9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 209,9911
C019
C201
AR 209,9911
C019
C201
AR 209,9911
C019
C201
 


 


อังคาร ED 209,9911
C019
A202
ED 209,9911
C019
A202
ED 209,9911
C019
A202
 


 


ED W09,9911
C020
A035
ED W09,9911
C020
A035
ED W09,9911
C020
A035
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W03,9911
C020
A028
ED W03,9911
C020
A028
ED W03,9911
C020
A028
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 209,9911
C019
A201
ED 209,9911
C019
A201
ED 209,9911
C019
A201
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 209 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED 209 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED W09 พล 031008 กีฬาลีลาศ
ED W03 พล 071007 กิจกรรมเข้าจังหวะ
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C020 ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A035 ลก.ลีลาศ Sec.1
A028 ลก.กิจกรรมเข้าจังหวะ Sec.1
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1