A101-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W19,A101
C119
A047
ED W19,A101
C119
A047
ED W19,A101
C119
A047
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S05 พล 072020 ค่ายพักแรม
ED W19 พล 041022 แฮนด์บอล 1
====== อาจารย์ ======
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C119 อาจารย์นรินทร์ อนันตกลิ่น
===== ห้องเรียน ======
A101 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
====== นักศึกษา ======
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A047 ลก.แฮนด์บอล1 Sec.1