกษา โดยใช้แบบสอบถาม (CM-EDU-bPE-3-3.2.1-3 ) ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ มีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.12 และด้านการให้คำปรึกษาหรือแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจ มาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 สรุปได้ว่าการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นักศึกษามีความพึงใจอยู่ในระดับ มาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้นำผลการตอบแบบสอบถามและการให้คำเสนอแนะ มาปรับใช้ในปีการศึกษาต่อไปให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

2.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     l ระบบและกลไก

     สาขาวิชาพลศึกษา มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วางแผนการดำเนินงาน โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด

         ในปีการศึกษา 2563  สาขาวิชาพลศึกษา จึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ทั้ง 6 ด้าน คือ

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  2.ด้านความรู้

  3.ด้านทักษะทางปัญญา

  4.ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

  5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

  6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

          1.กลุ่มวิชาหลัก 

          2.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ

          3.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

          4.กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

       ในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ทั้ง 6 ด้าน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีก 4 ด้าน  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิชาชีพครู ดังนี้ 

  1.โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

  2.โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

  3.โครงการอบรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะการเป็นผู้นำ

          4.โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น

      5.โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมทางวิชาการ

      6.โครงการอบรมทักษะการสอนเด็กพิเศษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

      7.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

       8.โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการช่วยชีวิตทางน้ำ

       9.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา

          10.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

          11.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

          12.โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

          13.โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 

l การประเมินกระบวนการ

      จากการดำเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ทั้ง 6 ด้าน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีก 4 ด้าน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษาได้จัดทำแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนอยู่ที่ 4.30

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

     จากผลการประเมินกระบวนการ งานหลักสูตรได้มีความเห็นร่วมกันว่าระบบและกลไกในการปฏิบัติโครงการ หรือกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะมีเป็นบางกิจกรรมเท่านั้นที่มีช่วงเวลาดำเนินการตรงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป รอจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วจึงกลับมาทำกิจกรรมใหม่ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา  การคงอยู่และการสำเร็จ

                         

ปีการศึกษา

 

แผนรับการรับตาม มคอ.2

 

จำนวน

ที่รับเข้า



จำนวนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

‚

จำนวน นศ. ตกค้าง

ที่สำเร็จการศึกษา

ƒ

จำนวนนักศึกษา

ที่ออกกลางคันสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา

(คน)

อัตราการคงอยู่

 - n x100

   

59

60

61

62

63

59

60

61

62

63

เสียชีวิต

„

สาเหตุอื่น ๆ

n

2559

120

120

-

-

-

-

79

-

-

-

-

-

-

37

69.17

2560

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

68.13

2561

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

78.03

2562

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

77.78

2563

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

84.94

 

อัตราการสำเร็จการศึกษา

(‚/)*100

-

-

-

-

65.83

 

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ‚+ƒ

-

-

-

-

79

หมายเหตุ 1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
คิดเป็นร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว

                   2. การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่แต่ละรุ่น

                     3.. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่รายงาน ณ วันที่ 18 สิงหาคม ของปีการศึกษา

หมดกำหนดเวลาเพิ่ม-ถอน) โดยไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง

                      4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภาให้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาที่รับการประเมิน รวมนักศึกษาตกค้าง ใช้เป็นข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่  2.1

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษ

1.       นักศึกษามาลงทะเบียนแต่ไม่มาเรียนทำให้พ้นสภาพนักศึกษา

2.       สภาวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่มาของการกระทบรายได้ของผู้ปกครอง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการสำเร็จของนักศึกษา

          1. นักศึกษาทำงานพิเศษระหว่างเรียนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน

          2. นักศึกษาขาดความเอาใจใส่ทบทวนเนื้อหลังการเรียน

          3. นักศึกษาแบ่งเวลาไม่เหมาะสม และทำกิจกรรมมากเกินไป

 

 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

1)      ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ปีการศึกษา

ผลการประเมิน(ค่าเฉลี่ย)

การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 

รวม

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

2560

4.14

มาก

4.16

มาก

4.15

มาก

2561

4.30

มาก

4.36

มาก

4.34

มาก

2562

4.42

มาก

4.39

มาก

4.40

มาก

2563

4.30

มาก

4.30

มาก

4.30

มาก

 

