รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

 

                                                                                                              

 

 

ประจำปีการศึกษา 2563

(3 สิงหาคม 2563– 31 พฤษภาคม 2564)

                                                                            

 

  

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2564

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

         ในปีการศึกษา 2563  หลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานและบริหารงานระดับระดับสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใน 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ ทำให้ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน  และมีคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 -6  มีระดับคุณภาพ ดี  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.11  รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

               องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร                  ได้มาตรฐาน

              องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   จำนวน 2 ตัวบ่งชี้   มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก

 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5

              องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.33

              องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.77

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   จำนวน ตัวบ่งชี้
มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ดี  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.34

              องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน   จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ
ปานกลาง  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00

              จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรยังไม่มีประเด็นที่จะต้องมีการพัฒนาเร่งด่วน

 

 

 

 

 

 

ส่วนนำ

 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

1.      รหัสและชื่อหลักสูตร 

  รหัสหลักสูตร            25632631600186

  ชื่อหลักสูตร   

           ภาษาไทย                หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

           ภาษาอังกฤษ             Doctor of Philosophy Program in Physical Education and Sports

2.      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

           ชื่อเต็ม                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษาและกีฬา)

                                      Doctor of Philosophy (Physical Education and Sports)

           ชื่อย่อ                     ปร.ด. (พลศึกษาและกีฬา)

                                      Ph.D. (Physical Education and Sports)

3.      ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

           ปรัชญา

             ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมทางด้านพลศึกษาและกีฬาเพื่อพัฒนาบุคคลสู่การมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน

           ความสำคัญของหลักสูตร

  พลศึกษาและกีฬาเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยยึดมั่นในหลักการที่ว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ พลศึกษาและกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตของบุคคล เพื่อช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสังคม และนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวสำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ นำไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวได้ดำเนินการผ่านทางกลยุทธ์หลักคือ การวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีและยุทธศาสตร์หลักตาม แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกำหนดเป้าหมายหลักทางวิจัยซึ่งครอบคลุมการวิจัย โดยใช้ศาสตร์ทางพลศึกษาและกีฬา

            ดังนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา จึงเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ในการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และบริการวิชาการที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และนำไปสู่การพัฒนาบุคคลให้มีสุขภาวะอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.    ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมทางด้านพลศึกษาและกีฬา

2.    ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาบุคคลเพื่อการมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

มีความสามารถสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางด้านพลศึกษาและกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่การมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน

4.      ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคต้นและภาคปลาย โดยใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

5.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

5.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี

5.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

6.  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี (ตาม มคอ. 2)

               ปีการศึกษา

ชั้นปี     

จำนวนนักศึกษา

2563

2564

2565

2566

2567

1

10

10

10

10

10

2

-

10

10

10

10

3

 

 

10

10

10

รวม

10

20

30

30

30

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

10

10

10

 

7.  หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

7.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

7.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ใช้โครงสร้างหลักสูตรรูปแบบ 2.1  สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร กำหนดให้เรียน 48 หน่วยกิต ดังนี้

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1. วิชาเอก

    12  หน่วยกิต

 

1.1 วิชาเอกบังคับ

 9   หน่วยกิต

 

1.2 วิชาเอกเลือก

3   หน่วยกิต

2. วิทยานิพนธ์

   36   หน่วยกิต

รวม

48   หน่วยกิต

 

8. รูปแบบของหลักสูตร

          8.1 รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

          8.2 ภาษาที่ใช้

              ภาษาไทย

          8.3 การเข้ารับการศึกษา

               รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

          8.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

               เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ

          8.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎี สาขาพลศึกษาและกีฬา

 

9. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่าน

รายการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินปีการศึกษา 2562

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2562

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

NA

NA

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

NA

NA

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

NA

NA

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

NA

NA

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

NA

NA

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

NA

NA

 

คำอธิบายเพิ่มเติม         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก จึงยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของการประเมินในปีที่ผ่ามา

 

 


10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทตัวบ่งชี้

ลักษณะ
การประเมิน

เป้าหมาย
การดำเนินงาน

1.การกำกับมาตรฐาน

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

-ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558

บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ 12 ข้อ

(ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1-5

ข้อ 6-12 ไม่ประเมิน)

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

ระดับคุณภาพ

(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ผ่าน

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

ไม่ประเมิน

เนื่องจากนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

-ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน
การประเมิน

(คะแนนเต็ม 5)

5 คะแนน

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

-การรับนักศึกษา

-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

2 คะแนน

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

-การควบคุมดูแล การคำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

ไม่ประเมิน

เนื่องจากนักศึกษายังไม่อยู่ในกระบวนการ

ทำวิทยานิพนธ์

 

-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

 

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

ไม่ประเมิน

เนื่องจากข้อมูลไม่ครบวงรอบการประเมินที่จะสามารถแสดงแนวโน้มได้

 

 

-อัตราการสำเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

ไม่ประเมิน

เนื่องจากข้อมูลไม่ครบวงรอบการประเมินที่จะสามารถแสดงแนวโน้มได้

 

 

-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

4.20 คะแนน

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

 

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร(4)

-การบริหารอาจารย์(4)

-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(3)

เชิงคุณภาพ
(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3.67 คะแนน

4.2 คุณภาพอาจารย์

-ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 (ร้อยละ 100 ขึ้นไป เท่ากับ
5 คะแนน)

-ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

(ร้อยละ 100 ขั้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

(ร้อยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)

-จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

เชิงปริมาณ

(ปัจจัยนำเข้า)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

-ร้อยละ ป.เอก

100

-ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ 100

-ร้อยละผลงานทางวิชาการ 60

-จำนวนบทความที่อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ scopus อัตราส่วน 0.25

3.12 คะแนน

- ร้อยละ ป.เอก

= 3.75 คะแนน

- ร้อยละ ตำแหน่งทางวิชาการ

= 3.75 คะแนน

- ร้อยละผลงานทางวิชาการ

= 5 คะแนน

-จำนวนบทความที่อ้างอิงในฐานข้อมูล

= 0 คะแนน

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

 

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

ไม่ประเมิน

เนื่องจากข้อมูลไม่ครบวงรอบการประเมินที่จะสามารถแสดงแนวโน้มได้

 

 

-ความพึงพอใจของอาจารย์

เชิงคุณภาพ

(ผลลัพธ์)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

4.79 คะแนน

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

 

-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขานั้น ๆ

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

ไม่ประเมิน

เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่

 

-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

ไม่ประเมิน

เนื่องจากยังไม่อยู่ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-การกำหนดผู้สอน

 

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คะแนน

 

-การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้( มคอ. 3) และ การจัดการเรียนการสอน

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

3 คแนน

 

-การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์

ในระดับบัณฑิตศึกษาให้

สอดคล้องกับสาขาวิชา

และความก้าวหน้าของศาสตร์

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

ไม่ประเมิน

เนื่องจากยังไม่อยู่ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์

 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

ไม่ประเมิน

เนื่องจากยังไม่อยู่ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์

 

-การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

 

ไม่ประเมิน

เนื่องจากยังไม่อยู่ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์

5.3 การประเมินผู้เรียน

-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

 

-การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

 

-การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5)

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

3 คะแนน

 

-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

ไม่ประเมิน

เนื่องจากยังไม่อยู่ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์

5.4 ผลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการพิจารณาตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)

เชิงปริมาณ

(ผลลัพธ์)

คะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ......

5 คะแนน

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

(กระบวนการ)

พิชญพิจารณ์

(Peer Review)

(คะแนนเต็ม 5)

4 คะแนน

 


 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

 รหัสหลักสูตร 25632631600186 (14 หลัก)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)

มคอ 2

(ปีการศึกษา 2563)

ปัจจุบันปีการศึกษา 2563

รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ

*1. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

*1. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

P

P

P

P

P

 

 2. ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

 2. ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

P

P

P

P

P

 

 3. รศ. ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

 3. รศ. ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

P

P

P

P

P

 

หมายเหตุ : ให้ใส่สัญลักษณ์ * หน้าหมายเลขอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นประธานหลักสูตร

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-ไม่น้อยกว่า 3 คน และ

-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

-ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 3  คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-1-1.1-01

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วัน เดือน ปีที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

1.

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

27 เมษายน 2563

2.

 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

27 เมษายน 2563

3.

 รศ. ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

27 เมษายน 2563

2.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 3 คน มีคุณสมบัติดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

 

ผลงานวิจัย

1.

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด. พลศึกษา
ศศ.ม. พลศึกษา
ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

อาจารย์

รายละเอียดในภาคผนวกตารางที่ 1.1-5

รายละเอียดในภาคผนวกตารางที่ 1.1-5

2.

 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

บธ.ด. การจัดการกีฬา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
กศ.บ. สุขศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดในภาคผนวกตารางที่ 1.1-5

รายละเอียดในภาคผนวกตารางที่ 1.1-5

3.

