A093-ลส.การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว Sec.1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED Z02,9915
C036
A093
ED Z02,9915
C036
A093
ED Z02,9915
C036
A093
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED Z02 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
====== อาจารย์ ======
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
A093 ลส.การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว Sec.1