8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S03,8811
C012
A401
ED S03,8811
C012
A401
ED S03,8811
C012
A301
ED S03,8811
C012
A301
 


ED S03,8811
C012
A406,B401
ED S03,8811
C012
A406,B401
 


 


 


อังคาร ED S03,8811
C012
A402
ED S03,8811
C012
A402
ED S03,8811
C012
A302
ED S03,8811
C012
A302
 


ED S03,8811
C012
A306,B301
ED S03,8811
C012
A306,B301
 


 


 


พุธ ED S03,8811
C012
A403
ED S03,8811
C012
A403
ED S03,8811
C012
A303
ED S03,8811
C012
A303
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED S03,8811
C012
A404
ED S03,8811
C012
A404
ED S03,8811
C012
A304
ED S03,8811
C012
A304
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED S03,8811
C012
A405
ED S03,8811
C012
A405
ED S03,8811
C012
A305
ED S03,8811
C012
A305
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S03 กศ 031003 การทดสอบและการวัดผลพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
A401 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A406 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
B401 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
A402 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A403 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
A404 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
A405 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5