 รศ. ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ค.ม. พลศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา

รองศาสตราจารย์

รายละเอียดในภาคผนวกตารางที่ 1.1-5

รายละเอียดในภาคผนวกตารางที่ 1.1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะ

 

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์

--มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
-มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน

  อาจารย์ประจำหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 4 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ/
ปีพ.ศ.

ผลงานวิจัย/ปี พ.ศ.

1.

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด. พลศึกษา
ศศ.ม. พลศึกษา
ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-6

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-6

2.

 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

บธ.ด. การจัดการกีฬา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
กศ.บ. สุขศึกษา

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-6

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-6

3.

 รศ. ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ค.ม. พลศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-6

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-6

4.

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

ศษ.ม. การส่งเสริมสุขภาพ
กศ.บ. พลศึกษา

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-6

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-6

 

 

 

 

 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

*อาจารย์ประจำ

 -คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

- มีประสบการณ์ด้านการสอน
- มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

            อาจารย์ผู้สอนมี จำนวนทั้งหมด 4 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ประสบการณ์การสอน

ผลงานวิชาการ/พ.ศ.

1.

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด. พลศึกษา
ศศ.ม. พลศึกษา
ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

4 ปี

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-7

2.

 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

บธ.ด. การจัดการกีฬา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
กศ.บ. สุขศึกษา

23 ปี

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-7

3.

 รศ. ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ค.ม. พลศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา

38 ปี

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-7

4.

อาจารย์ ดร.บุปผา ปลื้มสำราญ

ปร.ด. การบริหารการศึกษา
กศม. สุขศึกษา
กศ.บ. สุขศึกษา

39 ปี

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-7

       

 

 

5. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

*อาจารย์พิเศษ

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง

- ทั้งมีชั่วโมงการสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

อาจารย์พิเศษในหลักสูตรมี จำนวน 1 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

ผลงานวิชาการ/พ.ศ.

1.

ผศ.ดร.จิราภรณ์  สุภิสิงห์

ปรด.การศึกษาและพัฒนาสังคม

กศม.ภาษาอังกฤษ

คบ.ภาษาอังกฤษ

เป็นอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเวสเทร์น

รายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1.1-8

 

 

 

 

 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

- เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และ

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมี จำนวนทั้งหมด 4 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานวิชาการ/พ.ศ.

1

อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด.

(พลศึกษา)

 

ตารางที่ 1.1-6 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (5 ปีย้อนหลัง)

2

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

บธ.ด

(การจัดการกีฬา)

ผศ.
(พลศึกษา)

3

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ด.

(การบริหารการศึกษา)

รศ.
(พลศึกษา)

4

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

ศษ.ม.

(การส่งเสริมสุขภาพ)

รศ.
(พลศึกษา)

7. คุณสมบัติของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

อาจารย์ประจำ

-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

-มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการคว้าคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

-หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

    อาจารย์ประจำ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จำนวน 4 คน มีคุณลักษณะดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานวิชาการ/พ.ศ.

1

อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ศศ.ด.

(พลศึกษา)

 

ตารางที่ 1.1-6 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (5 ปีย้อนหลัง)

2

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

ปร.ด.

(การบริหารการศึกษา)

รศ.
(พลศึกษา)

3

รศ.สุดยอด ชมสะห้าย

ศษ.ม.

(การส่งเสริมสุขภาพ)

รศ.
(พลศึกษา)

4

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

บธ.ด

(การจัดการกีฬา)

ผศ.
(พลศึกษา)

5

 

 

 

6

 

 

-

    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จำนวน ........คน มีคุณลักษณะดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานวิชาการ/พ.ศ.

NA

NA

NA

NA

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา

แผน ก แบบ ก1

- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ สกอ.

แผน ก แบบ ก2

- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ สกอ. หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceeding)

แผน ข

- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะนึ่งที่สืบค้นได้

ผลการดำเนินงาน

ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาอยู่ในระหว่างศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา

    การจัดการศึกษาเป็นแบบ 2.1

ที่

ชื่อ-สกุลผู้สำเร็จ

ชื่อผลงาน

การตีพิมพ์เผยแพร่

NA

NA

NA

NA

 

 

 

 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 

๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

        กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา

        กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา

 

ผลการดำเนินงาน

ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาอยู่ในระหว่างศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

 

คนที่

ชื่อ-สกุล

จำนวนที่ปรึกษา (คน)

NA

NA

NA

 

อาจารย์ที่ปรึกษาคนคว้าอิสระ จำนวน - คน มีภาระงานดังนี้

คนที่

ชื่อ-สกุล

จำนวนที่ปรึกษา (คน)

NA

NA

NA

 

 

 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

ผลการดำเนินงาน

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 จึงยังไม่ถึงรอบการปรับปรุง

 


หมวดที่ 2 อาจารย์ 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  

1. ระบบกลไก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีระบบกลไกเพื่อรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ยึดหลักการสำคัญให้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

และแผนอัตรากำลัง

ê

Do

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ จากผู้มีคุณวุฒิ มีผลงานวิชาการสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร

ê

เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรไปยัง

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามแบบ สมอ.08

ê

Check

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ประเมินการกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประเมินคุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรที่แต่งตั้งไว้แล้ว

ê

Act

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

นำผลประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป

 

แผนภาพที่ 1 ระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

ระดับมหาวิทยาลัย

 

2. การนำระบบกลไกไปสู่ปฏิบัติ/ดำเนินงาน

จากระบบกลไกตามแผนภาพที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ดำเนินการสรรหาอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ,ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ,ตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนประสบการณ์ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ทำให้ได้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณภาพในปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 ราย ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก

- ตารางที่ 1.1-2 คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตรและเป็นอาจารย์ผู้สอน                 ปีการศึกษา 2563

- ตารางที่ 1.1-6 รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

3. การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ดำเนินการประเมินกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูลจากการระดมความคิดในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  พบว่าการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อดำเนินการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการเปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรก ยังมีอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการหลักสูตรที่ประชุมจึงเสนอแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรฯโดยมีมติเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับกรอบอัตรากำลังทดแทนอัตราเดิม อย่างน้อยจำนวน 1 อัตรา

เอกสารอ้างอิง

- รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.1-01

 

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

จากผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พบว่า มีความจำเป็นในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ อย่างน้อยจำนวน 1 อัตรา กรรมการบริหารหลักสูตรจึงดำเนินการตามกระบวนการขอรับกรอบอัตราอาจารย์ทดแทนอัตราเดิมไปยังคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ทำให้ได้อัตราทดแทนอัตราเดิม จำนวน 1 อัตรา

 

5. ผลจากการปรับปรุงเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน

สืบเนื่องจากการได้รับอัตราทดแทนอัตราเดิม จำนวน 1 อัตรา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงสรรหาอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์คุณภาพอาจารย์ที่กำหนด ทำให้ได้อาจารย์ใหม่จำนวน 1 รายคือ ดร.บุปผา ปลื้มสำราญ ข้าราชการเกษียณอายุราชการจากคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีรายละเอียดการจ้างตามสมรรถนะเพื่อรับผิดชอบภาระกิจหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

เอกสารอ้างอิง

- สัญญาจ้าง ดร.บุปผา ปลื้มสำราญ รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.1-02

 

การบริหารอาจารย์

1. ระบบกลไก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีระบบกลไกบริหารอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงกำหนดระบบสร้างแรงจูงในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มีความชัดเจนในการจ้างและการพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสมของสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 

ระบบการบริหารอาจารย์

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่

นโยบาย และกรอบอัตรากำลัง

ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วิทยาเขตเชียงใหม่

ê

กำหนดแผนงานการบริหารอาจารย์ ปีการศึกษา 2563

ประกอบด้วย

1)                    แผนกำหนดภาระงานสอนประจำรายวิชาตามแผนการศึกษา

2)                    แผนกำหนดภาระงานที่ปรึกษาทางวิชาการ

3)                    แผนกำหนดภารระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ê

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

Do

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบในภาระงาน

ตามความเหมาะสม และความสามารถ

ของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

ê

Check

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ประเมินสมรรถนะความรับผิดชอบในภาระงาน

ตามความเหมาะสม และความสามารถ

ของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

ê

Act

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์

แผนภาพที่ 3 ระบบกลไกการบริหารอาจารย์

 

2. การนำระบบกลไกไปสู่ปฏิบัติ/ดำเนินงาน

จากระบบกลไกบริหารอาจารย์ที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เกิดผลเกี่ยวกับการบริหารอาจารย์เพื่อคุณภาพหลักสูตร  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบทั้งภาระงานด้านการสอน และภาระงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับความสามารถ และความเหมาะสมของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ดังรายละเอียดการมอบหมายภาระงานที่ปรากฎในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เอกสารอ้างอิง

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563

   รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.1-01

 

3. การประเมินกระบวนการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำกับติดตามคุณภาพงานของอาจารย์ตามภาระงานที่มอบหมายโดยเฉพาะภาระงานด้านคุณภาพการสอน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร ใช้ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการสอนจากนักศึกษา ด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ มีผลประเมินดังนี้

-   ผลการประเมินในภาคเรียนที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์สูงที่สุดคือ ด้านความเป็นครูผลคะแนน 4.90 และน้อยที่สุดคือด้านเทคนิคการสอน ผลคะแนน 4.50

-   ผลการประเมินในภาคเรียนที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์สูงที่สุดคือ ด้านเทคนิคการสอน ผลคะแนน 4.80 และน้อยที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลคะแนน 4.60

เอกสารอ้างอิง

- ผลประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.1-04

 

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นำผลการประเมินในภาคเรียนที่ 1 พบว่า ด้านเทคนิคการสอน ผลคะแนน 4.50 น้อยที่สุด มาวิเคราะห์องค์ประกอบที่ประเมิน คือ การใช้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และการบูรณาการการสอนร่วมกับรายวิชาอื่น จึงนำประเด็นดังกล่าว เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2564เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อร่วมระดมความคิดพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนด้านเทคนิคการสอน โดยขอความอนุเคราะห์อาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์การสอน ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสอน รวมถึงการบูรณาการสอนร่วมกับวิชาอื่น ทำให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้รับความรู้เทคนิควิธีสอนมากขึ้น และตกลงร่วมกันที่จะบูรณาการการสอนในรายวิชาต่างๆที่มีความเชื่อมโยงในด้านเนื้อหาและวัตถุประสงค์การสอน พบว่ารายวิชาที่จะสามารถบูรณาการร่วมกันได้ คือรายวิชาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยที่จะสามารพัฒนาไปสู่การจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ โดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2563 ทันที

เอกสารอ้างอิง

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.1-01

 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

อาจารย์ผู้สอนนำความรู้เทคนิควิธีสอนจากการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อาวุโสไปประยุกต์ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 และร่วมกันบูรณาการการสอนในรายวิชาสัมมนาที่มีความเชื่อมโยงในด้านเนื้อหาและวัตถุประสงค์การสอน พบว่ารายวิชาที่จะสามารถบูรณาการร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ คือรายวิชา พล 018135 สถิติและการออกแบบการวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา กับวิชาสัมมนาพลศึกษาและกีฬา 2 ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยสามารพัฒนาไปสู่การจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ เมื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ พบว่าผลการประเมินในภาคเรียนที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ด้านเทคนิคการสอนที่เป็นผลจากการพัฒนาปรับปรุง ผลคะแนนเพิ่มขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.80

เอกสารอ้างอิง

- ผลประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.1-04

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

1. ระบบกลไก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงที่สุด การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์จึงมุ่งการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพวิชาชีพด้านการสอนและการวิจัย โดยมีระบบกลไกดังนี้

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่

วิเคราะห์สถานการณ์

ศักยภาพวิชาชีพด้านการสอนและการวิจัยเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ê

กำหนดให้อาจารย์ได้รับพัฒนา

ด้านการสอนและ/หรือการวิจัยโดย

เข้าร่วมฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม-สัมมนา

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

ê

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

Do

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนงบประมาณ

ให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความสมัครใจ

 ê

อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

Check

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเอง

รายงานประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ê

ประเมินการพัฒนาตนเอง

ของอาจารย์จากรายงานรายงานประโยชน์ที่ได้รับ

จากการเข้าร่วมกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

Act

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

แผนภาพที่ 4 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 

2. การนำระบบกลไกไปสู่ปฏิบัติ/ดำเนินงาน

 ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กำหนดให้อาจารย์ได้รับการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาตนเองภายใต้กรอบการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านการสอนและการวิจัย อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้งโดยสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  อาจารย์ทุกคนพัฒนาตนเองในปีการศึกษา 2563 โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ดังแสดงภาคผนวก ตารางที่ 4.1-3 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

3. การประเมินกระบวนการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณารายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้อาจารย์สรุปสาระที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสอน และการวิจัย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตน ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษาต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.1-01

 

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

จากการรายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพของอาจารย์ในการในประเด็นสาระที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสอน และการวิจัย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 พบว่า

- การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทำให้ได้ประสบการณ์การวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ด้านประเด็นและแนวโน้มการวิจัยในปัจจุบัน, การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับชาติและนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อให้สามารถการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติ และนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ ที่ประชุมจึงมอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากำหนดเรื่อง ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยในปัจจุบัน, การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพ ในรายวิชา พล 088046 การสัมมนาพลศึกษาและกีฬา, 2 รายวิชา พล 088047 การสัมมนาพลศึกษาและกีฬา 3  ซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาที่ปรากฏใน มอค.2 ของหลักสูตร

- ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทาง การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในกรอบวงเงินที่จำกัด ที่ประชุมจึงเสนอแนวทางเพื่อพัฒนา โดยเสนอแนะให้เข้าร่วมประชุมวิชาการแบบออนไลน์(ถ้ามี) และวางแผนงบประมาณในรอบปีงบประมาณถัดไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

- รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.1-01

คุณภาพอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 3 คน

1.จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 คน

     ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 100.00  (ร้อยละ 100 ขึ้นไปเท่ากับ 5 คะแนน)

      คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00 (ก)

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-2)

2. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน แยกเป็น

        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน

        - รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน

         ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 66.67

                               (ร้อยละ 100 ขึ้นไปเท่ากับ 5 คะแนน)

         คะแนนที่ได้ เท่ากับ  3.33 (ข)

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-2)
เอกสารอ้างอิง

- บทความวิจัยอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.2-01
รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.2-02

รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.2-03
รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.2-04
รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.2-05
รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.2-06
รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.2-07

3. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ 2.20
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
73.30

(ร้อยละ 60 ขึ้นไปเท่ากับ 5 คะแนน)

         คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5 (ค)

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 4.1-2)

 

4. จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

(อัตราส่วนจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร กลุ่มสาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.25 เท่ากับ 5 คะแนน)

         คะแนนที่ได้ เท่ากับ 0 (ง)

    ดังนั้นคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้คะแนนเท่ากับ

=

(5.00)+(3.33)+(5)+(0)

 

4

              เท่ากับ 3.33 คะแนน

 

ผลที่เกิดกับอาจารย์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

ไม่ประเมินเนื่องจากข้อมูลไม่ครบวงรอบการประเมินที่จะสามารถแสดงแนวโน้มได้

ปีการศึกษา

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

คิดเป็นร้อยละของการคงอยู่

*100

    u

ทั้งหมดu

คงอยู่



ปรับเปลี่ยนw

2561

-

-

-

-

2562

-

-

-

-

2563

5

5

-

100

หมายเหตุ: คงอยู่  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนในระหว่างปีการศึกษาหรือภายในปีการศึกษา

 

2.ความพึงพอใจของอาจารย์

ประเด็นการประเมิน

ปีการศึกษา

2561

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม

5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2562

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2563

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน)

ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์

-

-

4.84

ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร

-

-

4.93

ด้านการเรียนการสอน

-

-

4.60

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

-

-

4.79

หมายเหตุ: การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
(ที่มา
:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

เอกสารอ้างอิง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.3-01

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การรับนักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ที่ 3.1)

การรับนักศึกษา

1. ระบบกลไก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีระบบกลไกการรับนักศึกษาดังนี้

ระบบการนักศึกษา

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

กำหนดกระบวนการรับนักศึกษาประกอบด้วย

1. กำหนดการับสมัคร

2. การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา

3. กำหนดขั้นตอนการรับสมัคร

4. กำหนดสถานที่รับสมัคร

5. กำหนดสถานที่สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

6.กำหนดการตัดสินผล/ประกาศผลสอบ และกระบวนการรายงานตัว

ê

กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 หมวด 3 การดำเนินงาน

ข้อ 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา และตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ê

กำหนดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา

ประกอบด้วยการวัดสมรรถนะด้านต่าง ๆ ด้วย

การสอบข้อเขียน

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

1) วิชาเฉพาะพื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา

2) ความรู้พื้นฐานการวิจัย

3) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

การสอบสัมภาษณ์

1) การสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน

2) บุคลิกภาพ การใช้ภาษา ปฏิภาณไหวพริบ ตวามคิดสร้างสรรค์

3) การวิเคราะห์องค์ความรู้ทางวิชาการ

4) การวางแผนและความพร้อมในการศึกษา

5)การนำเสนอแนวคิดการวิจัยทางพลศึกษาและ/หรือกีฬา

 

 

Do

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

ดำเนินรับสมัคร และการคัดเลือกนักศึกษา

ตามที่กำหนดในแผนงาน

ê

Check

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา

ê

Act

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

นำผลประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา

แผนภาพที่ 5 ระบบกลไกการรับนักศึกษา

 

