8815-ห้องเรียน จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S01,8815
C112
A302
ED S01,8815
C112
A302
ED S01,8815
C112
A305
ED S01,8815
C112
A305
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED S01,8815
C112
A301
ED S01,8815
C112
A301
 


 


 


AR 109,8815
C018
C103
AR 109,8815
C018
C103
AR 109,8815
C018
C103
 


 


พุธ ED S01,8815
C112
A304
ED S01,8815
C112
A304
AR 301,8815
C040,C107
C301
AR 301,8815
C040,C107
C301
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED S01,8815
C112
A303
ED S01,8815
C112
A303
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED S01,8815
C112
A306,B301
ED S01,8815
C112
A306,B301
AR 301,8815
C040,C107
C301
AR 301,8815
C040,C107
C301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S01 พล 012008 หลักสูตรพลศึกษา
AR 109 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR 301 ศท 083005 ทักษะการคิดและสร้างสรรค์
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6