9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED T02,9915
C004
A402
ED T02,9915
C004
A402
ED T02,9915
C004
A402
ED T02,9915
C004
A402
 


ED T02,9915
C006
A403
ED T02,9915
C006
A403
ED T02,9915
C006
A403
ED T02,9915
C006
A403
 


อังคาร ED T02,9915
C004
A401
ED T02,9915
C004
A401
ED T02,9915
C004
A401
ED T02,9915
C004
A401
 


ED Z02,9915
C036
A093
ED Z02,9915
C036
A093
ED Z02,9915
C036
A093
 


 


พุธ ED T02,9915
C004
A404
ED T02,9915
C004
A404
ED T02,9915
C004
A404
ED T02,9915
C004
A404
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED T02,9915
C006
A405
ED T02,9915
C006
A405
ED T02,9915
C006
A405
ED T02,9915
C006
A405
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED T02,9915
C006
A406,B401
ED T02,9915
C006
A406,B401
ED T02,9915
C006
A406,B401
ED T02,9915
C006
A406,B401
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T02 กศ 023002 วิธีสอนพลศึกษา
ED Z02 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
====== อาจารย์ ======
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
A402 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
A403 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
A401 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A093 ลส.การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว Sec.1
A404 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
A405 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5
A406 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
B401 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6