Logo

Description automatically generated

 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                           

 

 

 

                             ประจำปีการศึกษา 2563      

(3 สิงหาคม 2563– 31 พฤษภาคม 2564)

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

 

 

การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2564

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

         ในปีการศึกษา 2563  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่  ได้ดำเนินงานและบริหารงานระดับระดับสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใน 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ ทำให้ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน  และมีคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 -6  มีระดับคุณภาพ ดี  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.48  รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

               องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร                  ได้มาตรฐาน

          องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.81

              องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 

              องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.24

              องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   จำนวน ตัวบ่งชี้
มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ดี  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50

              องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน   จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ปานกลาง  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00        

              จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาเร่งด่วนใน  2 ประเด็น คือ

              1. หลักสูตรต้องมีการดำเนินการในด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นในการส่งเสริมให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

              2. หลักสูตรต้องพิจารณาดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             

 

 

 

 

ส่วนนำ

 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

1.      รหัสและชื่อหลักสูตร 

  รหัสหลักสูตร            25632631601080

  ชื่อหลักสูตร   

           ภาษาไทย                หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพลศึกษาและกีฬา

           ภาษาอังกฤษ             Master of Education Program in Physical Education and Sports

2.      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

           ชื่อเต็ม                    ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต (พลศึกษาและกีฬา)

                                      Master of Education (Physical Education and Sports)

           ชื่อย่อ                     ศษ.ม. (พลศึกษาและกีฬา)

                                      M.Ed. (Physical Education and Sports)

3.      ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

           ปรัชญา

                  การบริหารลารจัดการทงพลศึกษาและกีฬา สู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

      ความสำคัญของหลักสูตร

                  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของบุคคลต่อการทำงานที่ต้องอาศัยการบูรณาการความรู้มากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้อันจะนำไปสู่ความเข็มแข็งของประชาชนในชาติให้สามารถแข่งขันในระดับสากลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีการบูรณาการความรู้ด้านพลศึกษาและกีฬาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการวิจัยที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

       วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                   1. ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษาและกีฬา ที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สู่สังคมและประเทศชาติ

                   2. ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษาและกีฬา ที่มีความสามารถทางการบริหาร และประยุกต์ใช้ความรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ

                   3. ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษาและกีฬา ที่มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

 

 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

“ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

       1. ทักษะดี หมายถึง การมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทางด้านวิชาชีพเป็นอย่างดี

       2. มีน้ำใจนักกีฬา หมายถึง การเคารพต่อกฎ ระเบียบ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย

1.       3. พัฒนาสังคม หมายถึง การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นำ ป้องกัน และการร่วมแก้ปัญหาสังคมระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาค

5.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2563

6.  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี (ตาม มคอ. 2)

               ปีการศึกษา

ชั้นปี     

จำนวนนักศึกษา

2563

2564

2565

2566

2567

1

15

15

15

15

15

2

-

15

15

15

15

รวม

15

30

30

30

30

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

15

15

15

 

7.  หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

        7.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร.......36........... ระยะเวลาการศึกษา....2.....ปี

        7.2 โครงสร้างหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาแกน

ไม่น้อยกว่า       9        หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาบังคับ

2.2 กลุ่มวิชาเลือก

2.3 วิทยานิพนธ์

 

ไม่น้อยกว่า           12    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า            3     หน่วยกิต

                        12    หน่วยกิต

รวม

ไม่น้อยกว่า            36   หน่วยกิต

8. รูปแบบของหลักสูตร

                   8.1 รูปแบบ

                                       หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2

                   8.2 ภาษาที่ใช้

                             ภาษาไทย

                   8.3 การเข้ารับการศึกษา

                             รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

                   8.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                             เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

                   8.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                             ให้ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

 

9. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่าน

รายการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินปีการศึกษา 2562

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ควรวางแผนสนับสนุนส่งเสริมหรือดำเนินการ เพื่อให้ได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกทุกคน

 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังของคณะ

2. วางแผนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

1. ควรวางแผนงานพัฒนาให้นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานฯ

2. ประเมินคุณสมบัติกรอบมาตรฐานฯ ของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

 

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในการระดับที่สูงขึ้น

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ

2. ประชาสัมพันธ์แหล่งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ควรมีการดำเนินการให้ครบตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินงานครบ

ประชุมคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดวิธีการปฏิบัติในการพัฒนานักศึกษา

 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริม สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ด้าน

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ควรดำเนินงานไปพร้อม ๆ กันทั้ง 3 ส่วน คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

ประชุมคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาคณาจารย์ของหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

1. การประเมินกระบวนการบริหารการจัดการหลักสูตรทางด้านสาระรายวิชาการวางระบบผู้สอนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน

ประชุมคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดวิธีการปฏิบัติในการวางระบบผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน

 

2. การกำกับติดตาม ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3, 5

 

 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ควรมีการสำรวจและดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

1. สำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษา และบุคลากร

2. นำผลการสำรวจแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

 

10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทตัวบ่งชี้

ลักษณะ
การประเมิน

เป้าหมาย
การดำเนินงาน

1.การกำกับมาตรฐาน

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

-ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558

บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ 10 ข้อ

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

ระดับคุณภาพ

(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ผ่าน

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

4 คะแนน

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

-ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

4.5 คะแนน

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

-การรับนักศึกษา

-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

4 คะแนน

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

-การควบคุมดูแล การคำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

4 คะแนน

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

-อัตราการสำเร็จการศึกษา

-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

4 คะแนน

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

-การบริหารอาจารย์

-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

4 คะแนน

4.2 คุณภาพอาจารย์

-ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 (ร้อยละ
20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

(ร้อยละ 60 ขั้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

(ร้อยละ 20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

เชิงปริมาณ

(ปัจจัยนำเข้า)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

-ร้อยละ ป.เอก

.............

-ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ ...........

ร้อยละผลงานทางวิชาการ.......

4.33 คะแนน

- ป.เอก ร้อยละ 5

- ตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 4

- ผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 4

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

-ความพึงพอใจของอาจารย์

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

4 คะแนน

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขานั้น ๆ

-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

4 คะแนน

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-การพิจารณากำหนดผู้สอน

-การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

-การกำกับกระบวนการเรียนการสอน

-การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

4 คะแนน

5.3 การประเมินผู้เรียน

-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

-การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7)

-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

4 คะแนน

5.4 ผลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการพิจารณาตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ......

4.5 คะแนน

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

4 คะแนน


 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

 รหัสหลักสูตร 25632631601080

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)

มคอ 2

(ปีการศึกษา 2563)

ปัจจุบันปีการศึกษา 2563

รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ

*อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

*อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

P

P

P

P

P

 

รศ.ดร.พีระพงศ์ บุญศิริ

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

P

P

P

P

P

รศ.ดร.พีระพงศ์ หมดสัญญาจ้าง 30 ก.ย. 63

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

P

P

P

P

P

 

หมายเหตุ : ให้ใส่สัญลักษณ์ * หน้าหมายเลขอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นประธานหลักสูตร

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 3 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วัน เดือน ปีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

27 เมษายน 2563

2

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

1 ตุลาคม 2563

3

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

1 สิงหาคม 2557

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.1-1)

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 3 คน มีคุณสมบัติดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัย

1

ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด.

(พลศึกษา)

อาจารย์

-

ตารางที่ 4.2-2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (5 ปีย้อนหลัง)

2

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ด.

(การบริหารการศึกษา)

รองศาสตราจารย์

(พลศึกษา)

-

3

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

ศษ.ม.

(การส่งเสริมสุขภาพ)

รองศาสตราจารย์

(พลศึกษา)

-

(รหัสเอกสารอ้างอิง  CMI-EDU-mPE-1-1.2-1)

(รหัสเอกสารอ้างอิง  CMI-EDU-mPE-1-1.2-2)

(รหัสเอกสารอ้างอิง  CMI-EDU-mPE-1-1.2-3)

 


เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

- คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน

  อาจารย์ประจำหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 4 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ/
ปี พ.ศ.

ผลงานวิจัย/ปี พ.ศ.

1

อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด.

(พลศึกษา)

2563

ตารางที่ 4.2-2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (5 ปีย้อนหลัง)

2

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ดร.

(การบริหารการศึกษา)

2563

3

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

ศษ.ม.

(การส่งเสริมสุขภาพ)

2563

4

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

บธ.ด.

(การจัดการการกีฬา)

2563

 

 

 

 

 

 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

*อาจารย์ประจำ

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

            อาจารย์ประจำในหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 4 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ประสบการณ์การสอน

ผลงานวิชาการ/พ.ศ.

1

อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด.

(พลศึกษา)

4

ตารางที่ 4.2-2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (5 ปีย้อนหลัง)

2

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ด.

(การบริหาการศึกษา)

38

3

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

ศษ.ม.

(การส่งเสริมสุขภาพ)

38

4

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

บธ.ด

(การจัดการการกีฬา)

37

5. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

*อาจารย์พิเศษ

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

- ทั้งนี้มีชั่วโมงสองไม่เกิดร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

    อาจารย์พิเศษในหลักสูตรมี จำนวน 1 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ประสบการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

ผลงานวิชาการ/พ.ศ.

1

ผศ.ดร.จิราภรณ์ สุภสิงห์

ปร.ด.

(การศึกษาและพัฒนาสังคม)

11

ตารางที่ 4.2-3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ

 

 

 

 

 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

- เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และ

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน

      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมี จำนวนทั้งหมด 6 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานวิชาการ/พ.ศ.

1

*รศ.ธนกร ช้างน้อย

คม.

(พลศึกษา)

รศ.
(พลศึกษา)

ตารางที่ 4.2-2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (5 ปีย้อนหลัง)

2

*รศ.ดร.พีระพงศ์ บุญศิริ

ปร.ด.

(การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

รศ.
(พลศึกษา)

3

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

ศษ.ม.

(การส่งเสริมสุขภาพ)

รศ.
(พลศึกษา)

4

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

บธ.ด

(การจัดการการกีฬา)

ผศ.
(พลศึกษา)

5

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ด.

(การบริหารการศึกษา)

รศ.
(พลศึกษา)

6

อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด.

(พลศึกษา)

-

หมายเหตุ *สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย. 63 แต่ยังเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วมอยู่

 

7. คุณสมบัติของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

อาจารย์ประจำ

- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการคว้าคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ

ผลการดำเนินงาน

    อาจารย์ประจำ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จำนวน 6 คน มีคุณลักษณะดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานวิชาการ/พ.ศ.

1

*รศ.ธนกร ช้างน้อย

คม.

(พลศึกษา)

รศ.
(พลศึกษา)

ตารางที่ 4.2-2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (5 ปีย้อนหลัง)

2

*รศ.ดร.พีระพงศ์ บุญศิริ

ปร.ด.

(การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

รศ.
(พลศึกษา)

3

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

ศษ.ม.

(การส่งเสริมสุขภาพ)

รศ.
(พลศึกษา)

4

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

บธ.ด

(การจัดการการกีฬา)

ผศ.
(พลศึกษา)

5

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ด.

(การบริหารการศึกษา)

รศ.
(พลศึกษา)

6

อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด.

(พลศึกษา)

-

หมายเหตุ *สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย. 63 แต่ยังเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วมอยู่

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.9-1)

 

    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จำนวน 0 คน มีคุณลักษณะดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานวิชาการ/พ.ศ.

