2202-ห้องเรียน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 306,2202
C022
S302
SE 306,2202
C022
S302
 


 


 


SE 212,2202
C124
S203
SE 212,2202
C124
S203
SE 212,2202
C124
S203
 


 


พุธ ED 205,2202
C118
A201
ED 205,2202
C118
A201
ED 206,2202
C112
A201
ED 206,2202
C112
A201
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 205,2202
C118
A202
ED 205,2202
C118
A202
ED 206,2202
C112
A202
ED 206,2202
C112
A202
 


SE 216,2202
C022
S203
SE 216,2202
C022
S203
SE 216,2202
C022
S203
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 306 วท 072090 ระบาดวิทยา
SE 212 วท 072013 การปฐมพยาบาล
ED 205 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 206 พล 012008 หลักสูตรพลศึกษา
SE 216 วท 073137 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C118 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S302 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2