8814-ห้องเรียน จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED T05,8814
C022,C105
A401
ED T05,8814
C022,C105
A401
 


 


 


ED T05,8814
C022,C105
A406,B401
ED T05,8814
C022,C105
A406,B401
 


อังคาร  


 


ED T05,8814
C022,C105
A402
ED T05,8814
C022,C105
A402
 


AR 203,8814
C040
C202
AR 203,8814
C040
C202
AR 203,8814
C040
C202
 


 


พุธ AR 302,8814
C083
C301
AR 302,8814
C083
C301
ED T05,8814
C022,C105
A403
ED T05,8814
C022,C105
A403
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


ED T05,8814
C022,C105
A404
ED T05,8814
C022,C105
A404
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 302,8814
C083
C301
AR 302,8814
C083
C301
ED T05,8814
C022,C105
A405
ED T05,8814
C022,C105
A405
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T05 วท 073020 เพศศึกษา
AR 203 ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR 302 มศ 052004 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A401 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A406 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
B401 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
A402 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
A403 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
A404 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
A405 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5