 

- ไม่มี -

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา

แผน ก แบบ ก2

- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ สกอ. หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceeding)

ผลการดำเนินงาน

    การจัดการศึกษาเป็นแบบ   แผน ก แบบ ก2

ที่

ชื่อ-สกุลผู้สำเร็จ

ชื่อผลงาน

การตีพิมพ์เผยแพร่

1

นายภัควัฒน์ สุปินโน

 

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

รศ.ธนกร ช้างน้อย

 

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.8-1)

 

ผลการใช้โปรแกรมการเต้นแอโรบิกที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านคะปวง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธ.ค. 2563

น. 4615-4627 (0.20)

2

นายพิชิตพล คำมงคล

 

รศ.ธนกร ช้างน้อย

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.8-2)

กิจกรรมพลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

น. 213-225 (0.60)

3

น.ส.ภูธิราธรณ์ หัสดินทร์ยเรศ

 

รศ.ดร.พีระพงศ์ บุญศิริ

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

 

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.8-3)

ภาวะความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport Hero) ภาค 5 ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จังหวัดน่าน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2563

น. 204-214 (0.60)

4

น.ส.ปรารถนา ชมสะห้าย

 

รศ.ดร.พีระพงศ์ บุญศิริ,

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.8-4)

ผลของการใช้สื่อโฟกราฟิกแอนิเมชัน เพื่อการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

น. 195-204 (0.60)

5

นายปรีชาเวช สุขเกิน

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

 

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.8-5)

สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคเหนือ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธ.ค. 2563

น. 4628-4636 (0.20)

6

น.ส.กฤติยา วงค์คีรี

 

รศ.ธนกร ช้างน้อย

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

 

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.8-6)

 

พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่งฮ่องสอน

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธ.ค. 2563

น. 4606-4614 (0.20)

7

นายสิรภพ ตาปิง

 

รศ.ธนกร ช้างน้อย

รศ.สุดยอดชมสะห้าย

 

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.8-7)

ผลการจัดกิจกรรมทางกายที่ส่งเสริมสมรรถภาพการทำหน้าท่างกายในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธ.ค. 2563

น. 4227-4238 (0.20)

8

น.ส.กฤติยา ปาตีคำ

 

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

 

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.8-8)

การบูรณาการตาราง 5X5 ช่องประกอบจังหวะที่มีต่อสรรถภาพทางกายของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธ.ค. 2563

น. 4227-4238 (0.20)

9

นายกิตติธัช ปั๋นจันทร์

รศ.ดร.พีรพงศ์ บุญศิริ

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.8-10)

โปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแรงขาสำหรับนักกีฬาฟุตบอล ร่นอายุ 12 ปี โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษตร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) (0.06)

 

น้ำหนัก 0.2 จำนวน 5 เรื่อง และน้ำหนัก 0.6 จำนวน 4 เรื่อง รวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก 3.40

 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

        กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา

        กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่ง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา

 

 

ผลการดำเนินงาน

   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จำนวน 6 คน มีภาระงานดังนี้

คนที่

ชื่อ-สกุล

จำนวนที่ปรึกษา (คน)

1

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

5

2

*รศ.ดร.พีระพงศ์ บุญศิริ

1

3

*รศ.ธนกร ช้างน้อย

3

4

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

5

5

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

7

6

อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

4

หมายเหตุ *สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย. 63 แต่ยังเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วมอยู่

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.9-1)

 

อาจารย์ที่ปรึกษาคนคว้าอิสระ จำนวน. -  คน มีภาระงานดังนี้

คนที่

ชื่อ-สกุล

จำนวนที่ปรึกษา (คน)

 

N/A

 

 

 

 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

ผลการดำเนินงาน

    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬาเป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จึงยังไม่ถึงรอบการปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

จากการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2562 นี้ กระบวนการดำเนินการด้านการบริหารอาจารย์ได้บรรจุตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่วางไว้เป็นอย่างดี แต่เชิงคุณภาพยังไม่บรรจุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

1. เชิงปริมาณ หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการวุฒิปริญญาเอก ทางพลศึกษา และได้ทำการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ภายในหลักสูตรจำนวน 1 อัตรา

2. เชิงคุณภาพ อาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่มีวุฒิการศึกษาตามที่ต้องการ แต่คุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จึงต้องมีการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์บรรจุใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยเร็ว

เป้าหมายเชิงปริมาณ

อาจารย์วุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษาที่บรรจุใหม่ จำนวน 1 อัตรา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

พัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีการศึกษา 2562 ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

ระบบกลไก

1. หลักสูตรฯ ได้กำหนดระบบกลไกโดยได้ดำเนินการหารือ เพื่อเสนอขอกรอบอัตรากำลังวุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อดำเนินการพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอกให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

1. เสนอขอกรอบอัตราข้าราชการวุฒิปริญญาเอก ทางพลศึกษา อีก 1 อัตรา เพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีการสอบบรรจุแต่งตั้งในรอบปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์วุฒิปริญญาเอกได้มีงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในปีการศึกษา 2563

 

 

 

การประเมินกระบวนการ

1. คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอขออัตราข้าราชการวุฒิปริญญาเอก ทางพลศึกษา ไปยังส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา ในการเปิดสอบบรรจุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์วุฒิปริญญาเอกเข้าในโครงการวิจัยเพื่อร่วมทำการวิจัย และจัดให้มีการนำเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2563 จนสามารถมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ครบจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.1 สุดยอด ชมสะห้าย, บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล, อธิณัฏฐ์ พุทธพิมเสน, ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล, และวรันธร เฉลิมโฉม.  (2563). ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ นครเชียงใหม่เกมส์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 4 กันยายน 2563 น.505-512.

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-4-4.1.1-1)

2.2 ยงยุทธ ตันสาลี, จิรัชญา มูลหงษ์, โชคชัย ปัญญาคำ, ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ, และ ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล. (2563).  การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 4 กันยายน 2563 น.467-475.

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-4-4.1.1-2)

2.3 สุดยอด ชมสะห้าย, ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล, อนุชา กิติชัยชาญ, ธนกร ปัญญาวงค์ และปรัชญา ชมสะห้าย.  (2563).  ภาวะการมีงานทำและรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่ 2-3 ธ.ค. 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. น.2555-2565.

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-4-4.1.1-3)

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

กระบวนการดำเนินการด้านการบริหารอาจารย์ได้บรรจุตามเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี

1. เชิงปริมาณ หลักสูตรฯ ได้รับเสนอข้อเพื่อรับการจัดสรรอัตราข้าราชการวุฒิปริญญาเอก ทางพลศึกษา เพิ่มเติมอีก 1 อัตรา ซึ่งคาดว่าจะได้ทำการบรรจุแต่งตั้งในปีการศึกษา 2564

2. เชิงคุณภาพ อาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของ สกอ. คือ มีงานวิจัย 3 เรื่อง จึงสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

การบริหารอาจารย์

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

กระบวนการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2562 คือ ขอกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการวุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษา เพิ่มอีกจำนวน 1 อัตรา เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ และรองรับการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกโดยมีกระบวนการ ดังนี้

1. วิเคราะห์อัตรากำลัง ณ ปัจจุบัน

2. เสนอขอกำหนดกรอบอัตรากำลังต่อรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ได้จำนวน 1 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

พัฒนาอาจารย์บรรจุใหม่ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้กำหนดระบบกลไกในการดำเนินการ ดังนี้

1. สำรวจอัตรากำลัง และสถานะของอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานอยู่

2. กำหนดวิธีการในการพัฒนาอาจารย์ประจำสู่การเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวในการเป็นอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

การดำเนินงานของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2563

1. การสำรวจอัตรากำลังของอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานอยู่ จำนวน 6 อัตรา พบว่า

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นข้าราชการบำนาญ (ตามสัญญาจ้าง) จำนวน 2 ท่าน โดยแบ่งเป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน (รศ.สุดยอด ชมสะห้าย) ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก จำนวน 1 ท่าน (รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ) และอาจารย์วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 ท่าน (อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี)

1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นข้าราชการบำนาญ (อาจารย์ตามสัญญาจ้าง) ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก จำนวน 1 ท่าน (ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์)

1.3 อาจารย์ประจำวุฒิปริญญาเอกที่คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของ สกอ. เตรียมเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 ท่าน (อ.ดร.บุปผา ปลื้มสำราญ) และอาจารย์ประจำวุฒิปริญญาเอกที่คุณสมบัติบังคับไม่ครบตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. จำนวน 1 ท่าน (อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล)

จากการวิเคราะห์อัตรากำลังของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ของหลักสูตรฯ พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารหลักสูตร ทำให้หลักสูตรฯ ต้องดำเนินการขออัตราเพื่อทดแทนอัตราเกษียณ และพัฒนาอาจารย์ประจำให้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. โดยได้หารือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อขอกรอบอัตรากำลังวุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 1 อัตรา และได้รับการบรรจุในเดือนกรกฎาคม 2564 (ได้มีการเลื่อนการสอบคัดเลือกออกไป)

2. หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล ซึ่งบรรจุในปี 2562 เพื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และจะได้ดำเนินการจัดทำ สมอ.08 ไปยังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส่วนกลาง เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ต่อไป

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการทบทวนผลการประเมินในปีการศึกษา 2563 มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดระบบกลไกในการดำเนินงาน มีการนำระบบกลไกที่วางไว้ไปปฏิบัติ และมีการประเมินกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินกระบวนการมี ดังนี้

1. การดำเนินงานของหลักสูตรฯ บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้

1.1 เชิงปริมาณ มีอาจารย์ได้รับการปรับให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร เพิ่มขึ้น 1 คน คือ อาจารย์ ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล

1.2 เชิงคุณภาพอาจารย์ที่บรรจุใหม่ คือ อาจารย์ ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมการทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์ท่านอื่น จำนวน 2 งานวิจัย

2. มีการสำรวจอัตรากำลัง กำหนดกรอบในการส่งเสริมและพัฒนา และวางแผนอัตรากำลัง เพื่อรองรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นอัตราจ้าง โดยดำเนินการแต่งตั้งภายในวิทยาเขตและจะดำเนินการส่งแบบ สมอ.08 เพื่อขอเพิ่มอาจารย์ ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุลเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรไปยังส่วนกลาง

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2563 คือ ขอกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการวุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษา เพิ่มอีกจำนวน 1 อัตรา เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ และรองรับการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกโดยมีกระบวนการ ดังนี้

1. วิเคราะห์อัตรากำลัง ณ ปัจจุบัน

2. เสนอขอกำหนดกรอบอัตรากำลังต่อรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

3. หากรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เห็นชอบดำเนินการเสนอต่อรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตต่อไป

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-4-4.1.2-1)

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

กระบวนการที่ได้ดำเนินการในปีงบการศึกษา 2562 นั้น หลักสูตรฯ สามารถดำเนินการได้ตามระบบกลไกที่วางไว้ มีโครงการพัฒนาอาจารย์บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ โดยหลักสูตรฯ ได้ทำการหารือกันแล้วมีข้อสรุปว่า โครงการศึกษาดูงานการบริหารการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CoVid-19 ดีขึ้นจะดำเนินการโครงการตามแผนงานที่วางไว้ และได้นำข้อสรุปนี้แจ้งในที่ประชุมคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป

