8812-ห้องเรียน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 210,8812
C092
C202
AR 210,8812
C092
C202
AR 210,8812
C092
C202
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 212,8812
C109,C107
C202
AR 212,8812
C109,C107
C202
AR 212,8812
C109,C107
C202
 


 


AR 103,8812
C060
C102
AR 103,8812
C060
C102
AR 103,8812
C060
C102
 


 


พุธ AR 204,8812
C038
C201
AR 204,8812
C038
C201
AR 204,8812
C038
C201
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 206,8812
C060
C201
AR 206,8812
C060
C201
AR 206,8812
C060
C201
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 213,8812
C108
C202
AR 213,8812
C108
C202
AR 213,8812
C108
C202
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 210 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR 212 ทท 011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR 103 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
AR 204 บธ 033006 การจัดการการเงินและการบัญชี
AR 206 นศ 054023 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
AR 213 บธ 072044 จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
====== อาจารย์ ======
C092 อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2