2. การนำระบบกลไกไปสู่ปฏิบัติ/ดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นำระบบกลไกการรับนักศึกษามาใช้เป็นกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดการดำเนินงานที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต เชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรัชาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาพลศึกษาและกีฬา ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาตร์ ปีการศึกษา 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

 

มีนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรวม 5 รายครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร

เอกสารอ้างอิง

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษา

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-3-3.1-01

 

3. การประเมินกระบวนการ

มีการประเมินกระบวนการด้วยการใช้แบบประเมินความพึงใจกระบวนรับนักศึกษาเก็บข้อมูลจากนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประชากรจำนวน 5 ราย มีผลการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ความพึงพอใจกระบวนการรับนักศึกษา

ค่าเฉลี่ย

1. การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา

3.60*

2. การบริการ/การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่

4.20

3. ข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครใน Internet

3.80*

4. ขั้นตอนการรับสมัครมีความชัดเจน

4.20

5. ความสะดวกในการสมัคร

4.40

6. ความเหมาะสมของกำหนดการรับสมัคร

4.00

7. ความเหมาะสมของสถานที่รับสมัคร

4.00

8. ความเหมาะสมของสถานที่สอบข้อเขียน

4.40

9. ความเหมาะสมของสถานที่สอบสัมภาษณ์

4.40

10. ขั้นตอนการรายงานตัวมีความชัดเจนไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน

4.60

ค่าเฉลี่ยรวม

4.16

เอกสารอ้างอิง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการรับนักศึกษา

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-3-3.1-02

 

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงนำผลประเมินความพึงพอใจกระบวนรับนักศึกษา ในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยที่สุด 2 ประเด็น คือ การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา* และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครใน internet* โดยพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน home page ของมหาวิทยาลัยที่ www.ipecm.ac.th และ platform facebook ผ่านงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ รวมถึงขอความร่วมมืออาจารย์ประชาสัมพันธ์ และแชร์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปถึงกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 การประชาสัมพันธ์ผ่าน www.ipecm.ac.th

 

  

 

 

แผนภาพที่ 3 การประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook.1

 

 

 

 

  

 

 

 


แผนภาพที่ 4 การประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook.2

 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทำให้มีนักศึกษาทั้งในและนอกพื้นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกในปีการศึกษา 2564

เอกสารอ้างอิง

- ประวัติส่วนบุคคล แสดงภูมิลำเนาของนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-3-3.1-03

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

1. ระบบกลไก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้

 

ระบบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

กำหนดแนวทางจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

ê

 

 

 

Do

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา

ê

Check

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา

ê

Act

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

นำผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

 

2. การนำระบบกลไกไปสู่ปฏิบัติ/ดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

 

ภาพประกอบ 5 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารอ้างอิง

- โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-3-3.1-04

3. การประเมินกระบวนการ

มีการประเมินกระบวนการโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ผลการประเมินภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.52 ระดับดีมาก โดยพบว่าด้านเอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดคือ 4.62 ด้านที่มีระดับความพึงใจน้อยที่สุดมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 ระดับพึงพอใจมาก รวม 2 ด้าน คือ ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ และด้านความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

เอกสารอ้างอิง

- โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-3-3.1-04

 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

(ตัวบ่งชี้ที่ 3.2)

- การควบคุมดูแลให้คำการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิต

ไม่มีผลดำเนินการ  เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 นักศึกษายังไม่อยู่ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์

 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ระบบกลไก

ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

กำหนดแผน

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ê

Do

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

- โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนรู้พลศึกษาและกีฬา: วิถีใหม่

- โครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2564

2. เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2563 โดยเฉพาะรายวิชาที่กำหนดความรับผิตชอบหลักใน curriculum mapping ที่ปรากฏใน มคอ.2 ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม, ด้านความรู้, ด้านทักษะทางปัญญา, ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของ สกอ.

 

ê

Check

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

1.พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

- ประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนรู้พลศึกษาและกีฬา: วิถีใหม่

- ประเมินโครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

2. ประเมินการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2563 ด้วยรการทวนสอบผลการเรียนรู้

ê

Act

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

นำผลประเมินไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

2. การนำระบบกลไกไปสู่ปฏิบัติ/ดำเนินงาน

1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

- จัดกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนรู้พลศึกษาและกีฬา:    วิถีใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

- จัดกิจกรรมโครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2564

2. จัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2563  

 

 

 

3. การประเมินกระบวนการ

1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

- ผลประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนรู้พลศึกษาและกีฬา: วิถีใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีผลประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85

- โครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2564 มีผลประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ

2. จัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2563 

- ผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 รายวิชา ที่ผ่านกระบวนการทวนสอบรายวิชา ประกอบด้วย

วิชา พล 018139 นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬาเพื่อสุขภาวะ

วิชา พล 088045 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 1

วิชา พล 018135 สถิติและการออกแบบการวิจัยทางพลศึกษา

พบว่า ทุกรายวิชาควรมีความชัดเจนในกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ว่าสามารถสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ตามความที่กำหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรองใน curriculum mapping ที่ปรากฏใน มอค.2 ของหลักสูตร

เอกสารอ้างอิง

- ผลประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนรู้พลศึกษาและกีฬา: วิถีใหม่

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-3-3.2-01

- ผลประเมินโครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2564

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-3-3.2-02

- ผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา ปีการศึกษา 2563

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-3-3.2-03

 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

- การคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกของการเปิดรับนักศึกษา เพื่อศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา แนวโน้มของอัตราคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาจึงไม่มีผลดำเนินการและไม่ประเมินในองค์ประกอบของตัวบ่งชี้นี้

             

ปีการศึกษา

 

แผนรับการรับตาม มคอ.2

 

จำนวน

ที่รับเข้า



จำนวนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

‚

จำนวน นศ. ตกค้าง

ที่สำเร็จการศึกษา

ƒ

จำนวนนักศึกษา

ที่ออกกลางคันสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา

(คน)

อัตราการคงอยู่

 - n x100

   

 

 

 

 

 

 

 

 

เสียชีวิต

„

สาเหตุอื่น ๆ

n

2559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2563

10

5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

-

100

 

อัตราการสำเร็จการศึกษา

(‚/)*100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ‚+ƒ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ 1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาคิดเป็นร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว

2. การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่แต่ละรุ่น

3. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่รายงาน ณ วันที่ 18 สิงหาคม ของปีการศึกษาหมดกำหนดเวลาเพิ่ม-ถอน) โดยไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง

4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภาให้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาที่รับการประเมิน รวมนักศึกษาตกค้าง ใช้เป็นข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่  2.1

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

 

 

 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

        ในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกของการเปิดรับนักศึกษา เพื่อศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา แนวโน้มของอัตราคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาจึงไม่มีผลดำเนินการและไม่ประเมินในองค์ประกอบของตัวบ่งชี้นี้

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ดำเนินการสำรวจความพึงใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร โดยนักศึกษาตอบแบบสอบถามผ่านระบบ google form ที่ URL:

https://docs.google.com/forms/d/19SGHsI0WFveq7acmYGBpWkHZfjlbjnC0A-o4x-VNDGc/edit#responses

 

 

แผนภาพที่ 5 แบบสอบถามในระบบ google form

 

ประกอบด้วยประเด็นคำถาม ดังนี้

ด้านความเหมาะสมต่อกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร

1.       การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร

2.       การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.       การกำหนดรายวิชาตามแผนการศึกษา

4.       การกำหนดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา

5.       การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในรายวิชา

6.       การวัดและประเมินผลในรายวิชา

7.       การจัดการข้องร้องเรียนของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร .......................................................