   หมายเหตุ : 1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

        2.ให้อธิบายว่ามีการสำรวจความพึงพอใจโดยใช้เครื่องมืออะไร ได้ผลการสำรวจอยู่ระดับไหน มีข้อเสนอแนะอย่างไร

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในประเด็นการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการที่ดำเนินการให้นักศึกษาน้อยกว่าปีการศึกษา 2562

 

2)      ผลการจัดการข้อร้องเรียน

       ในปีการศึกษา 2562 มีการร้องเรียนของนักศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ (ถ้ามี) ถ้าไม่มีก็บอกไม่มี

ลำดับที่

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ผลการจัดการข้อร้องเรียน

 

-ไม่มี-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-1

แผนการรับนักศึกษา

CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-2

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
(ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563

CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-3

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
(ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562
3

CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-4

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา)
 ปีการศึกษา 2563

CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-5

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป)
 ปีการศึกษา 2563

CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-6

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-7

แบบรายงานความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการรับนักศึกษา

CMI-EDU-bPE-3-3.1.1-8

ตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

CMI-EDU-bPE-3-3.2.1-1

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

CMI-EDU-bPE-3-3.2.1-2

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

CMI-EDU-bPE-3-3.2.1-3

รายงานผลการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษา

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)

1.      ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เชิงปริมาณ : มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครบจำนวน 5 คน ในการบริหารงานหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2563

เชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558

l ระบบและกลไก

      ในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทำเรื่องขอย้ายกลับภูมิลำเนา จำนวน 2 คน งานหลักสูตรจึงได้มีการสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อมารับหน้าที่แทนคนเก่า โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ CMI-EDU-bPE-4-4.1.1-1

               (1) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หารือในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะมาทดแทนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

              (2) รายงานผลการหารือ และเสนอชื่อผ่านรองคณบดี ฯ

              (3) จัดทำบันทึกข้อความเสนอต่อรองอธิการบดี ฯ

              (4) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

              (5) จัดทำ สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

              (6) บรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต โดยแนบเอกสารตามข้อ (4) และ (5)

              (7) เมื่อผ่านคณะกรรมการวิทยาเขตแล้ว ให้เสนอผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

              (8) อธิการบดีลงนามใน สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แลหนังสือจัดส่ง สมอ.08

              (9) จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

              (10) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบแก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

              (11) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แจ้งผลมายังวิทยาเขต

              (12) วิทยาเขตแจ้งผลมายังคณะวิชา / สาขาวิชา

 

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

               (1) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หารือในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะมาทดแทน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยวิธีการสำรวจอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสาขาวิชาพลศึกษา แล้วเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร

              (2) เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มาทดแทนแล้ว สาขาวิชาฯ ทำบันทึกข้อความรายงานผ่านรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วจึงจัดทำหนังสือเพื่อเสนอต่อไปยังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

              (3) จัดทำบันทึกข้อความเสนอต่อไปยังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

              (4) เมื่อรองอธิการบดี ฯ ลงนามเห็นชอบแล้ว จึงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

              (5) จัดทำ สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

              (6) จัดทำหนังสือขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต โดยแนบเอกสารตามข้อ (4) และ (5)

             (7) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต เมื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตลงนามเห็นชอบแล้ว ให้จัดทำหนังสือเพื่อเสนอผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งาชาติ พิจารณาเห็นชอบ

             (8) เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติลงนามใน สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหนังสือจัดส่ง สมอ.08 แล้วส่วนกลางจัดทำหนังสือเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

             (9) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเห็นชอบ จึงแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบ แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

           (10) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แจ้งผลมายังวิทยาเขต

           (11) วิทยาเขตแจ้งผลมายังคณะวิชา / สาขาวิชา

 

l การประเมินกระบวนการ

      จากการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ทำให้สาขาวิชาพลศึกษามีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครบทั้ง 5 คน แยกเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงเดิม 3 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 2 คน และได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คำสั่งที่ 015/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564

 

 

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      ในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพลศึกษา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นข้าราชการ ครบทั้ง 5 ท่าน จึงมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีผลงานในตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป

 

     2.การบริหารอาจารย์

เชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีส่วนร่วมในการบริหารอาจารย์และบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

เชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดี (3.01) ขึ้นไป

 

l ระบบและกลไก

            ในปีการศึกษา 2563 งานหลักสูตรได้มีการวางระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ ดังนี้

