รายงานการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR : SAR)

 

ระดับคณะ

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

 

ปีการศึกษา 2563

(1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 

 

สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง ที่เน้นระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

คำนำ

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย
6 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (
SAR) ฉบับนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการนำไปกำหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา
การบริหาร การจัดเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้  ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงคุณภาพ ของการจัดการศึกษาของคณะต่อไป

 

 

                                                        (นายสุรชัย  พันธ์กำเนิด)

                                         รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีการศึกษา 2563  คณะวิทยาสาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 6 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 3.65 ผลการประเมินมีการดำเนินงานอยู่ในระดับดี  โดยแยกเป็นรายมาตรฐาน พบว่า

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.46  ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.14  ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00    ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.38 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับพอใช้

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ .....N/A.........  ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ............

           โดยมีผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า

             ด้านปัจจัยนำเข้า ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.94 ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน

  ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 .ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

  ด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ทำการวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 2 ด้าน ดังนี้

1.       ด้านผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหางบประมาณ อุดหนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ทั้งจากแหล่งทุนภายนอกและแหล่งทุนภายในให้กับคณาจารย์และนักศึกษาอย่างเพียงพอ

   1.2 ส่งเสริม และ สนับสนุน ให้มีการตีพิมพ์นำผลงานวิชาการและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

2.               ด้านการพัฒนาบุคลากร

2.1 ส่งเสริม และ สนับสนุน ให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

2.2 ส่งเสริม และ สนับสนุน ให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ

สารบัญ

 

หน้า

คำนำ

 

บทสรุปผู้บริหาร

 

สารบัญ

 

ส่วนที่ 1

ส่วนนำ

1

 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1

 

2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

3

 

3. โครงสร้างองค์กร

3

 

4. โครงสร้างการบริหาร

4

 

5. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ

4

 

6.หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

7

 

7.จำนวนนักศึกษา

8

 

8.จำนวนอาจารย์

8

 

9.จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

9

 

10.ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

9

 

11. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

11

 

12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

15

 

13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

16

 

 

 

 

 

สารบัญ (ต่อ)

 

หน้า

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงาน

 

 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

17

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

17

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

    19

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

    22

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

    24

 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม

    26

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

    26

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

30

 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ

    32

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ

    32

 

มาตรฐานที่ 4.ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

    35

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์

เผยแพร่หรือวิจัย

35

 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

   38

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

   38

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

   43

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

   48

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)

   51

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

   54

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม

   57

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่น
                 พื้นบ้านและกีฬาไทย

   58

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

   61

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

   63

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ

   65

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ

   73

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

   74

 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา

   77

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา

   77

ส่วนที่ 3

สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

   79

 

 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

   81

ภาคผนวก

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

   85

 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

 

 

การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง

 

 


สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: ส่วนที่ 1 ส่วนนำ

 

 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

          ชื่อหน่วยงาน

ชื่อคณะ             :       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

                                         :       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่    ต้นสังกัด  : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
                                                            กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          ที่ตั้ง

                   ที่อยู่                 :       68/1 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

                                                50200

                   หมายเลขโทรศัพท์  :       0-5322-5059

                   หมายเลขโทรสาร   :       0-5321-3629

                   สีประจำคณะ       :       สีแสด

                   เว็บไซต์             :       www.ipecm.ac.th

 

          ประวัติและความเป็นมา

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีการยกระดับจากสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เดิมชื่อว่าวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513 โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง  (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค ดังนั้น วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นวิทยาลัยพลศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
   จังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุเคราะห์ที่ดินจำนวน 10 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 22945 ซึ่งเป็นวัดร้างชื่อ วัดศรีบุญเรือง
ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารเรียนเดิม 3 ชั้น อาคารกิจการนักศึกษา สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส โรงประชุม โรงยิมส์พลศึกษา อาคารฝึกยูโด และอาคารฝึกมวย
สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ สนามเปตอง โรงรถ และสวนสุขภาพ ต่อมา พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวมและรับบริจาคเพิ่มเติม
สร้างเป็นสนามกีฬากลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด 71 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา ในส่วนสนามกีฬากลาง ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์
และความร่วมมือด้วยดีมาตลอด จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการขอใช้สถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างรวม  93
,499,000 บาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2541 แล้วเสร็จวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 รวมเวลา 750 วัน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 10 ชั้น ความสูง 40.00 เมตร ความกว้าง  16.00  เมตร  ความยาว  64.00  เมตร พื้นที่ใช้สอย  9
,472.00  ตารางเมตร เป็นห้องเรียน 34 ห้อง นอกนั้นเป็นห้องสำนักงาน
         
ห้องปฏิบัติการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาณ.
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ใน วันที่ 19 มกราคม 2544 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอาคารอเนกประสงค์หลังแรกของกรมพลศึกษา ที่สามารถอำนวยประโยชน
์ไปด้านการเรียนการสอนได้อย่างครบวงจร ทั้งทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ทางการศึกษา อาทิ ระบบการเรียนทางอินเตอร์เน็ต การเรียนในระบบห้องเรียนอัจฉริยะ  (
E - Classroom)
และห้องเรียนระบบเครือข่าย การเรียนการสอนทางไกล (
Video Conference) ตลอดจนการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพให้แก่ประชาชน
ในปีการศึกษา 2545
กรมพลศึกษาได้เสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา โดยรับนักศึกษาระดับ
ป.กศ.สูงวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 6 วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี
,
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
, วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา , วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี , วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ในปีการศึกษา 2547 คงเหลือ 3 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
, วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังดำเนินโครงการ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2545 สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วนราชการ
ในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จากนั้นได้มีการนำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาและได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต
ิเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นนิติบุคคล   ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีทั้งหมด 17 วิทยาเขต และมีโรงเรียนกีฬา 11 แห่ง เป็นส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะบริหารงานบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เริ่มการเรียน การสอนตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป ภายใต้การบริหารงานของสถาบัน

 

 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

          ปรัชญา

                   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พัฒนาคน พัฒนาชาติ

          วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิชาชีพขั้นสูงด้านการกีฬา

          พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน วิทยาศาสตร์การ

กีฬาและสุขภาพ

3. ให้บริการทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพแก่สังคม

4. อนุรักษ์ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาและด้านการเป็นผู้นำการออก      กำลังกายทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

