6615-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 403,6615
C042
C401
AR 403,6615
C042
C401
AR 403,6615
C042
C401
AR 403,6615
C042
C401
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 311,6615
C106
C302
AR 311,6615
C106
C302
AR 311,6615
C106
C302
 


 


ED V13,6615
C079
A024
ED V13,6615
C079
A024
ED V13,6615
C079
A024
ED V13,6615
C079
A024
 


พุธ ED 106,6615
C009
A102
ED 106,6615
C009
A102
ED 106,6615
C009
A102
 


 


AR 308,6615
C107
C302
AR 308,6615
C107
C302
AR 308,6615
C107
C302
AR 308,6615
C107
C302
 


พฤหัสบดี AR 211,6615
C108
C202
AR 211,6615
C108
C202
AR 211,6615
C108
C202
AR 211,6615
C108
C202
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


AR 304,6615
C122
C301
AR 304,6615
C122
C301
AR 304,6615
C122
C301
 


 ====== รายวิชา =====
AR 403 พล 024094 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว
AR 311 พล 023050 ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
ED V13 ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED 106 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
AR 308 พล 023074 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
AR 211 นก 022027 พลวัตรกลุ่ม
AR 304 พล 003027 การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C106 อาจารย์ตรีภพ นาคปฐม
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A024 ลท.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.1
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3