6616-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 103,6616
C018
A101
ED 103,6616
C018
A101
ED 103,6616
C018
A101
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 103,6616
C018
A102
ED 103,6616
C018
A102
ED 103,6616
C018
A102
 


 


ED V08,6616
C052
A019
ED V08,6616
C052
A019
ED V08,6616
C052
A019
 


 


พุธ ED 103,6616
C018
A103
ED 103,6616
C018
A103
ED 103,6616
C018
A103
 


 


ED 106,6616
C114
A104
ED 106,6616
C114
A104
ED 106,6616
C114
A104
 


 


พฤหัสบดี ED 103,6616
C018
A105
ED 103,6616
C018
A105
ED 103,6616
C018
A105
 


 


ED 106,6616
C114
A105
ED 106,6616
C114
A105
ED 106,6616
C114
A105
 


 


ศุกร์ ED 103,6616
C018
A104
ED 103,6616
C018
A104
ED 103,6616
C018
A104
 


 


ED 106,6616
C114
A103
ED 106,6616
C114
A103
ED 106,6616
C114
A103
 


 ====== รายวิชา =====
ED 103 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED V08 ศท 051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED 106 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
====== อาจารย์ ======
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A019 ลท.สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ Sec.1
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5