 

 

3. โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. โครงสร้างการบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

5. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน)

    5.1 รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่

ปีการศึกษา 2563 (ปีที่รับการประเมิน)

ปีการศึกษา 2563 (ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งการบริหารงาน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งการบริหารงาน

1

ดร.จารุวัฒน์  

สัตยานุรักษ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ

ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์  

สัตยานุรักษ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ

ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

2

ผศ.พิมภา  

อิ่มสำราญรัชต์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

ผศ.พิมภา  

อิ่มสำราญรัชต์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

3

ดร.พริษฐ์  

บุญรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายแผนและพัฒนา

 

 

ดร.พริษฐ์  

บุญรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ฝ่ายแผนและพัฒนา

 

4

นางสาวณภัค   อุทัยมณีรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต                                          ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวณภัค   อุทัยมณีรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต                                          ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

5

นายนรินทร์  

แสงศรีจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร

นายนรินทร์  

แสงศรีจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร

6

นายพีรพล  

นวพันธ์จิรา

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นายอรรถพร

คำพวง

 

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

7

นายสุรชัย

พันธ์กำเนิด

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ

นายสุรชัย

พันธ์กำเนิด

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ

8

นางลักษณาพร  

วาทบัณฑิตกุล

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

นางลักษณาพร  

วาทบัณฑิตกุล

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

9

ผศ.บุญชัย       

เลิศพิริยะชัยกุล 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.บุญชัย       

เลิศพิริยะชัยกุล 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

  5.2 คณะกรรมการประจำคณะ (ตามคำสั่ง)

ลำดับที่

ปีการศึกษา 2563 (ปีที่รับการประเมิน)

ปีการศึกษา 2563 (ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสุรชัย

พันธ์กำเนิด

ประธาน

นายสุรชัย

พันธ์กำเนิด

ประธาน

2

ผศ.อดิศร

คันธรส

รองประธานกรรมการ

ผศ.อดิศร

คันธรส

รองประธานกรรมการ

3

นายบุญส่งวิญญา

กรรมการ

นายบุญส่งวิญญา

กรรมการ

4

ผศ.วนิดา

โนรา

กรรมการ

ผศ.วนิดา

โนรา

กรรมการ

5

ผศ.ทิวานันท์

ไชยประสิทธิ์

กรรมการ

ผศ.ทิวานันท์

ไชยประสิทธิ์

 

กรรมการ

6

ผศ.ดุสิต

สุขประเสริฐ

กรรมการ

ผศ.ดุสิต

สุขประเสริฐ

กรรมการ

7

นายนรินทร์

แสงศรีจันทร์

กรรมการ

นายนรินทร์

แสงศรีจันทร์

กรรมการ

8

น.ส.ทิพปภา

พิริยหะพันธุ์

กรรมการ

น.ส.ทิพปภา

พิริยหะพันธุ์

กรรมการ

9

น.ส.กุลชาดา

ศรีใส

กรรมการ

น.ส.กุลชาดา

ศรีใส

กรรมการ

10

ดร.จีราวรรณพรมจันทร์

กรรมการ

ดร.จีราวรรณ

พรมจันทร์

กรรมการ

11

นายปรัชญา

ชมสะห้าย

กรรมการ

นายปรัชญา

ชมสะห้าย

กรรมการ

12

ดร.ดารกา

พลัง

กรรมการ

ดร.ดารกา

พลัง

กรรมการ

13

นายเดิมพันบริบูรณ์

กรรมการ

นายเดิมพันบริบูรณ์

กรรมการ

14

นางพิมพิไล

เพาะเจาะ

กรรมการ

นางพิมพิไล

เพาะเจาะ

กรรมการ

15

น.ส.บุศบา

ปินตา

กรรมการและเลขานุการ

น.ส.บุศบา

ปินตา

กรรมการและเลขานุการ

16

น.ส.สุพรรณี

อินทนนท์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.สุพรรณี

อินทนนท์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563 (หลักสูตร 2563)

 

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

วิชาเอก

จำนวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร

รูปแบบการจัดการศึกษา

1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

   : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

   : Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

   : B.Sc. (Sports and Exercise Science

ไม่มี

ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

Bachelor of Science Program in Health Promotion and Development

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

   : วิทยาศาสตรบัณฑิต

(การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

   : วท.บ. (การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

   : Bachelor of Science (Health Promotion and Development)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

   : B.Sc. (Health Promotion and Development)

ไม่มี

ไม่น้อยกว่า

128 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

 

 

 

 

7. จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563   (รายงาน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง)

  ชั้นปี

หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

รวม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

58

47

46

47

-

198

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

55

25

40

35

-

155

รวม

113

72

86

82

-

353

8. จำนวนอาจารย์ (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

     8.1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

จำนวน (คน)

รวม

ทั้งหมด

ปฏิบัติงานจริง

ลาศึกษาต่อ

ปริญญาเอก

3

3

-

3

ปริญญาโท

20.5

20.5

-

20.5

ปริญญาตรี

1

1

-

1

รวม

24.5

24.5

-

24.5

 

      8.2 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวน (คน)

รวม

ทั้งหมด

ปฏิบัติงานจริง

ลาศึกษาต่อ

ศาสตราจารย์

-

-

-

-

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5)

-

-

-

-

รองศาสตราจารย์

1

1

-

1

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4)

-

-

-

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

2

-

2

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

-

-

-

-

อาจารย์

20.5

20.5

-

20.5

ครูชำนาญการ (คศ.2)

1

1

-

1

ครู (คศ.1)

-

-

-

-

รวม

24.5

24.5

-

24.5

 

 

 

9. บุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

วุฒิการศึกษา

จำนวน (คน)

รวม

ทั้งหมด

ปฏิบัติงานจริง

ลาศึกษาต่อ

ปริญญาเอก

-

-

-

-

ปริญญาโท

1

1

-

1

ปริญญาตรี

5

5

-

5

ต่ำกว่าปริญญาตรี

-

-

-

-

รวม

6

6

-

6

 

หมายเหตุ   นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานพิเศษอื่นที่สังกัดคณะ เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำในคณะ แต่กรณีปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงที่คณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต

