6613-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 104,6613
C075
A105
ED 104,6613
C075
A105
ED 104,6613
C075
A105
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED V07,6613
C048
A018
ED V07,6613
C048
A018
ED V07,6613
C048
A018
 


 


พุธ SE 408,6613
C031
S402
SE 408,6613
C031
S402
SE 408,6613
C031
S402
 


 


ED 105,6613
C028
A102
ED 105,6613
C028
A102
 


 


 


พฤหัสบดี AR 310,6613
C123
C302
AR 310,6613
C123
C302
AR 310,6613
C123
C302
 


 


ED 104,6613
C075
A102
ED 104,6613
C075
A102
ED 104,6613
C075
A102
 


 


ศุกร์ ED 102,6613
C084
A102
ED 102,6613
C084
A102
ED 102,6613
C084
A102
 


 


ED 107,6613
C113
A102
ED 107,6613
C113
A102
ED 107,6613
C113
A102
 


 ====== รายวิชา =====
ED 104 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED V07 ศท 032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ
SE 408 วท 073104 ทักษะชีวิต
ED 105 พล 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
AR 310 พล 022013 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
ED 102 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
ED 107 สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C048 อาจารย์แสงเดือน สว่างวัล
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C123 อาจารย์กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
A018 ลท.การพัฒนาบุคลิกภาพ Sec.1
S402 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 Sec.2
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2