6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


SE 314,6611
C034
S301
SE 314,6611
C034
S301
 


ED 202,6611
C092
A203
ED 202,6611
C092
A203
ED 202,6611
C092
A203
 


 


อังคาร ED 202,6611
C092
A201
ED 202,6611
C092
A201
ED 202,6611
C092
A201
 


 


ED V11,6611
C069
A022
ED V11,6611
C069
A022
ED V11,6611
C069
A022
ED V11,6611
C069
A022
 


พุธ SE 312,6611
C068
S301
SE 312,6611
C068
S301
SE 312,6611
C068
S301
 


 


ED 202,6611
C092
A205
ED 202,6611
C092
A205
ED 202,6611
C092
A205
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 202,6611
C092
A202
ED 202,6611
C092
A202
ED 202,6611
C092
A202
 


 


ศุกร์  


 


SE 311,6611
C050
S301
SE 311,6611
C050
S301
 


ED 202,6611
C092
A206
ED 202,6611
C092
A206
ED 202,6611
C092
A206
 


 ====== รายวิชา =====
SE 314 วท 081003 ศัพท์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ED 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED V11 ศท 081001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE 312 พล 011011 กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE 311 วท 083062 การจัดธุรกิจการกีฬาและสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C092 อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
S301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1
A022 ลท.คณิตและสถิติในชีวิตประจำวัน Sec.1
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6