10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

10.1 งบประมาณประจำปี 2563  

แผนงานผลผลิต

งบรายจ่าย

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวมทั้งสิ้น

              -  

    18,948,180.00

       25,308,600.00

    1,091,500.00

     2,146,294.00

       47,494,574.00

แผนงานส่งเสริม          และพัฒนากีฬา

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตที่1:                ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสาตร์สุขภาพ

              -  

    18,143,700.00

       25,308,600.00

    1,091,500.00

     2,146,294.00

       46,790,094.00

ผลผลิตที่2:                การให้บริการด้านกีฬา

              -  

        510,480.00

                        -  

                   -  

                    -  

            510,480.00

ผลผลิตที่3:                    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

              -  

        194,000.00

                        -  

                   -  

                    -  

            194,000.00

 

 

 

10.2 งบประมาณประจำปี 2563  รายงานที่ได้รับงบประมาณ

แผนงานผลผลิต

งบรายจ่าย

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวมทั้งสิ้น

              -  

    12,374,660.00

       16,236,500.00

   

570,500.00

     1,451,100.00

       30,632,760.00

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตที่1:            ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสาตร์สุขภาพ

              -  

    11,823,800.00

       16,236,500.00

   

528,000.00

 

   925,400.00

       29,513,700.00

ผลผลิตที่2:                การให้บริการด้านกีฬา

              -  

        405,360.00

                        -  

                   -  

                    525,700.00

            931,060.00

ผลผลิตที่3:                 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

              -  

        194,500.00

                        -  

                   42,500.00

                    -  

            188,000.00

 

10.3 อาคารสถานที่

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน

หมายเหตุ

1

อาคารเรียน

2

ทั้ง 3 คณะ ใช้ร่วมกัน

2

ห้องเรียนปกติ

33

3

ห้องฝึกปฏิบัติการทางภาษา

2

4

ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3

5

ห้องวิทยาศาสตร์

1

6

โรงฝึกพลศึกษา

1

7

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

8

ห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (ห้องนวด)

1

9

ห้องสืบค้นสารสนเทศคณะ

-

10

สนามฟุตบอล

1

11

สระว่ายน้ำ

1

12

สนามเทนนิส

1

13

สนามเปตอง

1

 

11. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่านมา

รายการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2562

การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน

-

-

-

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

1. แบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 ของแต่ละหลักสูตร

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดทำแบบสอบถามที่มีประเด็นคำถามครบถ้วนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตรงกับ มคอ.2 ในแต่ละหลักสูตร

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำแบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 ของทั้ง 2 หลักสูตร

2. การบริหารหลักสูตรไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือมีการกำหนด

เป้าหมายแต่ยังไม่ชัดเจนใน 7 ตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1

2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ชัดเจนในตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) และแสดงใน มคอ.7 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ชัดเจนใน 7 ตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงกระบวนการ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม

1. ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่มีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ (คะแนน 1.45)

1.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นำเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในวารสารที่มีระดับคุณภาพสูงขึ้น (Impact factor หรือค่าถ่วงน้ำหนักสูง) หรืออยู่ในฐาน TCI 1 หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐาน Scopus

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณาจารย์นำเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในวารสารที่มีระดับคุณภาพดีขึ้น โดยจัดโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

2. คณาจารย์มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

2. ไม่มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ใน ปีการศึกษา 2562

2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน อย่างจริงจังเพื่อให้บุคคลหรือองค์กรภายนอกนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ประโยชน์ โดยให้อาจารย์เจ้าของผลงานทำการเผยแพร่ หรือนำไปให้บริการวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ได้นำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ

ไม่มี

 

 

 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

1. ผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้เป็นการนับเฉพาะกิจกรรมที่ดำเนินการ แต่ไม่ได้นับแยกเป็นประเภทของการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

 

1. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดประเภทของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ การวิจัย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพดำเนินการจัดกิจกรรมแยกประเภทของการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่างชัดเจน

 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2562 แต่ยังไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานภาพของการเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งควรเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2564-2568

1. ผู้บริหารคณะและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2564-2568 และประสานงานกับผู้บริหารส่วนกลางเพื่อใช้เป็นแผนในการดำเนินการที่สอดคล้องกัน

1. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2564-2568

 

 

 

 

2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตร แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจและข้อมูลการเงินในการคำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

2. ผู้บริหารคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำข้อมูลการเงินมาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอย่างจริงจัง และนำผลไปใช้ในการบริหารหลักสูตร

2. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตร

ในปีการศึกษา 2563

 

3. ทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง แต่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงนั้นไม่มีการดำเนินการอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการนำปัญหามาตั้งเป็นประเด็นความเสี่ยง ทำให้แผนบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ

3. ผู้บริหารคณะ มีการสำรวจประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงให้ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดลำดับความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 3 อันดับแรกที่มีความเสี่ยงสูงสุด โดยต้องประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและดำเนินการติดตามประเมินผลของแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ

3. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงให้มีการดำเนินการอย่างครบถ้วน

4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้มี การดำเนินการจัดการความรู้ แต่ไม่เป็นตามหลักวิชาการและไม่ได้ดำเนินการเผยแพร่ องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม

4. ทีมผู้บริหารคณะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนกลยุทธ์จัดการความรู้ร่วมกัน โดยกำหนดประเด็นความรู้ให้ชัดเจน และดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

โดยใช้แนวทางดังนี้ คือ ในระดับคณะต้องมีประเด็นการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยและนวัตกรรม

สำหรับในระดับหน่วยงานสนับสนุนต้องมีอย่างน้อย 1 ประเด็น ในเรื่องของการสนับสนุนการทำงาน เช่น เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind ซึ่งการดำเนินงานอาจทำร่วมกันทั้ง 3 คณะ และเป็นผลงานของวิทยาเขตที่ทุกคณะสามารถนำไปเผยแพร่ได้เหมือนกัน

4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง การจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยและนวัตกรรม โดยการดำเนินงานทำร่วมกันทั้ง 3 คณะ และมีการเผยแพร่องค์ความรู้

 

5. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและโครงการปฏิบัติการประจำปี ไม่สะท้อนวัตถุประสงค์ของแผนอย่างครบถ้วนทุกประเด็น

จึงทำให้การประเมินความสำเร็จของแผนและโครงการปฏิบัติการประจำปีไม่ได้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้

