A104-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 105,6614
C028
A104
ED 105,6614
C028
A104
ED 107,6614
C113
A104
ED 107,6614
C113
A104
ED 107,6614
C113
A104
 


 


 


 


 


อังคาร ED 108,B122
C047
A104
ED 108,B122
C047
A104
ED 108,B122
C047
A104
 


 


ED 109,B123
C110
A104
ED 109,B123
C110
A104
ED 109,B123
C110
A104
 


 


พุธ ED 104,3310
C075
A104
ED 104,3310
C075
A104
ED 104,3310
C075
A104
 


 


ED 106,6616
C114
A104
ED 106,6616
C114
A104
ED 106,6616
C114
A104
 


 


พฤหัสบดี ED 110,B126
C041
A104
ED 110,B126
C041
A104
ED 110,B126
C041
A104
 


 


ED 101,3301
C039
A104
ED 101,3301
C039
A104
ED 101,3301
C039
A104
 


 


ศุกร์ ED 103,6616
C018
A104
ED 103,6616
C018
A104
ED 103,6616
C018
A104
 


 


ED 102,6614
C084
A104
ED 102,6614
C084
A104
ED 102,6614
C084
A104
 


 ====== รายวิชา =====
ED 105 พล 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED 107 สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ED 108 พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED 109 พล 041051 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED 104 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED 106 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED 110 พล 041049 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ED 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED 103 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED 102 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
B122 โดมบาส 1
B123 โดมบาส 2
3310 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
B126 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ (ใต้)
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4