8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 106,8817
C033
S102
SE 106,8817
C033
S102
SE 106,8817
C033
S102
 


 


ED 204,8817
C033
A201
ED 204,8817
C033
A201
ED 204,8817
C033
A201
ED 204,8817
C033
A201
 


อังคาร SE 106,8817
C033
S101
SE 106,8817
C033
S101
SE 106,8817
C033
S101
 


 


ED 204,8817
C102
A206
ED 204,8817
C102
A206
ED 204,8817
C102
A206
ED 204,8817
C102
A206
 


พุธ SE 403,8817
C021
S401
SE 403,8817
C021
S401
SE 403,8817
C021
S401
SE 403,8817
C021
S401
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE 106,8817
C033
S103
SE 106,8817
C033
S103
SE 106,8817
C033
S103
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 204,8817
C102
A205
ED 204,8817
C102
A205
ED 204,8817
C102
A205
ED 204,8817
C102
A205
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 106 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED 204 กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา
SE 403 ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C021 ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1
S101 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6
S401 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5