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา : หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา ใน มคอ.2 ของหลักสูตร

-    นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวโน้มทางพลศึกษาและกีฬา เพื่อนำไปสู่ประเด็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ และกรอบแนวคิดการวิจัยได้

-    นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การวิจัย ออกแบบเชิงบูรณาการทางพลศึกษาและกีฬาหรือสุขภาวะได้มีข้อเสนอแนะจากการสำรวจ

-    ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอนอย่างแท้จริง ทำให้เข้าใจได้ง่าย แต่อยากให้มีการบันทึกคลิปการสอน หรือมีการจัดทำคลิปการสอนในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำมาเปิดดูซ้ำ ๆ ได้เพื่อเป็นการทบทวนและทำความเข้าใจมากขึ้น

-    ควรมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่สนใจศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านสื่ออย่างน้อยเป็นที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ เช่น เชียงใหม่cm108.com

-    ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการทำวิจัยเพิ่มขึ้น เช่น กำหนดให้มีการทำงานนิพนธ์ภาคเรียนละ 1 เรื่องต่อคน

-    อยากให้มีคู่มือที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยในอนาคต

-    อยากให้มีการเน้นในการต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อหรือการทำวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน

-    ห้องเรียนมีความเหมาะสม ห้องปฎิบัติการมีอุปกรณ์ครบครัน แต่อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้ลำบากต่อการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชั้นเรียน ยังขาดความพร้อมสำหรับอาจารย์ผู้สอน ทั้งสายโปรเจ็กเตอร์ กระดานไวท์บอร์ด หรือสมาร์ทบอร์ด เป็นต้น

-    ด้านห้องปฏิบัติการมีความพร้อม แต่อุปกรณ์มีความล้าสมัย ในบางอุปกรณ์ - ด้านระบบเครือข่าย อาจมีความล่าช้าไปบ้าง

-    ด้านแหล่งเรียนรู้/ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น มีค่อนข้างน้อย

-    มหาวิทยาลัยควรมี email เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งานเพื่อการสมัครและสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาได้ และควรเข้าร่วมเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อให้สามารถเข้าดูข้อมูลได้

-    ควรมีระบบสืบค้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและมีแหล่ะข้อมูลเฉพาะของระดับดุษฎีบัณฑิต และควรปรับปรุงห้องเรียนให้พร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับดุษฎีบัณฑิต

 

ปีการศึกษา

ผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ย)

 

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

4.50-5.00

ระดับดีมาก

2560

-

-

3.50-4.49

ระดับดี

2561

-

-

2.50-3.49

ระดับปานกลาง

2562

-

-

1.50-2.49

ระดับพอใช้

2563

4.20

ระดับดี

0.00-1.49

ระดับปรับปรุง

 

 

หมายเหตุ : 1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

         2. ให้อธิบายว่ามีการสำรวจความพึงพอใจโดยใช้เครื่องมืออะไร ได้ผลการสำรวจอยู่ระดับไหน มีข้อเสนอแนะอย่างไร

 

1)   ผลการจัดการข้อร้องเรียน

       ในปีการศึกษา2563 ไม่มีการร้องเรียนของนักศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ (ถ้ามี) ถ้าไม่มีก็บอกไม่มี

ลำดับที่

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ผลการจัดการข้อร้องเรียน

-

-

-

-

-

-

 

 

 

  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ตัวบ่งชี้ 2.1) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

          ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬาไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา

 ลำดับที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

1

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)

 

 

          ด้านคุณธรรมจริยธรรม

N/A

 

          ด้านความรู้

N/A

 

          ด้านทักษะทางปัญญา

N/A

 

          ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

N/A

 

         ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

N/A

         ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (สำหรับคณะศึกษาศาสตร์)

N/A


2

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)Œ

N/A

3

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (คน) 

N/A

4

ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษา) (/Œ)*100

N/A

หมายเหตุ : - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน

                   - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)

 

ผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดั[ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)

          วันที่สำรวจ พฤษภาคม 2564

          รายละเอียด บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก และแบบสรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ภาคผนวก ตารางที่ 2.2-1)

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผลงานวิชาการของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

ที่

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

ผลถ่วงน้ำหนัก

1

0.10

-บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

 

 

2

0.20

- บทความวิจัยรือความวิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์นรางานสืเนื่อารปชุมวิาการระดับชาติ

5

1.00

3

0.40

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

 

 

4

0.60

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

2

1.20

5

0.80

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

-

-

6

1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

 

 

รวม

7

2.20

ค่าร้อยละของผลรวมน้ำหนักผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

(ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานฯx100)/จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาฯ

(220x100)/0

=220

220

แปลงค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5

(กำหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

(ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักผลงานฯX5)/80

 

(220x5X)/80
=13.75

5

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา  

ที่

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

 

1.        

0.20

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online

-

-

2.        

0.40

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

-

-

3.        

0.60

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

-

4.        

0.80

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

-

-

5.        

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

-

-

รวม

-

-

 

ตารางที่  3 ข้อมูลพื้นฐานผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

ที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

ผลถ่วงน้ำหนัก

1.        

รวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

7

2.00

2.        

รวมผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

-

-

3.        

รวมผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

-

-

4.        

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกทั้งหมด

-

-

5.        

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

200

6.        

คะแนนประเมิน

5

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด

อื่นๆ

จำนวนนักศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

S

W

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

พล 018139

นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬาเพื่อสุขภาวะ

1/2563

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

พล 088045

สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 1

1/2563

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

มศ 055021

ภาษาอังกฤษสำหรบบัณฑิตศึกษา

1/2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

5

พล 088046

สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 2

2/2563

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

พล 018135

สถิติและการออกแบบการวิจัยทางพลศึกษา

2/2563

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

พล 019136

ยุทธวิธีการสอนและการประเมินทางพลศึกษาและกีฬา

2/2563

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

มศ 055056

ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์

2/2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

5

 

 

 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียน

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

(ตัวบ่งชี้ 5.1)

- การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร

1. ระบบกลไก

ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

สถาบัน

การพลศึกษา

กำหนดแผนพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตศึกษา

สาขาพลศึกษาและกีฬา

ê

ประเมินบริบทเพื่อออกแบบหลักสูตร

- วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ,ทางสังคม,ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

- ประเมินความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตร

- ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดทำหลักสูตร

ê

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตฯ

Do

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ

ร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตศึกษา

สาขาพลศึกษาและกีฬา

 

ê

Check

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ

วิพากษ์

(ร่าง)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาพลศึกษาและกีฬา

 

ê

 

 

Act

คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

เสนอหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาพลศึกษาและกีฬา

เข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย และมีมติอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

 

เสนอ สกอ. รับทราบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาพลศึกษาและกีฬา

มหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ

 

2. การนำระบบกลไกไปสู่ปฏิบัติ/ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำเนินการตามระบบกลไก  มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่เป็นระบบ มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันการพลศึกษา ซึ่งต่อมาเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดำเนเนการวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ เพื่อสังเคราะห์เป็นร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ประกอบด้วย

- วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ,ทางสังคม,ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของหทาวิทยาลัย

- ประเมินความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตร

- ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดทำหลักสูตร

- วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

- วิเคราะห์แหล่งสนับสนุนทางวิชาการ

- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเปิดสอนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

- สำรวจความต้องการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาพลศึกษาและกีฬา

โดยสามารถเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ได้ในปีการศึกษา 2563

เอกสารอ้างอิง

- มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-5-5.1-01

- รายงานการประชุม  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันการพลศึกษา เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2561

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.1-01

- ผลสำรวจความต้องการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาพลศึกษาและกีฬา

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-5-5.1-02

 

 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ

ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากเปิดหลักสูตรเป็นปีแรก

 


การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

(ตัวบ่งชี้ 5.2)

- การกำหนดผู้สอน

ระบบกลไก

หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา  มีระบบกลไกการกำหนดผู้สอนดังนี้

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

สำรวจคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กำหนด, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์, ความประสงค์ในการสอน และเกณฑ์ภาระงาน

ê

วางระบบการกำหนดอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาและสอน

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กำหนด, ความเชี่ยวชาญ,

ความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์, ความประสงค์ในการสอน

และเกณฑ์ภาระงาน

ê

Do

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน

ลงปฏิบัติการสอนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

ตามแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ê

Check

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ประเมินผู้สอนตามรายวิชาที่เปิดสอน

ในปีการศึกษา 2563

ê

 

 

Act

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

นำผลประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการกำหนดผู้สอนรายวิชา

ในปีการศึกษาต่อไป

 

มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา นำระบบการกำหหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนซึ่งพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กำหนด, ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ตรงกับรายวิชา ซึ่งจะพิจารณาควบคู่กับความประสงค์ในการสอนรายวิชาต่าง ๆ จากคณาจารย์ในหลักสูตร และการกระจายเกณฑ์ภาระงานที่เหมาะสม

ทั้งนี้ในกระบวนการจัดตารางสอนยึดตามแผนการเรียนที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งเป็นการวางแผนตลอดปีการศึกษา

เอกสารอ้างอิง

- แผนการเรียน ใน มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-5-5.1-01

- ตารางสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปีการศึกษา 2563

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-5-5.2-02

 

- การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน

ระบบกลไก

ระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบ

การจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน

 

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

จัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน

ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา และส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา

ê

Do

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

จัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน

ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา และส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา

ê

- ติดตามและตรวจสอบการจัดส่ง มคอ.3 ให้เป็นไปตามกำหนด

- ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3

ê

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

Check

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ประเมินกระบวนการกำกับติดตามและตรวจสอบ

การจัดทำแผนการเรียนรู้(มคอ.3)และการจัดการเรียนการสอน

ê

Act

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

นำผลประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3)

และการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป

 

การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

ในการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ได้นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ โดยการชี้แจงระบบกลไกเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่กำกับติดตามการจัดทำ มคอ.3 ที่ถูกต้องสมบูรณ์ สอดคล้องกับ มคอ.2 และส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา ด้วยวิธีติดตามจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นรายบุคคล รวมถึงกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏใน มคอ.3

เอกสารอ้างอิง

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-4-4.1-01

 

