2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 203,2201
C014,C025
A202
ED 203,2201
C014,C025
A202
ED 203,2201
C014,C025
A202
 


 


SE 108,2201
C035
S101
SE 108,2201
C035
S101
 


 


 


อังคาร SE 108,2201
C035
S103
SE 108,2201
C035
S103
SE 112,2201
C124
S103,S402
SE 112,2201
C124
S103,S402
 


SE 108,2201
C035
S103
SE 108,2201
C035
S103
 


 


 


พุธ SE 108,2201
C035
S102
SE 108,2201
C035
S102
ED 213,2201
C035
A203
ED 213,2201
C035
A203
 


SE 111,2201
C022
S103
SE 111,2201
C022
S103
SE 111,2201
C022
S103
 


 


พฤหัสบดี SE 108,2201
C035
S101
SE 108,2201
C035
S101
ED 213,2201
C035
A205
ED 213,2201
C035
A205
 


SE 108,2201
C035
S102
SE 108,2201
C035
S102
 


 


 


ศุกร์ ED 213,2201
C035
A206
ED 213,2201
C035
A206
 


 


 


ED 213,2201
C035
A204
ED 213,2201
C035
A204
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 203 กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู
SE 108 วท 031003 ชีววิทยาทั่วไป
SE 112 วท 071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น
ED 213 สข 011004 ยาและสารเสพติด
SE 111 วท 071001 กายวิภาคและสรีระวิทยา 1
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
S101 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3
S402 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 Sec.2
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4