5515-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED T04,5515
C064
A405
ED T04,5515
C064
A405
 


 


 


ED T04,5515
C064
A404
ED T04,5515
C064
A404
 


 


 


อังคาร ED T04,5515
C064
A403
ED T04,5515
C064
A403
 


 


 


ED U03,5515
C005
A005
ED U03,5515
C005
A005
ED U03,5515
C005
A006
ED U03,5515
C005
A006
 


พุธ ED T04,5515
C064
A401
ED T04,5515
C064
A401
ED 205,5515
C118
A205
ED 205,5515
C118
A205
 


 


ED 111,5515
C124
A105
ED 111,5515
C124
A105
 


 


พฤหัสบดี ED T04,5515
C064
A406,B401
ED T04,5515
C064
A406,B401
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED T04,5515
C064
A402
ED T04,5515
C064
A402
ED S06,5515
C118
B301
ED S06,5515
C118
B301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T04 กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED U03 วท 082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED 205 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 111 สข 011001 การสาธารณสุข
ED S06 วท 072006 สุขภาพจิต
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
C118 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A405 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5
A404 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
A403 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
A005 ลส.สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย Sec.1
A006 ลส.สรีรวิทยาและการออกกำลังกาย Sec.2
A401 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
A406 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
B401 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
A402 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6