เป้าหมายเชิงปริมาณ

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรฯ ทุกท่านต้องได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 1 ครั้ง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติด้านผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. อย่างต่อเนื่อง

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้กำหนดระบบกลไก ในการพัฒนาอาจารย์ ดังนี้

1. ทบทวนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

2. ประชุมเพื่อกำหนดให้คณาจารย์ต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง

3. ดำเนินการตามแผนงานประจำปี

4. รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และที่ประชุมคณะศึกษาศาสตร์

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้นำระบบกลไกไปดำเนินการ ดังนี้

1. หลักสูตรฯ มีมติให้อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างน้อยท่านละ 1 ครั้ง

2. หลักสูตรฯ ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานที่หลักสูตรฯ ได้กำหนดไว้ โดย

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการประเมินกระบวนการ พบว่า

1. หลักสูตรฯ ได้จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยคณาจารย์ทุกท่านได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

2. รศ.สุดยอด ชมสะห้าย ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปะศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2563

3. รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ และ รศ.สุดยอด ชมสะห้าย ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2-3 ธ.ค. 2563

4. หลักสูตรฯ สามารถดำเนินการตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพได้ ดังนี้

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณสามารถดำเนินการได้ตามที่ตั้งไว้ คือ อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองทุกท่าน

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพไม่สามารถดำเนินการได้เป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ ถูกระงับ

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

จากการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2563 นั้น พบว่า เป้าหมายเชิงปริมาณ หลักสูตรฯ สามารถดำเนินการได้ตามระบบกลไกที่วางไว้ คณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

ส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพ หลักสูตรฯ ได้มีการปรับรูปแบบกระบวนการการพัฒนาอาจารย์โดยส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมแบบ Online ซึ่งในปัจจุบันได้มีอยู่อย่างหลากหลาย สามารถเลือกเข้าได้ตามความสนใจ และได้นำข้อสรุปนี้แจ้งในที่ประชุมคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป

(รายละเอียดภาคผนวกตารางที่ 5.4.2)

คุณภาพอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีทั้งหมด 3 คน

1.จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน

2/3*100=66.67

     ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 66.67 (ร้อยละ 60 ขึ้นไปเท่ากับ5 คะแนน)

(66.67/60)*5 = 5.55

      คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00  (ก)

(รายละเอียดภาคผนวกตารางที่ 1.1-1, 1.1-2)

2. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 คน แยกเป็น

        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  0  คน 

        - รองศาสตราจารย์ จำนวน  2  คน

        ศาสตราจารย์  จำนวน  0  คน

(2/3)*100 = 66.67

         ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 66.67 (ร้อยละ 80 ขึ้นไปเท่ากับ 5 คะแนน)

(66.676/80)*5 = 4.17

         คะแนนที่ได้ เท่ากับ  4.17  (ข) 

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1, 1.1-2)

3. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์

         ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (ร้อยละ 40 ขึ้นไปเท่ากับ 5 คะแนน) 

           บทความวิจัยมีค่าถ่วงน้ำหนัก 0.20 จำนวน 5 เรื่อง = 1.00

บทความวิจัยมีค่าถ่วงน้ำหนัก 0.40 จำนวน 2 เรื่อง = 0.80

บทความวิจัยมีค่าถ่วงน้ำหนัก 0.60 จำนวน 1 เรื่อง = 0.60. รวม 2.40

(2.40/3)*100 = 80.00

         คะแนนที่ได้ เท่ากับ  5   (ค)

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 4.2-1)

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-4-4.2.3-1 , CMI-EDU-mPE-4-4.2.3-2 , CMI-EDU-mPE-4-4.2.3-3 , CMI-EDU-mPE-4-4.2.3-4 , CMI-EDU-mPE-4-4.2.3-5 , CMI-EDU-mPE-4-4.2.3-6 , CMI-EDU-mPE-4-4.2.3-7 , CMI-EDU-mPE-4-4.2.3-8)

 

    ดังนั้นคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้คะแนนเท่ากับ

= (ก)+()+()

                                                     3

(5 + 4.17 + 5) / 3 = 4.90

                                           เท่ากับ  4.90  คะแนน 

 

ผลที่เกิดกับอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

ปีการศึกษา

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คิดเป็นร้อยละของการคงอยู่

*100

u

ทั้งหมดu

คงอยู่



ปรับเปลี่ยนw

2561

3

3

0

100

2562

3

3

0

100

2563

3

2

1

66.67

หมายเหตุ : คงอยู่  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน

                                   ในระหว่างปีการศึกษาหรือภายในปีการศึกษา

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.2-3)

2. ความพึงพอใจของอาจารย์

ประเด็นการประเมิน

ปีการศึกษา

2561

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5)

ปีการศึกษา

2562

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5)

ปีการศึกษา

2563

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 )

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

N/A*

N/A*

4.84

(มากที่สุด)

กระบวนการบริหารหลักสูตร

N/A*

N/A*

4.93

(มากที่สุด)

กระบวนการเรียนการสอน

N/A*

N/A*

4.60

(มากที่สุด)

โดยรวม

N/A*

N/A*

4.81

(มากที่สุด)

หมายเหตุ: N/A เนื่องจากประเด็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในปี 2561-2562 กับปี 2563 มีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถนำมาเปลี่ยนเทียบกันได้ (2561 และ 2562 ประเด็นการประเมิน 1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ 3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์)

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-4-4.3.2-1)

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 

ข้อมูลนักศึกษา

        ปีการศึกษาที่รับเข้า 2559  ปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2563

ข้อมูล ณ  วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2563 (สองอาทิตย์หลังจากเปิดภาคเรียนต้น)

ปีการศึกษาที่รับเข้า

จำนวนนักศึกษาที่แรกเข้าและคงอยู่(คน)

2559

2560

2561

2562

2563

แรกเข้า

คงอยู่

แรกเข้า

คงอยู่

แรกเข้า

คงอยู่

แรกเข้า

คงอยู่

แรกเข้า

คงอยู่

2559

6

6

(100%)

6

6

(100%)

6

6

(100%)

6

1

(16.66%)

6

0

(0.00%)

2560

-

-

9

9

(100%)

9

9

(100%)

9

8

(88.88%)

0

0

(0.00%)

2561

-

-

-

-

15

15

(100%)

15

13

(86.66%)

15

13

(86.66%)

2562

-

-

-

-

-

-

15

15

(100%)

15

11

(73.33%)

2563

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

(100%)

หมายเหตุ : อัตราการคงอยู่ หมายถึง ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ในปีการศึกษานั้น เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษารุ่นเดียวกันในภาคเรียนที่ 1

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา  

มีการลาออกของนักศึกษาเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และนักศึกษาได้ทำงานจึงไม่สามารถมาทำการศึกษาต่อได้

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

        ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2563

ปีการศึกษาที่รับเข้า

2561

2562

2563

จำนวนนักศึกษาแรกเข้า

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จ

คิดเป็นร้อยละ

จำนวนนักศึกษาแรกเข้า

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จ

คิดเป็นร้อยละ

จำนวนนักศึกษาแรกเข้า

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จ

คิดเป็นร้อยละ

2558

12

11

91.67

12

11

91.67

12

12

100.00

2559

6

5

100.00

6

6

100.00

6

6

100.00

2560

9

0

0.00

9

5

55.56

9

5

55.56

2561

15

0

0.00

15

0

0.00

15

0

0.00

2562

-

-

-

15

0

0.00

15

0

0.00

2563

-

-

-

-

-

-

15

0

0.00

หมายเหตุ :

- รายงานผู้สำเร็จการศึกษาย้อนหลังจากที่ปีที่รับการประเมิน 3 ปี

- จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นยอดสะสมในแต่ละปีที่เข้าศึกษา

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-3-1)

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

          นักศึกษาขาดความต่อเนื่องในการทำงานวิจัยด้วยสาเหตุส่วนบุคคล คือ ภาระงานประจำที่ทำอยู่  ทำงานอยู่ต่างจังหวัด  รอการเก็บข้อมูล ฯลฯ

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การรับนักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.1)

การรับนักศึกษา

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

หลักสูตรฯ ได้นำผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562 พบว่า ระบบกลไกที่วางไว้ สามารถทำให้การรับนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ มีนักศึกษาเข้าศึกษาจำนวน 15 คน และนักศึกษาที่เข้าศึกษามีความรู้ในสาขาวิชา มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความสามารถในการสื่อสาร

เป้าหมายเชิงปริมาณ

รับนักศึกษาเข้าศึกษาจำนวน 15 คน ตามแผนการรับ

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักศึกษาที่รับเข้าศึกษามีความรู้ในสาขาวิชา มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความสามารถในการสื่อสาร

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้มีการกำหนดระบบกลไกในการรับสมัครนักศึกษา ดังนี้

1. กำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563

2. กระบวนการการรับสมัครและสอบคัดเลือก

3. การประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

โดยประสานงานกับงานแนะแนวในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพร้อมกับการไปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้เรียนที่กำลังศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตต่าง ๆ ในภาคเหนือ

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาพิจารณา ประกอบการกำหนดจำนวนการรับนักศึกษา เช่น จำนวนนักศึกษาตกค้าง จำนวนนักศึกษาในความดูแลวิทยานิพนธ์ของอาจารย์แต่ละท่าน เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาแล้วจึงได้กำหนดจำนวนการรับไว้ที่ 15 คน ตามแผนการรับใน มคอ.2 และได้ประสานไปยังสำนักงานบัณฑิตศึกษาเพื่อแจ้งแผนการรับนักศึกษา

2. กระบวนการการรับสมัครและสอบคัดเลือก หลักสูตรฯ ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและสอบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 เป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการการรับสมัครและสอบคัดเลือก หลักสูตรฯ และงานบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มีการประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ มีการจัดทำประกาศการรับสมัครและ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยระบุว่ามีการรับนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา จำนวน 15 คน ตามแผนการรับ

3. การประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา จากผลการประเมินปีการศึกษา 2563 ได้มีข้อเสนอแนะจากผู้สมัครสอบคัดเลือกว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Line ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดทำ Facebook Fanpage ขึ้น ชื่อว่า งานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้ใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรฯ และงานบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินการ

แผนภาพที่ 2 การประชาสัมพันธ์ผ่าน www.ipecm.ac.th

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

แผนภาพที่ 3 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fan page งานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

แผนภาพที่ 4 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fan page มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

แผนภาพที่ 5 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fan page งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ มีการกำหนดระบบกลไกในการดำเนินการ มีการนำระบบกลไกที่วางไว้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลการประเมินกระบวนการการดำเนินงาน ดังนี้

1. กำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้กำหนดจำนวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ไว้จำนวน 15 คน โดยยึดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ทาง สกอ. กำหนด ประกอบการกำหนดจำนวนการรับ ซึ่งการสอบคัดเลือกปรากฎว่า สามารถรับนักศึกษาเข้าทำการศึกษาได้จำนวน 15 คน เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาใน มคอ. 2 และบรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ตั้งไว้

2. กระบวนการการรับสมัครและสอบคัดเลือก หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจากการประเมินกระบวนการพบว่าการดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดี คือ สามารถรับนักศึกษาได้ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ คือ 15 คน และมีวิธีการสอบคัดเลือกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ในสาขาวิชา มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความสามารถในการสื่อสาร เป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ตั้งไว้

3. การประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรฯ ได้นำข้อเสนอแนะจากการรับสมัครปีการศึกษา 2562 มาประกอบการดำเนินการ ที่เสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทางหลักสูตรจึงได้ทำ Facebook Fanpage ขึ้น ชื่อว่า งานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้ใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรฯ และงานบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดตาม Facebook Fanpage จำนวน 421 คน มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 173.97

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจกระบวนการการรับสมัครจากผู้สมัครและคณะทำงาน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.70

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

จากการประเมินกระบวนการ พบว่า ระบบกลไกที่วางไว้ สามารถทำให้การรับนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ มีนักศึกษาเข้าศึกษาจำนวน 15 คน และนักศึกษาที่เข้าศึกษามีความรู้ในสาขาวิชา มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความสามารถในการสื่อสาร หลักสูตรฯ จึงได้แจ้งผลการดำเนินงานให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบต่อไป

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-3-3.1.1-1)

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-3-3.1.1-2)

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

หลักสูตรฯ ได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองปีการศึกษา 2562 พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมบ้างโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงได้ประชุมร่วมกันแล้วหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบ คือ หลักจากหมดการแพร่ระบาดของ CoVid-19 ให้ดำเนินโครงการต่อจากแผนงานที่วางไว้ จากการประเมินเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า เป้าหมายเชิงปริมาณบรรลุตามที่ได้ตั้งไว้ แต่เป้าหมายเชิงคุณภาพยังไม่บรรลุ เนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมบางโครงการ/กิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักศึกษาสามารถปรับตัวและมีทักษะในการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างเหมาะสม

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ มีการจัดกำหนดระบบกลไกและกิจกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ ดังนี้

1. การปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

2. เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใน 3 โครงการ/กิจกรรม ตลอดปีการศึกษา ดังนี้

1. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมนำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาได้ทราบ และการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรวมถึงแจ้งแหล่งรวบรวมงานวิจัย ซึ่งทางหลักสูตรได้เก็บรวบรวมไว้บนสื่อสารสนเทศออนไลน์ (Cloud) พร้อมนี้ได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้ามาพบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปรับตัวและวิธีการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ

2. โครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ จัดขึ้นในวันที่ มีนักศึกษาปัจจุบันจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด นอกจากการแข่งขันกีฬาร่วมกันแล้ว ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการเรียนร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยจัดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โดมเหลืองอร่าม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการ และมีแผนการดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2564 ณ ห้องเรียนปริญญาโท ชั้น 2 อาคาร วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ แต่ด้วยเกิดการระบาดของ Covid-19 จึงไม่สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ตามแผนงาน

4. โครงการศึกษาดูงานวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรฯ ได้มีการกำหนดจะนำนักศึกษาไปดูงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้ทำการประเมินผลกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 พบว่า

1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมจำนวน 15 คน นักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมจำนวน 12 คน ผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน 10 คน และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก คะแนน 4.45 ทั้งนี้กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประสบความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตั้งไว้ทุกประการ

2. โครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 50 คน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก คะแนน 4.28 โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ทั้งนี้โครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ทุกประการ

 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการ และมีแผนการดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2564 ณ ห้องเรียนปริญญาโท ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ แต่ด้วยเกิดการระบาดของ CoVid-19 จึงไม่สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ตามแผนงาน

4. โครงการศึกษาดูงานวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรฯ ได้มีการกำหนดจะนำนักศึกษาไปดูงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองและจากข้อแนะนำจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 มาปรับปรุง รวมถึงมีการกำหนดระบบกลไก มีการนำระบบกลไกไปปฏิบัติ และมีการประเมินผลกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งจากผลการประเมินกระบวนการพบว่า มีโครงการ/กิจกรรมบางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงได้ประชุมร่วมกันแล้วหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบ คือ หลังจากหมดการแพร่ระบาดของ CoVid-19 ให้ดำเนินโครงการต่อจากแผนงานที่วางไว้ จากการประเมินเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า เป้าหมายเชิงปริมาณบรรลุตามที่ได้ตั้งไว้ แต่เป้าหมายเชิงคุณภาพยังไม่บรรลุ เนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมบางโครงการ/กิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการ และให้นำผลการดำเนินการทั้งหมดแจ้งให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบต่อไป

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-3-3.1.2-1)

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ 3.2)

การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

หลักสูตรได้นำผลการประเมินตนเอง พบว่า ยังมีความบกพร่องในเรื่องของการกรอกแบบฟอร์มในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยในการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และการให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย หลักสูตรฯ จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำกับติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งผลการดำเนินการตามระบบกลไกที่วางไว้ทำให้เป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ บรรลุตามที่ตั้งไว้ คือ นักศึกษาทุกคนทั้งชั้นปีที่ 2 ได้รับการพัฒนาในด้านการทำวิทยานิพนธ์ และคุณภาพของการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับพอใช้ถึงดี

เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคนมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีความเข้าใจกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ และสามารถผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ มีการจัดกำหนดระบบกลไกและกิจกรรมให้กับนักศึกษา ดังนี้

1. พัฒนาการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา

2. การกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วม เพื่อให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำการเลือกประเด็นปัญหาในการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา

2. หลักสูตรฯ ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาในความดูแลทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยบรรจุเป็นวาระการประชุมที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง และได้ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้ง โดยให้สำเนาเก็บไว้ที่นักศึกษาและที่งานบัณฑิตศึกษา

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ไม่สามารถดำเนินการตามระบบกลไกที่ได้วางไว้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ Covid-19

หลักสูตรฯ ได้มีการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกครั้ง

ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว พบว่า โครงการ/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ บางโครงการไม่สามารถการได้ ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามการรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมฯ ส่งผลให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีได้มีการประสานการทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้น และมีการเขียนแบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษามากยิ่งขึ้น

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

จากการประเมินกระบวนการ พบว่า จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ Covid-19 ในรอบแรกหลักสูตรฯ ยังไม่สามารถปรับปรุงกระบวนการให้รองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที จึงทำให้โครงการ/กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้

ประเด็นของการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และให้มีการรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษา และการให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย หลักสูตรฯ จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำกับติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางและวิธีการให้คำปรึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ Covid-19

แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินการตามระบบกลไกที่วางไว้ทำให้เป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ บรรลุตามที่ตั้งไว้ คือ นักศึกษาทุกคนทั้งชั้นปีที่ 2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทุกคนสอบผ่าน แต่กรรมการสอบได้มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรฯ จึงได้ทำการแจ้งผลการดำเนินงานให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบ

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-3-3.2.1-1)

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-3-3.2.1-2)

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

ผลการประเมิน พบว่า โครงการ/กิจกรรม ทั้ง 2 ที่ดำเนินการนั้น สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี แต่ยังขาดในทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรฯ ได้กำหนดให้หลังการหยุดระบาดของ CoVid-19 จะดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายเชิงปริมาณ

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทำงาน

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้กำหนดระบบกลไกในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการสร้างเสริมทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน 3 ทักษะ ดังนี้

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

2. ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี

3. ทักษะด้านชีวิตและการทำงาน

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้มีการกำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งจะจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการ และมีแผนการดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2564 ณ ห้องเรียนปริญญาโท ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้จะเน้นที่ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้วางแผนงานเพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการนี้จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และมีแผนการดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2564 แต่ด้วยเกิดการระบาดของ Covid-19 จึงไม่สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ตามแผนงาน

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

จากการดำเนินการของหลักสูตรฯ พบว่า หลักสูตรฯ ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาได้เนื่องจากการระบาดของ Covid-19 จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนดให้หลังการหยุดระบาดของ Covid-19 จะดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อ หลักสูตรฯ จึงได้ทำการแจ้งผลการดำเนินงานให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบต่อไป

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-3-3.2.2-1)

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

    - การคงอยู่และการสำเร็จ

            

             

ปีการศึกษา

 

แผนรับการรับตาม มคอ.2

 

จำนวน

ที่รับเข้า



จำนวนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

‚

จำนวน นศ. ตกค้าง

ที่สำเร็จการศึกษา

ƒ

จำนวนนักศึกษา

ที่ออกกลางคันสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา

(คน)

อัตราการคงอยู่

(-nx100)

/

อัตราการคงอยู่

 - n x100

   

2560

2561

2562

2561

2562

2563

 

 

 

เสียชีวิต

„

สาเหตุอื่น ๆ

n

 

2558

20

12

-

-

-

9

-

1

-

-

100.00

100.00

2559

10

6

-

-

-

5

1

-

-

-

100.00

100.00

2560

10

9

-

-

-

-

6

-

-

1

88.89

88.89

2561

15

15

-

-

-

-

-

-

-

2

86.68

86.68

2562

15

15

-

-

-

-

-

-

-

4

73.33

73.33

2563

15

15

-

-

-

-

-

-

-

3

80.00

80.00

 

อัตราการสำเร็จการ

ศึกษา

(‚/)*100

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ‚+ƒ

 

 

 

 

14

7

1

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
คิดเป็นร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว

                   2. การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่แต่ละรุ่น

                     3.. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่รายงาน ณ วันที่ 18 สิงหาคม ของปีการศึกษา

หมดกำหนดเวลาเพิ่ม-ถอน) โดยไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง

                      4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาที่รับการประเมิน รวมนักศึกษาตกค้าง ใช้เป็นข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 พบว่ามีนักศึกษาได้ลาออกกลางคัน จากการสอบถามเหตุผลในการลาออกเป็นสาเหตุจากตัวนักศึกษาเองซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดและเหตุผลการลาออก ดังนี้

ปีการศึกษา 2560 ลาออกจำนวน 1 คน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

ปีการศึกษา 2561 ลาออกจำนวน 2 คน เนื่องจากนักศึกษามีการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถมาศึกษาพร้อมกับการประกอบอาชีพไปด้วยได้ จึงตัดสินใจลาออกจากการศึกษา

ปีการศึกษา 2562 ลาออกจำนวน 4 คน เนื่องจากนักศึกษาสามารถสอบรรจุเป็นข้าราชการได้ จึงไม่สามารถมาศึกษาพร้อมกับการประกอบอาชีพได้ จึงตัดสินใจลาออกจากการศึกษา

ปีการศึกษา 2563 ลาออกจำนวน 3 คน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจนักศึกษาต้องทำงานไปด้วยเพื่อดูแลตนเองทำให้ตัดสินใจลาออกจากการศึกษา

 

        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการสำเร็จของนักศึกษา

หลักสูตรฯ งานบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษาได้ทำความเข้าใจและมีข้อตกลงร่วมกันในการทำวิทยานิพนธ์ และทั้ง 4 ฝ่ายมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง งานบัณฑิตศึกษาให้การสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำวิทยานิพนธ์ จึงทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเร็วกว่าในปีการศึกษา 2557-2558 ที่นักศึกษาใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี

หลักสูตรฯ และงานบัณฑิตศึกษาได้ทำการศึกษาข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาช่องทางทำให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาให้เร็วยิ่งขึ้น พบว่า ในหลักสูตรปรับปรุง 2563 พบว่า นักศึกษาไม่ต้องทำการสอบประมวลความรอบรู้ จึงเป็นผลดีทำให้นักศึกษาสามารถได้ดำเนินการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ได้เร็วยิ่งขึ้น