5. ผู้บริหารคณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการให้ชัดเจน และกำหนดว่าต้องมีการประเมินความสำเร็จของแผนและโครงการ เพื่อจะใช้ในการเสนอแก่คณะกรรมการประจำคณะและวิทยาเขต เพื่อใช้ในการพิจารณา และนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานในปีถัดไป

5. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการให้ชัดเจน และมีการประเมินความสำเร็จ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ และวิทยาเขต ได้พิจารณา

6. คุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำมีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

6.ผู้บริหารคณะวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาให้อาจารย์ทุกคนได้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง รวมทั้งจะต้องมีการวางแผนพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์

6. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

7. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งเงินเงินรายได้และเงินงบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ (คะแนน 0.17

และ 0.16)

7. ผู้บริหารคณะและผู้เกี่ยวข้องมีดำเนินการจัดโครงการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการให้กับตนเองและวิทยาเขต รวมทั้งนำไปใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

7. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินการจัดโครงการดังนี้

1. จัดโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างผลงานทางวิชาการให้กับตนเองและวิทยาเขต รวมทั้งนำไปใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะดำเนินการของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงินภายนอก

2. จัดโครงการจัดการความรู้ด้านวิจัย เรื่อง วิธีการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 

ไม่มี

 

 

 

12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

             1. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ในหน่วยงานพร้อมกำหนดกรอบภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน โดยให้ครอบคลุมระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบติดตามคุณภาพ และระบบประเมินคุณภาพ โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน กล่าวคือ ให้กำหนดผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลทุกตัวบ่งชี้

             2. จัดทำแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่นำเอาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของปีที่ผ่านมา ไปกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและมีการกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานโดยให้ปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กำหนด

             3. ดำเนินการตามแผน โดยให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

             4. ร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์ม รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในการคำนวณแต่ละตัวบ่งชี้ให้มีความเข้าใจตรงกัน

             5. พัฒนาระบบการติดตามและการประเมินคุณภาพภายในโดยฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง จัดระบบการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินต้องไม่ใช่บุคลากรของหน่วยงานนั้น

             6. แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมและจัดทำรายงานการประเมินตนเองหรือรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี และจัดส่งต้นสังกัดตามปฏิทินการปฏิบัติงานและรายงานให้สาธารณชนทราบ

             7.  นำผลการประเมินคุณภาพประจำปีไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

             8. จัดทำแผนพัฒนาระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบติดตามคุณภาพ และระบบประเมินคุณภาพ

13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

 

 

 

 

 

 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

         

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ

dusit_2214@hotmail.com

095-2493962

 

เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ

 

สูตรการคำนวณ

คะแนนที่ได้

=

 

ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต

ทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

 

หมายเหตุ

            การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 

 

 

 


 

ผลการดำเนินงาน

 

ลำดับที่

หลักสูตร

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต

1

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

4.90

2

การส่งเสริมสุขภาพ

4.93

ผลรวมของค่าเฉลี่ย

9.83

คะแนนที่ได้

4.92

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

3.50

9.83

4.92

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.1-คณะ-1-(CMI-sci)

แบบรายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2    บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ

                    การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ

dusit_2214@hotmail.com

095-2493962

 

เกณฑ์การประเมิน

             ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะรวมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ (กรณีมีหลักสูตรปริญญาโท)

 

สูตรการคำนวณ

กรณีที่ 1 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี

คะแนนที่ได้ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ

 

กรณีที่ 2 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

คะแนนที่ได้ =

 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ

+

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ

 

 

2

 

 

 

 

ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 

เกณฑ์การประเมิน

           ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ

 

สูตรการคำนวณ

คะแนนที่ได้

=

 

ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

 

ประเด็นที่ 2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

      ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เกณฑ์การประเมิน

           ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ

          

สูตรการคำนวณ

 

คะแนนที่ได้

=

 

ผลรวมของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดของคณะ

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 

ลำดับที่

หลักสูตร

คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตฯ

1

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

5.00

2

การส่งเสริมสุขภาพ

5.00

ผลรวมของคะแนน

5.00

 

ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

ลำดับที่

หลักสูตร

คะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักฯ

1

 

 

2

 

 

ผลรวมของคะแนน



 

คะแนนที่ได้  = (Œ+)/2 (กรณีมีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

3.50

5.00

5.00

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.2-1-คณะ-1-(CMI-sci)

แบบรายงานสรุปคะแนนจากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นายปรัชญา ชมสะห้าย

Assassin_pong@hotmail.com

099-2390774

 

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 

 

สูตรการคำนวณ

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

× 100

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

× 5

80

 

หมายเหตุ:

1.      นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน

2.      จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง
เช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา
2563

-  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 59

-  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งตรงกับรหัส 60

ผลการดำเนินงาน

ที่

รายการ

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง Œ

คน

82

2

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 

คน

46

3

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ  Ž

คน

26

4

รวมจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ทุกหลักสูตรของคณะ =+Ž

คน

72

5

ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ

= /Œ*100

ร้อยละ

87.80

6

คะแนนที่ได้ =*5/80

คะแนน

5.00

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 87.80

5.00

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.3-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

1.3-คณะ-2-(CMI-sci)

รายงานสรุปข้อมูลนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ

1.3-คณะ-3-(CMI-sci)

รายงานสรุปข้อมูลนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์การการออกกำลังกายและกีฬา

1.3-คณะ-4-(CMI-sci)

แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

1.3-คณะ-5-(CMI-sci)

แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2563

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา            

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.ดารกา  พลัง

Darafa_72@hotmail.com

081-19520709

 

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50

 

สูตรการคำนวณ

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ

 

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ

× 100

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้

=

 

ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ

× 5

 

50

 

หมายเหตุ

1.    การนับจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TNSU English Test แต่ระดับปานกลางขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

2.    จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง
เช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา
2563

-  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 59

- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งตรงกับรหัส 60


 

ผลการดำเนินงาน

ที่

รายการ

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง Œ

คน

82

2

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

คน

13

3

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดหลักสูตรการส่งสริมสุขภาพŽ

คน

11

4

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ =+Ž

คน

24

5

ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ = /Œ*100

ร้อยละ

29.27

6

คะแนนที่ได้ =*5/50

คะแนน

2.93

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 29.27

2.93

×

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.4-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

1.4-คณะ-2-(CMI-sci)

รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ

1.4-คณะ-3-(CMI-sci)

รายงานสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

1.4-คณะ-4-(CMI-sci)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

 

 

 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: มาตรฐานที่  2  ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม

 

                                                                  

ตัวบ่งชี้ 2.1      ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวกนกวรรณ บัณฑุชัย

Ganokwon.bun@gmail.com

086-6731543

              

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้

            เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

สูตรการคำนวณ

1.       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

1.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

X 100

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

1.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำคณะ

× 5

 

30

 

 

 

หมายเหตุ

1.     ผลงานทางวิชาการ หมายถึง งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ

2.     ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา

3.     จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ

4.     อาจารย์ประจำหนึ่งคนสามารถมีผลงานทางวิชาการได้มากกว่าหนึ่งรายการ

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 2.1-1 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

ที่

ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ

ค่าน้ำหนัก

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

ผลถ่วงน้ำหนัก

1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.20

2

0.40

2

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

0.40

0

0

3

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.40

0

0

4

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60

0

0

5

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

0

0

6

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00

0

0

7

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

1.00

0

0

8

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00

0

0

9

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

1.00

0

0

10

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

1.00

0

0

11

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00

1

1.00

12

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

1.00

0

0

รวม

3

1.40

 

 ตารางที่ 2.1-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ  

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน

ผลถ่วงน้ำหนัก

1

ผลงานทางวิชาการและผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด

3

1.40

2

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด

24.5

3

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ x100/Ž = 

5.71

4

คะแนนที่ได้ = *5/ร้อยละที่ได้คะแนนเต็ม 5 ของแต่ละคณะ

0.95

 

ผลการประเมินตนเอง:

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 30

ร้อยละ 5.71

0.95

X

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.1-คณะ-1-(CMI-sci)

แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ

2.1-คณะ-2-(CMI-sci)

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

2.1-คณะ-3-(CMI-sci)

งานวิจัย เรื่องแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาตามการรับรู้ของบัณฑิตใหม่

2.1-คณะ-4-(CMI-sci)

งานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้รูปแบบโปรแกรมสร้างสุขผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชนเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2.1-คณะ-5-(CMI-sci)

ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2      ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวกนกวรรณ บัณฑุชัย

Ganokwon.bun@gmail.com

086-6731543

 

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจำคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป

สูตรการคำนวณ

 

1.       คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

 

จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ

× 100

 

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ

 

2.       แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้

=

 

ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจำคณะ

X 5

 

50

 

หมายเหตุ

1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ ให้นับจากผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับประเมิน

2. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจำคณะให้นับจากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจำคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณก่อนปีที่รับการประเมิน 1 ปี เช่น รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก และทุนส่วนตัว

3. อาจารย์ประจำคณะ เป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล

ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน

4. การนับผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ถ้ามีการนำผลการวิจัย หรือนวัตกรรม 1 เรื่องไปใช้

ประโยชน์หลายด้าน ให้นับได้ 1 เรื่องเท่านั้น

 

 

ผลการดำเนินงาน        

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ Œ

คน

3

2

จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด  =Ž+++

เรื่อง

1

 

2.1 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ   Ž

เรื่อง

1

 

2.2 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

เรื่อง

0

 

2.3 การใช้ประโยชนเชิงชุมชน/ สังคม

เรื่อง

0

 

2.4 ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เรื่อง

0

3

ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด =/Œ*100

ร้อยละ

33.33

6

คะแนนที่ได้ =*5/50

คะแนน

3.33

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 33.33

3.33

X

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.2-คณะ-1-(CMI-sci)

แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2.2-คณะ-2-(CMI-sci)

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ปีการศึกษา 2563

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

2.2-คณะ-3-(CMI-sci)

งานวิจัยเรื่อง Effects Of Using Judo Skills Training Program To Improve Mechanical Performance Of The First Year Students With Low Physical Fitness ตีพิมพ์เผยแพร่ วันที่ 19-21Agu, 2018.หน้า 782 เวที Institute Of Physical Education International conference ครั้งที่ 8


 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: มาตรฐานที่  3  ผลลัพธ์การบริการวิชาการ

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    ผู้รับบริการทางวิชาการ

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวสุวลักษณ์ โลหกุล

b0951463248@gmail.com

-

 

เกณฑ์การประเมิน

           โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป

 

สูตรการคำนวณ

   1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

 

 

   จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

 

x 100

10,800

 

         

            2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

 

x 5

90

 

 

หมายเหตุ

          การนับจำนวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมินและนับซ้ำได้

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 3.1-1 รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ

ที่

เดือน

จำนวนผู้รับบริการ  (คน)

หมายเหตุ

1

ตุลาคม 2562

2,104

 

2

พฤศจิกายน 2562

1,989

 

3

ธันวาคม 2562

1,851

 

4

มกราคม 2563

227

 

5

กุมภาพันธ์ 2563

2,013

 

6

มีนาคม 2563

863

 

7

เมษายน 2563

0

 

8

พฤษภาคม 2563

0

 

9

มิถุนายน 2563

0

 

10

กรกฎาคม 2563

0

 

11

สิงหาคม 2563

2,131

 

12

กันยายน 2563

1,977

 

รวม

13,155

 

 

  ตารางที่ 3.1-2 ผลการดำเนินงาน

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เป้าหมายจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ ระดับคณะใน
วิทยาเขต
Œ

คน

10,800  

2

จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

คน

13,155

3

ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ

Ž=/Œ*100

ร้อยละ

100

4

คะแนนที่ได้ = Ž*5/90

คะแนน

5

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

5

            

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

3.1-คณะ-1-(CMI-sci)

แบบรายงานการให้บริการทางวิชาการ

3.1-คณะ-2-(CMI-sci)

แบบรายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: มาตรฐานที่  4   ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

ปีการเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.กุลชาดา ศรีใส

Kulachadasrisaisai@gmail.com

095-6783023

 

เกณฑ์การประเมิน

             โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100

 

สูตรการคำนวณ

         1. คำนวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ

ร้อยละที่ได้ =

 

   จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ

 

x 100

2

 

                  2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

   ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ

 

x 5

100

 

 

หมายเหตุ

1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ต้องดำเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งฟื้นฟู

   อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือ วิจัย

2. การวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ยัง

   ไม่ได้นำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้

3. การนับจำนวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน

4. ในการดำเนินงานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได

 

