A034-ลก.เซปักตะกร้อ Sec. 1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W08,B105
C030,C105
A034
ED W08,B105
C030,C105
A034
ED W08,B105
C030,C105
A034
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED W08 พล 041004 เซปักตะกร้อ 1
====== อาจารย์ ======
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
A034 ลก.เซปักตะกร้อ Sec. 1