การประเมินกระบวนการ

มีการประเมินกระบวนการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

- ประเมินการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ด้วยเอกสาร มคอ.3 เชิงประจักษ์ จากการตรวจสอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผลประเมินพบว่า มคอ3.มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบการจัดทำ มคอ.3 สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตรฯ

- ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏใน มคอ.3 จากการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ที่ประเมินโดยนักศึกษา พบว่าการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์บางรายวิชาควรปรับปรุง ในประเด็นความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา และการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

เอกสารอ้างอิง

- ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 โดยนักศึกษา

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-5-5.2-03

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-5-5.2-04 (ตัวอย่างแบบประเมิน)

 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์

ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากยังไม่อยู่ในระยะการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์

ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากยังไม่อยู่ในระยะการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

 

- การช่วยเหลือ กำกับติดตามในการทำหัวข้อวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากยังไม่อยู่ในระยะการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

 

การประเมินผู้เรียน

(ตัวบ่งชี้ 5.3)

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระบบกลไก

ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ออกแบบวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที่กำหนดใน มคอ.2

ê

Do

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

จัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ที่แสดง วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ê

ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3

ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ê

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน

Check

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน

ประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report)

ตามแบบ มคอ.5

ê

Act

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน

นำผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report)

ตามแบบ มคอ.5 ไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในปีการศึกษาต่อไป

 

การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ถ่ายทอดกระบวนการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแสดงวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้ง 5 ด้าน มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย รวมถึงแสดงสัดส่วน/ค่าน้ำหนักคะแนนของผลการเรียนรู้ให้ชัดเจนทุกด้าน คือ

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อดำเนินการเรียนการสอนครบถ้วนตามแผนจัดการเรียนรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ ตัดสินผลการเรียน แล้วรายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา (Course Report) ตามแบบ มคอ.5

 

เอกสารอ้างอิง

- มคอ.3 รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-5-5.3-01

 

 

 

การประเมินกระบวนการ

เมื่อดำเนินการเรียนการสอนครบถ้วนตามแผนจัดการเรียนรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ ตัดสินผลการเรียน แล้วรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) ตามแบบ มคอ.5 ประกอบด้วย

1. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรูปตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา

2. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน

3. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

4. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกต

5. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา

    - ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน

    - ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรูป

6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

    -วิ ธีทวนสอบ

    - สรุปผลการทวนสอบ

7. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา

    - ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา

    - ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ของนักศึกษา

เอกสารอ้างอิง

- มคอ.5 รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-5-5.3-02

 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ระบบกลไก

ระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

กำหนดแผนการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563

ê

 

 

Do

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา

ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 2 รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1 รายวิชา

ê

Check

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ประเมินกระบวนการ

การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา

ê

Act

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

นำผลการประเมินกระบวนการ

การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา

ในปีการศึกษาต่อไป

 

การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา คือ

วิชา พล 018139 นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬาเพื่อสุขภาวะ

วิชา พล 088045 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 1

วิชา พล 018135 สถิติและการออกแบบการวิจัยทางพลศึกษา

ประเด็นการทวนสอบ ประกอบด้วย

1. ด้านเนื้อหาการสอน โดยทวนสอบเนื้อหาใน มคอ.3 หมวดที่ 3 ข้อ 1 คำอธิบายรายวิชา ว่ามีความสอดคล้องกับ มคอ.3 หมวดที่ 5 ส่วนที่ 1 แผนการสอน รวมถึงสอดคล้องกับการรายงานใน มคอ.

2. ด้านการวัดและประเมินผล

    2.1 ทวนสอบเครื่องมือวัดและประเมินผล โดยตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตาม TQF ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

    2.2 ทวนสอบความเหมาะสมและคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล โดยตรวจสอบความเหมาะสมและคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลว่าสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการวัดและประเมินผลตาม TQF ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

    2.3 ทวนสอบผลการเรียน (เกรด) ว่าคะแนนที่ผู้เรียนได้รับสอดคล้องกับข้อกำหนดใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ส่วนที่ 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้

และข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนารายวิชาของคณะกรรมการทวนสอบ คณะกรรมการทวนสอบ ประกอบด้วย

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน จำนวนรายวิชาละ 2 ท่าน

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรายวิชาละ 1 ท่าน

ผลประเมินพบว่า

วิชา พล 018139 นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬาเพื่อสุขภาวะ มีค่าเฉลี่ย 3.44

วิชา พล 088045 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 1 มีค่าเฉลี่ย 3.74

วิชา พล 018135 สถิติและการออกแบบการวิจัยทางพลศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.08

 

- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7)

ระบบกลไก

ระบบการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7)

 

กลไกผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ

Plan

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

จัดทำรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5

ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา และส่งรายงานภายใน 30 วัน

หลังจากปิดภาคการศึกษา

ê

Do

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

จัดทำรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5)

ครบถ้วนทุกรายวิชา และส่งรายงานภายใน 30 วัน

หลังจากปิดภาคการศึกษา

ê

-ติดตามและตรวจสอบการจัดส่ง มคอ.5 ให้เป็นไปตามกำหนด

-ตรวจสอบความถูกต้องสมบูณ์รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.5

ê

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) (มคอ.7)

ê

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จัดทำประชาพิจารณ์

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)

(มคอ.7) และรายงานการประเมินตนเอง

 (Self Assessment Report : SAR)

ê

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

รับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)

(มคอ.7)และรายงานการประเมินตนเอง

 (Self Assessment Report : SAR)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

Check

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ประเมินกระบวนการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7)

ê

Act

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

นำผลประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนา

ในปีการศึกษาต่อไป

 

การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน จัดทำรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ครบถ้วนทุกรายวิชา และส่งรายงานภายใน 30 วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) (มคอ.7) และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ของปีการศึกษา 2563

 

- การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

 ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากยังไม่อยู่ในระยะการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

1)

อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 4 คน มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

การประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

การประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

R ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

£ ไม่รับการประเมิน

2)

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ  มคอ.2  ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

R ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

£ ไม่รับการประเมิน

3)

มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา(ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.3 โดยส่งครบทุกรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา

วันเปิดการเรียนการสอน

มคอ.

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด

 

จำนวนรายวิชาที่ส่งก่อนเปิดภาคเรียน

ต้น

 3 สิงหาคม 2563

มคอ.3

2

2

ปลาย

14 ธันวาคม 2563

มคอ.3

2

2

R ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

£ ไม่รับการประเมิน

4)

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา(ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์)

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.5 และโดยส่งครบ
ทุกรายวิชาภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ภาคการศึกษา

วันสิ้นสุด

ภาคการศึกษา

มคอ

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด

จำนวนรายวิชาที่ส่งภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ต้น

26 พฤศจิกายน 2563

มคอ.5

2

2

ปลาย

  7 เมษายน 2564

มคอ.5

2

2

R ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

£ ไม่รับการประเมิน

5)

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ มคอ.7 ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

R ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

£ ไม่รับการประเมิน

6)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3  จำนวน 3 วิชา  จากจำนวน  7 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 42.85

R ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

£ ไม่รับการประเมิน

7)

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ  การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

เปิดหลักสูตรเป็นปีแรก ไม่มีผลการประเมิน มคอ.7  จึงไม่สามารถพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ  การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

£  ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

R ไม่รับการประเมิน

8)

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน 1 คน คือ ดร.บุปผา ปลื้มสำราญ และมีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับอาจารย์ท่านนี้โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการพูดคุย แนะนำในประเด็นต่าง ๆ คือ บทบาทหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล

R ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

£ ไม่รับการประเมิน

9)

อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนในรอบปีที่รับการประเมินได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพทุกคน คิดเป็นร้อยละ100

(ภาคผนวกตารางที่ 4.1-3)

R ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

£ ไม่รับการประเมิน

10)

จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

หลักสูตรมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจำนวน 1 คน และได้รับการพัฒนาจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

(ภาคผนวกตารางที่ 5.4-3)

R ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

£ ไม่รับการประเมิน


11)

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากเปิดหลักสูตรเป็นปีแรก และนักศึกษายังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1

£ ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

R ไม่รับการประเมิน

12)

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ไม่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

เนื่องจากเปิดหลักสูตรเป็นปีแรก นักศึกษาอยู่ในระหว่างศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามโครงสร้างหลักสูตร

 

£ ผ่าน

£ ไม่ผ่าน

R ไม่รับการประเมิน

รวมตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา 2563

9 ข้อ

 

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่าน

เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5

5 ข้อ

 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5

100

 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน

9 ข้อ

 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

100

 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ

          ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนไม่ปกติ

 

การไม่เปิดรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามโครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

          ในปีการศึกษาไม่มีรายวิขาที่ไม่เปิดรายวิชา ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามโครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

 

คุณภาพของการสอน

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน

 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน

รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง

มี

ไม่มี

มศ 055021

ภาษาอังกฤษสำหรบบัณฑิตศึกษา

1

P

 

-ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา

-การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

พล 018139

นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬาเพื่อสุขภาวะ

1

P

 

 

พล 088045

สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 1

1

P

 

 

พล 088046

สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 2

2

P

 

 

พล 018135

สถิติและการออกแบบการวิจัยทางพลศึกษา

2

P

 

-การประเมินผลหลายรูปแบบซึ่งผู้เรียนทราบวิธีการประเมินและมีส่วนร่วมในการกำหนดสัดส่วน

-ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

พล 019136

ยุทธวิธีการสอนและการประเมินทางพลศึกษาและกีฬา

2

P

 

-การประเมินผลหลายรูปแบบซึ่งผู้เรียนทราบวิธีการประเมินและมีส่วนร่วมในการกำหนดสัดส่วน

-จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

มศ 055056

ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์

2

P

 

-ความตรงต่อเวลา
-การเตรียมการสอน

-ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา

-การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

 

หมายเหตุ ปรับปรุงเฉพาะรายวิชาที่มีผลประเมินระดับ ปานกลาง/น้อย/น้อยที่สุด

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม

รายด้าน

ค่าเฉลี่ยเทอม 1

ค่าเฉลี่ยเทอม 2

ค่าเฉลี่ยรวม

1. ด้านความรับผิดชอบ

 

 

 

   1.1 ความตรงต่อเวลา

4.80

4.80

4.80

   1.2 การเตรียมการสอน

4.60

4.60

4.60

   1.3 ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน

5.00

4.60

4.80

   1.4 ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา

4.40

4.60

4.50

ค่าเฉลี่ย

4.70

4.65

4.67

2. ด้านเทคนิคการสอน

 

 

 

   2.1 การใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้

4.40

4.80

4.60

   2.2 การบูรณาการสอนร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ

4.60

4.80

4.70

ค่าเฉลี่ย

4.50

4.80

4.65

3. ด้านความเป็นครู

 

 

 

   3.1 การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

4.80

4.80

4.80

   3.2 การรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน

5.00

4.60

4.80

ค่าเฉลี่ย

4.90

4.70

4.80

4. ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

   4.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์

5.00

4.80

4.90

   4.2 ให้ข้อมูลชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้

4.60

4.60

4.60

   4.3 จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ....

4.60

4.60

4.60

   4.4 มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ซึ่งผู้เรียน...

4.40

4.40

4.40

   4.5 บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่นเน้น...

4.60

4.60

4.60

ค่าเฉลี่ย

4.64

4.60

4.62

5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

 

 

   5.1 ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

4.20

4.40

4.30

   5.2 ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้น

4.40

4.60

4.50

   5.3 ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา คู่มือ เว็บไซต์ หรือการได้เสวนากับผู้เชี่ยวชาญ

 

4.60

 

4.80

 

4.70

ค่าฉลี่ย

4.40

4.60

4.50

6. ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน

-ควรปรับปรุงเครื่องอำนวยความสะดวกในการเรียน

 

 

ค่าเฉลี่ยรวม

4.62

4.67

4.64

 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน

มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม

การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน

ปรับปรุงการออกแบบเครื่องมือการวัด และกำหนดเกณฑ์การประเมิน

ความรู้

-

-

ทักษะทางปัญญา

การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน

ปรับปรุงการออกแบบเครื่องมือการวัด และกำหนดเกณฑ์การประเมิน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ

การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน

ปรับปรุงการออกแบบเครื่องมือการวัด และกำหนดเกณฑ์การประเมิน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน

ปรับปรุงการออกแบบเครื่องมือการวัด และกำหนดเกณฑ์การประเมิน

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี R      ไม่มี £

จำนวนอาจารย์ใหม่ 1 คน จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1 คน

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จำนวน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)

1

 

มีประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ทางการกีฬา”

1

 

มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ด้านการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ทางการกีฬา

โครงการอบรม การพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)

1

 

มีประโยชน์การบริหารหลักสูตร

การประชุมชี้แจงการขอรับพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vidio Conference)

1

 

มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

1

 

มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

แนวคิดและประเด็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

1

 

มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานวิจัย การเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การอออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ

1

 

มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานวิจัย การเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

-สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ:รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น

-วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการเลือกสถิติ

1

 

มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานวิจัย การเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

-การวิเคราะห์ แปลผล และการนำเสนอผลที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป

-เทคนิคการรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

1

 

มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานวิจัย การเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

KM การขอทุนวิจัยจากภายนอก

2

 

มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานวิจัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนว Outcome-Based Education

1

 

มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน

การพัฒนาศักยภาพครู หัวข้อ “สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูดอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน”

1

 

มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน

การประชุมวิชการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1

2

 

มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานวิจัย การเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการเรียนรู้กระบวนการเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17

4

 

มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานวิจัย การเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการเรียนรู้กระบวนการเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติ

 

 

 

           หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร

 

การบริหารหลักสูตร

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

(ตัวบ่งชี้ 6.1)

ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรฯ มีระบบระบบกลไก และกระบวนการที่ทางหลักสูตรได้วางแผนและดำเนินการด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตั้งแต่การเสนอศักยภาพในการเปิดสอนในระดับปริญญาเอก เป็นต้นมานั้น ทำให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ตั้งงบประมาณเพื่อจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่

1.เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

2.ห้องเรียน สื่อ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก

3. ฐานข้อมูลในการสืบค้น

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของนักศึกษา

ระบบกลไก

หลักสูตรฯ ได้กำหนดระบบกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้

1. สำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับนักศึกษา

2. ดำเนินการเพื่อให้ได้มาเพื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามที่ได้รับการร้องขอ

นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรฯ ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเสนอของบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้ใช้ในการเรียน การค้นคว้า การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งอุปกรณ์สื่อ อิเลคทรอนิกส์ ที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งการเสนอขอฐานข้อมูลในการสืบค้นไปยังส่วนกลาง

การประเมินกระบวนการ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการตามระบบกลไกที่ได้วางไว้ คือ มีการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งทำให้ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนในภาคปลายปีการศึกษา 2563 พบว่า นักศึกษามีความต้องการให้ปรับปรุงระบบ Internet ให้มีความเร็วและเสถียรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนแบบ online จากสถานการณ์ Covid19 รวมทั้งต้องการให้มหาวิทยาลัยมี อีเมล (Email) เพื่อให้นักศึกษาสมัครและสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า และยังต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย

   การดำเนินการเพื่อให้ได้มาเพื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามที่ได้รับการร้องขอนั้น โดยเมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม 2564  ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ได้ดำเนินการจัดประชุมทางระบบออนไลน์ ชี้แจงให้ทุกวิทยาเขตดำเนินการทดลองใช้ ระบบสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัย (tnsu.ac.th/   

EDS- TNSU) ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ในTNSU Webmail

(EDS for  TNSU) เพื่อเป็นการนำร่องการใช้ระบบ และการให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ต่อไป

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

        หลักสูตรฯ พบว่า ระบบกลไก และกระบวนการที่ทางหลักสูตรได้วางแผนและดำเนินการนั้น มีประสิทธิภาพทำให้สามารถดำเนินการได้บรรลุบางเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งยังขาดในเรื่องของระบบฐานข้อมูล ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของส่วนกลาง

        ทั้งนี้หลักสูตรฯ จะได้นำเสนอผลการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนในปีการศึกษา 2564 ต่อคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้แจ้งต่อไปยังวิทยาเขต

 

เอกสารอ้างอิง

- แบบคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ กลางปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-6-6.1-01

- บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

  รหัสเอกสาร CMI-Ph.D(PE-S)-6-6.1-02

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

 

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและพลศึกษา เปิดหลักสูตรเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2563 จึงยังไม่มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ

การนำไปดำเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

สรุปการประเมินหลักสูตร

การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่สำรวจ) วันที่สำรวจ .............................

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและพลศึกษา เปิดหลักสูตรเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2563 จึงยังไม่มีการประเมินจากผู้สำเร็จการศึกษา

 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

N/A

N/A

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………

 

 

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)

กระบวนการประเมิน ……………………………………………………………………..

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

N/A

N/A

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………

 

 

 

 

 

หมวดที่ 7 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

 

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา

แผนดำเนินการ

กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา เปิดหลักสูตรเป็นปีแรกในปีการศึกษา  

2563 จึง ไม่อยู่ในกระบวนการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน และไม่มีแผนที่เสนอในรายงานปีที่ผ่านมา

 

แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี 2564

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ

             หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา กำหนดวางแผนปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563

 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

P          ขอรับรองว่าข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดำเนินการจริง

1.       Pเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น ๆ อีก

2.       มีประสบการณ์ผลงานวิจัย

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ หนึ่ง

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

สาเหตุการบาดเจ็บทางการกีฬาของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 จังหวัด
สุโขทัย.

