A086-ลก.กลฯกระบี่กระบอง Sec.1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y10,B114
C106
A086
ED Y10,B114
C106
A086
ED Y10,B114
C106
A086
 


 ====== รายวิชา =====
ED Y10 พล 053004 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากระบี่กระบอง
====== อาจารย์ ======
C106 อาจารย์ตรีภพ นาคปฐม
===== ห้องเรียน ======
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (ทิศเหนือ)
====== นักศึกษา ======
A086 ลก.กลฯกระบี่กระบอง Sec.1