5516-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 207,5516
C062
S201
SE 207,5516
C062
S201
SE 207,5516
C062
S201
 


 


SE 310,5516
C062
S301
SE 310,5516
C062
S301
 


 


 


อังคาร ED 107,5516
C113
A105
ED 107,5516
C113
A105
ED 107,5516
C113
A105
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 214,5516
C061
S203
SE 214,5516
C061
S203
SE 214,5516
C061
S203
 


 


SE 310,5516
C062
S301
SE 310,5516
C062
S301
 


 


 


พฤหัสบดี ED 211,5516
C124
A205
ED 211,5516
C124
A205
 


 


 


SE 307,5516
C050
S302
SE 307,5516
C050
S302
SE 307,5516
C050
S302
 


 


ศุกร์ SE 114,5516
C069
S103
SE 114,5516
C069
S103
SE 114,5516
C069
S103
 


 


ED 102,5516
C120
A105
ED 102,5516
C120
A105
ED 102,5516
C120
A105
 


 ====== รายวิชา =====
SE 207 วท 082047 เวชศาสตร์การกีฬา
SE 310 วท 083052 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
ED 107 สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
SE 214 วท 074080 การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพ
ED 211 สข 011001 การสาธารณสุข
SE 307 วท 072097 สุขภาพองค์รวม
SE 114 วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ED 102 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
5516 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S201 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1
S301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
S302 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3