9917-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 204,9917
C049
A204
ED 204,9917
C049
A204
ED 204,9917
C049
A204
ED 204,9917
C049
A204
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 202,9917
C079
C201
AR 202,9917
C079
C201
AR 202,9917
C079
C201
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 204,9917
C033
A202
ED 204,9917
C033
A202
ED 204,9917
C033
A202
ED 204,9917
C033
A202
 


SE 406,9917
C033
S402
SE 406,9917
C033
S402
SE 406,9917
C033
S402
SE 406,9917
C033
S402
 


พฤหัสบดี ED 204,9917
C049
A203
ED 204,9917
C049
A203
ED 204,9917
C049
A203
ED 204,9917
C049
A203
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 204 กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา
AR 202 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
SE 406 ศท 071001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C049 อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
S402 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 Sec.2
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3