Logo

Description automatically generated

 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

 

 

 

ประจำปีการศึกษา 2563

(1 สิงหาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 

 

 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

 

การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2564

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานและบริหารงานระดับระดับสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใน 6 องค์ประกอบ จำนวน 13  ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน และมีระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.36  รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

        องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต     จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับดีมาก

                                คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับปานกลาง

                                คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์    จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับปานกลาง

                                คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.49

องค์ประกอบที่ 5 บัณฑิต     จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับดี

                                คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50

องค์ประกอบที่ 6 บัณฑิต     จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับปานกลาง

                                คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00

          จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาเร่งด่วนใน 3 ประเด็น คือ

                    1. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำงานวิจัย และส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยไปติพิมพ์เผยแพร่ให้มากขึ้น

                    2. พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น

                   3. พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น

 

 

 

 

 

สารบัญ

                                                                                                                        หน้า

ส่วนนำ

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

4

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

13

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

15

หมวดที่ 3

นักศึกษาและบัณฑิต

24

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

24

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

26

หมวดที่ 2

อาจารย์

40

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

40

หมวดที่ 4

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

54

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

54

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

76

หมวดที่ 5

การบริหารหลักสูตร

87

หมวดที่ 6

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

87

หมวดที่ 7

แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

88

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

92

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง

95

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

96

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

97

ภาคผนวก

ตารา  ตารางที่ 1.1-1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)

103

ตารางที่ 1.1-2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)

104

ตารางที่ 1.1-3 อาจารย์ประจำหลักสูตร

105

ตารางที่ 1.1-4  อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

106

ตารางที่ 1.1-5 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

108

ตารางที่ 4.2-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

110

ตารางที่ 5.4-1 รายชื่ออาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) การปฐมนิเทศ การอบรม

111

ตารางที่ 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

111

ตารางที่ 5.4.3 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563

117

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

 

การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง

118

 

 

ส่วนนำ

 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

 

1.      ชื่อหลักสูตร

             ภาษาไทย        หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี)

             ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education Program in Physical Education and Health Education

2.      ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ภาษาไทย

        ชื่อเต็ม    ศึกษาศาสตรบัณทิต (พลศึกษาและสุขศึกษา)

        ชื่อย่อ     ศษ.บ. (พลศึกษาและสุขศึกษา)

ภาษาอังกฤษ

        ชื่อเต็ม    Bachelor of Education (Physical Education and Health Education)

        ชื่อย่อ     B.Ed. (Physical Education and Health Education)

3.      ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

             3.1 ปรัชญา

             พลศึกษาและสุขศึกษา พัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา

             3.2 ความสำคัญ

             ด้วยเหตุ คุณภาพชีวิต คือ ตัววัดมาตรฐานการดำรงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของมนุษย์ ตามสภาพความจำเป็นพื้นฐานทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จึงอนุมานได้ว่าประเทศใดที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศนั้นเป็นประเทศที่เปี่ยมไปด้วยความอุดมสุข คุณภาพชีวิตที่ดีมีปัจจัยพื้นฐานคือร่างกายและจิตใจ เป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืนนั้น การวางรากฐาน ทางด้านสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง การมีอนามัยที่ดี การรู้รักษาอารมณ์และจิตใจให้ร่างเริงแจ่มใสจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง

             พลศึกษาและสุขศึกษา เป็นศาสตร์ที่สามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ ด้วยความสำคัญดังกล่าวศาสตร์ทางพลศึกษาและสุขศึกษา จึงได้ถูกบรรจุไว้ในระบบการศึกษาของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน โดยมีเป้าหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ทั้งนี้ศาสตร์ทางพลศึกษายังสามารถขัดเกลาและพัฒนาเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังของชาติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเองสามารถสร้างให้เป็นคนดีคนเก่งของประเทศชาติได้

             มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ ที่มีปรัชญา “พลศึกษา และกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” จึงถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรของชาติ

             คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นวิทยาเขตหนึ่งใน 17 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่มีบทบาทในการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพครู สาขาพลศึกษาและสุขศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้สอนพลศึกษาและสุขศึกษา การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา การเป็นผู้นำกิจกรรมทางกาย กีฬา และส่งเสริมสุขภาพอย่างมีสมรรถนะ ตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และประเทศ

             3.3 วัตถุประสงค์

                    เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาและสุขศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

                    3.3.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการทำงานของครู การพัฒนาความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน

                    3.3.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครูมีวินัย น้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณครู และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ

3.3.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความรอบรู้ทั้งในด้านวิชาชีพครูและวิชาชีพพลศึกษาและสุขศึกษา และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และและรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.3.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพพลศึกษาและสุขศึกษา พัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน

3.3.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ ผู้เรียน ที่มีความแตกต่างกัน

3.3.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของไทยและพลโลก

4.      ระบบการจัดการศึกษา คือ ทวิภาค

4.1 ระบบ

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคต้นและภาคปลาย ใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

4.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์

4.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

 

5.      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

5.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และเป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

5.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี

5.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

6.      แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี (ตาม มคอ. 2)

วิทยาเขตเชียงใหม่

          รับนักศึกษาจำนวน 60 คน จัดการเรียนการสอน 2 ห้องเรียน ดังนี้

ปีการศึกษา

ชั้นปี

จำนวนนักศึกษา (คน)

2563

2564

2565

2566

1

60

60

60

60

2

-

60

60

60

3

-

-

60

60

4

-

-

-

60

รวม

60

120

180

240

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

 

7.      หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

7.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 153 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

7.2 โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา

 

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    1.1  กลุ่มวิชาภาษา

    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

          และเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่า            30    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า              9    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า              6    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า              6    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า              9    หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

    2.1 วิชาชีพครู 

         2.1.1 รายวิชาชีพครู

         2.1.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

    2.2  วิชาเอก

         2.2.1 กลุ่มวิชาพลศึกษา

            2.2.1.1 ทฤษฎีบังคับ

            2.2.1.2 ปฏิบัติบังคับ

                (1) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬา

                (2) กลุ่มการฝึกและการจัดการกีฬา

            2.2.1.3 ปฏิบัติเลือก

         2.2.2 กลุ่มวิชาสุขศึกษา

            2.2.2.1 บังคับ

            2.2.2.2 เลือก

ไม่น้อยกว่า          117    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า            36    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน        24    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า            12    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า           81    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน        41    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน        19    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน        18    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน        12    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน         6    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน         4    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน        40    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน        36    หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน         4    หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า             6    หน่วยกิต

รวม

ไม่น้อยกว่า          153    หน่วยกิต

 

8.      รูปแบบของหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

                   8.1 รูปแบบ

                                       หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

                   8.2 ภาษาที่ใช้

                             ภาษาไทย

                   8.3 การเข้ารับการศึกษา

                             รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

                   8.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                             เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

                   8.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                             ให้ปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

 

 

 

 

 

 

9. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่านมา

รายการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินปีการศึกษา 2562

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

- ในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มหาวิทยาลักการกีฬาแห่งชาติ ประกาศยกเลิกการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยให้ใช้คณะจากการประเมินตนเองมาใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อไป จึงไม่ปรากฏ ข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินประจำปี 2562 แต่ยังมีการดำเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563

- จัดทำ สมอ.08 เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- มีการปฐมนิเทศการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

- มีการดำเนินงานการติดตามบัณฑิตของของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

- ได้มีการดำเนินการรับนักศึกษาตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้ตามขั้นตอน

- ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ การปรับความรู้พื้นฐานด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ฯลฯ

- ดำเนินการด้านให้ความดูแลนักศึกษาระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

- จัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 6 ด้าน

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

- มีการนำกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาใช้เพื่อสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่มาทดแทนท่านที่ออกไป

- ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรึกษาหารือในการขออัตราบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงเพื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- ประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ส่งผลงานทางวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

- ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ความทันสมัยของเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ด้วยการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชา

- ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ด้วยการตรวจสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 ของทุกรายวิชา

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- มีการวางแผนเพื่อของบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ของสาขาพลศึกษาและสุขศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

 

10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทตัวบ่งชี้

ลักษณะ
การประเมิน

เป้าหมาย
การดำเนินงาน

1.การกำกับมาตรฐาน

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

-ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี  เกณฑ์ 5 ข้อ

บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ 10 ข้อ

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

ระดับคุณภาพ

(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ผ่าน

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

4.57 คะแนน

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

-ผลบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

-ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

4.57 คะแนน

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

-การรับนักศึกษา

-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

-การควบคุมการดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

-การควบคุมดูแล การคำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

-อัตราการสำเร็จการศึกษา

-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

-การบริหารอาจารย์

-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

4.2 คุณภาพอาจารย์

-ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 (ร้อยละ
20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

(ร้อยละ 60 ขั้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

(ร้อยละ 20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

เชิงปริมาณ

(ปัจจัยนำเข้า)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

-ร้อยละ ป.เอก...

- ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ ...........

- ร้อยละผลงานทางวิชาการ.......

2.59 คะแนน

 

- ร้อยละ ป.เอก....

- ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ 33.33 (คะแนน2.78)

- ร้อยละผลงานทางวิชาการ 33.33 (คะแนน5)

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

-ความพึงพอใจของอาจารย์

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขานั้น ๆ

-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-การพิจารณากำหนดผู้สอน

-การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

-การกำกับกระบวนการเรียนการสอน

-การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี

-การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

-การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

5.3 การประเมินผู้เรียน

-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

-การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7)

-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

5.4 ผลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการพิจารณาตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ......

5 คะแนน

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน


 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

 รหัสหลักสูตร 25632631101355 (14 หลัก)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2 ภาคผนวก)

มคอ 2

(ปีการศึกษา 2563)

ปีการศึกษาที่รับประเมิน

( ปีการศึกษา 2563)

หมายเหตุ

*1 นายชุมพล            วงค์คำจันทร์

*1 ผศ.ชุมพล               วงค์คำจันทร์

คงเดิม

 2 นางสาวจิรัชญา      มูลหงษ์

 2 นางสาวจิรัชญา        มูลหงษ์

คงเดิม

 3 นายสรายุธ           สมบูรณ์

 3 นายสรายุธ             สมบูรณ์

คงเดิม

 4 ผศ.บุญชัย            เลิศพิริยะชัยกุล

 4 ผศ.บุญชัย              เลิศพิริยะชัยกุล

คงเดิม

 5 อาจารย์อนุชา         กิติชัยชาญ

 5 นางสาวปรียาพัชร      ใสแสง

ปรับเปลี่ยน

 6 นายสุริยันต์           กันทิพย์วรากุล

 6 นายสุริยันต์            กันทิพย์วรากุล

คงเดิม

 

หมายเหตุ :   1. ช่อง มคอ. 2 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของปีการศึกษา 2563 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2 ฉบับที่ได้รับการอนุมัติ สกอ.ครั้งแรก

                 2. ช่องปีการศึกษาที่รับประเมิน หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคำสั่งแต่งตั้งของวิทยาเขตก่อนวันสิ้นสุดปีการศึกษาที่รับการประเมิน

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3 ภาคผนวก)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ตรงหรือสัมพันธ์

กับวิชาที่สอน

ตรง

ไม่ตรง

ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์

กศ.ม.พลศึกษา

ศษ.บ.วิทยาการจัดการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

P

 

2

นางสาวจิรัชญา มูลหงษ์

ค.ม.สุขศึกษาและพลศึกษา

ค.บ.สุขศึกษาและพลศึกษา

อาจารย์

P

 

3

นายสรายุธ สมบูรณ์

ค.ม.พลศึกษา

วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์

P

 

4

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

ศษ.บ.สุขศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

P

 

5  

นางสาวปรียาพัชร ใสแสง

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

P

 

6

นายสุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ

ศษ.บ.สุขศึกษา

อาจารย์

P

 

7

นายธนกร ปัญญาวงค์

กศ.ม.พลศึกษา

วท.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา

อาจารย์

P

 

8

ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

ปร.ด. การบริหารการพัฒนา

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

P

 

9

นายเปรม วาทบัณฑิตกุล

ศษ.ม การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์

P

 

10

นายศุภกร ลาภกองศิลป์

ศษ.ม.พลศึกษา

ศษ.บ.พลศึกษา

อาจารย์

P

 

11

ดร.ศราวุธ

ไทยสงวนวรกุล

Ph.D. (Humanities and social sciences in physical education)

อาจารย์

P

 

 

 อาจารย์ผู้สอน ภายในหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4 ภาคผนวก)


1.         ผศ.บุญชัย            เลิศพิริยะชัยกุล

2.         ผศ.ชุมพล            วงค์คำจันทร์

3.         รศ.สุดยอด           ชมสะห้าย

4.         นายเรวัตร           นาวาจักร

5.         ผศ.ดร.ศิริพร         สัตยานุรักษ์

6.         นายศุภกร            ลาภกองศิลป์

7.         นางสาวณภัค        อุทัยมณีรัตน์

8.         นายธนกร            ปัญญาวงค์

9.         นายเปรม            วาทบัณฑิตกุล

10.     นายโชคชัย           ปัญญาคำ

11.     ผศ.ดร.สุธีรา          ราษฎรินทร์

12.     นายพีรพล           นวพันธ์จิรา

13.     นายธนัช             นำบุญจิตต์

14.     นายสรายุธ           สมบูรณ์

15.     นายเศรษฐโชค       สิริภักดีกุล

16.     นายสุริยันต์          กันทิพย์วรากุล

17.     นายสมชาย          บุญลอย

18.     นางสาวขวัญฤทัย    นันท์ธนะวานิช

19.     นายอาทิตย์          บุญเซ่ง

20.     นายวรพงษ์          แสวานี

21.     นางลัฐิกา            สุนทรพิพิธ

22.     นายรณชัย           อภิวงค์งาม

23.     นางสาวจิรัชญา      มูลหงษ์

24.     ดร.ยงยุทธ            ตันสาลี

25.     นางสาวปรียาพัชร   ใสแสง

26.     นางสาวจริญญา     ธรรมจี๋

27.     ดร.ศราวุธ            ไทยสงวนวรกุล

28.     นางสาวนรัญญา     ด้วงพลับ

29.     นายธนายงค์         บุญยวง


อาจารย์ผู้สอน ภายนอกหลักสูตร (ถ้ามี) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-5 ภาคผนวก)


1.         นางสาวนรินรัตน์    วรโชติภูดินันท์

2.         นายวิฑูรย์            โพธิ์ทิพย์

3.         นางสาวกัณฐาภรณ์  ขันมณี

4.         นางสาวทิพปภา     พิริยหะพันธ์

5.         นายธันวา            พิสดาร

6.         นางศิริรัตน์           ปัญญาคม

7.         ดร.จีราวรรณ        พรมจันทร์

8.         ดร.ดารกา            พลัง

9.    นางสาวประภาศิริ   กลางพอน


 

 

 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

1.    ภาคทฤษฎี     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

2.    ภาคปฏิบัติ     อาคารเอรวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

                     โรงฝึกเอนกประสงค์เหลืองอร่าม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

                     สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-ไม่น้อยกว่า 5 คน และ

-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

-ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ผลการดำเนินงาน

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 6 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 โดยสาขาพลศึกษาและสุขศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน ได้แก่ นายอนุชา กิติชัยชาญ เปลี่ยนเป็น นางสาวปรียาพัชร ใสแสง (CMI-EDU-bPEHE-1-1.1.1-1)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วัน เดือน ปีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

ผศ.ชุมพล             วงค์คำจันทร์

28 มีนาคม 2556

2

นางสาวจิรัชญา      มูลหงษ์

16 สิงหาคม 2561

3

นายสรายุธ           สมบูรณ์

28 มีนาคม 2556

4

ผศ.บุญชัย            เลิศพิริยะชัยกุล

28 มีนาคม 2556

5

นางสาวปรียาพัชร   ใสแสง

30 กันยายน 2563

6

นายสุริยันต์          กันทิพย์วรากุล

16 พฤษภาคม 2559

 

 

 

 

 

 

2.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 6 คน มีคุณสมบัติดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปีพ.ศ.

