6612-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 305,6612
C050
S302,B301
SE 305,6612
C050
S302,B301
SE 305,6612
C050
S302,B301
 


 


ED 105,6612
C028
A101
ED 105,6612
C028
A101
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED U02,6612
C022,C113
A003
ED U02,6612
C022,C113
A003
ED U02,6612
C022,C113
A003
 


 


พุธ SE 302,6612
C079
S302
SE 302,6612
C079
S302
SE 302,6612
C079
S302
SE 302,6612
C079
S302
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 102,6612
C084
A101
ED 102,6612
C084
A101
ED 102,6612
C084
A101
 


 


ED 107,6612
C113
A101
ED 107,6612
C113
A101
ED 107,6612
C113
A101
 


 


ศุกร์ ED 106,6612
C009
A101
ED 106,6612
C009
A101
ED 106,6612
C009
A101
 


 


ED 104,6612
C075
A101
ED 104,6612
C075
A101
ED 104,6612
C075
A101
 


 ====== รายวิชา =====
SE 305 วท 072044 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ED 105 พล 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED U02 วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
SE 302 วท 071092 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ
ED 102 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
ED 107 สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ED 106 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED 104 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S302 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A003 ลบ.ป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Section 1