1.       สำรวจอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่มีความเสี่ยงในการลาออก อันเนื่องมาจากเกษียณอายุราชการ หรือหมดสัญญาจ้าง เพื่อทำการขออัตราทดแทนในการปีการศึกษาถัดไป

2.       มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำผลงานทางวิชาการ

3.       อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรให้มีงานวิจัยเป็นของตนเองในปี การศึกษาถัดไป

4.       มีการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

           ในปีการศึกษา 2563 งานหลักสูตร ได้มีการนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ ดังนี้ สาขาวิชาพลศึกษา มีการนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ ดังนี้

            1.จัดทำแบบสำรวจข้อมูลอายุราชการของอาจารย์ที่สอนในหลักสูตร เพื่อตรวจสอบอายุการทำงานของอาจารย์ เพื่อจะได้มีการวามแผนอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษาถัดไป

            2.ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำผลงานทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบจำนวน 1 ท่าน ได้อยู่ในระหว่างการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบจำนวน 2 ท่าน อยู่ในระหว่างการขอจริยธรรมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

              3.งานหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรทราบ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ รวมถึงการทำวิจัย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 1 ท่าน ที่ได้รับงบวิจัย ซึ่งเป็นงบนอก จำนวน 1 เรื่อง

              4.กำหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้

                 4.1 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน    อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

                 4.2 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

                 4.3 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   อ.ธนกร ปัญญาวงค์

                 4.4 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

                 4.5 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์

               4.6 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล

 

l การประเมินกระบวนการ

       จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับ ดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.53  

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

          จากการดำเนินงานการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ที่ผ่านมาสาขาวิชาพลศึกษาได้ประชุมทบทวนกระบวนการ พบว่า ถึงแม้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กำหนด หลักสูตรยังมีความต้องการพัฒนาอาจารย์ เช่น การพัฒนาคุณวุฒิด้านการศึกษา การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ การทดแทนอัตรากำลัง เป็นต้น โดยหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นที่สามารถแก้ไขได้ทันทีและเสร็จสิ้นจากการประเมินเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย การสร้างผลงานวิจัยและบทความวิจัย โดยมีแนวโน้มที่มีจำนวนการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การผลิตผลงานวิชาการเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และแผนระยะยาว คือ เร่งพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและวิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยวางแผนส่งบุคลากรเรียนต่อในระดับปริญญาเอก

 

3.การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองในด้านการศึกษาที่สูงขึ้น หรือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 1 คน มีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน ที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

l ระบบและกลไก

           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการประชุมวางแผนการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในด้านการศึกษาต่อ และการทำผลงานทางวิชาการ

           1.ทำการสำรวจความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

           2.ทำการสำรวจความพร้อมในการทำผลงานทางวิชาการ

           3.สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง

 

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

          จากแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา มีการนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติตามที่กำหนด ในปีการศึกษา
2563 ดังนี้

         1.จากการสำรวจความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 2 ท่าน ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ได้แก่ อ.ธนกร ปัญญาวงค์ และ อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
CMI-EDU-bPE-4-4.1-3-1

          2.จากการสำรวจความพร้อมในการทำผลงานทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน คือ ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์ ส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่านอื่น อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

           3.ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ดังนี้ CMI-EDU-bPE-4-4.1-3-2

ชื่อ-สกุล

 

โครงการหรือหัวข้อที่ได้พัฒนา

วัน/เดือน/ปี

จัดโดย

1.อ.ธนกร ปัญญาวงค์

2.ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

3.อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล

4.อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์

5.อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ

11 มิ.ย. 63

กองส่งเสิรมวิชาการ มกช.

1.อ.ธนกร ปัญญาวงค์

2.อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล

3.อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์

4.อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ทางการกีฬา”

19 ส.ค. 63

งานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มกช.ชม.

อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Improvement และโครงการอบรมการพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)

28 ส.ค. 63

กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มกช.ชม.

1.อ.ธนกร ปัญญาวงค์

2.อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล

3.อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์

4.อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : กิจกรรมที่ 1 การอบรมอาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

22-26 ต.ค. 63

มกช.

1.อ.ธนกร ปัญญาวงค์

2.ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

3.อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล

4.อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์

5.อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

26 มี.ค.64

มกช.