1.

ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์

ปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- ตำราทักษะการสอนกีฬายิมนาสติก

 

 

 

 

- The Attribute of the Practicum, Students Depending on the school 5 Need : Case Study of 4 Institute of Physical Education in Northern Region / ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2561

2.

นางสาวจิรัชญา มูลหงษ์

ปริญญาโท

อาจารย์

- การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ / การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 4 กันยายน 2563 / หน้า 467 - 475

 

 

 

 

- คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ /วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 45 – 56

3.

นายสรายุธ สมบูรณ์

ปริญญาโท

อาจารย์

- ปัจจัยในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์” / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 111-119

 

 

 

 

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และแรงจูงใจต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ / ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2561

4.

ผศ.บุญชัย

เลิศพิริยะชัยกุล

ปริญญาโท

อาจารย์

- ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศฯ นครเชียงใหม่เกมส์ / การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2563

 

 

 

 

- ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์” / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 111-119

5.

นางสาวปรียาพัชร ใสแสง

ปริญญาโท

อาจารย์

- การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา / วารสารมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กันยายน - ธันวาคม 2563

 

 

 

 

- The Study of Physical Fitness and Setting Up of Physical Fitness of Students in Anubanlampang School / ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2562

6.

นายสุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

ปริญญาโท

อาจารย์

- การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา / วารสารมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กันยายน - ธันวาคม 2563

 

 

 

 

- คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ /วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 45-56

 

 

 

 

 

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า 1 หลักสูตร

ผลการดำเนินงาน

  อาจารย์ประจำหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 11 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี พ.ศ.

 

1.

ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์

ปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- ทักษะการสอนกีฬายิมนาสติก

 

 

 

 

- The Attribute of the Practicum, Students Depending on the school 5 Need : Case Study of 4 Institute of Physical Education in Northern Region / ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2561

2.

นางสาวจิรัชญา มูลหงษ์

ปริญญาโท

อาจารย์

- การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ / การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 4 กันยายน 2563 / หน้า 467 - 475

 

 

 

 

- คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ /วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 45 – 56

3.

นายสรายุธ สมบูรณ์

ปริญญาโท

อาจารย์

- ปัจจัยในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์” / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 111-119

 

 

 

 

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และแรงจูงใจต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ / ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2561

4.

ผศ.บุญชัย

เลิศพิริยะชัยกุล

ปริญญาโท

อาจารย์

- ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศฯ นครเชียงใหม่เกมส์ / การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2563

 

 

 

 

- ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์” / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 111-119

5.

นางสาวปรียาพัชร ใสแสง

ปริญญาโท

อาจารย์

- การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา / วารสารมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กันยายน - ธันวาคม 2563

 

 

 

 

- The Study of Physical Fitness and Setting Up of Physical Fitness of Students in Anubanlampang School / ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2562

6.

นายสุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

ปริญญาโท

อาจารย์

- การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา / วารสารมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กันยายน - ธันวาคม 2563

 

 

 

 

- คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ /วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 45-56

 

 

 

 

- การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

7

นายธนกร ปัญญาวงค์

ปริญญาโท

อาจารย์

ปัจจัยในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์” / วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 111-119

 

 

 

 

- ภาวะการมีงานทำและรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562/การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/2-3 ธันวาคม 2563/
หน้า 2555-2565

8

ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

ปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- สุธีรา ราษฎรินทร์. (2560). การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา. เชียงใหม่. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่. 200 หน้า.

 

 

 

 

- Factors Affecting Recognition and Motivation Toward the Development of The Athletes Performance in Institute of Physical Education Chiangmai Campus.  8th Institute of Physical Education International Conference 2018. Chonburi: Institute of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports. 9-12 August 2018.  P 577-581.

9

นายเปรม  วาทบัณฑิตกุล

ปริญญาโท

อาจารย์

- The Attribute of Practicum, Students Depending on the school 5 Need: Case study of 4 Institute of Physical Education in Northern Region / ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2561

10

นายศุภกร ลาภกองศิลป์

ปริญญาโท

อาจารย์

วิถีชีวิตและสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ / การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/2-3 ธันวาคม 2563/หน้า4215-4227

11

อาจารย์ ดร.ศราวุธ

ไทยสงวนวรกุล

ปริญญาเอก

อาจารย์

ภาวะการมีงานทำและรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

/การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/2-3 ธันวาคม 2563/หน้า2555-2565

 

 

 

 

- ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ นครเชียงใหม่เกมส์ / การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศษสต์และสังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /วันที่ 4 กันยายน 2563 หน้า505-512

 

 

 

 

- การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ / การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศษสต์และสังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ปประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /วันที่ 4 กันยายน 2563 หน้า 467-475

 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

*อาจารย์ประจำ

  -คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรีได้

*อาจารย์พิเศษ

-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

-มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี

-ทั้งนี้มีชั่วโมงสองไม่เกิดร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

ผลการดำเนินงาน

            อาจารย์ประจำที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 38 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

1

ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์

ปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตรจารย์

2

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

ปริญญาโท

รองศาสตรจารย์

3

นายเรวัตร นาวาจักร

ปริญญาโท

อาจารย์

4

ผศ.บุญชัย เลิศพิรพยะชัยกุล

ปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตรจารย์

5

นายศุภกร ลาภกองศิลป์

ปริญญาโท

อาจารย์

6

นางสาวณภัค อทัยมณีรัตน์

ปริญญาโท

อาจารย์

7

นายธนกร ปัญญาวงค์

ปริญญาโท

อาจารย์

8

นายเปรม วาทบัณฑิตกุล

ปริญญาโท

อาจารย์

9

นายโชคชัย ปัญญาคำ

ปริญญาโท

อาจารย์

10

ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์

ปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตรจารย์

11

นายพีรพล นวพันธ์จิรา

ปริญญาโท

อาจารย์

12

นายธนัช นำบุญจิตต์

ปริญญาโท

อาจารย์

13

นายสรายุธ สมบูรณ์

ปริญญาโท

อาจารย์

14

นายเศรษฐโชค สิริภัคดีกุล

ปริญญาโท

อาจารย์

15

นายสุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

ปริญญาโท

อาจารย์

16

นายสมชาย บุญลอย

ปริญญาโท

อาจารย์

17

นางสาวขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช

ปริญญาโท

อาจารย์

18

นายอาทิตย์ บุญเซ่ง

ปริญญาโท

อาจารย์

19

นายวรพงษ์ แสวานี

ปริญญาโท

อาจารย์

20

นางลัฐิกา สุนทรพิพิธ

ปริญญาโท

อาจารย์

21

นายรณชัย อภิวงค์งาม

ปริญญาโท

อาจารย์

22

นางสาวจิรัชญา มูลหงษ์

ปริญญาโท

อาจารย์

23

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ปริญญาเอก

อาจารย์

24

นางสาวปรียาพัชร ใสแสง

ปริญญาโท

อาจารย์

25

นางสาวจริญญา ธรรมจี๋

ปริญญาโท

อาจารย์

26

ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

ปริญญาเอก

อาจารย์

27

นางสาวนรัญญา ด้วงพลับ

ปริญญาโท

อาจารย์

28

นายธนายงค์ บุญยวง

ปริญญาโท

อาจารย์

29

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

ปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตรจารย์

30

นางสาวนรินรัตน์ วรโชติภูดินันท์

ปริญญาโท

อาจารย์

31

นายวิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์

ปริญญาโท

อาจารย์

32

นางสาวกัณฐาภรณ์ ขันมณี

ปริญญาโท

อาจารย์

33

นางสาวทิพปภา พิริยหะพันธ์

ปริญญาโท

อาจารย์

34

นายธันวา พิสดาร

ปริญญาโท

อาจารย์

35

นางศิริรัตน์ ปัญญาคม

ปริญญาโท

อาจารย์

36

ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์

ปริญญาเอก

อาจารย์

37

ดร.ดารกา พลัง

ปริญญาเอก

อาจารย์

38

นางสาวประภาศิริ กลางพอน

ปริญญาโท

อาจารย์

อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวน.............. คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ประสบการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