 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ประเภทกิจกรรมที่ดำเนินการ

ลักษณะการดำเนินกิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

(จังหวัด)

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

(คน)

หมายเหตุ

การละ

เล่นพื้นบ้าน

กีฬาไทย

การฟื้นฟู

การอนุรักษ์

การเผยแพร่

การวิจัย

1

โครงการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

/

/

 

/

/

 

เชียงใหม่

60 คน

 

                            

ตารางที่ 4.1-2 ผลการดำเนินงาน

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เป้าหมายจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ระดับคณะในวิทยาเขต Œ

กิจกรรม

2

2

จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมดของคณะ 

กิจกรรม

2

3

ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมดของคณะ Ž=/Œ*100

ร้อยละ

100

4

คะแนนที่ได้ =Ž*5/100

คะแนน

5

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

5

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

4.1-คณะ-1-(CMI-sci)

แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีไทย 5 ปี

4.1-คณะ-2-(CMI-sci)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่องนโยบายหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

4.1-คณะ-3-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย


 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: มาตรฐานที่  5 การบริหารจัดการ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์

nataphat.ple@gmail.com

088-2603971

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1. มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้มีการศึกษาเอกสาร ประกาศระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ระดับอุดมศึกษาเพื่อใช้ในการจัดทำประกาศนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ และมีการดำเนินการจัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านวิจัยนวัตกรรม

2. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ 3. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

 

5.1-1-คณะ-1-(CMI-sci)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบ บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

2.มีระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และมีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อจัดทำระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการของคณะ และได้ชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

5.1-2-คณะ-1-(CMI-sci)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

5.1-2-คณะ-2-(CMI-sci)

แผนภาพระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

3. มีแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้มีการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการในการจัดทำแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ และดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ที่ระบุรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการครบทั้ง 3 ด้าน และสอดคล้องกับนโยบาย ระบบและกลไก การพัฒนา ผู้เรียนแบบบูรณาการ ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้านวิจัยนวัตกรรม 2. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ 3. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5.1-3-คณะ-1-(CMI-sci)

แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

5.1-3-คณะ-2-(CMI-sci)

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

 1. ด้านวิจัยและนวัตกรรม

ในรายวิชาดังนี้

- นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา (วท083085)

-อุบัติเหตุในผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาล (วท 073170)

5.1-3-คณะ-3-(CMI-sci)

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

2. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ในรายวิชาดังนี้

- การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย (วท083160)

- การนวดเพื่อสุขภาพ (วท082007)

5.1-3-คณะ-4-(CMI-sci)

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

3. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ในรายวิชาดังนี้

- วิถีไทยกับการดำรงชีวิต (สศ31008)

- แอโรบิกดานซ์ (พล031316)

4. มีการดำเนินงานตามแผน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ที่ระบุรายวิชาในหลักสูตร ตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ทั้ง 3 ด้าน โดยได้มีการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการในแต่ละด้านในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านวิจัยและนวัตกรรม

ในรายวิชาดังนี้

- นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา (วท083085)

-อุบัติเหตุในผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาล (วท 073170)

2. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ในรายวิชาดังนี้

- การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย (วท083160)

- การนวดเพื่อสุขภาพ (วท082007)

3.ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ในรายวิชาดังนี้

- วิถีไทยกับการดำรงชีวิต (สศ31008)

- แอโรบิกดานซ์ (พล031316)

5.1-4-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2563

 

5. มีการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาผู้เรียนแบบบูร-ณาการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา-การ และจัดทำรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ และแผนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ

5.1-5-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงานตามการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

ปีการศึกษา 2563

 

 

6. มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาผู้เรียนแบบบูร-ณาการได้ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ในปีการศึกษา 2564

5.1-6-คณะ-1-(CMI-sci)

แผนพัฒนาการดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2564

5.1-6-คณะ-2-(CMI-sci)

มคอ.5 รายละเอียดของรายวิชา

 1. ด้านวิจัยและนวัตกรรม

ในรายวิชาดังนี้

-นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา (วท083085)

-อุบัติเหตุในผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาล (วท 073170)

5.1-6-คณะ-3-(CMI-sci)

มคอ.5 รายละเอียดของรายวิชา

2. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ในรายวิชาดังนี้

-การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย (วท083160)

- การนวดเพื่อสุขภาพ (วท082007)

5.1-6-คณะ-4-(CMI-sci)

มคอ.5 รายละเอียดของรายวิชา

3.ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ในรายวิชาดังนี้

- วิถีไทยกับการดำรงชีวิต (สศ31008)

- แอโรบิกดานซ์ (พล031316)

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวสุวลักษณ์ ลโหกุล

kobeeba@hotmail.com

-

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้มีการประชุมจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีลักษณะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตครอบคลุมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2563

5.2-1-คณะ-1-(CMI-sci)

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563

5.2-1-คณะ-2-(CMI-sci)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563

2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตครอบคลุมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้มีการดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตครอบคลุมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ดังนี้

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ได้จัดโครงการ ดังนี้

- โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยในโครงการมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษารู้จักการเสียสละ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความซื่อสัตย์สุจริต

2. ด้านความรู้ ได้จัดโครงการ ดังนี้

- โครงการพื้นฐานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้การทำสบู่สมุนไพรโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในโครงการได้มีการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสอนให้นักศึกษาทำสบู่สมุนไพร เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

- โครงการเสริมหลักสูตรวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โดยในตัวโครงการจะประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้การจัดโปรแกรมการฝึกฝนสภาวะจิตใจของนักกีฬา 2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะพันผ้าเทปสำหรับนักกีฬา และ 3. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้นำการออกกำลังกายและกีฬาในสถานประกอบการของนักศึกษา

3 ด้านทักษะทางปัญญา ได้จัดโครงการ ดังนี้

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยในโครงการนักศึกษาจะร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางกีฬามานำเสนอต่อคณะกรรมการในกิจกรรมสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้จัดโครงการ ดังนี้

- โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมคณะวิทยาศาสต์การกีฬาและสุขภาพ โดยในโครงการมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสามัคคี

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ ดังนี้

- โครงการพื้นฐานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ 2 เสริมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการเอกสาร ซึ่งในโครงการมีการฝึกให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีจากโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำเอกสาร

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 อบรมทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับสมัครงาน โดยในกิจกรรมวิทยากรมีการสอนการเตรียมเอกสารสมัครงาน การกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ การเขียนจดหมายแนะนำตัว และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษา           กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยในกิจกรรมวิทยากรมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

5.2-2-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

5.2-2-คณะ-2-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพื้นฐานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

5.2-2-คณะ-3-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการโครงการเสริมหลักสูตรวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย

5.2-2-คณะ-4-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

5.2-2-คณะ-5-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาในโครงการการส่งเสริมบริบทด้านประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยวิทยากรมีการบรรยายถึงบทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการ  ศึกษา และมีการเสริมทักษะความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามขั้นตอน PDCA

5.2-3-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมบริบทด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้ดำเนินการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในทุกกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการ และได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมในแต่ละโครงการและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

5.2-2-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

5.2-2-คณะ-2-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพื้นฐานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

5.2-2-คณะ-3-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการโครงการเสริมหลักสูตรวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย

5.2-2-คณะ-4-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

5.2-2-คณะ-5-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รวมรวมผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5.2-5-คณะ-1(CMIsci)

รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

จากผลการประเมินในข้อ 5 คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ร่วมประชุม และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาในการใช้เป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป และใช้ในการจัดทำร่างแผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564

5.2-6-คณะ-1-(CMI-sci)

บันทึกข้อความส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาและแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 2563

5.2-6-คณะ-2-(CMI-sci)

ร่างแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3     การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

ชนิดตัวบ่งชี้       กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวกนกวรรณ บัณฑุชัย

ganokwun.bun@gmail.com

086-6731543

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

 

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1. มีการกำหนดนโยบายและทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้จัดทำร่างนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัยและนวัตกรรมของคณะ พร้อมทั้งนำเสนอให้ผู้บริหารลงนามและประกาศใช้

5.3-1-คณะ-1-(CMI-sci)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และ แนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม

5.3-1-คณะ-2-(CMI-sci)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการ วิจัยและนวัตกรรม 

2. มีระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พร้อมทั้งมีการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรมให้กับบุคลากรของคณะรับทราบเพื่อนำสู่การลงมือปฏิบัติ

5.3-2-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานการประชุมฯ

5.3-2-คณะ-2-(CMI-sci)

ภาพแสดงระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม

5.3-2-คณะ-3-(CMI-sci)

คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ นวัตกรรม

3. มีแผนการวิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม

 

5.3-2-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

5.3-3-คณะ-1-(CMI-sci)

แผนการวิจัยและนวัตกรรม

ปีการศึกษา 2563

4. มีการดำเนินการตามแผน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้จัดดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม

5.3-4-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563

5. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนด้านการวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม

 

5.3-4-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563

5.3-5-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

5.3-5-คณะ-2-(CMI-sci)

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563

6.มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำร่างแผนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์รายงานการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม

5.3-6-คณะ-1-(CMI-sci)

ร่างแผนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

                      

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4       เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)

ชนิดตัวบ่งชี้         ปัจจัยนำเข้า

ปีการเก็บข้อมูล      ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวกนกวรรณ บัณฑุชัย

ganokwun.bun@gmail.com

086-6731543

 

          เกณฑ์การประเมิน

          โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)

             กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

             จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

             กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์)

             จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =
12,500 บาทขึ้นไปต่อคน

สูตรการคำนวณ           

1.       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

          1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

X5

25,000

 

หมายเหตุ

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ให้นับจำนวนเงินจากคำขอตั้งงบประมาณ

รายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ และ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่าง

ปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน

3. จำนวนอาจารย์ประจ าให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ

4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้

1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน

2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน

3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน

5. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป
ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 5.4-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้)

ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์

10,000

 

2

วิจัยเรื่อง ผลกระทบ  ของการเรียนการสอนเทนนิสด้วยวิธีแบบโดยตรงควบคู่กับการสอนแบบใบงาน

อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด

25,000

 

3

วิจัยเรื่อง การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เรื่องการพลัดตกหกล้ม

อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย

25,000

 

รวม

60,000

 

 

ตารางที่ 5.4-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะทั้งหมด Œ

บาท

60,000

2

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

คน

24.5

3

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะŽ =Œ/

บาท

2,449

4

คะแนนที่ได้ =Ž*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะตามเกณฑ์

คะแนน

0.49

 

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

25,000 บาท/คน

2,449 บาท/คน

0.49

X

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5.4-คณะ-1-(CMI-sci)

 

ขออนุมัติ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

5.4-คณะ-2-(CMI-sci)

 

ขออนุมัติ วิจัยเรื่องผลกระทบ  ของการเรียนการสอนเทนนิสด้วยวิธีแบบโดยตรงควบคู่กับการสอนแบบใบงาน

5.4-คณะ-3-(CMI-sci)

 

ขออนุมัติ วิจัยเรื่องการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เรื่องการพลัดตกหกล้ม

5.4-คณะ-4-(CMI-sci)

 

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา)

บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ

บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.5    เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ชนิดตัวบ่งชี้         ปัจจัยนำเข้า

การเก็บข้อมูล       ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวกนกวรรณ บัณฑุชัย

ganokwun.bun@gmail.com

086-6731543

 

เกณฑ์การประเมิน

            โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)

             กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

             จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน

             กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)

             จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

 

สูตรการคำนวณ   

1.       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

   

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

 

            1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

X5

50,000

 

หมายเหตุ

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้นับจำนวนเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ได้รับการประเมิน

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน

3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ

4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้

1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน

2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน

3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน

5. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป

 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 5.5-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

 

ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1

วิจัยเรื่อง การศึกษาการบาดเจ็บของนักกีฬาแฮนด์บอล ในระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ว่าร้อยตรีนรินทร์

อนันตกลิ่น

15,000

 

รวม

15,000

 

 

ตารางที่ 5.5-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะทั้งหมด Œ

บาท

15,000

2

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

คน

24.5

3

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะŽ =Œ/

บาท

612

4

คะแนนที่ได้ =Ž*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะตามเกณฑ์

คะแนน

0.06

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

50,000 บาท/คน

612 บาท/คน

0.06

X

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5.5-คณะ-1-(CMI-sci)

 

