5513-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 201,5513
C121
S202
SE 201,5513
C121
S202
SE 201,5513
C121
S202
 


 


SE 113,5513
C029
S103
SE 113,5513
C029
S103
 


 


 


อังคาร SE 204,5513
C074
S201
SE 204,5513
C074
S201
SE 204,5513
C074
S201
SE 204,5513
C074
S201
 


SE 207,5513
C062
S202
SE 207,5513
C062
S202
SE 207,5513
C062
S202
 


 


พุธ SE 107,5513
C069
S101
SE 107,5513
C069
S101
SE 107,5513
C069
S101
 


 


ED 205,5513
C118
A203
ED 205,5513
C118
A203
ED Z04,5513
C004
A095
ED Z04,5513
C004
A095
 


พฤหัสบดี SE 107,5513
C069
S102
SE 107,5513
C069
S102
SE 107,5513
C069
S102
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE 110,5513
C062
S102
SE 110,5513
C062
S102
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
SE 113 วท 071125 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE 204 วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
SE 207 วท 082047 เวชศาสตร์การกีฬา
SE 107 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED 205 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED Z04 วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
SE 110 วท 081041 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C062 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C118 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S202 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3
S201 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1
S101 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A095 ลบ.สังคมวิทยาการกีฬา Sec.1
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2