 

 

 

 

 

10.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

ผลการดำเนินงาน

    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 จึงยังไม่ถึงรอบการปรับปรุง

 

หมายเหตุ : 1.การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ถึงขึ้นตอนของสภามหาวิทยาลัยโดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

   2. การนับผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา

   3. เอกสารประกอบ เอกสารหลักฐานที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ

   4. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)

   5. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทาบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
(ที่มา
: คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-EDU-bPEHE-1-1.1-1-1

เอกสารเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-EDU-bPEHE-1-1.1-2-1

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

 

  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

     สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

ลำดับที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

1

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)

4.57

 

          ด้านคุณธรรมจริยธรรม

4.81

 

          ด้านความรู้

4.67

 

          ด้านทักษะทางปัญญา

4.43

 

          ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.70

 

         ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.57

         ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (สำหรับคณะศึกษาศาสตร์)

4.23


2

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)Œ

23

3

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (คน) 

12

4

ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษา) (/Œ)*100

52.17

หมายเหตุ : - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน

                   - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

รายการเอกสารอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-EDU-bPEHE-2-2.1-1

รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 

สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา (ภาคผนวก)

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

ร้อยละ

1.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จทั้งหมด Œ

23

100

2.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

23

100

   2.1จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) Ž

18

78.26

   2.2 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 

3

13.04

   2.3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาและไม่มีการเปลี่ยนงาน 

0

0

   2.4 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

0

0

   2.5 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

0

0

   2.6 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

0

0

    2.7 จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ

2

8.70

3. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดที่นำมาคิดคะแนนเป็นตัวหาร  

   ( - (+++)) = A

23

 

4.จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำภายในเวลา 1 ปี

   (Ž+) = B

21

 

4. ร้อยละของบัณฑิตที่งานทำภายในเวลา 1 ปี

  (B / A)*100 = C

 

91.30

ผลการประเมิน (คะแนน)

(C*5)/100

4.57

 

รายการเอกสารอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-EDU-bPEHE-2-2.2-1

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทำ โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

          เมื่อวิเคราะห์ผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 พบว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 23 คน มีผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 12 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.17 และมีบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำภายใน 1 ปี ตอบแบบสำรวจเรื่องการงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา จำนวน 23 คน มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) จำนวน 18 คน ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยของบัณฑิตที่ได้งานทำภายในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 91.30 มีผลการประเมิน (คะแนน) เท่ากับ 4.57

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การรับนักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.1)

1. การรับนักศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ

     ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา มีแผนการรับนักศึกษา จำนวน 60 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

     นักศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด และผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563

·     ระบบและกลไก

          ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกในการรับนักศึกษา จากปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการประเมินกระบวนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาเขตเชียงใหม่ พบว่า ผู้สมัครมีความพึงพอใจในกระบวนการรับสมัครอยู่ในระดับมาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณากระบวนการแล้ว พบว่า กระบวนการรับสมัครนักศึกษามีประสิทธิภาพ ควรนำกระบวนการไปใช้ในปีการศึกษา 2563 และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลเนตเวิร์ก และการแนะแนวในสถานศึกษาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้มีระบบและกลไก ดังนี้

1.       หลักสูตร ฯ ร่วมกับคณะจัดทําแผนการรับนักศึกษา

2.       เสนอแผนการรับนักศึกษาไปยังกลุ่มส่งเสริมวิชาการของวิทยาเขต

3.       กลุ่มส่งเสริมวิชาการของวิทยาเขตเสนอแผนการรับนักศึกษาไปยัง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติส่วนกลาง

4.       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แจ้งประกาศกําหนดการการรับ

นักศึกษามายังวิทยาเขตเพื่อเป็นแนวทางในการรับนักศึกษา

5.       กลุ่มส่งเสริมวิชาการจัดทําประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโควตา และ ประเภททั่วไป

6.       วิทยาเขตดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ และกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษออกแนะแนวไปยังโรงเรียน ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับนักศึกษาทั้ง 2 ประเภท

7.       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563  และรายงานตัวนักศึกษา

8.       ประเมินผลการดำเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

9.       รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะฯทราบ

10.   นำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

1.       ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา แบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโควตา และประเภททั่วไป ดังตาราง

 

การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประเภท

จำนวน

รับสมัคร

ดำเนินการสอบ

โควตา

10 คน

1 ต.ค 2562 – 29 พ.ย 2562

14  ธ.ค 2562

ทั่วไป

50 คน

11.ค 2562– 24 ม.ค 2563

1 – 2 ก.พ 2563

         

ในการรับนักศึกษา หลักสูตรฯ มีการดำเนินงานตามระบบและกลไก โดย หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิชาและวิทยาเขต ดำเนินการส่งแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ไปยังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส่วนกลาง ตามจำนวนที่ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่องการรับนักศึกษาใหม่ ของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 60 คน เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยแบ่งการรับเป็น 2 ประเภท คือ (CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.1-1)

          1. ประเภทโควตา               จำนวน     10  คน แบ่งเป็น

                   ประเภทโควตาเรียนดี   จำนวน     5    คน

                   ประเภทโควตานักกีฬา จำนวน     5    คน

          2. ประเภททั่วไป                จำนวน     50  คน

จากนั้น จัดทำประกาศเรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  (CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.1-2) ประกาศในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก เพื่อให้ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซด์ได้อย่างสะดวก  และจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการรับสมัครเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  พร้อมทั้งลงกำหนดการสอบคัดเลือกโดยมีการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์       ได้แก่

          1. สอบภาคทฤษฎี มีรายวิชาที่ทำการสอบดังนี้

                   1.1 วิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ

                             วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา

                   1.2 วิชาความรู้พื้นฐานด้านพลศึกษาและสุขศึกษา

                   1.3 วิชาความรู้ในวิชาชีพ (วัดแววความเป็นครู)

          2. การสอบภาคปฏิบัติ โดยทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

          3. การสอบสัมภาษณ์

     จากนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะวิชา ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563  (CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.1-3)

และดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกตามขั้นตอนการรับนักศึกษาที่ได้วางแผนไว้     ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.1-4) ซึ่งผลการรับสมัครนักศึกษาของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา พบว่า สามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยรอบโควตาสามารถรับนักศึกษาได้ 10 คน และรอบทั่วไปสามารถรับนักศึกษาได้ 50 คน เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ ดังตาราง

 

 

 

 

สถิติจำนวนการรับสมัครและการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

หลักสูตร

รอบโควตา

รอบทั่วไป

รวม

จำนวนรับ

รายงานตัว

จำนวนรับ

รายงานตัว

พลศึกษาและ

สุขศึกษา

10

10

50

50

60

 

·     ารประเมินกระบวนการ

          ในการประเมินกระบวนการ หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้เต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ และกลุ่มส่งเสริมวิชาการได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้สมัครเพื่อประเมินกระบวนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผู้สมัครสาขาพลศึกษาและสุขศึกษามีความพึงพอใจในกระบวนการรับสมัครนักศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.1-5)