 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

1)      ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ปีการศึกษา

ผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ย)

การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

รวม

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

2560

4.44

มาก

4.43

มาก

4.44

มาก

2561

4.51

มากที่สุด

4.47

มาก

4.49

มาก

2562

4.53

มากที่สุด

4.50

มากที่สุด

4.52

มากที่สุด

2563

4.47

มาก

4.45

มาก

4.46

มาก

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-3-3.3.1-1)

หมายเหตุ : 1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 (ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

       2. ให้อธิบายว่ามีการสำรวจความพึงพอใจโดยใช้เครื่องมืออะไร ได้ผลการสำรวจอยู่ระดับไหน มีข้อเสนอแนะอย่างไร

 

 

 

2)      ผลการจัดการข้อร้องเรียน

       ในปีการศึกษา 2563 มีการร้องเรียนของนักศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ (ถ้ามี) ถ้าไม่มีก็บอกไม่มี

ลำดับที่

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ผลการจัดการข้อร้องเรียน

1

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าในการทำวิทยานิพนธ์ไม่เพียงพอ

หลักสูตรฯ ได้รวบรวมและเพิ่มจำนวนของ Proceedings ในการประชุมวิชาการต่าง ๆ และงานวิจัยจากแหล่งวารสารต่าง ๆ ที่ทางหลักสูตรฯ สามารถรวบรวมได้ เก็บไว้ในระบบสารสนเทศ (Cloud) และแจ้งประชาสัมพันธ์แหล่งสารสนเทศนั้นให้นักศึกษารับทราบ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของนักศึกษา

 

 

  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 

การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ตัวบ่งชี้ 2.1)  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

 รายละเอียดตามแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (รายละเอียดตารางที่ 2.1.1 ในภาคผนวก)

 

ลำดับที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

1

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)

4.61

 

          ด้านคุณธรรมจริยธรรม

4.76

 

          ด้านความรู้

4.44

 

          ด้านทักษะทางปัญญา

4.56

 

          ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.56

 

          ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.64

          ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (สำหรับคณะศึกษาศาสตร์)

4.72


2

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)Œ

7

3

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (คน) 

5

4

ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษา) (/Œ)*100

71.43

หมายเหตุ : - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน

               - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

ผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)

วันที่สำรวจ 15 พฤษภาคม 2564      

รายละเอียด บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และแบบสรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ภาคผนวก)

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผลงานวิชาการของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

ที่

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

ผลถ่วงน้ำหนัก

1

0.10

-บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

 

 

2

0.20

- บทความวิจัยรือความวิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์นรางานสืเนื่อารปชุมวิาการระดับชาติ

5

1.00

3

0.40

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

 

 

4

0.60

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

4

2.40

5

0.80

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

-

-

 

6

 

1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

-

-

รวม

9

3.40

 

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-1-1.8-1 , CMI-EDU-mPE-1-1.8-2 , CMI-EDU-mPE-1-1.8-3 , CMI-EDU-mPE-1-1.8-4 , CMI-EDU-mPE-1-1.8-5 , CMI-EDU-mPE-1-1.8-6 , CMI-EDU-mPE-1-1.8-7 , CMI-EDU-mPE-1-1.8-8 , CMI-EDU-mPE-1-1.8-9)

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา  

ที่

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

ผลถ่วงน้ำหนัก

1

0.20

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online

-

-

2

0.40

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

-

-

3

0.60

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

-

4

0.80

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

-

-

5

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

-

-

รวม

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  3 ข้อมูลพื้นฐานผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

ที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

ผลถ่วงน้ำหนัก

1

รวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

9

3.40

2

รวมผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

-

-

3

รวมผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

-

-

4

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

1

-

5

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

(3.40/1)*100 = 340

6

คะแนนประเมิน

(340/40)*5 = 42.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

อื่น ๆ

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

S

U

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

มศ 055021 

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

1/2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

3

14

11

พล 016169

แนวโน้มการบริหารจัดการทางพลศึกษาและกีฬา

1/2563

10

3

 

1

 

 

1

 

 

 

 

15

15

พล 016161

การวิจัยและนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา

1/2563

5

6

2

 

 

 

 

2

 

 

 

15

13

พล 016160

กระบวนทัศน์ทางพลศึกษาและกีฬา

1/2563

13

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

15

15

กศ 011017

ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

1/2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

5

4

พล 016036

การพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา

1/2563

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

11

พล 017099

ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา

1/2563

3

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

11

11

พล 017126 การสัมมนาทางพลศึกษา 2

1/2563

7

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

11

พล 017173

การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางพลศึกษา

2/2563

1

5

4

 

 

 

 

 

1

 

 

11

10

กศ 046020

สถิติประยุกต์ทางการศึกษา

2/2563

3

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

พล 016165

การบริหารและการนิเทศทางพลศึกษาและกีฬา

2/2563

2

7

3

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

พล 016164

การพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา

2/2563

5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

พล 086052

การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 1

2/2563

7

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

พล 011153

พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา (วิชาปรับพื้นฐาน)

2/2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

2

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียน

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

(ตัวบ่งชี้ 5.1)

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

จากการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน พบว่า ประสบผลสำเร็จด้วยดี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ให้มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกรายวิชา โดยให้มีการปรับปรุงอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชา และได้แจ้งผลการดำเนินงานให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบต่อไป และในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตใหม่ เพื่อรองรับการปรับสถานะจากสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้

เป้าหมายเชิงปริมาณ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) จำนวน 1 หลักสูตร

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ อว. ให้การเห็นชอบหลักสูตร

ระบบกลไก

ในปีการศึกษา 2562 สถาบันการพลศึกษา ได้มีการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สนองตอบต่อตลาดแรงงาน และเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

หลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการออกแบบหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ส่วนกลาง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตามคำสั่ง มกช. ที่ 812/2562 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62 และเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตามคำสั่ง มกช. ที่ 107/2563 ลงวันที่ 12 ก.พ. 63  

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-MPE-1-1.1-1)

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดจุดประสงค์ของการศึกษา โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการ

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร เพื่อยกร่างหลักสูตร โดยอาศัยข้อมูลจากข้อ 1

3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร นำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63

5. นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 63

การประเมินกระบวนการ

จากการดำเนินการตามระบบกลไกที่วางไว้ ทำให้หลักสูตรฯ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ หลักสูตรฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และมีความก้าวหน้าทางวิชาการ

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว เสนอต่อ อว. ซึ่งผลการพิจารณาของ อว. เห็นว่าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีมาตรฐานทางวิชาการสอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 63 โดยรหัสหลักสูตร คือ 25632631601080

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้นำหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มาวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร รวมถึงการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลในปีการศึกษา 2562 มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการกำหนดกิจกรรมตลอดหลักสูตรของการเรียนการสอน เช่น กำหนดกรอบเวลาในการสอบความรอบรู้ การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

ซึ่งผลการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดในรายวิชา การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร นอกจากนี้มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี คะแนน 4.36 พร้อมนี้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการจัดหาแหล่งข้อมูลเพื่อค้นคว้าข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรฯ ได้นำผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาและข้อเสนอแนะแจ้งคณะศึกษาศาสตร์เพื่อทราบและจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป

 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ

 จากนโยบายด้านการศึกษา การเปลี่ยนกระบวนทัศน์คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษานั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมบุคลากรให้รองรับแนวนโยบายดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา เป็นหลักสูตรบูรณาการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตครูและบุคลากรด้านพลศึกษาและกีฬาที่มีความสามารถในการบริหารัดการทางพลศึกษาและกีฬา การเป็นผู้นำทางวิชาการในวิชาชีพ การวิจัย และการให้บริการความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมการวิพากษ์หลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่างหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดตาม รายงานการประชุมผลการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.1.2-1)

 

 


การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

(ตัวบ่งชี้ 5.2)

การกำหนดผู้สอน และการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

จากการประเมินในปีการศึกษา 2562 พบว่า หลักสูตรฯ มีการกำหนดระบบกลไกในการดำเนินงาน มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการประเมินกระบวนการการทำงานเห็นผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

เป้าหมายเชิงปริมาณ

จำนวน มคอ.3 ส่งครบถ้วนและตามกำหนดเวลา ในทุกรายวิชาที่เปิดสอน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สาระใน มคอ.3 มีความถูกต้องครบถ้วน

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการกำหนดผู้สอนตามระบบและกลไกการวางระบบผู้สอน โดยกำหนดให้จะต้องมีการพิจารณาความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอน โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการส่ง มคอ.3 ไว้อย่างชัดเจน

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้นำระบบกลไกที่ได้หารือร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาปฏิบัติ โดยได้มีการตรวจสอบประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน กำหนดเกณฑ์การจัดระบบผู้สอน ดำเนินการจัดผู้สอน กำหนดแนวปฏิบัติในการส่ง มคอ.3 จัดระบบการกำกับติดตามในการจัดทำ มคอ. และจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน รายงานผลการประเมิน

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ มีการจัดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาได้ตรงตามวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในรายวิชาที่ทำการสอน อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำ มคอ.3 เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีข้อมูลครบถ้วน  มีการเขียนครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 มากขึ้น และส่งตามกำหนดเวลา มีการทวนสอบดูความสอดคล้องของ มคอ.3 กับ มคอ.2 และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

จากการประเมินกระบวนการ พบว่า ระบบกลไกที่วางไว้ สามารถทำให้การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่วางไว้ หลักสูตรฯ จึงได้แจ้งผลการดำเนินงานให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบต่อไป

(รหัสเอกสารอ้างอิง มคอ.3) (รหัสเอกสารอ้างอิง มคอ.5)

 

การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

พบว่า ระบบกลไกในการดำเนินงานสามารถทำให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาพลศึกษา ระบบกลไกมีประสิทธิภาพ ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป้าหมายเชิงปริมาณ

วิทยานิพนธ์ทุกฉบับที่มีการนำเสนอในปีการศึกษา 2563 มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาพลศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

หัวข้อวิทยานิพนธ์มีความสอดคล้องกับศาสตร์ทางพลศึกษา และสร้างองค์ความรู้ใหม่

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้กำหนดกลไกในการทำให้นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา โดยจะจัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ประจำหลักสูตร โดยให้มีการเน้นเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับศาสตร์ทางพลศึกษา และได้องค์ความรู้ใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อศาสตร์ทางพลศึกษา

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้นำระบบกลไกที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ คือ กำหนดแผนงานจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ” ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณ จำนวน 26,000 บาท จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นอกจากนี้ก่อนที่นักศึกษาจะทำการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรจะนำหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนที่จะตั้งคณะกรรมการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.2.2-1)

การประเมินกระบวนการ

การประเมินกระบวนการ พบว่า โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

จากการประเมินกระบวนการ พบว่า หลักสูตรฯ มีการระบุระบบกลไกในการดำเนินงานสามารถทำให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาพลศึกษา มีการนำระบบกลไกที่วางไว้สู่การปฏิบัติ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยการแพร่ระบาดของ Covid-19  และหลักสูตรฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงานให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบต่อไป

 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

พบว่า มีการกำหนดระบบกลไกในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีการดำเนินการตามระบบกลไกที่กำหนดไว้ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและความเชี่ยวชาญให้ตรงตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ และจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ซึ่งควรจะมีการรักษามาตรฐานที่ดีนี้ไว้ต่อไป

เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักศึกษาทุกคนได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่แต่งตั้งให้กับนักศึกษาเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิทยานิพนธ์นั้น ๆ

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้วางระบบกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ อว. โดยหลักสูตรฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ของผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนที่กำหนด

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการดังนี้ มีการตรวจสอบประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละท่านแก่นักศึกษาเพื่อพิจารณาทาบทามอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่นักศึกษามีความสนใจในการทำวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาทาบทามอาจารย์ได้เรียบร้อยแล้วจึงทำการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอไปยังคณะศึกษาศาสตร์เพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไป

นอกจากนี้ก่อนที่นักศึกษาจะทำการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรจะนำหัวข้อวิทยานิพนธ์และรายชื่อคณาจารย์ที่นักศึกษามีความประสงค์จะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนที่จะเสนอตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.2.2-1)

การประเมินกระบวนการ

ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10 คน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจ และอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านจะมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ อว. กำหนด โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (รายละเอียดข้อมูลทั่วไป)

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

จากการประเมินผลกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรฯ มีการกำหนดระบบกลไกในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีการดำเนินการตามระบบกลไกที่กำหนดไว้ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและความเชี่ยวชาญให้ตรงตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ และจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว. ซึ่งควรจะมีการรักษามาตรฐานที่ดีนี้ไว้ต่อไป

 

การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

พบว่า หลักสูตรฯ มีการกำหนดระบบกลไกในการดำเนินงาน มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการประเมินกระบวนการการทำงานเห็นผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่ยังมีงานแผนงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้เนื่องจากการระบาดของ Covid-19 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากสถานการณ์ของ Covid-19 อยู่ในระยะปลอดภัยและรัฐบาลได้ประกาศให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ และมีสถาบันการศึกษาใดจัดการประชุมวิชาการก็จะทำการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไป ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงานให้ทางคณะศึกษาศาสตร์เพื่อจะได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่อไป

เป้าหมายเชิงปริมาณ

จำนวนร้อยละ 75 ของนักศึกษารหัส 61 สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายสำเร็จภายในปีการศึกษา 2563

 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

คุณภาพของวิทยานิพนธ์เป็นที่ยอมรับและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือวารสารวิชาการในระดับ TCI2 เป็นอย่างน้อย

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้กำหนดระบบและกลไก ดังนี้

1. การติดตามการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

2. จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

3. สร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เห็นการเผยแพร่ผลงาน

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

1. การกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษารหัส 61 และรหัสอื่น ๆ ที่ยังตกค้างอยู่ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกครั้ง

2. หลักสูตรฯ กำหนดแผนงานจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ” ให้แก่นักศึกษารหัส 62 ชั้นปีที่ 2 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถในการทำวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำการเลือกประเด็นปัญหาในการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา

3. หลักสูตรฯ กำหนดแผนงานในการสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยได้ของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดโครงการการศึกษาดูงานวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยได้เตรียมการให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการตามระบบกลไกที่ได้วางไว้ ใน 2 กิจกรรม ดังนี้

1. การกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง นั้น หลักสูตรฯ ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล โดยกำหนดไว้ในวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกครั้ง โดยที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำการกำกับติดตามกับนักศึกษารหัส 58 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ซึ่งปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของนักศึกษา และให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลจากการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด พบว่า นักศึกษารหัส 58 ที่ตกค้างจำนวน 1 คน สำเร็จการศึกษาในภาคต้นปีการศึกษา 2563 และสามารถกำกับติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยนักศึกษารหัส 60 (ชั้นปีที่ 4) ซึ่งสามารถทำการสอบปากเปล่าครั้งสุดท้าย (สอบ 5 บท) สำเร็จจำนวน 1 คน และมีนักศึกษารหัส 61 สามารถสอบปากเปล่าครั้งสุดท้าย (สอบ 5 บท) สำเร็จจำนวน 4 คน จากนักศึกษาจำนวน 13 โดยงานวิจัยของนักศึกษาที่สอบปากเปล่าครั้งสุดท้ายในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรฯ พบว่า ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-3-3.2.1-1)

3. ตามที่หลักสูตรฯ กำหนดแผนงานจะให้นักศึกษารหัส 62 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

การดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว พบว่า หลักสูตรมีการกำหนดระบบกลไกในการดำเนินงาน มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการประเมินกระบวนการการทำงานเห็นผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และยังมีงานแผนงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้เนื่องจากการระบาดของ Covid-19 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากสถานการณ์ของ Covid-19 อยู่ในระยะปลอดภัยและรัฐบาลได้ประกาศให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ และมีสถาบันการศึกษาใดจัดการประชุมวิชาการก็จะทำการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไป ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงานให้ทางคณะศึกษาศาสตร์เพื่อจะได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่อไป

การประเมินผู้เรียน

(ตัวบ่งชี้ 5.3)

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

หลักสูตรมีการนำผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ในรายวิชาอื่น ๆ อาจารย์ผู้สอนมีการเขียน มคอ.3 และ มคอ. 5 ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน โดยยืดหลักการเขียนตาม มคอ. 2 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอน จึงให้อาจารย์ผู้สอนนำผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายเชิงปริมาณ

จำนวนรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อภาคการศึกษามีการใช้ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน

 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

รายวิชาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ที่เหมาะสม

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ มีการกำหนดระบบกลไกในการพัฒนารายวิชาโดยใช้ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้

1. หลักสูตรฯ ประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทาง กระบวนการและวิธีการ ในการใช้ผลการทวนสอบฯ ในการพัฒนารายวิชา

2. รายวิชาที่เลือกให้มีการระบุรายละเอียดการพัฒนาลงใน มคอ.3 ให้ชัดเจน

3. หลักสูตรฯ ตรวจสอบการดำเนินงานของอาจารย์ผู้สอนจาก มคอ.5 โดยดูรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ ที่ใช้ประเมินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

4. หลักสูตรฯ รายงานผลการประเมินเพื่อวางแผนปรับปรุงให้มีรูปแบบการพัฒนารายวิชาที่ดียิ่งขึ้น

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้กำหนดกลไกการดำเนินงานพัฒนารายวิชาโดยใช้ผลการทวนสอบฯ โดยมีกระบวนการ ดังนี้

1. หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกำหนดรายวิชา และกำหนดกระบวนการ วิธีการในการประเมินผู้เรียนในวิชานำร่อง คือ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา ในภาคต้น และวิชาสถิติวิจัยทางการพลศึกษา ในภาคปลาย

2. อาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 วิชา ดำเนินการจัดทำ มคอ.3 มีการระบุการพัฒนารายวิชา กำหนดแผนการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือที่จะใช้ และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน

3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินการของรายวิชาที่ได้รับเลือกเป็นรายวิชานำร่องในการกำหนดรูปแบบการประเมินเป็นระยะ และนำผลการประเมินสะท้อนกลับไปยังนักศึกษา จากมคอ.5

4. หลักสูตรฯ นำผลการประเมินแจ้งที่ประชุม พร้อมร่วมกันวางแผนเพื่อปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการ ในการประเมินผู้เรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประเมินผลให้ดียิ่งขึ้น

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการติดตามระบบกลไกที่วางไว้ พบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา และสถิติทางการศึกษา มีการนำผลการทวนสอบฯ มาพัฒนาการเรียนการสอน โดยผู้สอนได้ทำการบันทึกวิธีการลงใน มคอ.3 และมีการรายงานผลการดำเนินการไว้ใน มคอ.5 ซึ่งหลักสูตรฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า จำเป็นต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรมีการสะท้อนผลการประเมินให้ชัดเจน นักศึกษาจะได้สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงตนเองได้ต่อไป

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

การประเมินผลกระบวนการ พบว่า หลักสูตรมีการนำผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562 มาประกอบการจัดทำแผนงาน มีการกำหนดระบบและกลไกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกำหนดไว้ มีการกำกับให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการตามระบบกลไกที่กำหนด มีการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และการประเมินผลการเขียน มคอ. 3 และ มคอ. 5 โดยพบว่า รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ ในการประเมินจำเป็นต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรมีการสะท้อนผลการประเมินให้ชัดเจน ซึ่งจากเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ตั้งไว้ หลักสูตรสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้ง 2 ประเด็น และหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบต่อไป

 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

หลักสูตรฯ ได้มีการนำผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562 มาประกอบการทำแผนงาน มีการกำหนดระบบกลไกในการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ มีการดำเนินการตามระบบกลไกที่วางไว้ และมีการติดตามผลการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งจากการติดตามพบว่ามีผู้เรียนจำนวน 3 คนได้ผลการเรียนรู้ระดับ I ในภาคปลาย เนื่องจากติดภาระกิจไม่สามารถมาสอบได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด หลักสูตรฯ จึงได้ให้อาจารย์ผู้สอนกำกับติดตามนักศึกษาให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้เรียบร้อยภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ทางคณะศึกษาศาสตร์ทราบ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ทุกรายวิชาที่สอนมีการสอบ และมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชามีความถูกต้อง ครบถ้วน มีความเหมาะสม

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้นำผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาประกอบการจัดทำแผน กำหนดระบบและกลไกในการดำเนินงาน โดยกำหนดให้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วม และให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตรมาร่วมในการตรวจสอบ

2. มีการประชุมเพื่อวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้

3. รายงานผลการตรวจสอบ

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินผลการจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิแล้วได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้

ประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ครบถ้วนทุกรายวิชา และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ แต่มีบางรายวิชาได้ผลการเรียนรู้ระดับ I ในภาคปลาย เนื่องจากเกิดการระบาดของ Covid-19 และเป็นรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ จึงยังไม่สามารถทำการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ ที่ประชุมจึงได้ให้อาจารย์สอนกำกับติดตามนักศึกษาให้ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่กำหนดไว้

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้มีการนำผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562 มาประกอบการทำแผนงาน มีการกำหนดระบบกลไกในการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ มีการดำเนินการตามระบบกลไกที่วางไว้ และมีการติดตามผลการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งจากการติดตามพบว่ามีบางรายวิชาได้ผลการเรียนรู้ระดับ I ในภาคปลาย เนื่องจากเกิดการระบาดของ Covid-19 และเป็นรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ จึงยังไม่สามารถทำการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ ที่ประชุมจึงได้ให้อาจารย์สอนกำกับติดตามนักศึกษาให้ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่กำหนดไว้หลักสูตรฯ ทั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ทางคณะศึกษาศาสตร์ทราบต่อไป

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.3.2-1)

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.3.2-2)

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.3.2-3)

 

 

 

 

การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

หลักสูตรฯ มีการกำหนดระบบกลไกในการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนการสอน มีการดำเนินการตามระบบกลไกที่วางไว้ และมีการติดตามผลการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนการสอน โดยผลการดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ทุกรายวิชามีการจัดทำ มคอ.5 และผ่านการตรวจคุณภาพ และมีการจัดทำ มคอ.7 เสร็จตามกำหนด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

มคอ.5 ทุกรายวิชามีคุณภาพในระดับผ่านทุกประเด็นการตรวจสอบมีความถูกต้องชัดเจน

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ กำหนดระบบและกลไกในการดำเนินงาน ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วม

