6614-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 105,6614
C028
A104
ED 105,6614
C028
A104
ED 107,6614
C113
A104
ED 107,6614
C113
A104
ED 107,6614
C113
A104
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED V04,6614
C009
A014
ED V04,6614
C009
A014
ED V04,6614
C009
A014
 


 


พุธ AR 402,6614
C123
C401
AR 402,6614
C123
C401
AR 402,6614
C123
C401
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 201,6614
C121
A206
ED 201,6614
C121
A206
ED 201,6614
C121
A206
 


 


ED 105,6614
C028
A103
ED 105,6614
C028
A103
 


 


 


ศุกร์ ED 107,6614
C113
A103
ED 107,6614
C113
A103
ED 107,6614
C113
A103
 


 


ED 102,6614
C084
A104
ED 102,6614
C084
A104
ED 102,6614
C084
A104
 


 ====== รายวิชา =====
ED 105 พล 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED 107 สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ED V04 ศท 041001 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR 402 พล 024146 การจัดและการบริหารนันทนาการ
ED 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
ED 102 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C123 อาจารย์กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4
A014 ลท.คุณธรรมจริยธรรมฯ Sec.1
C401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3