3310-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 212,3310
C029
A203
ED 212,3310
C029
A203
ED 212,3310
C029
A203
 


 


ED 205,3310
C118
A206
ED 205,3310
C118
A206
 


 


 


อังคาร ED 203,3310
C014,C025
A205
ED 203,3310
C014,C025
A205
ED 203,3310
C014,C025
A205
 


 


ED 203,3310
C014,C025
A203
ED 203,3310
C014,C025
A203
ED 203,3310
C014,C025
A203
 


 


พุธ ED 104,3310
C075
A104
ED 104,3310
C075
A104
ED 104,3310
C075
A104
 


 


ED 203,3310
C014,C025
A204
ED 203,3310
C014,C025
A204
ED 203,3310
C014,C025
A204
 


 


พฤหัสบดี ED 203,3310
C014,C025
A201
ED 203,3310
C014,C025
A201
ED 203,3310
C014,C025
A201
 


 


ED X01,3310
C006
A055
ED X01,3310
C006
A055
ED X01,3310
C006
A055
 


 


ศุกร์ ED 205,3310
C118
A204
ED 205,3310
C118
A204
ED 211,3310
C124
A204
ED 211,3310
C124
A204
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 212 สข 011003 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED 205 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 203 กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู
ED 104 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED X01 พล 032004 กรีฑา 2
ED 211 สข 011001 การสาธารณสุข
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C118 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
3310 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1
A055 ลก.กรีฑา2 Sec.1