·     ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

          จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินกระบวนการ หลักสูตรฯ ได้นำผลการประเมินปีการศึกษา 2563 มาประกอบการวางแผนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหากระบวนการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำเสนอกระบวนการรับนักศึกษาและผลการดำเนินงานรวมถึงข้อเสนอแนะ เสนอต่อรองคณบดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาในปีต่อไป และได้มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยผ่านนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ

     ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษาทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

     นักศึกษาหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา  อย่างน้อย ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์การทดสอบในการเตรียมความพร้อม

 

·      ระบบและกลไก

          ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 พบว่า ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ควรมีการเพิ่มสาระในการอบรมให้สอดคล้องกับพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครู เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาได้นำไปใช้ในการเรียนในรายวิชาตามหลักสูตรต่อไป และในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้มีการพัฒนาการดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้ครอบคลุมทุกประเด็น โดยมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ โดยวิเคราะห์จากปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าจากใน มคอ.2 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา โดย ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า (มคอ.2) หลักสูตรฯ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาระบุว่า นักศึกษาแรกเข้าอาจพบปัญหา ดังต่อไปนี้

    1.ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชาการและวิชาชีพครูค่อนข้างน้อย

    2.ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษา และเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย

ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษของคณะ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และได้มีการจัดทำแผนโครงการและกำหนดการดำเนินงานของการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมปฐมนิเทศและโครงการพัฒนาทักษะชีวิตฯ โครงการอบรมทักษะการใช้ระบบ E-education และระบบ  E-Library  รวมถึงในปีการศึกษา 2563 มีการเพิ่มกิจกรรมเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้านการเรียน จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาเฉพาะสาขา เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในสาขาวิชาที่เรียน และจัดกิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครูแก่นักศึกษา และมีกิจกรรมพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการเรียน         

·      การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

          ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เลื่อนเปิดเทอม จึงทำให้กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้องเลื่อนกำหนดการ และมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมประชุมกับคณะวิชา กลุ่มส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ องค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่  โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

         1. การปฐมนิเทศและโครงการพัฒนาทักษะชีวิตฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัว รวมถึงเข้าใจการใช้ชีวิตและการเรียนในระดับอุดมศึกษา

           2. กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และคณาจารย์

          3. โครงการอบรมทักษะการใช้ระบบ E-education และระบบ E-Libraryเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวจากระบบการศึกษาระดับมัธยมปลายเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าใช้งานในระบบดังกล่าวจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และมีการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในหลักสูตร

            4. วิชาเฉพาะสาขา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษาและสุขศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงพื้นฐานของวิชาทางด้านพลศึกษาและสุขศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การดูแลสุขภาพ การเตรียมร่างกาย และการเตรียมความพร้อมในการเรียนหลักสูตรของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รวมถึงได้ทราบแผนการเรียน รายวิชาในสาขาที่จะได้เรียนในหลักสูตร และกิจกรรมพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการเรียน

             5. กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาชีพครูที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครูแก่นักศึกษาและเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้และรักในวิชาชีพครู แนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

             6. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้การถักมงคลเพื่อนำไปใช้ในพิธีไหว้ครูมวยไทย ครูกระบี่กระบอง (CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.2-1)

·      การประเมินกระบวนการ

            ในการประเมินกระบวนการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณา พบว่า ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ควรมีการเพิ่มสาระในการอบรมให้สอดคล้องกับพื้นฐานวิชาชีพให้มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาได้นำไปใช้ในการเรียนและการเตรียมตัวสอบ รวมถึงควรมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ ทั้งด้านการเรียน และการดูแลสุขภาพ

·      ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

         หลักสูตรฯ ได้นำผลการประเมินปีการศึกษา 2563 มาประกอบการวางแผนการดำเนินงาน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ นำเสนอผลการดำเนินงานรวมถึงข้อเสนอแนะ เสนอต่อรองคณบดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในปีต่อไป โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มตัวอย่างแนวข้อสอบ หลักเกณฑ์การสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการปรับตัวในยุคชีวิตวิถีใหม่

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.2)

1. การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

เป้าหมายเชิงปริมาณ

     ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษาทุกคน ได้รับการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวจากอาจารย์ที่ปรึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

     นักศึกษาหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา ร้อยละ 80 สามารถเรียนเป็นไปตามแผนการเรียนในปีการศึกษา 2563

·      ระบบและกลไก

          ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกในการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักสูตรฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการคำปรึกษา อยู่ในระดับมาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณา พบว่า ควรปรับปรุงช่องทางการให้คำปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น และจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษาลดน้อยลงทําให้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มีการพัฒนาระบบและกลไก ดังนี้

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้มีการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยร่วมกับคณะวิชา กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และกลุ่มส่งเสริมวิชาการ ดําเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี

2. จัดทำคู่มือการให้คำปรึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา

3. การจัดตารางการให้คำปรึกษา จัดชั่วโมงโฮมรูมให้แก่นักศึกษา

4. เพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ เช่น Line, Facebook, E-mail และการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ website, Facebook ของทางมหาวิทยาลัยฯ และ Facebookของคณะศึกษาศาสตร์

5.กำกับติดตามรายงานการลงทะเบียน การชําระเงินค่าเล่าเรียน การชำระค่ากิจกรรม และ ค่าประกันอุบัติเหตุ

6. กำกับติดตามรายงานผลการเรียนของนักศึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

·      การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมวิชาการและงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปีครบทั้ง 5 ชั้นปี และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรฯ (CMI-EDU-bPEHE-3-3.2.1-1) โดยกลุ่มส่งเสริมวิชาการได้จัดประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิทินการศึกษา และมีการจัดชั่วโมง Home Room เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษา ทุกวันพุธ เวลา 07.30 น.- 08.30 น. พร้อมทั้งมีการจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น (CMI-EDU-bPEHE-3-3.2.1-2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาและสามารถบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารมาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

ผลจากการให้คำปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาได้รายงานผลการพบปะนักศึกษา  พบว่า การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจากเดิมที่ไม่ปฏิบัติตามในระยะเวลาที่กำหนดมีจำนวนลดลง  ส่วนปัญหาอื่นๆ ที่พบ ในปีการศึกษา 2563 ตามข้อมูลที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจำนวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยมีสาเหตุจากนักศึกษาไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเร่งติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารมาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน คอยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และเพื่อรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาไม่ให้ลดน้อยลง

·      การประเมินกระบวนการ

          จากการดำเนินงานตามกระบวนการที่กำหนดข้างต้น หลักสูตรฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการคำปรึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (CMI-EDU-bPEHE-3-3.2.1-3) และได้มีการประเมินผลกระบวนการในการให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณา พบว่า ควรเพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น และจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษาลดน้อยลง จึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารมาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาอย่างทั่วถึงกันและมีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ

·      ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำผลการดำเนินงานและผลการประเมินเสนอต่อรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อนำไปปรับปรุงและใช้ในปีการศึกษาถัดไป และเพิ่มเติมกลุ่มไลน์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของทุกชั้นปีและทุกคณะ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบข่าวสาร และแนวทางปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง

 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายเชิงปริมาณ

     ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

     นักศึกษาหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านการประเมินการทดสอบของแต่ละกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

·      ระบบและกลไก

     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานในการพัฒนานักศึกษา ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 พบว่า การดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีผลการดำเนินงานครอบคลุมครบ 4 กลุ่มหลักตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพครู โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการโครงการอยู่ในระดับมากทุกโครงการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว พบว่า ควรเพิ่มกิจกรรมในกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการนำเสนอผลงาน การสร้างสื่อ นวัตกรรมทางการเรียนการสอน และนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ตามระบบและกลไกโดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน รายงานและประเมินผลการดำเนินงาน นำผลการประเมินไปใช้วางแผนการพัฒนา

