7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S04,7711
C104
A304
ED S04,7711
C104
A304
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED S04,7711
C104
A305
ED S04,7711
C104
A305
 


 


 


ED 202,7711
C092
A204
ED 202,7711
C092
A204
ED 202,7711
C092
A204
 


 


พุธ ED S04,7711
C104
A302
ED S04,7711
C104
A302
 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED S04,7711
C104
A301
ED S04,7711
C104
A301
ED S04,7711
C104
A306,B301
ED S04,7711
C104
A306,B301
 


ED 203,7711
C014,C025
A206
ED 203,7711
C014,C025
A206
ED 203,7711
C014,C025
A206
 


 


ศุกร์ ED S04,7711
C104
A303
ED S04,7711
C104
A303
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S04 วท 072018 โภชนาการ
ED 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED 203 กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C092 อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3