คำขออนุมัติ วิจัยเรื่อง การศึกษาการบาดเจ็บของนักกีฬาแฮนด์บอล ในระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

5.5-คณะ-2-(CMI-sci)

 

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา)

บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ

บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.บริหารการบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวสุวลักษณ์ โลหกุล

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1.มีการกำหนดนโยบายและทิศทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

N/A

N/A

2.มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม

N/A

N/A

3.มีแผนการบริการวิชาการแก่สังคม

N/A

N/A

4.มีการดำเนินงานตามแผน

N/A

N/A

5.มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

N/A

N/A

6.มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

N/A

N/A

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

N/A

N/A

N/A

N/A

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7    การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

ชนิดตัวบ่งชี้      กระบวนการ

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ดร.กุลชาดา ศรีไส

kullachadasrisaisai@gmail.com

095-6783023

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1.มีการกำหนดนโยบายด้านด้านการละเล่นพื้นบ้าน และ
 กีฬาไทย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น พื้นบ้านและกีฬาไทยของคณะ และเสนอประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของคณะ ให้ผู้บริหารลงนามและประกาศใช้

5.7-1-คณะ-1-(CMI-sci)

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง โยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน

และกีฬาไทยของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2.ระบบและกลไกการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย และมีการจัดประชุมคณะกรรมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อจัดทำระบบและ กลไกทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย พร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินงานตามระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย ให้กับบุคลากรของคณะรับทราบนำสู่การปฏิบัติ

5.7-2-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานการประชุมคณะคณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.7-2-คณะ-2-(CMI-sci)

ภาพแสดงระบบและกลไกทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของมหาวิทยาลัย

5.7-2-คณะ-3-(CMI-sci)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ กีฬาไทย

3.มีแผนการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

คณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่สอดคล้องกับประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของคณ

 

5.7-2-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานการประชุมคณะคณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.7-3-คณะ-1-(CMI-sci)

แผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย /รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

4.มีการดำเนินงานตามแผน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมีการจัดดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น พื้นบ้านและกีฬาไทย

5.7-3-คณะ-1-(CMI-sci)

แผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย /รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

5.มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

คณะกรรมการงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย พร้อมทั้งนำผลการดำเนินงานมาจัดทำรายงานตามแผนการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ กีฬาไทย และจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.7-5-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานการประชุมคณะคณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.7-5-คณะ-2-(CMI-sci)

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบกำกับติดตามการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทยปีการศึกษา 2563

6.มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

คณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ กีฬาไทย และร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนาการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ของปีการศึกษา 2564 ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์รายงานการดำเนินงานตามแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ กีฬาไทย

 

5.7-5-คณะ-1-(CMI-sci)

รายงานการประชุมคณะคณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.7-3-คณะ-1-(CMI-sci)

แผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย /รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.7-6-คณะ-1-(CMI-sci)

ร่าง แผนด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ปีการศึกษา 2564

5.7-6-คณะ-2-(CMI-sci)

แผนพัฒนาด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ปีการศึกษา 2563

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.8    อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดตัวบ่งชี้      ปัจจัยนำเข้า

ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา            

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

 

เกณฑ์การประเมิน

            โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

 

สูตรการคำนวณ

 

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

× 100

 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

X5

40

หมายเหตุ

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน

3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ

4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้

1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน

2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน

3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน

5. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป

6. การจัดทำข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)

ผลการดำเนินงาน      

ตารางที่ 5.8-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ

ลำดับที่

ประเภทอาจารย์

จำนวนทั้งหมด

(คน)

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน)

คุณวุฒิการศึกษา (คน)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน)

คิดเป็น

(คน)

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ตรี

โท

เอก

ไม่เกิน 6 เดือน

6 เดือน ไม่เกิน 9 เดือน

9 เดือนขึ้นไป

1

ข้าราชการ

17

14

2

1

-

1

13

3

-

-

17

17

2

สัญญาจ้าง

7.5

7.5

-

-

-

-

7.5

-

-

0.5

7

7.5

รวม

24.5

24.5

2

1

-

1

20.5

3

-

0.5

24

24.5

 

ตารางที่ 5.8-2 ผลการดำเนินงาน

ที่

รายการ

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ Œ

คน

24.5

2

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คน

3

3

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

Ž =/Œ*100

ร้อยละ

12.24

6

คะแนนที่ได้ =Ž*5/40

คะแนน

1.53

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 40

ร้อยละ 12.24

1.53

×

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5.8-คณะ-1-(CMI-sci)

แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา)

บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ

บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.9        อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ชนิดตัวบ่งชี้         ปัจจัยนำเข้า

ปีการเก็บข้อมูล     ปีการศึกษา         

 

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้กำกับติดตาม

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

นายสุรชัย พันธ์กำเนิด

surachaipankomnourd@gmail.com

086-9209677

 

เกณฑ์การประเมิน

            โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 

สูตรการคำนวณ

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

× 100

 

 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

 

ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการ

X5

60

 

หมายเหตุ

1. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ

            2. การประเมินผลการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2563

                        2.1 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้

                                     1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาโท บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)

                                    2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย  1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี

                        2.2  การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง  ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้

1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)

2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี)

3. การจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)

 

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 5.9-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ

ลำดับที่

ประเภทอาจารย์

จำนวนทั้งหมด

(คน)

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน)

คุณวุฒิการศึกษา (คน)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน)

คิดเป็น

(คน)

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ตรี

โท

เอก

ไม่เกิน 6 เดือน

6 เดือน ไม่เกิน 9 เดือน

9 เดือนขึ้นไป

1

ข้าราชการ

10

7

2

1

-

1

7

2

-

-

10

10

2

สัญญาจ้าง

5

5

-

-

-

-

5

-

-

-

5

5

รวม

15

12

2

1

-

 

 

 

 

 

15

15

 

3

15

15

 

ตารางที่ 5.9-1 ผลการดำเนินงาน

ที่

รายการ

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ Œ

คน

15

2

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

คน

2

3

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ (รศ.)Ž

คน

1

4

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ (ศ.)

คน

0

5

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด

 =+Ž+

คน

3

6

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

=/Œ*100

ร้อยละ

20.00

7

คะแนนที่ได้ =*5/60

คะแนน

1.67

 

ผลการประเมินตนเอง              

เป้าหมาย