·      การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้จัดประชุมเพื่อทบทวน แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ทั้ง 6 ด้าน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิชาชีพครู รวมถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก ดังนี้  (CMI-EDU-bPEHE-3-3.2.2-1)

          1. กลุ่มวิชาหลัก ประกอบด้วย

- โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

          2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ

     - โครงการอบรมการสอนเด็กพิเศษ

     - โครงการอบรมการสร้างเสริมบุคลิกภาพและคุณลักษณะผู้นำ

     - โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตทางน้ำ

     - โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

          3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

     - โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมทางวิชาการ

          4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

     - โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

·      การประเมินกระบวนการ

                     ภายหลังการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว พบว่า การดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีผลการดำเนินงานครบ 4 กลุ่มหลักตามแผนที่ได้วางไว้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้หลักสูตรฯ มีการเลื่อนเวลาการจัดโครงการเนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศปิด แต่ทุกโครงการสามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการ รวมถึงบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการโครงการอยู่ในระดับมากทุกโครงการ รวมถึงนักศึกษาสามารถผ่านการประเมินการทดสอบของทุกกิจกรรม และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว พบว่า ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรมในกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการนำเสนอผลงาน การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน รวมถึงนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตอนที่นักศึกษาออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

·      ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

          จากการประเมินกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรฯ ได้นำผลที่ได้ไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป โดยจะจัดทำเป็นแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพครู รวมไปถึงการเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี ด้วยการเน้นรูปแบบของการสอนให้มีการจัดทำสื่อเพื่อการนำเสนอทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสำหรับการนำไปใช้ในการนำเสนอผลงาน การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน และการใช้โปรแกรม ZOOM

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

    - การคงอยู่และการสำเร็จ

(CMI-EDU-bPEHE-3-3.3-2 ข้อมูลอัตราการคงอยู่และอัตราการสำเร็จ ปีการศึกษา 2563)

 

ปีการศึกษา

แผนรับตาม มคอ.2

 

จำนวน

ที่รับเข้า



จำนวนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

‚

จำนวน นศ. ตกค้าง

ที่สำเร็จการศึกษา

ƒ

จำนวนนักศึกษา

ที่ออกกลางคันสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา

(คน)

อัตราการคงอยู่

-nx100

   

2560

2561

2562

2563

2560

2561

2562

2563

เสีย

ชีวิต

„

สาเหตุอื่น ๆ

n

2558

(เฉพาะ

คณะศึกษาฯ)

30

30

-

-

20

 

-

-

-

2

-

8

73.33

2559

30

30

-

-

-

23

-

-

-

 

-

7

76.67

2560

60

60

-

-

-

 

-

-

-

 

-

20

66.67

2561

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

-

10

83.33

2562

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10

81.67

2563

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

88.33

 

อัตราการสำเร็จการศึกษา

(‚/)*100

74.09

74.29

66.67

73.33

 

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด‚+ƒ

143

43

23

25

 

   

หมายเหตุ 1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
คิดเป็นร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว

                   2. การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่แต่ละรุ่น

                     3.. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่รายงาน ณ วันที่ 18 สิงหาคม ของปีการศึกษา

หมดกำหนดเวลาเพิ่ม-ถอน) โดยไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง

                      4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภาให้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาที่รับการประเมิน รวมนักศึกษาตกค้าง ใช้เป็นข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษ

          1.ผลมาจากมีสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนเปิดสาขาวิชาพลศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้นักศึกษามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดการย้ายที่เรียน

          2. นักศึกษามาลงทะเบียนแต่ไม่มาเรียนทำให้พ้นสภาพนักศึกษา

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการสำเร็จของนักศึกษา

          1. นักศึกษาบางรายลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร

          2. นักศึกษาบางรายทำงานพิเศษระหว่างเรียนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน

          3. นักศึกษาบางรายขาดความเอาใจใส่ทบทวนเนื้อหลังการเรียน

          4. นักศึกษาแบ่งเวลาไม่เหมาะสม และทำกิจกรรมมากเกินไป

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

1)      ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ปีการศึกษา

ผลการประเมิน(ค่าเฉลี่ย)

การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

รวม

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

2561

4.30

มาก

4.36

มาก

4.33

มาก

2562

4.24

มาก

4.35

มาก

4.30

มาก

2563

4.25

มาก

4.37

มาก

4.31

มาก

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

หมายเหตุ : ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 เม อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า ทุกด้านมีแนวโน้มที่ดีขึ้น (CMI-EDU-bPEHE-3-3.3-1)

 

2)      ผลการจัดการข้อร้องเรียน

       ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีการร้องเรียนของนักศึกษา

ลำดับที่

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ผลการจัดการข้อร้องเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

 

ลำดับที่

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.1-1

แผนการรับนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.1-2

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาและประเภททั่วไป

CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.1-3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาและประเภททั่วไป

CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.1-4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภทโควตาและประเภททั่วไป

CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.1-5

รายงานคะแนนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการรับสมัครนักศึกษา

CMI-EDU-bPEHE-3-3.1.2-1

ตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

CMI-EDU-bPEHE-3-3.2.1-1

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

CMI-EDU-bPEHE-3-3.2.1-2

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

CMI-EDU-bPEHE-3-3.2.1-3

รายงานคะแนนการประเมินความพึงพอใจการให้คำปรึกษา

CMI-EDU-bPEHE-3-3.2.2-1

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

CMI-EDU-bPEHE-3-3.3-1

รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

CMI-EDU-bPEHE-3-3.3-2

ข้อมูลอัตราการคงอยู่และอัตราการสำเร็จ ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เป้าหมายเชิงปริมาณ

          ปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 6 คน บริหารหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2563

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558

·    ระบบและกลไก

          ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน อาจมีเหตุให้ต้องออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในกรณีต่างๆ ซึ่งในการประชุมได้กำหนดแนวทางขั้นตอนในการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

·    การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

          ในปีการศึกษา 2563  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มีการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 คน คือ อาจารย์อนุชา กิตติชัยชาญ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้างตามระเบียบการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานราชการอายุเกิน 70 ปี ด้วยระเบียบการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานราชการ ดังนั้นในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ เพื่อทดแทน อาจารย์อนุชา กิตติชัยชาญ  ในที่ประชุมได้ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 ในการพิจารณาจากข้อมูลอาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ประวัติทางด้านการศึกษาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา พบว่า นางสาวปรียาพัชร ใสแสง  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมระดับชาติ มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรแต่งตั้ง นางสาวปรียาพัชร ใสแสง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ โดยได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

          1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับเรื่องการขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของอาจารย์อนุชา กิตติชัยชาญ

          2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรายงานผลการดำเนินการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์  ในการประชุมวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

          3. รองคณบดี พิจารณาการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และดำเนินการแจ้งผลการสรรหาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมแสดงความเห็นชอบ ของผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563

          4. รายงานผลต่อรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต พร้อมเสนอคณะกรรมการวิทยาเขตเพื่อพิจารณาเห็นชอบ การประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564

          5. คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปยังคณะศึกษาศาสตร์ส่วนกลาง โดยจัดทำ สมอ.08 เพื่อนำเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และนำส่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

          เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบผลการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว ได้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ ด้วยวิธีการพูดคุยแนะนำการทำงาน หน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้รับรู้รับทราบถึงภาระหน้าที่ รวมถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

          1. รับรู้รับทราบถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          2. แนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆ ในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3. การบริหารงานทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย

