7713-ห้องเรียน จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 201,7713
C117
C201
AR 201,7713
C117
C201
AR 201,7713
C117
C201
 


 


AR 406,7713
C109
C401
AR 406,7713
C109
C401
AR 406,7713
C109
C401
AR 406,7713
C109
C401
 


อังคาร AR 102,7713
C101
C103
AR 102,7713
C101
C103
AR 102,7713
C101
C103
 


 


ED V05,7713
C038
A015
ED V05,7713
C038
A015
ED V05,7713
C038
A015
 


 


พุธ AR 102,7713
C042
C102
AR 102,7713
C042
C102
AR 102,7713
C042
C102
 


 


AR 110,7713
C083
C103
AR 110,7713
C083
C103
AR 110,7713
C083
C103
 


 


พฤหัสบดี AR 106,7713
C122
C102
AR 106,7713
C122
C102
AR 106,7713
C122
C102
 


 


AR 111,7713
C123
C103
AR 111,7713
C123
C103
AR 111,7713
C123
C103
AR 111,7713
C123
C103
 


ศุกร์ AR 105,7713
C117
C102
AR 105,7713
C117
C102
AR 105,7713
C117
C102
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ
AR 406 พล 023137 พิธีกรทางนันทนาการ
AR 102 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED V05 ศท 032003 มนุษสัมพันธ์
AR 110 นก 011001 ปรัชญา ทฤษฎี การใช้เวลาว่างและนันทนาการ
AR 106 บธ 111001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
AR 111 นก 022004 พื้นฐานการเป็นผู้นำและกิจกรรมนันทนาการ
AR 105 บธ 072010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C117 อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C101 อาจารย์ เยาวลักษณ์ นาคปฐม
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C123 อาจารย์กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
C401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A015 ลท.มนุษยสัมพันธ์ Sec.1
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2