1.อ.ธนกร ปัญญาวงค์

2.ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

3.อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล

4.อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์

5.อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนว Outcome-Based Education

25 พ.ค.64

กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มกช.ชม.

 

 

 

l การประเมินกระบวนการ

จากผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา  2563  พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองครบทุกท่าน ตามความต้องการในการพัฒนาตนเอง และมีผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่จำนวนตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เพิ่มขึ้น จึงควรเร่งสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

      วางแผนสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อไป

คุณภาพอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)

1.จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน

คิดเป็นร้อยละ 40 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2)

2. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 คน แยกเป็น

        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน

        - รองศาสตราจารย์ จำนวน - คน

        - ศาสตราจารย์  จำนวน - คน

        - ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน - คน

       - ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จำนวน - คน

         ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 20

         คะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.67

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2)

3. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
CMI-EDU-bPE-4-4.2-2-1

ชื่อ-อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่

ค่าถ่วงน้ำหนัก

อาจารย์ ดร.ศราวุธ

ไทยสงวนวรกุล

ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ นครเชียงใหม่เกมส์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศษสต์และสังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /วันที่ 4 กันยายน 2563 หน้า505-512

 

0.20

 

การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศษสต์และสังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ปประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /วันที่ 4 กันยายน 2563 หน้า 467-475

0.20

 

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คิดตามระยะเวลาของปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับประเมิน เช่น รับการประเมินปีการศึกษา 2563 คิดผลงานปีงบประมาณ 2563  ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 0.40

-          ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจำหลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ 8  คะแนนที่ได้ เท่ากับ 2

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 4.2-1)

         ดังนั้น คุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรได้คะแนนเท่ากับ

                     1+2+3     =  5+1.67+2 =  = 2.89    คะแนน

                        3                   3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)

1.อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

    หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อยู่ในหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรมี 2 แบบ
     คือ  
1) ตาย ลาออกจากราชการ เกษียณอายุราชการ ย้ายสังกัด หรือลาศึกษาต่อเต็มเวลา ถือว่าเป็นเหตุจำเป็น
           
2) นอกเหนือจากกรณีที่ 1) ถือว่าไม่มีเหตุผลที่จำเป็นในการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
                ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง
2 กรณี หน่วยงานต้องดำเนินการหาอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดมาแทนและนำเสนอต่อสภาสถาบันการพลศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนเดิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเสนอ ให้ สกอ. รับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน ผลการประกันคุณภาพต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังอาจารย์ที่เหมาะสม มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง ดังนั้นการรายงานให้รายงานย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา และเปรียบเทียบอัตรากำลังการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับมคอ. 2 แล้วรายงานสาเหตุการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละปีในช่องหมายเหตุ โดยใช้ตารางต่อไปนี้

ปีการศึกษา

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คิดเป็นร้อยละของการคงอยู่

*100

    u

ทั้งหมดu

คงอยู่



ปรับเปลี่ยนw

2560

5

3

2

60

2561

5

5

0

100

2562

5

2

3

40

2563

5

3

2

60

หมายเหตุ : คงอยู่  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน   ในระหว่างปีการศึกษาหรือภายในปีการศึกษา

 

 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์

เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเป็นการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน โดยใช้แบบประเมินที่แนบให้เก็บข้อมูลแล้วสรุปรายงานในตารางต่อไปนี้ CMI-EDU-bPE-4-4.3-2-1

 

ประเด็นการประเมิน

ปีการศึกษา

2561

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2562

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2563

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.07 (มาก)

4.45 (มาก)

4.53 (มาก)

กระบวนการบริหารหลักสูตร

3.96 (มาก)

4.36 (มาก)

4.55 (มาก)

กระบวนการเรียนการสอน

4.16 (มาก)

4.20 (มาก)

4.32 (มาก)

โดยรวม

4.07 (มาก)

4.36 (มาก)

4.47 (มาก)

หมายเหตุ: การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-EDU-bPE-4-4.1.1-1

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-EDU-bPE-4-4.1-3-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

CMI-EDU-bPE-4-4.1-3-2

หนังสือการเข้าร่วมพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-EDU-bPE-4-4.2-2-1

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

CMI-EDU-bPE-4-4.3-2-1

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2563

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

 