·    การประเมินกระบวนการ

          จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้ติดตามประเมินผลกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้วยการพูดคุยปรึกษาหารือของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นว่ากระบวนการในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเหมาะสมและเป็นระบบ ทำให้การดำเนินงานของสาขาวิชาสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ เพราะสามารถเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงสาขาให้กับหลักสูตรและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

·    ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

          ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีความเห็นว่าในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในส่วนของกระบวนการมีการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ จึงมีความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวสามารถที่จะใช้ดำเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ในครั้งต่อไป

 

2.การบริหารอาจารย์

เป้าหมายเชิงปริมาณ

          ขอเพิ่มกรอบอัตรากำลัง เพื่อเตรียมการสำหรับการทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง และวางแผนในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่าน รวมกันบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร

·    ระบบและกลไก

          ในการดำเนินงานปีการศึกษา 2563 ได้นำข้อมูลจากการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 ที่ได้มีการวางแผนในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพบว่า ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการ

·    การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

          ในปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้

          1. กิจกรรมทบทวนระบบกลไกการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการหลักสูตร มีกระบวนการพัฒนาตามวงจร

          2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เพื่อให้เกิดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

          3. การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยขอสนับสนุนงบประมาณการจัดทำตำราจากกลุ่มส่งเสริมวิชาการ

          4. การพัฒนาด้านการสอนหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรมในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปีการศึกษา พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี

          5. ประชุมหารืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อการขออัตราการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ เพื่อเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทดแทนตำแหน่งทั้งในส่วนที่เป็นอัตราจ้างและที่มีคุณสมบัติสัมพันธ์

·    การประเมินกระบวนการ

          จากผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารอาจารย์ที่ผ่านมา ทำให้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ตำแหน่งทางวิชาการ 2 ท่าน คือ ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล และ ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์ และหลักสูตรยังได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา โดยที่ผู้ประเมิน ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 6 ท่าน  พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เรื่องการบริหารและพัฒนาอาจารย์โดยมีกระบวนการในการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ชัดเจน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  มีการกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติและหัวข้อการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร/และหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความชัดเจน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50

·    ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

          ในรอบปีการศึกษา 2563 จากการดำเนินงานการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ที่ผ่านมาหลักสูตรได้ประชุมทบทวนกระบวนการ พบว่า ถึงแม้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กำหนด หลักสูตรยังมีความต้องการพัฒนาอาจารย์ เช่น ด้านคุณวุฒิการศึกษา การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อัตรากำลังทดแทน  เป็นต้น โดยหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นที่สามารถแก้ไขได้ทันที และเสร็จสิ้นจากการประเมินเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย การจัดทำงานวิจัยและบทความวิจัย เพื่อนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และแผนระยะยาว คือ เร่งพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยวางแผนส่งบุคลากรเรียนต่อในระดับปริญญาเอก (CMI-EDU-bPEHE-4-4.1.2-1)

 

3.การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมายเชิงปริมาณ

          ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาตนเองในการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการพัฒนางานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ

 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 1 ท่าน ได้มีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการพัฒนางานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ

·    ระบบและกลไก

          ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในปีที่ผ่านมาเมื่อนำผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินมาวิเคราะห์พบว่า หลักสูตรในสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ยังขาดอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการน้อย จึงมีการวางแผนการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นข้าราชการให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และจัดทำผลงานทางวิชาการ รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น และสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสัญญาจ้างให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ไว้ว่าในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 1 ราย และมีอาจารย์ที่นำผลงานวิจัยไปนำเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง

l การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

          จากแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได้มีการนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติตามที่กำหนด ในปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ดังนี้

(CMI-EDU-bPEHE-4-4.1.3-1)

ชื่อ-สกุล

โครงการหรือหัวข้อที่ได้พัฒนา

วัน/เดือน/ปี

จัดโดย

ผศ.ชุมพล 

วงค์คำจันทร์

โครงการอบรมการพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)

19-ส.ค.-63

กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

26-มี.ค.-64

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนว Outcome-Based Education (ผ่าน Video Conference)

25-พ.ค.-64

งานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

ผศ.บุญชัย

เลิศพิริยะชัยกุล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Improvement และโครงการอบรมการพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)

28-29

ส.ค.-63

กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

26-มี.ค.-64

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนว Outcome-Based Education (ผ่าน Video Conference)

25-พ.ค.-64

งานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

นางสาวปรีชาพัชร

ใสแสง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Improvement และโครงการอบรมการพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)

28-29

ส.ค.-63

กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

26-มี.ค.-64

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนว Outcome-Based Education (ผ่าน Video Conference)

25-พ.ค.-64

งานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

นายสรายุธ

สมบูรณ์

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ทางการกีฬา”

19-ส.ค.-63

งานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Improvement และโครงการอบรมการพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)

28-29

ส.ค.-63

กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนว Outcome-Based Education (ผ่าน Video Conference)

25-พ.ค.-64

งานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

26-มี.ค.-64

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

นางสาวจิรัชญา

มูลหงษ์

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ทางการกีฬา”

19-ส.ค.-63

งานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Improvement และโครงการอบรมการพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)

28-29

ส.ค.-63

กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนว Outcome-Based Education (ผ่าน Video Conference)

25-พ.ค.-64

งานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

26-มี.ค.-64

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

นายสุริยันต์

กันทิพย์วรากุล

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ทางการกีฬา”

19-ส.ค.-63

งานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

โครงการอบรมการพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)

28-29

ส.ค.-63

กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

26-มี.ค.-64

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนว Outcome-Based Education (ผ่าน Video Conference)

25-พ.ค.-64

งานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มกช.ชม.

 

l การประเมินกระบวนการ

  จากผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในหัวข้ออาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองครบทุกท่านและมีผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ควรเร่งสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

l ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

          จากผลการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ในประเด็นเรื่องการพัฒนาอาจารย์ พบว่า ยังไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อ จึงหาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ทำผลงานวิจัยทุกปีการศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์ที่เป็นข้าราชการขอเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยหลักสูตรได้นำผลการประชุมทบทวนแผนพัฒนาอาจารย์ มาจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงทางวิชาการให้กับหลักสูตรในอนาคตจากนั้นหลักสูตรฯ เสนอแผนการสนับสนุนต่อรองคณบดีเพื่อพิจารณา และให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ ต่อไป

          ในปีการศึกษา 2563 จากแผนการดำเนินงานในการพัฒนาอาจารย์ ได้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชุมพล วงค์คำจันทร์

คุณภาพอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)

1. จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน   -   คน

          ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก      -       .

          คะแนนที่ได้ เท่ากับ       -       .

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2)

2. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน  2   คน แยกเป็น

     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน   2   คน

     - รองศาสตราจารย์  จำนวน   -   คน

     - ศาสตราจารย์  จำนวน   -   คน

     - ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  -  คน

     - ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จำนวน   -   คน

          ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ      33.33      .

          คะแนนที่ได้ เท่ากับ    2.78   .

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2)

3. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
          ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (
CMI-EDU-bPEHE-4-4.2.3-1 หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)

ชื่อ-อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่

ค่าถ่วงน้ำหนัก

นายชุมพล วงศ์คำจันทร์

- ทักษะการสอนกีฬายิมนาสติก

ปี พ.ศ. 2562

1

นายบุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล

ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศฯ นครเชียงใหม่เกมส์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ม.แม่โจ้

0.20

นางสาวปรียาพัชร ใสแสง

- การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา

- วารสารมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น / กันยายน - ธันวาคม 2563

0.6

นายสรายุธ สมบูรณ์

-

-

-

นางสาวจิรัชญา มูลหงษ์

การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ม.แม่โจ้

0.20

นายสุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

- การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา

- วารสารมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น / กันยายน - ธันวาคม 2563

-

รวม

2.00

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คิดตามระยะเวลาของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับประเมิน เช่น รับการประเมินปีการศึกษา 2563 คิดผลงานปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62– 30 ก.ย. 2563)

         ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ  0.40  .

