5512-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 109,5512
C074
S103
SE 109,5512
C074
S103
SE 109,5512
C074
S103
SE 109,5512
C074
S103
 


SE 303,5512
C086
S302
SE 303,5512
C086
S302
SE 303,5512
C086
S302
 


 


อังคาร SE 211,5512
C069
S203
SE 211,5512
C069
S203
SE 211,5512
C069
S203
SE 211,5512
C069
S203
 


ED U04,5512
C075
A007
ED U04,5512
C075
A007
ED U04,5512
C075
A007
 


 


พุธ ED 105,5512
C028
A105
ED 105,5512
C028
A105
SE 109,5512
C074
S102
SE 109,5512
C074
S102
 


ED 102,5512
C084
A103
ED 102,5512
C084
A103
ED 102,5512
C084
A103
 


 


พฤหัสบดี ED 104,5512
C075
A103
ED 104,5512
C075
A103
ED 104,5512
C075
A103
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


SE 109,5512
C074
S102
SE 109,5512
C074
S102
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 109 วท 021004 เคมีทั่วไป
SE 303 วท 072010 การควบคุมและป้องกันโรค
SE 211 วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
ED U04 กศ 042003 วิจัยทางการศึกษา
ED 105 พล 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED 102 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
ED 104 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3
S302 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A007 ลบ.วิจัยทางการศึกษา Sec.1
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3