7712-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 104,7712
C038
C102
AR 104,7712
C038
C102
AR 104,7712
C038
C102
 


 


AR 214,7712
C042
C202
AR 214,7712
C042
C202
AR 214,7712
C042
C202
 


 


อังคาร AR 102,7712
C042
C101
AR 102,7712
C042
C101
AR 102,7712
C042
C101
 


 


AR 105,7712
C117
C101
AR 105,7712
C117
C101
AR 105,7712
C117
C101
 


 


พุธ AR 103,7712
C060
C101
AR 103,7712
C060
C101
AR 103,7712
C060
C101
 


 


AR 203,7712
C040
C201
AR 203,7712
C040
C201
AR 203,7712
C040
C201
 


 


พฤหัสบดี AR 104,7712
C038
C101
AR 104,7712
C038
C101
AR 104,7712
C038
C101
 


 


AR 309,7712
C040
C302
AR 309,7712
C040
C302
AR 309,7712
C040
C302
 


 


ศุกร์ AR 205,7712
C067
C201
AR 205,7712
C067
C201
AR 205,7712
C067
C201
AR 205,7712
C067
C201
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 104 บท 062031 การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์
AR 214 บธ 043007 การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 102 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR 105 บธ 072010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
AR 103 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
AR 203 ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR 309 พล 023047 การวิจัยเบื้องต้นสำหรับนันทนาการ
AR 205 บธ 062030 การบริหารโครงการ
====== อาจารย์ ======
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C117 อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2
C101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2