-       ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  33.33  .

                   คะแนนที่ได้ เท่ากับ     5    .

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 4.2-1)

         ดังนั้น คุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรได้คะแนนเท่ากับ

                   1+2+3     = 0+2.78+5 =  2.59 คะแนน

                      3                  3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)

1.อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

     หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรมี 2 แบบ

     คือ   1) ตาย ลาออกจากราชการ เกษียณอายุราชการ ย้ายสังกัด หรือลาศึกษาต่อเต็มเวลา ถือว่าเป็นเหตุจำเป็น
          2) นอกเหนือจากกรณีที่ 1) ถือว่าไม่มีเหตุผลที่จำเป็นในการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 2 กรณี หน่วยงานต้องดำเนินการหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดมาแทนและนำเสนอต่อสภาสถาบันการพลศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนเดิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเสนอ ให้ สกอ. รับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน ผลการประกันคุณภาพต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังอาจารย์ที่เหมาะสม มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง ดังนั้นการรายงานให้รายงานย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา และเปรียบเทียบอัตรากำลังการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับมคอ. 2 แล้วรายงานสาเหตุการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรในแต่ละปีในช่องหมายเหตุ โดยใช้ตารางต่อไปนี้

 

ปีการศึกษา

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คิดเป็นร้อยละของการคงอยู่

*100

     u

ทั้งหมดu

คงอยู่



ปรับเปลี่ยนw

2558

6

6

-

100

2559

6

6

1

100

2560

6

6

1

100

2561

6

6

1

100

2562

6

6

1

100

2563

6

6

1

100

 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์

          เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเป็นการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 คน โดยใช้แบบประเมินที่แนบให้เก็บข้อมูลแล้วสรุปรายงานในตารางต่อไปนี้ (CMI-EDU-bPEHE-4-4.3.2-1)

ประเด็นการประเมิน

ปีการศึกษา

2561

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม      5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2562

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม  5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2563

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

4.20

(มาก)

4.33

(มาก)

4.37

(มาก)

ด้านระบบการบริหารอาจารย์

4.27

(มาก)

4.37

(มาก)

4.40

(มาก)

ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.10

(มาก)

4.17

(มาก)

4.20

(มาก)

โดยรวม

4.19

(มาก)

4.29

(มาก)

4.32

(มาก)

 

หมายเหตุ: การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
(ที่มา
:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารอ้างอิง

ชื่อเอกสารอ้างอิง

CMI-EDU-bPEHE-1-1.1-1

เอกสารเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-EDU-bPEHE-4-4.1.2-1

แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-EDU-bPEHE-4-4.1.3-1

เอกสารพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

CMI-EDU-bPEHE-4-4.2.3-1

หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

CMI-EDU-bPEHE-4-4.3.2-1

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปี 1

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

มศ041013 : การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1/2563

6

2

8

12

16

9

-

3

-

56

53

มศ021006 : คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย

1/2563

15

7

6

4

8

3

6

7

-

56

49

กศ001004 : ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

1/2563

42

9

2

-

-

-

-

-

-

53

53

กศ011017 : ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

1/2563

15

11

17

8

2

-

-

3

-

56

53

พล011153 : พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา

1/2563

5

16

13

10

7

1

1

-

-

53

53

พล032424 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา

1/2563

21

17

9

4

1

1

-

-

-

53

53

พล032443 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ

1/2563

13

15

12

7

4

1

1

-

-

53

53

สข001015 : กายวิภาคและสรีรวิทยา

1/2563

13

15

12

7

4

1

1

-

-

53

53

สข011056 : การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

1/2563

11

23

14

4

-

-

-

4

-

56

52

 

ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปี 2

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

1/2563

36

6

2

2

1

-

-

1

-

48

47

สศ032010 : การศึกษากับสังคม

1/2563

5

18

16

8

1

1

-

2

-

51

49

วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน

1/2563

6

6

10

12

8

5

2

2

-

51

51

กศ022028 : การพัฒนาหลักสูตร

1/2563

24

10

15

-

-

-

-

2

-

51

49

กศ032008 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

1/2563

17

11

13

6

-

-

-

-

-

47

47

พล012143 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน

1/2563

1

3

6

9

11

7

12

2

-

51

51

พล031348 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ

1/2563

5

11

11

12

1

4

3

-

-

47

47

สข011051 : การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

1/2563

8

8

10

10

8

3

-

-

-

47

47

สข012035 : การปฐมพยาบาล

1/2563

25

8

9

3

1

1

-

1

-

51

47

 

ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปี 3

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

กศ023022 : การพัฒนาหลักสูตร

1/2563

19

15

13

2

-

-

-

-

-

49

49

กศ023023 : การจัดการเรียนรู้

1/2563

41

2

6

-

-

-

-

-

-

49

49

กศ052010 : จิตวิทยาสำหรับครู

1/2563

-

2

24

11

12

-

-

-

-

49

49

พล013076 : การวัดและประเมินผลพลศึกษา

1/2563

17

9

11

3

4

5

-

1

-

49

49

พล051340 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ

1/2563

40

6

3

-

-

-

-

-

-

49

49

พล041097 : การตัดสินกีฬาฟุตบอล

1/2563

2

47

-

-

-

-

-

-

-

49

49

สข013039 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

1/2563

18

15

16

-

-

-

-

-

-

49

49

พล073115 : ค่ายพักแรม

1/2563

49

-

-

-

-

-

-

-

-

49

49

พล041083 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล

1/2563

7

11

16

13

2

-

-

-

-

49

49

 

ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปี 4

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

กศ043014 : การวิจัยทางการศึกษา

1/2563

19

10

7

1

1

2

-

-

-

40

40

กศ064011 : การประกันคุณภาพการศึกษา

1/2563

7

7

18

6

2

-

-

-

-

40

40

มศ052047 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา

1/2563

3

9

6

5

7

4

3

3

-

40

40

พล013082 : วิธีสอนพลศึกษา

1/2563

33

4

2

-

1

-

-

-

-

40

40

สข024011 : วิธีสอนสุขศึกษา

1/2563

11

15

12

1

1

-

-

-

-

40

40

พล031172 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

1/2563

16

5

5

5

4

4

1

-

-

40

40

กศ024024 : ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1

1/2563

32

5

1

1

1

-

-

-

-

40

40

 

ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปี 5

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

กศ025016 : ปฏิบัติการสอน 1

1/2563

18

7

2

-

-

-

-

-

-

27

27

 

ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นปี 1

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2/2563

3

4

16

9

6

3

3

9

-

53

44

สศ021002 : บทบาทพลเมือง

2/2563

6

4

9

7

13

7

6

1

-

53

52

กศ051013 : จิตวิทยาสำหรับครู

2/2563

5

6

38

-

2

-

-

-

1

53

52

กศ021034 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

2/2563

32

7

5

6

1

-

-

-

2

53

51

พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น

2/2563

22

19

5

3

2

-

-

1

2

54

51

พล032443 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก

2/2563

5

9

9

11

8

4

-

-

7

53

46

สข011058 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน

2/2563

16

21

8

7

-

-

-

-

1

53

52

สข012091 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

2/2563

23

15

14

-

-

-

-

-

1

53

52

 

 

ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นปี 2

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

2/2563

33

8

6

-

-

-

-

-

-

47

47

กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู

2/2563

31

8

3

2

2

-

-

-

1

47

46

กศ022031 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

2/2563

41

3

3

-

-

-

-

-

-

47

47

วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

2/2563

11

6

10

2

12

5

-

-

1

47

46

พล041120 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล

2/2563

-

6

19

12

4

-

-

-

6

47

41

พล041123 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล

2/2563

13

18