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

W

ลง

ทะเบียน

สอบผ่าน

ชั้นปีที่ 1

มศ 041013

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ต้น 63

7

3

11

11

34

11

0

5

0

0

82

77

มศ 021006

คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย

ต้น 63

50

11

11

2

3

0

0

5

0

0

82

77

กศ 001004

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

ต้น 63

62

11

4

0

0

0

0

5

0

0

82

77

กศ 011017

ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

ต้น 63

9

31

24

10

3

0

0

5

0

0

82

77

สข 001015

กายวิภาคและสรีรวิทยา

ต้น 63

27

11

15

18

5

1

0

5

0

0

82

77

พล 011153

พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา

ต้น 63

0

6

13

23

17

9

8

6

0

0

82

76

พล 032424

ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา

ต้น 63

30

25

16

5

0

0

0

6

0

0

82

76

พล 042181

ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล

ต้น 63

38

23

4

7

1

2

2

5

0

0

82

77

พล 032446

ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ

ต้น 63

23

28

6

12

6

1

1

5

0

0

82

77

ชั้นปีที่ 2

สศ071006

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ต้น 63

48

19

3

0

0

0

0

0

0

0

70

70

สศ031010

การศึกษากับสังคม

ต้น 63

6

35

23

3

3

0

0

0

0

0

70

70

วท112009

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน

ต้น 63

23

12

34

0

1

0

0

0

0

0

70

70

กศ 022028

การพัฒนาหลักสูตร

ต้น 63

50

17

1

0

0

0

0

2

0

0

70

68

กศ 032008

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ต้น 63

49

17

3

0

0

0

0

1

0

0

70

69

พล 012143

การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน

ต้น 63

12

8

13

12

14

5

6

0

0

0

70

70

พล 012150

การบาดเจ็บทางการกีฬา

ต้น 63

54

10

5

1

0

0

0

0

0

0

70

70

พล 031348

ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ

ต้น 63

12

14

18

20

3

2

0

1

0

0

70

69

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

 

 

 

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

W

ลง

ทะเบียน

สอบผ่าน

ชั้นปีที่ 3

กศ 023022

การพัฒนาหลักสูตร

ต้น 63

22

32

12

4

1

0

0

1

0

0

72

71

กศ 023023

การจัดการเรียนรู้

ต้น 63

50

7

11

2

1

0

0

0

0

1

72

71

กศ 052010

จิตวิทยาสำหรับครู

ต้น 63

0

5

23

23

20

0

0

1

0

0

72

71

พล 013076

การวัดและประเมินผลพลศึกษา

ต้น 63

12

5

5

12

12

22

2

2

0

0

72

70

วท 083326

การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา

ต้น 63

5

23

31

10

0

1

0

2

0

0

72

70

พล 041099

การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล

ต้น 63

16

9

19

13

8

6

0

1

0

0

72

71

พล 073115

ค่ายพักแรม

ต้น 63

69

0

0

0

1

0

0

0

0

0

70

70

พล 051340

ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ

ต้น 63

59

6

2

4

0

0

0

1

0

0

72

71

พล 051338

ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ

ต้น 63

19

18

15

8

8

2

1

1

0

0

72

71

ชั้นปีที่ 4

กศ 043014

การวิจัยทางการศึกษา

ต้น 63

14

13

6

9

14

1

5

1

0

0

63

62

กศ 064011

การประกันคุณภาพการศึกษา

ต้น 63

2

6

25

17

11

0

1

1

0

0

63

62

กศ 024024

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

ต้น 63

29

23

6

1

3

0

1

0

0

0

63

63

มศ 052047

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา

ต้น 63

1

5

4

0

9

8

15

21

0

0

63

42

พล 014081

วิธีสอนพลศึกษา 2

ต้น 63

25

9

10

3

0

14

1

1

0

0

63

62

สข 013039

เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

ต้น 63

9

12

21

9

9

1

1

1

0

0

63

62

สข 024011

วิธีสอนสุขศึกษา

ต้น 63

19

16

21

2

2

0

2

1

0

0

63

62

ชั้นปีที่ 5

กศ025016

ปฏิบัติการสอน 1

ต้น 2563

66

16

1

1

0

0

0

0

0

0

84

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

 

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

W

ลง

ทะเบียน

สอบผ่าน

ชั้นปีที่ 1

มศ 051057

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 63

6

12

18

10

14

5

6

4

0

0

75

71

สค 021002

บทบาทพลเมือง

ปลาย 63

22