5511-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 217,5511
C105
S203
SE 217,5511
C105
S203
SE 213,5511
C031
S203
SE 213,5511
C031
S203
 


SE 201,5511
C121
S201
SE 201,5511
C121
S201
SE 201,5511
C121
S201
 


 


อังคาร SE 404,5511
C031
S402
SE 404,5511
C031
S402
SE 304,5511
C031
S302
SE 304,5511
C031
S302
 


SE 202,5511
C034
S201
SE 202,5511
C034
S201
SE 202,5511
C034
S201
 


 


พุธ SE 203,5511
C034
S201
SE 203,5511
C034
S201
SE 203,5511
C034
S201
SE 404,5511
C031
S402
 


SE 301,5511
C052
S302
SE 301,5511
C052
S302
SE 301,5511
C052
S302
 


 


พฤหัสบดี SE 308,5511
C086
S302
SE 308,5511
C086
S302
SE 308,5511
C086
S302
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE 203,5511
C034
S202
SE 203,5511
C034
S202
SE 203,5511
C034
S202
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 217 วท 071034 ชีวิตและครอบครัว
SE 213 วท 074029 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
SE 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
SE 404 วท074025 สุขภาพแม่และเด็ก
SE 304 วท 073007 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
SE 202 ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE 203 วท 082135 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SE 301 ศท 051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE 308 วท 072095 สุขภาพและสุขภาวะ
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
S201 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1
S402 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 Sec.2
S302 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2
S202 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2