7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 101,7717
C032
C103
AR 101,7717
C032
C103
AR 101,7717
C032
C103
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 401,7717
C032
C401
AR 401,7717
C032
C401
 


 


 


ED V01,7717
C032
A012,S402
ED V01,7717
C032
A012,S402
ED V01,7717
C032
A012,S402
ED V01,7717
C032
A012,S402
 


พุธ  


 


AR 307,7717
C032
C302
AR 307,7717
C032
C302
 


SE 201,7717
C121
S203
SE 201,7717
C121
S203
SE 201,7717
C121
S203
 


 


พฤหัสบดี AR 401,7717
C032
C401
AR 401,7717
C032
C401
 


 


 


ED 201,7717
C121
A204
ED 201,7717
C121
A204
ED 201,7717
C121
A204
 


 


ศุกร์  


 


AR 307,7717
C032
C302
AR 307,7717
C032
C302
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR 401 ศท 022002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ED V01 ศท 021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR 307 ศท 022003 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
SE 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
ED 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3
C401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A012 ลท.อังกฤษเพื่อการสื่อสาร Sec.1
S402 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 Sec.2
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4