8813-ห้องเรียน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 303,8813
C067
C301
AR 303,8813
C067
C301
AR 303,8813
C067
C301
 


 


ED V10,8813
C050
A021
ED V10,8813
C050
A021
ED V10,8813
C050
A021
 


 


พุธ AR 201,8813
C117
C202
AR 201,8813
C117
C202
AR 201,8813
C117
C202
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 301 ศท 083005 ทักษะการคิดและสร้างสรรค์
AR 303 พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา
ED V10 ศท 062005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C117 อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
A021 ลท.เศรษฐศาสตร์ Sec.1
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2