A051-ลก.เรือพาย Sec.1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W23,B115
C113
A051
ED W23,B115
C113
A051
ED W23,B115
C113
A051
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED W23 พล 031051 เรือพาย
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
====== นักศึกษา ======
A051 ลก.เรือพาย Sec.1