2. มีการประชุมเพื่อวางแผนการประเมินการจัดการเรียนการสอน

3. รายงานผลการประเมิน

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินผลการจัดทำ มคอ.5 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อวางแผนการประเมินการจัดการเรียนการสอน

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 ตามกำหนดที่ไว้ภายใน 30 วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา และคุณภาพการเขียน มคอ.5 มีความชัดเจน ตรงประเด็น และมีการเขียนผลการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียน มคอ.3 ในภาคการศึกษาต่อไป

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

การประเมินผลกระบวนการตรวจสอบการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร พบว่า หลักสูตรฯ ได้มีการนำผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562 มาประกอบการทำแผนงาน มีการกำหนดระบบกลไกในการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนการสอน มีการดำเนินการตามระบบกลไกที่วางไว้ และมีการติดตามผลการตรวจสอบผลการประเมินการจัดการเรีนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยผลการดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ตั้งไว้ และได้รายงานต่อคณะศึกษาศาสตร์ ต่อไป

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.3.2-1)

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.3.2-2)

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.3.2-3)

 

การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

หลักสูตรฯ ได้มีการนำผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562 มาประกอบการทำแผนงาน มีการกำหนดระบบกลไกในการตรวจสอบผลการประเมินวิทยานิพนธ์ มีการดำเนินการตามระบบกลไกที่วางไว้ และมีการติดตามผลการตรวจสอบผลการประเมินการทำวิทยานิพนธ์โดยผลการดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดอบรมการจัดทำวิทยานิพนธ์ตามคู่มือฉบับปรับปรุง

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ร้อยละ 80 ของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2563

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้นำผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 มาประกอบการทำแผนงาน กำหนดระบบกลไกในสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557 และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2563

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้มีดำเนินการตามระบบกลไกที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อให้ทำหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และให้ข้อเสนอแนะให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพ ตามข้อบังคับของสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557 หมวด 10 การทำวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2563

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์ ตามคำสั่งที่ 090/2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) ตามคำสั่งที่ 448/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และ 737/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือวิทยานิพนธ์ ที่สถาบันการพลศึกษาได้กำหนดรูปแบบไว้

3. หลักสูตรฯ ได้กำกับให้นำผลการวิจัยในวิทยานิพนธ์ไปทำการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ TCI1 หรือ 2 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้กำกับดูแลเนื้อหาในบทความวิจัยอย่างใกล้ชิดให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักการทางวิชาการ

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้ทำการประเมินกระบวนการ พบว่า

1. ในการสอบวิทยานิพนธ์นั้น หลักสูตรได้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2557 และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2563 ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 6 คน โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน และเมื่อสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องได้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการพิมพ์จนมีความถูกต้องสมบูรณ์

2. หลักสูตรฯ ได้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกำหนดในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์

3. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยนั้น หลักสูตรฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า บทความวิจัยของนักศึกษานั้นได้รับการตอบรับให้ทำการตีพิมพ์เผยแพร่ทุกครั้งที่ได้ทำการเสนอขอทำการตีพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และในวารสารวิชาการ TCI1 หรือ 2

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้มีการนำผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562 มาประกอบการทำแผนงาน มีการกำหนดระบบกลไกในการตรวจสอบผลการประเมินวิทยานิพนธ์ มีการดำเนินการตามระบบกลไกที่วางไว้ มีการติดตามผล  และการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ โดยผลการดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ยังจำเป็นต้องมีการปรับกระบวนการในการดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น การปรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม การเพิ่มขั้นตอนบางขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น และได้เสนอผลการดำเนินงานต่อคณะศึกษาศาสตร์

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.3.4-1

 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ผลการดำเนินงาน

1)

อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 6 คน มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

การประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 พ.ค. 2563

การประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 21 ส.ค. 2563

การประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 ก.ย. 2563

การประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 13 พ.ย. 2563 

การประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10 ก.พ. 2564

การประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 28 พ.ค. 2564

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.4.1-1)

2)

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ  มคอ.2  ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

3)

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

 

 

 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยส่งครบทุกรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา

วันเปิดการเรียนการสอน

มคอ.

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด

จำนวนรายวิชาที่ส่งก่อนเปิดภาคเรียน

ต้น

3 สิงหาคม 2563

มคอ.3

7

7

มคอ.4

-

-

ปลาย

14 ธันวาคม 2563

มคอ.3

6

6

มคอ.4

-

-

 

 

4)

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6   โดยส่งครบทุกรายวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ภาคการศึกษา

วันเปิดการเรียนการสอน

มคอ

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด

จำนวนรายวิชาที่ส่งภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ต้น

26 พฤศจิกายน 2563

มคอ.5

6

6

มคอ.6

-

-

ปลาย

7 เมษายน 2564

มคอ.5

6

6

มคอ.6

-

-

5)

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสินสุดปีการศึกษา โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ มคอ.7 ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

6)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3  จำนวน 4 วิชา  คิดเป็นร้อยละ 33.34

 

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.3.2-2)

7)

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ  การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนำผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ในปีการศึกษา 2562 มาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2563

- จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง

- แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบโดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำกับดูแล บริหารการเรียนการสอน และตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.3 มคอ.5 ให้ถูกต้อง ตรงตามแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จาก มคอ.2

8)

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ใหม่ 

    ในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ และ อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับอาจารย์ท่านนี้โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการพูดคุย แนะนำในประเด็นต่าง ๆ เช่น บทบาทหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล เป็นต้น

9)

อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 3 คน ในรอบปีที่รับการประเมินได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

(ภาคผนวกตารางที่ 5.4-2)

10)

จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

หลักสูตรมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจำนวน 1 คน และได้รับการพัฒนาจำนวน 1 คิดเป็นร้อยละ 100.00

(ภาคผนวกตารางที่ 5.4-3)


11)

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 4.47

 

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-5-5.4.11-1)

12)

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ มีคะแนนระหว่าง  4.61

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้

10 ข้อ

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5

5 ข้อ

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5

100

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน

10 ข้อ

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

100

 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ

รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทำให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

-

-

-

 

 

การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดำเนินการ

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

คุณภาพของการสอน

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน

 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน

รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง

มี

ไม่มี

มศ 055021 ภาษาอังกฤษสำหรับัณฑิตศึกษา

1/2563

4.32

 

 

พล 016169 แนวโน้มการบริหารจัดการทางพลศึกษาและกีฬา

1/2563

4.37

 

 

พล 016161 การวิจัยและนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา

1/2563

4.33

 

 

พล 016160 กระบวนทัศน์ทางพลศึกษาและกีฬา

1/2563

4.37

 

 

กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

1/2563

4.37

 

 

พล 016036 การพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา

1/2563

4.38

 

 

พล 017099 ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา

1/2563

4.25

 

 

พล 017126 การสัมมนาทางพลศึกษา 2

1/2563

4.38

 

 

พล 017173 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและกีฬา

2/2563

4.34

 

 

กศ 046020 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา

2/2563

4.38

 

 

พล 016165 การบริหารและการนิเทศทางพลศึกษาและกีฬา

2/2563

4.37

 

 

พล 016164 การพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา

2/2563

4.42

 

 

พล 086052 การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 1

2/2563

4.44

 

 

พล 011153 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา (วิชาปรับพื้นฐาน)

2/2563

4.37

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม

ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน

มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม

มีเจตคติ และจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เหมาะสม

ไม่มี

ความรู้

นักศึกษาบางคนขาดความรู้ในความเข้าใจในหลักการทางพลศึกษาบางเรื่อง

จัดให้มีการปรับพื้นฐานทางพลศึกษา และให้ช่องทางในการค้นคว้าเพิ่มเติม

ทักษะทางปัญญา

นักศึกษาบางคนขาดความสามารถในการนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาทางการศึกษาได้

อาจารย์ผู้สอนจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่สอน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ

นักศึกษาบางคนยังไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน และการทำวิทยานิพนธ์ อาจเกิดจากการขาดการชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคอยสร้างแรงจูงใจ โดยการชี้ให้เห็นข้อดีของการศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา และผลกระทบต่อการเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดวิเคราะห์

จัดการอบรมหรือพัฒนาในด้านภาษา และทักษะการคิดวิเคราะห์

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี þ      ไม่มี q

จำนวนอาจารย์ใหม่  2  คน จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ   2  คน

 

 

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จำนวน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) (15 มิ.ย. 63)

3

 

ได้เรียนรู้รูปแบบวิธีการในการจัดการเรียนการสอน online ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ทางการกีฬา”

1

 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา

โครงการอบรมการพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)

1

 

ได้รับหลักการและแนวคิดในการออกแบบวางแผนการทำงาน

การประชุมชี้แจงการขอรับพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

1

 

ได้รับทราบหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

1

 

ได้รับทราบรูปแบบ วิธีการ เขียนผลงานทางวิชาการ และขั้นตอนกระบวนการการขอตำแหน่งทางวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 (2-3 ธ.ค. 63)

2

 

ร่วมประชุมวิชาการ ชมการนำเสนอผลงานวิชาการ ได้รับความรู้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (26 มี.ค. 64)

3

1

รับฟังนโยบาย แนวทางการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนได้ซักถามข้อสงสัยในการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร

 

การบริหารหลักสูตร

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

1. อัตรากำลังที่ไม่เพียงพอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบำนาญ (ตามสัญญาจ้าง)

1. หลักสูตรยังไม่มีความมั่นคงในการบริหารจัดการ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด จะส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรทันที

1. ขออนุมัติกรอบอัตราข้าราชการประจำ เพื่อความมั่นคงของหลักสูตร

 

 

 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

(ตัวบ่งชี้ 6.1)

ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

หลักสูตรฯ พบว่า ระบบกลไก และกระบวนการที่ทางหลักสูตรได้วางแผนและดำเนินการนั้น มีประสิทธิภาพทำให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้จำเป็นต้องมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อรองรับการดำเนินการในสถาการณ์ Covid-19 โดยหลักสูตรฯ ได้สอบถามความต้องการของอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ตั้งงบประมาณเพื่อจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล จำนวน 1 ชุด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้กำหนดระบบกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้

1. สำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

2. ดำเนินการเพื่อให้ได้มาเพื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามที่ได้รับการร้องขอ

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการสำรวจโดยวิธารสอบถามถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 จากนักศึกษาและอาจารย์ พบว่า สิ่งที่ต้องการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน คือเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ซึ่งของที่มีอยู่ไม่เพียงพอประกอบกับในปีการศึกษา 2563 มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก

หลังจากได้ข้อสรุปสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องการ แล้ว หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการ เสนอของบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้อาจารย์เพื่อในการเรียนแบบ online การค้นคว้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการตามระบบกลไกที่ได้วางไว้ คือ มีการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการและเพียงพอ ซึ่งทำให้ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนในปีการศึกษา 2563 พบว่า นักศึกษามีความต้องการให้ปรับปรุงระบบ Internet ให้มีความเร็วและเสถียรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนแบบ online เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

        หลักสูตรฯ พบว่า ระบบกลไก และกระบวนการที่ทางหลักสูตรฯ ได้วางแผนและดำเนินการนั้น มีประสิทธิภาพทำให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯ จะได้มีการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-6-6.1-1)

(รหัสเอกสารอ้างอิง CMI-EDU-mPE-6-6.1-2)

