7714-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 101,7714
C083
C101
AR 101,7714
C083
C101
AR 101,7714
C083
C101
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 101,7714
C083
C102
AR 101,7714
C083
C102
AR 101,7714
C083
C102
 


 


ED V06,7714
C108
A016
ED V06,7714
C108
A016
ED V06,7714
C108
A016
 


 


พุธ AR 112,7714
C109
C103
AR 112,7714
C109
C103
AR 112,7714
C109
C103
 


 


AR 305,7714
C122
C301
AR 305,7714
C122
C301
AR 305,7714
C122
C301
AR 305,7714
C122
C301
 


พฤหัสบดี AR 103,7714
C079
C103
AR 103,7714
C079
C103
AR 103,7714
C079
C103
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 106,7714
C122
C101
AR 106,7714
C122
C101
AR 106,7714
C122
C101
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED V06 ศท 031002 จิตวิทยาทั่วไป
AR 112 ทท 013005 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
AR 305 พล 044040 การจัดการกีฬาประเภททีม
AR 103 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
AR 106 บธ 111001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
A016 ลบ.จิตวิทยาทั่วไป Sec.1
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3