5514-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 105,5514
C120
S101
SE 105,5514
C120
S101
SE 105,5514
C120
S101
 


 


SE 202,5514
C034
S202
SE 202,5514
C034
S202
SE 202,5514
C034
S202
 


 


อังคาร SE 105,5514
C120
S102
SE 105,5514
C120
S102
SE 105,5514
C120
S102
 


 


ED U05,5514
C064
A009
ED U05,5514
C064
A009
ED U05,5514
C064
A010
ED U05,5514
C064
A010
 


พุธ SE 105,5514
C120
S103
SE 105,5514
C120
S103
SE 105,5514
C120
S103
 


 


SE 109,5514
C074
S101
SE 109,5514
C074
S101
 


 


 


พฤหัสบดี SE 204,5514
C074
S202
SE 204,5514
C074
S202
SE 204,5514
C074
S202
SE 204,5514
C074
S202
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE 109,5514
C074
S101
SE 109,5514
C074
S101
SE 110,5514
C062
S101
SE 110,5514
C062
S101
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 105 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
SE 202 ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED U05 กศ 053005 จิตวิทยาสำหรับครู
SE 109 วท 021004 เคมีทั่วไป
SE 204 วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
SE 110 วท 081041 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C062 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S101 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1
S202 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A009 ลบ.จิตวิทยาสำหรับครู Sec.1
A010 ลบ.จิตวิทยาสำหรับครู Sec.2
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3