7715-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S02,7715
C043
A303
ED S02,7715
C043
A303
ED S02,7715
C043
A304
ED S02,7715
C043
A304
 


AR 114,7715
C060
C103
AR 114,7715
C060
C103
AR 114,7715
C060
C103
 


 


อังคาร ED S02,7715
C043
A306,B301
ED S02,7715
C043
A306,B301
AR 404,7715
C117
C401
AR 404,7715
C117
C401
 


ED V09,7715
C083
A020
ED V09,7715
C083
A020
ED V09,7715
C083
A020
 


 


พุธ ED S02,7715
C043
A301
ED S02,7715
C043
A301
 


 


 


AR 215,7715
C109
C202
AR 215,7715
C109
C202
AR 215,7715
C109
C202
 


 


พฤหัสบดี ED S02,7715
C043
A305
ED S02,7715
C043
A305
AR 404,7715
C117
C401
AR 404,7715
C117
C401
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED S02,7715
C043
A302
ED S02,7715
C043
A302
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S02 กศ 063001 กฎหมายการศึกษา
AR 114 นก 024022 การถ่ายภาพเพื่อนันทนาการ
AR 404 พล 084011 การสัมมนานันทนาการทางการท่องเที่ยว
ED V09 ศท 062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
AR 215 บธ 072046 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
====== อาจารย์ ======
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C117 อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
C401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A020 ลท.กฏหมายในชีวิตประจำวัน Sec.1
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2