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560.: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม.
หน้า 3164-3173.

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

คุณภาพของการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิจัยทางการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา.

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. หน้า 2226-2232.

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

ปัจจัยในการสมัครใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์”.

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. 11(1): หน้า 111-119.

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

The Decision Factors of Thai athletes in Participating in the 8th Asean School Games.

International Conference on Sport Management
2017, September 14-15, 2017. Hochi Minh: Ton Duc Thang University Vietnam.
pp.341-348.

 

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

The Decision Factors of Thai athletes in Participating in the 8th Asean School Games. International

Conference on Sport Management
2017, September 14-15, 2017. Hochi Minh: Ton Duc Thang University Vietnam. pp.
341-348.

 

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

Factors Affecting Recognition and Motivation Toward the Development of The Athletes Performance in Institute of Physical Education Chiangmai Campus

Proceedings of 8th Institute of Physical Education
International Conference, 19-21 August 2018. The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand,
Institute of Physical Education. pp. 577-581.

 

ดร.ยงยุทธ ตันสาลี

Results of Promoting Physical Fitness Activities in Sports and Recreational Learning Under “Moderate Class More Knowledge”
Policy for Primary School Students’ Health (Years 4-6) in Chiang Mai, Thailand.

Proceedings of 8th Institute of Physical Education International Conference, 1 9 -2 1
August 2018. The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand, Institute of Physical Education.
pp. 1126-1131

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ สอง

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

ความคาดหวังและความพึงพอใจของคนในชุมชนที่มีต่อบทบาทการบริการวิชาการและจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของคณะ
ศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. นครปฐม:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. หน้า 2502-2511

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 วันที่ 8-9
ธันวาคม 2559. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. หน้า 2267-2281.

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเสริม
คุณภาพด้วยการใช้จักรยานเพื่ออกกำลังกายของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 วันที่ 8-9 ธันวาคม
2559. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. หน้า 2282-2289.

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

ผลของโปรแกรมการเต้นแอโรบิค
แบบตาราง 9 ช่อง และแบบสเต็ปแอโรบิคที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกลไกของนักศึกษาชั้นที่ปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง.

การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560.
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.หน้า 911-923.

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

ผลการใช้โปรแกรมการฝึกแบบสถานี
โดยใช้น้ าหนักถ่วงเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ.

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 วันที่ 7-8
ธันวาคม 2560. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.หน้า 3615-3626.

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของ
นักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 117-127.

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

ความต้องการของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่.

วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา. 10(2): หน้า 307-321.

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

Exercise Models of Lower Secondary Students in Charity School of Buddhism Temples in
Northern Regio.

Proceedings of 6th Institute of Physical Education International
Conference, 6-8 July, 2016. Town in Town Hotel, Bangkok, Thailand, Institute of
Physical Education. pp. 350-354

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

Comparison of Athletes Lampang Sports School on Legs Muscles Strength
Trained between Body Weight and Weight Training

International Conference on
Sport Management 2017, September 14-15, 2017. Hochi Minh: Ton Duc Thang
University Vietnam. pp. 357-363.

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

The Decision Factors of Thai athletes in Participating in the 8th Asean School Games.

International Conference on Sport Management
2017.14-15 September 2017, September 14-15, 2017. Hochi Minh: Ton Duc Thang
University Vietnam. pp. 341-348.

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

The Decision Factors in Participating in the 8th Asean School Games.

Proceedings of 7th Institute of
Physical Education International conference, 28-30 June 2017, Town in Town Hotel,
Bangkok, Thailand, Institute of Physical Education. pp. 226-231

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

Factors Affecting the Exercise
Behavior of the Elderly in the Chiang Mai Municipality Stadium

Proceedings of
8th Institute of Physical Education International Conference, 19-21 August, 2018. The
Emerald Hotel, Bangkok, Thailand, Institute of Physical Education. pp. 1221-1230

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์

The Ethnic Students’ Life Living Adjustment Way The Institute of Physical Education Chiang Mai Campus

Proceedings of 8th Institute of Physical Education
International Conference, 19-21 August, 2018. The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand,
Institute of Physical Education. pp. 548-557

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ สาม

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาบางเกตบอลของนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 5. หน้า 589-599.

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

ความต้องการจ าเป็นในการให้บริการสนามฟุต
ซอลหญ้าเทีมในกรุงเทพมหานครตามทัศนะของผู้ใช้บริการ

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย.
12(2), 292-302.

 

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

ผลของการฝึ กพลัยโอเมตริก และการฝึ กพลัยโอเมตริกควบคู่

ความคล่องแคล่วว่องไวที่มี

ต่อพลังกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดด

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 หน้า H232-H239

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

ผลของการฝึกด้วยแรงต้านสามวิธีที่มีต่อความเร็วใน
การวิ่ง 50 เมตร

ผลของการฝึกด้วยแรงต้านสามวิธีที่มีต่อความเร็วใน
การวิ่ง 50 เมตร

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 หน้า H240-H247

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 หน้า H 248-H256

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษาสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ

วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 หน้า 55-69

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

การบูรณาการตาราง 5 X 5 ช่อง ประกอบจังหวะที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

การประชมุ วิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 หน้า 1864-1875

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

คุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

การประชมุ วิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 หน้า 4192-4200

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

Psychological Strategies Affecting
Success of Weightlifting Competiton in The National Schools Sports Games.
Proceedings of 6th Institute of Physical Education

International Conference, 6-8 July, 2016. Town in Town Hotel, Bangkok, Thailand, Institute of Physical Education. pp.
457-462.

 

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

Problem Situations of Rugby
Football Women’s Teams Preparation for The 32nd National Youth Games.
Proceedings of 7th Institute of Physical Education

International conference, 28-30
June 2017, Town in Town Hotel, Bangkok, Thailand, Institute of Physical Education.
pp. 644-652.

 

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

Multilateral cooperation marine sports administration model for
sustainable tourism development in andaman provinces

10th ICSES & 6th ACPES 2020

Theme: Sports Science for Sports and Exercise Performance, Physical Education,

Health Practices in Response to Current Global Challenges

On November - December, 2020 Organized by Srinakharinwirot University (SWU), Thailand

Online Activit.pp 60-66

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

The Effects of Muscle Stretching Training on Flexibility in the Fifth Grade

Students of Demonstration School of Srinakharinwirot University (Primary)

The 10th BENJAMITRA Network National & International Conference

Thai Higher Education Institutions: Empowering Towards Sustainable Development Goals. North-Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

May 22th,2020 pp.175-178

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

The Effects of Strength Training on the Abdominal Muscles that Affect Physical

Performance: A Sit-up of the Third Grade Students at SatitPrasarnmit Demonstration School (Primary)

The 10th BENJAMITRA Network National & International Conference

Thai Higher Education Institutions: Empowering Towards Sustainable Development Goals. North-Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

May 22th,2020 pp.171-174

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร คนที่ 1 : ดร.ยงยุทธ  ตันสาลี

 

 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน :  31 พฤษภาคม 2564

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 2 : ผศ.ดร.ศิริพร  สัตยานุรักษ์

 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน :   31 พฤษภาคม 2564

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 3 : รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำราญ

Shape

Description automatically generated with low confidence

 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน :   31 พฤษภาคม 2564

 

A picture containing text

Description automatically generated
 

 

 


     .....................................................................                               .....................................................................

                (นายยงยุทธ ตันสาลี)                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล)

       ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                                      รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

              วันที่ 31 พฤษภาคม 2564                                               วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้  มคอ.7

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ผ่าน/ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

1. การกำกับมาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร          ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

ผ่าน

 

 

 

คะแนน 0-5

 

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

N/A

 

 

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัย

ของผู้สำเร็จการศึกษา

5

 

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

2

 

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3

 

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

2

 

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

3

 

 

4.2 คุณภาพอาจารย์

3.33

 

 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

2

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

3

 

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

3

 

 

5.3 การประเมินผู้เรียน

3

 

 

5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

3

 

             

 

 

 

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

องค์

ประกอบที่

จำนวน

ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

การแปลผล

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

1

ผ่าน

หลักสูตร ได้มาตรฐาน

2

1

 

 

5.00

5.00

ดีมาก

3

3

2.33

 

 

2.33

ปานกลาง

4

3

2.77

 

 

2.77

ปานกลาง

5

4

3.00

3.67

 

3.34

ดี

6

1

 

3.00

 

3.00

ปานกลาง

รวม

ตบช.

12

7

4

1

 

 

ผลการประเมิน

 

2.70

3.34

5.00

3.11

ดี

แปลผล

 

 

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

 

 

 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set

รายการที่

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

ข้อมูลอาจารย์

1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

คุณวุฒิปริญญาตรี

 

 

คุณวุฒิปริญญาโท

 

 

คุณวุฒิปริญญาเอก

 3

2

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

คุณวุฒิปริญญาตรี

 

 

คุณวุฒิปริญญาโท

 1

 

คุณวุฒิปริญญาเอก