 

 

 

 

 

จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

ผลการประเมินปีการศึกษา 2562

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้เพื่อบทความวิจัย งานวิทยานิพนธ์ ลงในฐานข้อมูลที่รวบรวมโดยอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มงานวิจัยก็ควรจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ข้อมูลที่มีความใหม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า

เป้าหมายเชิงปริมาณ

จำนวนบทความวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เพิ่มเติมลงในฐานข้อมูล จำนวน ไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

จำนวนบทความที่เพิ่มเติมลงในฐานข้อมูลเป็นบทความวิจัย วิทยานิพนธ์ที่ใหม่ และเกี่ยวข้องในสาขาวิชา

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้กำหนดระบบกลไกในการรวบรวมบทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเพิ่มลงในฐานข้อมูลที่อาจารย์ได้จัดขึ้น ดังนี้

1. ค้นหาแหล่งรวบรวมข้อมูลบทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

2. ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

3. รวบรวมเพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้น

นำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยอย่างน้อย 6 เดือน ให้มีการเพิ่มเติมบทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์สู่ฐานข้อมูล

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วพบว่าจำนวนบทความวิจัยเป็นบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และมีจำนวน 100 บทความ ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้

 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

จากการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ในประเด็นความเพียงพอของและเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ระบบกลไกที่หลักสูตรกำหนดไว้มีการดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี การหาข้อมูลบทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลโดยนักศึกษาแต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรก็ต้องอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่นักศึกษาในการสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรฯ จึงเห็นว่าควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ

การนำไปดำเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

สรุปการประเมินหลักสูตร

การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่สำรวจ) วันที่สำรวจ 30 เมษายน 2564

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

1. ควรมีการลงทะเบียนสมาชิกในเวบไซต์งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้างานวิจัยที่หลากหลายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

2. ควรนำความรู้ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ   พลศึกษาหรือการฝึกกีฬามาประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอนให้มากขึ้น

หลักสูตรฯ เห็นชอบตามข้อวิพากษ์ และได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

1. หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารวิทยาเขต เรื่องของการจัดหาฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้ในการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์

2. หลักสูตรฯ ได้เสนอให้อาจารย์ผู้สอนได้นำองค์ความรู้ในงานวิจัยมาประกอบการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย

 

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)

กระบวนการประเมิน

หลักสูตรฯ ส่งแบบสอบถามไปยังบัณฑิต โดยให้บัณฑิตนำไปเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานที่บัณฑิตปฏิบัติงานอยู่ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานดำเนินการตอบแบบสอบถามแล้ว ให้บัณฑิตส่งกลับมายังงานบัณฑิตศึกษา เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.61

2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิต ตามอักลักษณ์

หลักสูตรฯ เห็นชอบตามข้อวิพากษ์ และได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

หลักสูตรฯ จะได้วางแผนในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ระดับความ   พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุดในปีถัด ๆ ไป

 

 

หมวดที่ 7 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

 

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา

แผนดำเนินการ

กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

 

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

 

 

1. ระยะสั้น

พฤษภาคม 2564

1. กรรมการบริหารหลักสูตร

2. คณะศึกษาศาสตร์

3. อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

1.1 วางแผนการบรรจุข้าราชการตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก

1.1 หลักสูตรได้รับการบรรจุอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย

1.2 หลักสูตรได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและการเสนอของบประมาณ

2. ระยะยาว

พฤษภาคม 2566

 

2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

2.1 หลักสูตรได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการขอตำแหน่งวิชาการ ในเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 

 

วางแผนพัฒนานักศึกษา

พฤษภาคม 2564

1. ประธานหลักสูตร

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. สำนักงานบันฑิตศึกษา

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการนำผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562 มาประกอบการวางแผน กำหนดระบบกลไกในการพัฒนานักศึกษา ตามข้อเสนอแนะ โดยจัดให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุมทุกด้าน

มีกิจกรรมที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการระบาดของ CoVid-19 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาเห็นว่าจะให้ดำเนินการโครงการที่วางไว้ภายหลังการหยุดระบาดของ CoVid-19

วางแผนพัฒนาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้เป็นระบบและให้มีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อจะได้นำไปวางแผนในปีถัดไป

เชิงปริมาณ

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดวิธีการปฏิบัติในการพัฒนานักศึกษา

2. นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เชิงคุณภาพ

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามแผน

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

 

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

พฤษภาคม 2564

1. กรรมการบริหารหลักสูตร

2. คณะศึกษาศาสตร์

3. อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

วางแผนการพัฒนาโดยตั้งเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในการพัฒนาอาจารย์รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา

 

 

เชิงปริมาณ

1. อาจารย์ประจำทุกท่านได้รับการพัฒนา

2. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจำ

 

เชิงปริมาณ

1. หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณ

2. อาจารย์ทุกท่านได้รับการพัฒนา

เชิงคุณภาพ

1. อาจารย์ประจำทุกท่านได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความสนใจในสายงานของตนเอง

2. มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เชิงคุณภาพ

1. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ในสายงานของอาจารย์ทุกท่าน

2. งบประมาณถูกใช้จ่ายในสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างเหมาะสม

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน

 

เชิงปริมาณ

พฤษภาคม 2564

 

เชิงปริมาณ

1. จัดการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำ อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

2. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบโดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร ร่วมเป็นคณะกรรมการ

 

1. กรรมการบริหารหลักสูตร

2. คณะศึกษาศาสตร์

3. อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ตลอดปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ภายในหลักสูตรจำนวน 6 ครั้ง เนื่องจากช่วงปลายปีการศึกษา มีการระบาดของ CoVid-19 จึงไม่สามารถประชุมครบตามจำนวนได้

2. หลักสูตรได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.อภิชาติ ไตรแสง และรศ.ธนกร ช้างน้อย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบ

เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรได้ตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.5 ให้เป็นไปตามแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน มคอ.2

เชิงคุณภาพ

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับดูแล บริหารการเรียนการสอน และตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.3, 5 ให้ถูกต้อง ตรงตามแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จาก มคอ.2

 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมการเตรียมความพร้อม

2. การกำกับติดตาม และการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

              3. การวางแผนอัตรากำลังอาจารย์ประจำ และการพัฒนาอาจารย์ประจำให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. กำหนด

แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี 2564

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่

แผนการปฏิบัติ

วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

1.

การผลักดันให้มีการบรรจุกรอบอัตรากำลังบุคลากรวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

พฤษภาคม 2565

ประธานหลักสูตร

2.

การกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สำเร็จและเป็นไปตามกำหนดเวลา

พฤษภาคม 2565

ประธานหลักสูตร

3.

การพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ และเป็นงานวิจัยสร้างนวัตกรรม

พฤษภาคม 2565

ประธานหลักสูตร

 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

ü          ขอรับรองว่าข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดำเนินการจริง

1.       üเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น ๆ อีก

2.       มีประสบการณ์ผลงานวิจัย

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ หนึ่ง

1. ยงยุทธ ตันสาลี; จิรัชญา มูลหงษ์; โชคชัย ปัญญาคำ; ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ; และ ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล. (2563). การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563, วันที่ 4 กันยายน 2563. หน้า 467-475. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

2. สุดยอด ชมสะห้าย; ยงยุทธ ตันสาลี; ธนกร ปัญญาวงศ์; สรายุธ สมบูรณ์; บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล; และ นรินทร์ อนันตกลิ่น.  (2562).  ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์”.  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา.  11(1): 111-119.

3. Yongyuth Tansalee; Thanakon Panyawong; Kathin Phutthaphimsen; Sedthachok Siripakdeekul; and Prapasiri klangpon.  (2018).  Results of Promoting Physical Fitness Activities in Sports and Recreational Learning Under “Moderate Class More Knowledge” Policy for Primary School Students’ Health (Years 4-6) in Chiang Mai, Thailand. 8th Institute of Physical Education International Conference 2018, August 19-21, 2018. pp. 1126-1131.  Chonburi: Institute of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports.

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ สอง

1. ปัญญา ศักดิ์แก้ว, ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ; และ อนันต์ มาลารัตน์. (2563). รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน้ำเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืน. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. 12(1): 71-84.

2. Phokai Damnern, Thawuth Pluemsamran, and Sowwanee Kikkhabandit. (2020). The Effects of Muscle Stretching Training on Flexibility in the Fifth Grade Students of Demonstration School of Srinakharinwirot University (Primary). The 10th BENJAMITRA Network National & International Conference, May 22th ,2020. Chiang Mai, Thailand: North-Chiang Mai University.

3. Thanapon Sungkhaphan, Thawuth Pluemsamran, and Surachai Sikkhabandit. (2020). The Effects of Strength Training on the Abdominal Muscles that Affect Physical Performance: A Sit-up of the Third Grade Students at Satit Prasarnmit Demonstration School (Primary). The 10th BENJAMITRA Network National & International Conference, May 22th ,2020. Chiang Mai, Thailand: North-Chiang Mai University.

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ สาม

1. สุดยอด ชมสะห้าย; บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล; อธิณัฏฐ์ พุทธพิมเสน; ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล; และ วรันธร เฉลิมโฉม. (2563). ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ นครเชียงใหม่เกมส์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563, วันที่ 4 กันยายน 2563. หน้า 467-475. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

2. Sudyod Chomsahai; Thanakorn Changnoi; Chokchai Panyakam; Suriyan Kanthipwarakul; and Preeyapatch Saisaeng.  (2020). The Model Development for Promoting Personnel’s Qulaity of Life Under Institute of Physical Education. Western University Research Journal of Humanities and Social Science. Vol.6 No.3 (Sep.-Dec. 2020). Pp. 227-240.

3. สุดยอด ชมสะห้าย; ยงยุทธ ตันสาลี; ธนกร ปัญญาวงศ์; สรายุธ สมบูรณ์; บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล; และ นรินทร์ อนันตกลิ่น.  (2562).  ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์”.  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา.  11(1): 111-119.

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร คนที่ 1 : ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2564

 

Shape

Description automatically generated with low confidenceอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 2 : รองศาสตราจารย์ ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2564

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 3 : รองศาสตราจารย์สุดยอด ชมสะห้าย

A picture containing scissors

Description automatically generated

ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2564

A picture containing text

Description automatically generated
 

 


     .....................................................................                      .....................................................................

(ดร.ยงยุทธ ตันสาลี)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล)

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                          รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564                                                      วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้  มคอ.7

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ผ่าน/ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

1. การกำกับมาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร          ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

ผ่าน

 

 

 

คะแนน 0-5

 

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.61

 

 

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัย

ของผู้สำเร็จการศึกษา

5

 

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

3

 

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3

 

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

3

 

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

3

 

 

4.2 คุณภาพอาจารย์

4.72

 

 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

2

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

3

 

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 

3

 

 

5.3 การประเมินผู้เรียน

3

 

 

5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

3

 

 

 

 

 

 

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

องค์

ประกอบที่

จำนวน

ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

การแปลผล

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

1

ผ่าน

หลักสูตร ได้มาตรฐาน

2

2

-

-

4.81

4.81

ดีมาก

3

3

3

-

-

3

ปานกลาง

4

3

3.24

-

-

3.24

ดี

5

4

3

3.67

-

3.50

ดี

6

1

-

3

-

3

ปานกลาง

รวม

ตบช.

13

7

4

2